Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej placówki. Informacje zawarte są pod ruchomymi elementami bądź strzałkami.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Policach

dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej

INDEKS

Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoła Policealna

Grupy Wychowawcze

Rehabilitacja

"Za Życiem"

Zapraszamy

Szkoła Podstawowa

z Oddziałem Przedszkolnym

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Projekty

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Ważne informacje

Aby wrócić w trakcie prezentacji do indeksu należy wybrać element z domkiem

Znacznik w prawym górnym rogu prezentacji wskaże elementy pod, którymi ukryte są dodatkowe informacje

Szkolne Koło Wolontariatu

Szkoła Podstawowa

ŚWIETLICA SZKOLNA

oddział przedszkolny

 • Do naszej szkoły podstawowej mogą uczęszczać dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z wyłączeniem niepełnosprawności w stopniu głębokim).
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzimy w małych zespołach klasowych,
 • Stwarzamy uczniom odpowiednią atmosferę – poczucie bezpieczeństwa, przychylność i zrozumienie,
 • Do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie zgodnie z jego możliwościami.


Świetlica szkolna

Otwarta jest od godz. 11.30 do godz. 16.30. Dzieci mogą korzystać z dobrze wyposażonej i dostosowanej do potrzeb świetlicy, w której nigdy się nie nudzą :)

Oddział przedszkolny

 • Od września 2017 roku w Ośrodku funkcjonuje oddział przedszkolny – klasa „0” w godzinach od 7.30 do 15.00.
 • W przytulnym i stymulującym do zabawy i nauki pomieszczeniu „zerówki” dzieci mają zajęcia edukacyjne, w tym język angielski, rytmikę oraz zajęcia rewalidacyjne.
 • W miarę potrzeb dzieci są objęte również opieką logopedyczną.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością.

Szkoła Branżowa I Stopnia

kolejne ZAWODY

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie szkoły w pracowni krawieckiej wyposażonej w maszyny wieloczynnościowe o napędzie elektrycznym oraz maszyny specjalistyczne, takie jak: owerlok maszyna komputerowa, hawciarka. Szkoła przygotowuje do zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

KRAWIEC

 • Przeznaczona dla młodzieży z niepełnosprawnością ruchową w normie intelektualnej oraz dla osób
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • Kształcimy w zawodach:

Praktykę zawodową szkoła organizuje w firmach oferujących usługi gastronomiczne na terenie Polic.

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kucharz uczniowie zdają w dobrze znanej sobie pracowni i na terenie szkoły.

KUCHARZ

Praktyki zawodowe odbywają się na terenie szkoły w profesjonalnie wyposażonej pracowni fotograficznej (aparaty CANON, komputery z oprogramowaniem PHOTSHOP, CAMERA RAW, drukarki fotograficzne, statywy z głowicą, stoły bezcieniowe, lampy błyskowe z rozpraszaczami na statywach oraz lampy światła ciągłego z rozpraszaczami na statywach, tła fotograficzne).

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie fotograf uczniowie zdają w dobrze znanej sobie pracowni i na terenie szkoły.

FOTOGRAF

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Kształcenie w tym zawodzie odbywa się wyłącznie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.

Praktykę zawodowa organizowana jest w “Hotelu Park” w Szczecinie, “Hotelu Radisson” w Szczecinie oraz w “Domu Św. Józefa” w Szczecinie.

Liceum Ogólnokształcące

 • Klasy o kierunku ogólnym z dodatkowymi zajęciami dziennikarsko-fotograficznymi
z rozszerzonym językiem polskim i językiem angielskim,
 • Sale lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne oraz sprzęt audiowizualny,
 • Posiadamy w swojej ofercie nowoczesne pracownie językowe, komputerowe i fotograficzne,
 • Nauka w naszym liceum ogólnokształcącym gwarantuje rzetelne przygotowanie ucznia do
  egzaminu maturalnego, a nauczyciele przedmiotów maturalnych są Egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Szkoła Policealna

Szkoła dwuletnia w zawodzie technik administracji i technik archiwista.

Zapewniamy praktyki zawodowe w II i IV semestrze nauki na terenie Polic, mn. w: Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach, Starostwie Powiatowym, Urzędzie Gminy Police, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Grupy Wychowawcze

Działania wychowawcze w grupach skierowane są na wspieranie rozwoju intelektualnego, rozwoju emocjonalnego, procesu rehabilitacji, podnoszenie umiejętności społecznych oraz wszechstronny rozwój wychowanków z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Naszym celem jest przygotowanie do codziennego samodzielnego życia, aktywności społecznej oraz osiągnięcia niezależności w dorosłym życiu.

Działania wychowawcze w grupach skierowane są na wspieranie rozwoju intelektualnego, rozwoju emocjonalnego, procesu rehabilitacji, podnoszenie umiejętności społecznych oraz wszechstronny rozwój wychowanków z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Celem działań jest przygotowanie do codziennego, samodzielnego życia, aktywności społecznej oraz osiągnięcia niezależności w dorosłym życiu.


W grupach wychowawczych systematycznie organizowane są:

 • zajęcia wspierające proces edukacji,
 • zajęcia integracyjne,
 • zajęcia kształtujące umiejętności pracy w grupie,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia muzyczne,
 • zajęcia kulinarne,
 • zajęcia rozwijające zdolności manualne, samodzielność i wytrwałości,
 • zajęcia wspomagające rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zajęcia rozwijające wyobraźnię i spostrzegawczość.


Organizowane są również wycieczki, ogniska, wieczorki poetyckie i kinowe integrujące ze środowiskiem, stymulujące rozwój wrażliwości oraz pobudzające i rozwijające ciekawość poznawczą.

Bogata oferta zajęć dodatkowych pozwala na rozwijanie zdolności i zainteresowań, umożliwia odniesienie sukcesu, podwyższa poziom samooceny, umożliwia nawiązanie prawidłowych kontaktów rówieśniczych, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia, usamodzielnienie, rozwój sprawności ruchowej oraz uwrażliwia na potrzeby innych.


Rehabilitacja

W Ośrodku znajduje się w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych Kompleks Rehabilitacyjny wyposażony w:

• basen rehabilitacyjny,
• hydroterapię z wanną perełkową i motylkową, wanna do masażu stóp i podudzi, wannami do masażu kończyn górnych i dolnych,
• gabinety fizykoterapii wyposażone w aparaty do laseroterapii, magnetoterapii, krioterapii, elektroterapii, światłolecznictwa,
• salę Integracji Sensorycznej,
• salę do kinezyterapii i masażu,
• salę gimnastyczną,
• siłownię.

Cyklicznie organizujemy imprezy sportowe na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym. Od 1994 roku organizujemy Wojewódzkie Integracyjne Mistrzostwa Szkół i Ośrodków Specjalnych w Pływaniu. Bierzemy udział we wszystkich imprezach sportowych organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

Od 2018r. organizujemy „Bieg Korczaka” dla dzieci i dorosłych o puchar Dyrektora SOSW nr 1 DNR w Policach.

Ściśle współpracujemy z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji oraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na stałe współpracujemy z lekarzem rehabilitacji, do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie dostosowując program rehabilitacji do jego możliwości fizycznych. Oprócz zajęć obowiązkowych nasi wychowankowie mogą usprawniać się w godzinach popołudniowych uczestnicząc w zajęciach:

 • na siłowni
 • w grach zespołowych
 • unihokeju
 • tenisie stołowym
 • pływaniu.

Pracują tu wysoko wykwalifikowani fizjoterapeuci, nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy pływania, masażyści, którzy prowadzą zajęcia na najwyższym poziomie starając się maksymalnie usamodzielnić przebywających w Ośrodku wychowanków. W pracy z uczniami wykorzystujemy następujące metody:

 • PNF
 • Terapię manualną w koncepcji osteopatycznej
 • Metodę Ruchu Rozwijającego – Weroniki Sherbone
 • Terapię Integracji Sensorycznej
 • Terapię ręki
 • Nordic Walking
 • Watsu- terapia w wodzie
 • Hallwick- terapia w wodzie

"Za życiem"

Pełnimy rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO)

Wspieramy rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

1) Udzielamy rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
2) Wskazujemy właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej
i logopedycznej,
3) Wskazujemy jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom,
4) Organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo oraz – w zależności od potrzeb – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielokierunkowe, wielospecjalistyczne i intensywne działania mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w obszarze rozwojowym, który jest zaburzony. Prowadzone zajęcia są przeznaczone dla dzieci od momentu wykrycia zaburzeń do rozpoczęcia nauki w szkole. Założeniem programu WWRD jest osiągnięcie prawidłowego funkcjonowania w obszarach: emocjonalnym, społecznym, poznawczym i fizycznym. Ilość godzin przyznawanych do terapii jest indywidualna (od 4 do 8 w miesiącu). Program dotyczy wyłącznie dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę, mającą wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

1

2

3

4

5

6

Co trzeba zrobić, aby uzyskać opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka?

7

Oferta zajęć w ramach programu WWRD:

KROK 1

UDAĆ SIĘ DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ WŁAŚCIWEJ DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA, POBRAĆ DOKUMENTY I ZAREJESTROWAĆ DZIECKO NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE.

KROK 2

WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYDANIE OPINII O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU.

KROK 3

UDAĆ SIĘ DO LEKARZA SPECJALISTY I POPROSIĆ O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA DZIECKA I RODZAJU DYSFUNKCJI.

Krok 4

PISEMNA OPINIA O DZIECKU OD NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA.

KROK 5

KOMPLET DOKUMENTÓW (WNIOSEK RODZICA, ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE, WYNIKI BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO, OPINIA NAUCZYCIELA) NALEŻY ZŁOŻYĆ NA ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY REJONOWEJ PORADNII PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ.

Krok 6

JEŚLI OPINIA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO JEST POZYTYWNA NALEŻY JĄ DOSTARCZYĆ DO NASZEJ PLACÓWKI.

Krok 7

PIERWSZE SPOTKANIE Z RODZICEM I DZIECKIEM – ZESPÓŁ OCENIA POTRZEBY DZIECKA, WYZNACZA RODZAJ ZAJĘĆ I ICH ILOŚĆ W MIESIĄCU.

- terapia logopedyczna

- terapia pedagogiczna

- rehabilitacja ruchowa

- integracja sensoryczna

- usprawnianie ruchowe w wodzie - basen

- zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Szkolne Koło Wolontariatu

To miejsce dla osób empatycznych, wrażliwych na potrzeby innych, chcących podnosić swoje umiejętności, umiejących wspóldziałać w grupie i cierpliwych. Organizujemy różne akcje, m.in. Góra grosza, zbiórki zabawek, warsztaty pieczenia perniczków, Adopcja na odległość...

Projekty

Międzynarodowe Wymiany Młodzieży

we współpracy z MOW Trzebież.

Edukacja bez Barier.

Projekt Niepełnosprawny czy Sprawny.

 • wsparcie osób niepełnosprawnych w kształceniu na odległość w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży koordynowanego przez Powiat Policki,
 • zakupiono 5 urządzeń PCEye 5 pozwalających na obsługę komputera za pomocą wzroku,
 • prenumerata Newsweek Learning English oraz nowoczesnego narzędzia edukacyjnego Eduelo.

 • warsztaty praktyczno- teoretyczne dotyczące niepełnosprawności w polickich szkołach,
 • w ramach dofinansowania z PZU przygotowujemy broszurę edukacyjną związaną z niepełnosprawnością.


Projekty

Międzynarodowe Wymiany Młodzieży

we współpracy z MOW Trzebież.

Edukacja bez Barier.

Projekt Niepełnosprawny czy Sprawny.

PROJEKT ERASMUS+Akcja 1 Mobilność edukacyjna
Międzynarodowa Wymiana Młodzieży w Turcji w Kastamonu.

"Dostępność Miast dla Osób z Niepełnosprawnościami"

 • wsparcie osób niepełnosprawnych w kształceniu na odległość w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży koordynowanego przez Powiat Policki,
 • zakupiono 5 urządzeń PCEye 5 pozwalających na obsługę komputera za pomocą wzroku,
 • prenumerata Newsweek Learning English oraz nowoczesnego narzędzia edukacyjnego Eduelo.

 • warsztaty praktyczno- teoretyczne dotyczące niepełnosprawności w polickich szkołach,
 • w ramach dofinansowania z PZU przygotowujemy broszurę edukacyjną związaną z niepełnosprawnością.


Projekty

"Dostępność Miast dla Osób z Niepełnosprawnościami"

PROJEKT ERASMUS+Akcja 1 Mobilność edukacyjna
Międzynarodowa Wymiana Młodzieży w Turcji w Kastamonu.

Projekty

Projekt 8.3 ”Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego.”

Projekt 8.6 „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

 • Angielski inaczej niż zazwyczaj - koło kulturowe
 • Doskonalące zajęcia komputerowe dla dzieci młodszych
 • Indywidualne konsultacje dla uczniów w zakresie kompetencji cyfrowych
 • Zajęcia rozwijające umiejętności komunikowania się poprzez zajęcia dziennikarskie
 • Zajęcia wspierające rozwój talentów artystycznych- koło fotograficzne
 • Mały Olimpijczyk - zajęcia rozwijające umiejętności umysłowe
 • Poznać świat- stymulacja wielozmysłowa w Sali doświadczania świata
 • Usprawnianie metodą Integracji Sensorycznej

 • zajęcia „Rękodzieło artystyczne”
 • „Nowoczesne techniki kulinarne”
 • „Jestem fotografem”
 • zajęcia hotelarskie
 • zajęcia rękodzielnicze - techniki haftu i szycia
 • zajęcia „Profesjonalna sekretarka dyrektora”
 • „Zręczne ręce - praca z drewnem”

Rekrutacja trwa cały rok!!!

WAŻNE INFORMACJE:

Kontakt

Lokalizacja

Media społecznościowe

Dokumenty do pobrania

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
ul. Janusza Korczaka 53
72-010 Police

Sekretariat Ośrodka
Tel./Fax: +48 91 506 52 20

E-mail sekretariat@soswdnr.pl

Zapraszamy!

Przygotowała: Agnieszka Gazińska

Wykorzystano materiały graficzne ze stron:

www.freepik.com

www.domjozefa.pl

www.pixabay.com