Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Cas pràctic:Dones i interseccionalitat

M7 Postgrau en Orientació i Inserció laboral

Josep Arimon MayordomoLaura Poza NebotVanesa Maldonado Martínez

Helga Iglesias Porta

24 d'abril de 2024

Relaciona i desenvolupa el concepte d'Interseccionalitat amb la realitat de les dones que formen el grup.

INTERSECCIONALITAT:

La interseccionalitat s’utilitza per mostrar com diferents eixos de desigualtat i sistemes d’opressió, com el gènere, l’edat, la classe social, ètnia, l’orientació sexual, o la discapacitat, entre d’altres; quan interactuen entre si, es creen experiències úniques de discriminació i desavantatges. En el cas d’aquest grup heterogeni de 12 dones, no totes experimentaran l’opressió i la desigualtat de manera uniforme, tot el contrari, en l’experiència vital de cadascuna d’elles hi haurà efectes diferents, en determinats contextos i situacions. De forma que totes estan intersectades per l’eix de desigualtat de gènere, però a cada una d’elles se li sumen altres opressions, que en conformen de noves. En el context d’aquest programa d’inserció sociolaboral, tenir la visió interseccional en relació a les participants és fonamental per a dissenyar intervencions efectives que abordin les necessitats específiques de cada dona i puguin promoure el seu apoderament i autonomia, incrementant d’aquesta manera, la seva empleabilitat i inserció al mercat laboral.

Paraules clau:

IInterseccionalitat, dones, inserció sociolaboral

La idea que les identitats múltiples es creuen per crear un conjunt de les identitats que les componen. Concretament, aquestes identitats poden creuar-se incloent diferents eixos com el gènere, la racialització, l’ètnia, la capacitat-discapacitat, l’orientació sexual, l’edat, la religió, la classe social, la nacionalitat, entre d’altres. A partir d’aquests eixos identitaris, les persones reben unes desigualtats-privilegis que s’intersecten entre elles generant altres discriminacions, o com “simultaneïtat d’opressions i entrellaçament d’aquestes”. Crenshaw (1989)

Dona d'ètnia gitana i dones magrabines:

 • Manca salut mental i/o física.
 • Discriminació cultutal i estructural.
 • Barrera idiomàtica.
Dona amb diversitat funcional: visió reduïda:
 • Dificultat d'accés a la informació.
 • Manca d'accessibilitat.

Dona víctima de violència de gènere:

 • Manca salut mental i/o física
Dones majors de 45 anys i dones exrecluses:
 • Buit temporal d'experiència en el CV.
 • Prejudicis en la seva contractació.
 • Restriccions legals o polítiques empresarials.

Barreres específiques:

Analitza i identifica les possibles barreres o dificultats que poden trobar-se aquestes dones, en relació amb la recerca i accés a l'ocupació.

Barreres genèriques:

 • Falta de confiança, autoestima i motivació.
 • Discriminació per edat (edadisme) i gènere.
 • Conciliació familiar.
 • Falta de qualificació i/o habilitats laborals.
 • Bretxa digital.

Limitació d´opcions Menors condicions economiques Manca de drets Inestabilitat/Precarietat

Tercer sector Contractes parcials Economia sumergida

Precarietat en politiques empresariasInsuficient legislació

Jornada laboral Formació Xarxa Relacional Maternitat

Responsbilitats familiars / condicionant disponibilitat

Analitza i identifica les possibles barreres o dificultats que poden trobar-se aquestes dones, en relació a les condicions i drets laborals.

Incidència Barrera de Gènere en la conciliació laboral:

Gestió de la maternitat

No afectarà a totes les participants, però poden trobar-s'hi en un futur o haver-s'hi trobat en un passat.

Víctima de violència de gènere

Necessitat d'atenció de la salut mental i/o física, d'assistèn ia legal, habitatge segur i càrregues familiars.

Visió reduïda

Opcions laborals condicionades per la discapacitat i accessibilitat.

 • Accessibilitat i estigma de les capacitats.

Dona amb diversitat funcional: visibilitat reduïda

 • Discriminació derivada de les diferències culturals i religioses.
 • Dificultats en la comunicació.
 • Discriminació competencial.

Dones d'orígen magrebí

 • Discriminació derivada de les diferències culturals.
 • Discriminació "por social".
 • Discriminació competencial.

Dona d'ètnia gitana

 • Discriminació per prejudicis relacionats amb la presó i els delictes.

Dones exrecluses

 • Discriminació per l'edat.
 • Re-victimitzada.
 • Discriminació per la seva situació.

Dona víctima de violència de gènere

Analitza i identifica les possibles barreres o dificultats que poden trobar-se aquestes dones, dins de les relacions en el mitjà laboral.

Joves sense estudis

 • Discriminació per manca d'integració al sistema formatiu. Percepció manipulada de l'èxit personal.
 • Discriminació per ser joves.

Dones majors de 45 anys

 • Formació professional.
 • Desenvolupament d'habilitats laborals específiques.

Competències tècniques

Concretar les competències personals per l'empleabilitat que s'hauran de desenvolupar al llarg de l'itinerari.

Competències base

 • Alfabetització en idiomes.
 • Habilitats de comunicació.
 • Alfabetització digital.

Competències transversals

 • Empoderament personal.
 • Responsabilitat.
 • Gestió del temps.
 • Resiliència i adaptabilitat.
 • Treball en equip.
 • Gestió i resolució de problemes.

Exercici pràctic: "Què neccessito fer jo en el meu cas"

Tancament.

6.

Proporció d'eines i tècniques.

Diàleg experiències: passat i present.

Activitat de presentació.

Introducció.

5.

4.

3.

2.

1.

Proposta d'activitat:

Taller de resiliència i empoderament

L' activitat es realitzarà en la fase de motivació, important per generar coneixença, aliança i sororitat entre elles.Competències transversals: resiliència i empoderament personal.Objectiu: enfortir la capacitat de les participants per enfrontar i superar obstacles, així com promoure la confiança en si mateixes i la seva autonomia.