Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

components electrònics básics

Clica'm

Carla comanescu2n D

INDEX

: )

01.

LA BOBINA

02.

EL RESISTOR

03.

EL CONDENSADOR

04.

LA LED

05.

EL POTENCIÒMETRE

06.

EL TRANSISTOR

07.

DIFERÈNCIA NOMBRES BINARIS I NO BINARIS

08.

PASSAR DE NOMBRE BINARI A DECIMAL

09.

PASSAR DE NOMBRE DECIMAL A BINARI

LA BOBINA

També coneguda com inductor, és un component passiu que emmagatzema l'energia en forma de camp magnètic.S'utilitza en circuits per filtrar senyals, generar camps magnètics o com component de circuits sintonitzats. Consisteix en un filferro enrotllat al voltant de un nucli.

EL RESISTOR

És un component passiu que limita el flux de coirrent en un circuit. S'utilitza per controlar la quantitat de corrent en un circuit, ajujstar nivels de voltatge, o dividir voltatges. Están fets per materials conductors com el carboni, metall o ceràmica. S'enrotlla o es deposita en un substat no conductor i després s'encapsula en un corp resistent a la calor. La seva resistència es mesura en ohms.

+ info

EL CONDENSADOR

Émmagatzema energia en forma de camp elèctric, s'utilitza per filtrar senyals, suavitzar fluctuacions de voltatge, i en circuits d'acoplament de corrent altern. Consisteix en dos línies paralel·les que representen les plaques del condensador, separades per una línia curta que simbolitza el dielèctre entre les plaques.

+ info

LA LED

Émet llum quan se poralitza directament, s'utilitza com indicador en circuits electrònics, pantalles in il·luminació. Consta d'un material semiconductor, on la llum es genera quan els electrons es recombinen amb buits en la regió d'unió.

+ info

EL POTENCIÒMETRE

Un resistor variable controlat per un eix o perilla, s'utilitza per ajustar el nivell de voltatge o la corrent en un circuit, com control de volum en amplificadors de audio o per ajustar la iluminositat en circuits d'il·luminació. Consta d'una resistència de material conductor enrotllada en un substrat no conductor, com ceràmica o plàstic.

+ info

EL TRANSISTOR

Actúa com un interruptor de senyal, s'utilitza en amplificadors d'audio, circuits de commutació, en electrònica digital i analògica.Consta de tres regions dopades, generalment de sicili o germani, què es diuen emisor, base i col·lector.

+ info

Binaris

No Binaris

S'utilitzan en diferents contextos segons la conveniència. Lres conversions entre sistemes númerics són comuns i poden realitzarse utoilitzant diferents mètodes i herramentes.

Estan representats en base 2, utilitzant només dos dígits: 0 i 1.S'utilitzan per representar valors i realitzare càlculs en sistemes digitals

DIFERÈNCIA NOMBRES BINARIS I NO BINARIS

Cada dígit en un nombre binari representa una potència de 2.EXEMPLE:1010 --·I EXEMPLE:1101 --·I

EXEMPLES CÀLCULS: passar de nombre binari a nombre decimal

Dividim el nombre decimal entre 2, anotem el residu (si dona decimal es posa 1, i si dona exacte es posa 0), dividim el quocient entre 2, anotem el residu, continuem divident el quocient entre 2 i anotem els residus obtinguts fins que el quocient doni 0, llavors, el nombre binari serà els residus llegits de abaix a amunt.

EXEMPLES CÀLCULS:passar de nombre decimal a nombre binari

Fi de les explicacions :(

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!