Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

GEVOLGEN VAN KLIMAATVERANDERING

Reflecteren op ethische principes

HOOFDSTUK 3

  • 1. Identificeer de oorzaken van klimaatverandering en hun impact op de mondiale temperatuur.
  • 2. Analyseer de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden, veranderingen in regenpatronen en bedreigingen voor de biodiversiteit.
  • 3. Begrijp hoe klimaatverandering menselijke gemeenschappen beïnvloedt, vooral de meest kwetsbare.
  • 4. Identificeer de noodzakelijke maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten, inclusief de transitie naar schonere energiebronnen en het aannemen van duurzame praktijken in de landbouw en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.
  • 5. Bevorder de veerkracht van de gemeenschap om de uitdagingen van de klimaatverandering het hoofd te bieden en zich aan te passen aan onvermijdelijke veranderingen.

LEERDOELEN

https://youtu.be/G4H1N_yXBiA

https://www.ted.com/talks/climate_action_tracker_the_state_of_the_climate_crisis_in_2021?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

METHODe

Probleemoplossing

MATERIALEN

Klimaatverandering is een fenomeen dat een aanzienlijke impact heeft op onze planeet en ons leven en verwijst naar de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde als gevolg van menselijke activiteit, voornamelijk door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas, waarbij broeikasgassen vrijkomen in de atmosfeer. In deze tekst zullen we de gevolgen van klimaatverandering onderzoeken, de impact ervan op het klimaat, de biodiversiteit en menselijke gemeenschappen, evenals het belang van het nemen van maatregelen om deze te verzachten.

MATERIALEN

Klimaatverandering heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van de temperatuur op aarde. Volgens wetenschappers is de wereld nu ongeveer 1,2°C warmer dan in de 19e eeuw, en de verwachting is dat dit zal blijven stijgen als er niet onmiddellijk actie wordt ondernomen. Deze temperatuurstijging heeft verschillende negatieve gevolgen voor onze planeet en voor ons.Een van de belangrijkste gevolgen van klimaatverandering zijn extreme weersomstandigheden. Hittegolven, intensere stormen en ernstige droogtes komen steeds vaker voor en zijn intenser, waardoor mensenlevens en bestaansmiddelen in gevaar komen. Bovendien beïnvloedt de klimaatverandering de regenpatronen, die in sommige gebieden kunnen leiden tot overstromingen en in andere tot droogtes, waardoor de beschikbaarheid van water en de landbouwcapaciteit worden aangetast.Klimaatverandering bedreigt ook de biodiversiteit. Hogere temperaturen en veranderingen in klimaatpatronen veranderen de natuurlijke habitats, wat kan leiden tot soortenverlies en massale uitsterving. De verzuring van de oceaan als gevolg van de opname van koolstofdioxide vormt ook een bedreiging voor mariene ecosystemen en organismen die daarvan afhankelijk zijn.

MATERIALEN

Menselijke gemeenschappen, vooral de meest kwetsbaren, worden ook getroffen door de klimaatverandering. Mensen die rechtstreeks afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen, zoals boeren en vissers, worden geconfronteerd met extra uitdagingen als gevolg van klimaatvariabiliteit en extreme gebeurtenissen. Bovendien bedreigt de stijgende zeespiegel de kustbevolking, waardoor het risico op overstromingen en ontheemding toeneemt.Het is belangrijk om maatregelen te nemen om de klimaatverandering aan te pakken en de gevolgen ervan te verminderen. Dit omvat de transitie naar schonere en hernieuwbare energiebronnen, het aannemen van duurzame praktijken in de landbouw en een goed beheer van natuurlijke hulpbronnen. Het is ook essentieel om de veerkracht van de gemeenschap te versterken om de uitdagingen van de klimaatverandering het hoofd te bieden en zich aan te passen aan onvermijdelijke veranderingen.

1. Debat over oplossingen voor de klimaatverandering (15 minuten):

INHOUD

Verdeel de leerlingen in kleine groepen en wijs elke groep een oplossing of maatregel toe om de klimaatverandering tegen te gaan, zoals hernieuwbare energie, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, herbebossing, enz. Elke groep moet argumenten bespreken en voorbereiden om het belang van hun oplossing te verdedigen en hoe deze de gevolgen van de klimaatverandering kan helpen verzachten. Organiseer na de groepsdiscussie een debat waarin vertegenwoordigers van elke groep hun argumenten presenteren en hun oplossing verdedigen voor de hele klas. Moedig actieve deelname en uitwisseling van ideeën aan.

2. Onderzoek en presentatie van praktijkcasussen (10 minuten):

INHOUD

Geef elke leerling of kleine groep een praktijkvoorbeeld uit een regio of gemeenschap die al de gevolgen van klimaatverandering ondervindt, zoals droogtes, overstromingen, stijging van de zeespiegel, enz. Studenten moeten de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen voor dat specifieke geval onderzoeken. Vraag de leerlingen een korte presentatie voor te bereiden om hun bevindingen met de klas te delen, inclusief relevante afbeeldingen of grafische afbeeldingen. Stel voor elke presentatie een tijdslimiet in.

3. Rollenspel: Simulatie van de impact van klimaatverandering (10 minuten):

INHOUD

Verdeel de leerlingen in verschillende rollen die verband houden met klimaatverandering, zoals wetenschappers, boeren, politici, ondernemers, enz. Geef elke groep een specifiek scenario dat een realistische situatie weergeeft die verband houdt met klimaatverandering, zoals waterschaarste, verlies aan biodiversiteit of gedwongen migratie als gevolg van extreme weersomstandigheden. Studenten moeten met elkaar omgaan en debatteren over hoe zij die situatie zouden aanpakken vanuit het perspectief van hun toegewezen rol. Stimuleer samenwerking en zoek naar gezamenlijke oplossingen.

4. Creatie van informatieve posters (5 minuten):

INHOUD

Zorg voor kunstmaterialen zoals karton, gekleurde stiften, stickers, enz. Vraag de leerlingen om informatieve posters te ontwerpen over de gevolgen van klimaatverandering en hoe ze maatregelen kunnen nemen om deze tegen te gaan. Stel een tijdslimiet in voor de leerlingen om hun posters te maken en laat ze deze aan het eind aan de klas laten zien en delen in de klas of op andere schoolplekken. Laatste activiteit: een brief schrijven aan een medestudent zodat de deelnemers zelfevaluatie kunnen krijgen.

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN

TIJD

40 minuten

Dilemma, klimaatverandering, redeneren over morele waarden

SLEUTELWOORDEN

1. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijke activiteit, voornamelijk door de verbranding van fossiele brandstoffen, waardoor broeikasgassen in de atmosfeer vrijkomen. 2. Klimaatverandering heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van de mondiale temperaturen, wat negatieve gevolgen heeft voor onze planeet en voor ons. 3. Extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven, stormen en droogtes, komen steeds vaker voor en zijn intenser als gevolg van de klimaatverandering.

https://www.epa.gov/climate-change/climate-change-resources-educators-and-students

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en

Hulpbronnen over klimaatverandering voor docenten en studenten. EPA.

Livewerkbladen

AANVULLENDE HULPBRONNEN VOOR EDUCATOREN

4. De biodiversiteit wordt bedreigd door klimaatverandering, omdat hogere temperaturen en veranderingen in klimaatpatronen de natuurlijke habitats veranderen en leiden tot het verlies van soorten en massale uitsterving. 5. Menselijke gemeenschappen, vooral de meest kwetsbaren, worden door de klimaatverandering getroffen door verschillende uitdagingen, zoals klimaatvariabiliteit, extreme gebeurtenissen en de stijging van de zeespiegel. Het is belangrijk om maatregelen te nemen om de klimaatverandering aan te pakken en de gevolgen ervan te verminderen, waaronder de transitie naar schonere en hernieuwbare energiebronnen, het aannemen van duurzame praktijken in de landbouw en een goed beheer van natuurlijke hulpbronnen.

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN

BEDANKT