Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

06

FIN DE LA POBREZA

01

HAMBRE CERO

02

SALUD O BIENESTAR

03

educaciónde calidad

04

IGUALDADDE GÉNERO

05

AGUA LIMPIAY SANEAMIENTO

06

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

07

TRABAJO DECENTEY CRECIMIENTO ECONÓMICO

08

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

09

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

10

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

11

PRODUCCIÓNY CONSUMO RESPONSABLES

12

acción por el clima

13

VIDA SUBMARINA

14

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

15

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

16

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

17

OBJECTIUS

de desENVOLUPAMENTsostenible

1

Info

fi de la pobresa

Play

Objectiu 2

Home

Erradicar la pobresa a tot el món en totes les seues formes.

Aquest ODS ens commina a erradicar la pobresa extrema i reduir la proporció de persones de totes les edats que viuen en la pobresa garantint un accés universal a recursos i a serveis bàsics com l’habitatge, l’energia, l’assistència sanitària o les tecnologies, així com també fomentar la resiliència de les persones pobres i vulnerables davant les situacions de crisi o desastres.

2

Info

FAM ZERO

Objectiu 3

Play

Objectiu 1

Es tracta de garantir que tothom gaudisca d’una dieta saludable i nutritiva durant tot l’any. Aquest ODS demana erradicar la desnutrició i combatre la mala alimentació, origen de malalties. També s’ha d’assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments, aplicar pràctiques agrícoles sostenibles, adoptar mesures perquè els mercats de productes bàsics alimentaris i els seus derivats funcionen correctament, i fomentar nous models agroalimentaris sostenibles, sans i justos arreu del món.

Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible.

Info

Objectiu 4

Play

Objetctiu 2

3

SaluT I BENESTAR

Es tracta de protegir la vida humana i aconseguir una qualitat de vida millor per a tothom. Aquest ODS ens commina a prevenir i combatre les malalties transmissibles, noves i emergents, i totes les que, sense ser transmissibles, causen la major part de la mortalitat prematura, des del càncer fins a les afeccions coronàries. Cal enfortir, també, les mesures per al control del tabac, així com intensificar la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives. Així mateix, ens demana treballar per disminuir substancialment les morts i malalties causades per productes químics i per la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl, així com els accidents de trànsit.

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

Info

educació de qualitat

Play

Objectiu 5

Objectiu 3

4

Es tracta de proporcionar a tothom accés a l’educació, la formació i el ple desenvolupament del seu potencial. Aquest ODS demana garantir l’accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infància i a un ensenyament preescolar de qualitat. També s’ha de potenciar que tothom acabe l’ensenyament primari i secundari, que haurà de ser gratuït, equitatiu i de qualitat, i accedir a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, incloent-hi l’ensenyament universitari. Així mateix, cal que tot l’alumnat aconseguisca els coneixements necessaris per promoure el desenvolupament sostenible: drets humans, igualtat de gènere, promoció d’una cultura de pau i no-violència, adopció d’estils de vida saludables, etc.

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom

Info

Objectiu 6

Objectiu 4

Play

5

igualTAT de gÈNERE

Es tracta d’erradicar la violència i la discriminació contra les dones, així com d’assegurar que tenen les mateixes oportunitats que els homes en tots els àmbits de la vida. Això vol dir acabar amb totes les formes de violència contra les dones, inclosa l’explotació sexual. Aquest ODS també ens impulsa a treballar per a la igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral i a combatre la discriminació salarial, així com promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Cal treballar pel reconeixement i el repartiment de les cures i del treball a l’esfera familiar. Finalment, també s’ha de vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats en el lideratge de la vida pública.

Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i xiquetes

6

Info

aIGUA NETA I SANEJAMENT

Objectiu 7

Play

Objectiu 5

Es tracta de garantir que tothom tinga accés a aigua potable i a instal·lacions sanitàries. Aquest ODS demana l’accés a l’aigua potable, com també el sanejament i la gestió d’ecosistemes d’aigua dolça, essencials per a la salut humana, la sostenibilitat ambiental i la prosperitat econòmica. Promou l’accés universal, equitatiu i a un preu assequible a l’aigua potable i als serveis de sanejament i higiene adequats. D’altra banda, es tracta de millorar la qualitat de l’aigua i augmentar-ne substancialment el reciclatge i la reutilització en condicions de seguretat, així com d’utilitzar de manera eficient els recursos hídrics.

Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones

7

Info

ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE

Objectiu 8

Play

Objectiu 6

Es tracta de garantir que totes les persones tinguen accés als serveis energètics i d’incrementar el flux d’energia verda. Aquest objectiu aborda aspectes relacionats amb garantir l’accés universal a serveis d’energia nets, assequibles, fiables i moderns. D’altra banda, i considerant l’actual context de canvi climàtic, aquests aspectes han de sumar-se, necessàriament, a l’augment de la proporció d’energies renovables, l’eficiència energètica, la investigació i la promoció de la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies netes.

Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones

8

Info

TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

Objectiu 9

Play

Objectiu 7

Es tracta de crear llocs de treball dignes i oportunitats econòmiques per a tothom. Aquest objectiu ens commina a promoure les activitats productives, el turisme sostenible, l’ocupació digna, la creativitat i la innovació, l’emprenedoria i les microempreses i pimes. Demana d’incrementar la productivitat mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació. Però també requereix avançar cap a una economia més desmaterialitzada i circular, i assumir determinats compromisos socials, amb l’ocupació de qualitat, amb la seguretat en la feina i amb la inserció laboral, pensant sobretot en les persones joves. L’ús del recursos, tant en la producció com en el consum, haurà de ser cada cop més eficient, i caldrà procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient.

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom

9

Info

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

Objectiu 10

Play

Objectiu 8

Aquest ODS té per objecte desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat. Demana que siguen sostenibles, que els seus beneficis econòmics i socials siguen clars i que el seu accés siga assequible i equitatiu. L’ODS 9 també es refereix a promoure una industrialització inclusiva i sostenible mitjançant tecnologies i processos nets, i que aquesta indústria contribuesca a augmentar substancialment l’ocupació i el PIB. D’altra banda, s’ha de promoure la innovació i reduir la bretxa digital si volem garantir la igualtat d’accés a la informació i el coneixement.

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació

10

Info

REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

Objectiu 11

Play

Objectiu 9

Aquest ODS ens commina a no deixar ningú enrere, principi transversal en tota l’Agenda 2030. La reducció de les desigualtats exigeix un canvi transformador. Cal redoblar els esforços per erradicar la pobresa extrema i la fam, i invertir més en salut, educació, protecció social i ocupació digna, especialment a favor de la gent jove, les persones migrants i altres col·lectius vulnerables. Aquest objectiu aborda la inclusió social, econòmica i política de totes les persones forjant vincles i trencant barreres d’edat, gènere, classe, capacitats, llengua, origen o orientació sexual.

Reduir la desigualtat en i entre els països

11

Info

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

Objectiu 12

Play

Objectiu 10

Es tracta de situar les ciutats al centre del desenvolupament sostenible en un món cada vegada més urbanitzat. Les ciutats han d’esdevenir capdavanteres en la generació de sistemes humans perdurables i de qualitat i han de garantir la seguretat i els mínims d’una vida digna per a tota la ciutadania: un habitatge en condicions assequibles, els serveis bàsics, l’educació i la sanitat, però també la mobilitat (amb una bona planificació), espais verds de qualitat i una vida comunitària activa. Les ciutats han de planificar el seu desenvolupament d’una forma sostenible i participativa, vetllant per la protecció del patrimoni cultural i natural, assegurant la integració territorial i aportant respostes integrals i resilients als riscos derivats del canvi climàtic i altres possibles desastres o crisis.

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

12

Info

CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES

Objectiu 13

Play

Objectiu 11

Es tracta de reduir el nostre impacte sobre el planeta produint i consumint només allò que necessitem. L’ODS 12 posa el focus en la promoció de la gestió sostenible i de l’ús eficient dels recursos naturals, en la reducció de la generació de residus i del malbaratament d’aliments, i en el foment de la gestió ecològicament racional dels productes químics en les pràctiques de producció i consum. Aquest ODS aspira a garantir una gestió correcta dels residus inevitables, sobretot dels que són tòxics. Pel que fa a les empreses, especialment a les grans i a les transnacionals, se’ls demana que actuen de forma més sostenible i transparent. Els poders públics també poden fer-hi molt, a través de les seues polítiques fiscals i de contractació, i d’impuls a la conscienciació social sobre desenvolupament i estils de vida sostenibles.

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

13

ACCIÓ CLIMÀTICA

Info

Play

Objectiu 14

Objectiu 12

El canvi climàtic és el repte ambiental més rellevant a què ha de fer front la humanitat al segle XXI i cap país en pot restar al marge. L’ODS 13 ens commina a prendre mesures per combatre el canvi climàtic, centrades en la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb el que es vaja establint al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Això comporta integrar les accions contra el canvi climàtic en totes les polítiques públiques (de l’economia a la salut, passant per tots els àmbits de govern), implementar mesures d’adaptació als efectes del canvi climàtic, desenvolupar plans de prevenció i d’actuació davant fenòmens extrems, i educar intensament la ciutadania perquè actue en conseqüència i aprenga a protegir-se de forma autònoma en situacions crítiques.

Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest

14

Info

VIDA SUBMARINA

Objectiu 15

Play

Objectiu 13

Els oceans, per la seua composició i característiques, garanteixen l’estabilitat climàtica i permeten que la Terra siga un planeta habitable. A més, proveeixen d’aliments i altres productes a la meitat de la població del món. Tot i això, les grans masses d’aigua, mars i oceans, es veuen sotmeses a una intensa pressió. Els oceans reben grans quantitats de contaminants, sobretot des de terra ferma (químics, sobretot de l’agricultura, i tot tipus de plàstics, entre d’altres), i pateixen una sobreexplotació dels recursos pesquers. L’ODS 14 aborda els greus problemes que afecten els mars i els oceans. Es tracta de protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners, amb la perspectiva de conservar almenys el 10 % de totes aquestes àrees. D’altra banda, s’ha de poder preservar la pesca impulsant sistemes pesquers que fomenten la capacitat de regeneració dels ecosistemes.

Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible

15

Info

VIDA TERRESTRE

+ info

Play

Objectiu 16

Objectiu 14

Els ecosistemes terrestres garanteixen el funcionament del planeta i l’equilibri de tots els cicles naturals, i aporten serveis que beneficien tots els éssers vius (aire net, retenció de les aigües, proveïment d’aliment, etc.). L’ODS 15 tracta de la conservació, la restauració i l’ús sostenible d’aquests ecosistemes i els d’aigua dolça, fent especial esment de la preocupació pels sòls degradats, pels boscos i pels ecosistemes de muntanya. Aturar la destrucció dels hàbitats naturals i renaturalitzar espais de les ciutats resulta imprescindible per preservar la biodiversitat, que és l’altra gran fita d’aquest objectiu. Per preservar els ecosistemes terrestres és necessari conèixer-los bé, incorporar la gestió ecosistèmica en la planificació del territori amb una visió holística i interconnectada, així com protegir les espècies amenaçades i garantir una bona gestió dels espais protegits. A més, cal revertir la degradació dels ecosistemes (desertització, etc.) i prendre mesures per evitar el tràfic d’espècies i la introducció d’espècies invasores.

Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres

16

Info

Objectiu 17

Play

Objectiu 15

PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

L’ODS 16 remarca que el benestar de les persones, la prosperitat de les societats, l’equitat de la ciutadania i el desenvolupament sostenible només es poden assolir en un marc de pau i de respecte als drets fonamentals. Una fita clau és reduir la incidència dels delictes i dels actes violents de qualsevol tipus, erradicant completament els que afecten els infants. Això passa per intensificar la lluita contra el crim, especialment el terrorisme i la delinqüència organitzada que trafica amb armes, diners i persones. Aquest ODS també ens diu que s’ha d’aprofundir en l’enfortiment de les institucions públiques: han de ser eficaces, responsables i transparents, plenament compromeses amb la lluita contra la corrupció i afavoridores d’una democràcia inclusiva, participativa i representativa. Aquestes institucions han de protegir les llibertats fonamentals i garantir un accés universal a la justícia, en condicions d’igualtat.

Promoure societats pacífiques i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

17

Info

Objectiu 16

Play

ALIANÇA PELS OBJECTIUS

Els ODS impliquen tota la humanitat, ningú en pot restar al marge. Per assolir-los cal un ferm compromís global a través de la cooperació internacional i les aliances que permeten posar en marxa noves dinàmiques per a unes relacions justes, perdurables i equitatives. L’ODS 17 està dedicat als mitjans necessaris per assolir tots els altres objectius. Els països més avançats han de donar suport a aquells que ho estan menys, prenent com a referència l’aportació del 0,7 % dels ingressos propis, tot i que, sovint, el suport més útil pot adoptar la forma de transferència de tecnologia. És bàsic promoure la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència i innovació. Cada país, regió o ciutat ha de formalitzar un compromís creïble amb l’Agenda 2030, sostingut en aliances eficaces entre els actors públics, el sector empresarial privat i la societat organitzada.

Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

Síntesi ODS

06

FIN DE LA POBREZA

01

HAMBRE CERO

02

SALUD O BIENESTAR

03

educaciónde calidad

04

IGUALDADDE GÉNERO

05

AGUA LIMPIAY SANEAMIENTO

06

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

07

TRABAJO DECENTEY CRECIMIENTO ECONÓMICO

08

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

09

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

10

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

11

PRODUCCIÓNY CONSUMO RESPONSABLES

12

acción por el clima

13

VIDA SUBMARINA

14

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

15

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

16

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

17

OBJECTIUS

de desENVOLUPAMENTsostenible

@julperse