Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Som cèl·lules, som teixits!

Aina bennàsar

ÍNdex

1. Introducció
2. Classificació dels teixits
2.3. Teixit Muscular
2.2. Teixit connectiu
2.1. Teixit epitelial
2.4. Teixit nerviós

1. introducció

La cèl·lula és la unitat més petita que pot viure per si mateixa i forma tots els organismes vius i els teixits del cos. Els teixits són el conjunt de cèl·lules, que funcionen juntes per realitzar una funció específica.Els teixits, a més d'estar formats per cèl·lules, hi trobam un espai extracel·lular de naturalesa sòlida o fluida, anomenat matriu extracel·lular.Trobam molts de tipus de teixits, que es classifiquen en 4 principals:

Teixit nerviós

Teixit connectiu

Teixit muscular

Teixit epitelial

de revestiment

1. Teixit epitelial

Aquest teixit recobreix les superfícies externes i les cavitats internes de l'organisme.La seva funció és protegir, secretar les substàncies, absorbir, excretar i transportar els estímuls sensorials.No hi ha matriu extracel·lular.

glandular

Hi ha dos tipus:

Teixit adipós

La seva funció és connectar, donar suport, cohesió, protecció i aïllament a altres teixits corporals.A més, els diferents teixits connectius, tenen una matriu extracel·Lular abundant.

Teixit conjuntiu

Teixit cartilaginós

Teixit ossi

1. Teixit connectiu

Teixit sanguini

Teixit limfàtic

3. Teixit muscular

El teixit muscular és l'encarregat del moviment dels organismes i dels seus òrgans. Està compost per unes cèl·lules allargades, anomenades fibres musculars, especialitzades en la contracció muscular.Tres tipus:

Teixit muscular esquelètic

Teixit muscular cardíac

Teixit muscular llis

La funció d'aquest teixit és rebre la informació del medi extern i intern, processar-la i elaborar una resposta. A més, també controla les tres funcions vitals.La seva matriu extracel·lular és escassa.El teixit nerviós està compost per dos tipus de cèl·lules:

4. Teixit nerviós

Cèl·lules glia

Neurones

MoltesGràcies!

Teixit muscular esquelètic

Les seves cèl·lules són allargades, no ramificades i amb una longitud d'uns 30 cm.El teixit presenta un aspecte estriat, pels filaments d'actína i miosina.La contracció és intensa, ràpida, discontínua i voluntària

Teixit limfàtic

Aquest teixit té una matriu extracel·lular líquida, composta per plasma i glòbuls blancs, limfòcits (no té glòbuls vermells).La seves funcions principals són controlar el líquid intersticial, retornar les proteïnes a la sang, transportar lípids a la sang, i participar en el sistema immunològic de l'organisme.

 • Teixit ossi compacte
 • Teixit ossi esponjós
Teixit ossi

Es troba formant els òssos, i les seves funcions principals són sustentar, protegir, regular en metabolisme i formar cèl·lules sanguínies, en la mèdul·la òssia.La matriu extracel·lular és dura i consistent, i segons la seva densitat en trobam dos tipus:

 • Glàndules endocrines
 • Glàndules exocrines
Epiteli glandular

Les cèl·lules epitelials tenen com a funció principal, secretar substàncies.I poden estar agrupades en epitelis, o en glàndules (agrupaments multicel·lulars).Poden ser:

Teixit cartilaginós

Trobam aquest teixit en la tràquea, bronquis, nas, orelles... És el prinicpal teixit de sustentació, i ho fa gràcies a les característiques de la seva matriu extracel·lular , on predominen les fribres de col·lagen. I les seves cèl·lules s'anomenen condròcits.

 • Teixit adipós blanc
 • Teixit adipós marró
Teixit adipós

Està especialitzat a emmagatzemar lípids, és a dir, en la reserva energètica. També participa en la protecció d'òrgans interns, funcions metabòliques i aïllament tèrmic.Té molt poca matriu extracel·lular i moltes cèl·lules, com els adipòcits.Segons la forma de les cèl·lules, en trobam dos tipus:

 • Astròcits: envolten els vasos sanguinis, recobreixen la superfície de l'encefal i participen en la sinapsis.
 • Cèl·lules de Shawn: formes les beines de mielina que envolten els axons.
 • Micròglia: produïdes en la mèdula òssia.
Cèl·lules glia

Són cèl·lules no nervioses, les quals tenen funcions metabòliques, de suporti protecció de les cèl·lules.Hi ha tres tipus de cèl·lula glia:

Neurones

Són cèl·lules nervioses, especialitzades en la transmissió de l'impuls nerviós. Tenen una forma molt característica, formades per el cos cel·lular, les dentrites i l'axó.Segons el nosmbre de prolongacions, hi ha tres tipus de neurones:

 • Unipolars
 • Bipolars
 • Multipolars

Teixit muscular llis

Les seves cèl·lules són allargades i només tenen un nucli, situat al centre.És un múscul que no necesstita moviments voluyntaris, i és el més comú dels invertebrats i vertebrats.La seva contracció és feble, lenta i involuntària.

 • Teixit conjuntiu lax
 • Teixit conjuntiu dens
Teixit conjuntiu

La funció principal d'aquest teixit és la unió entre els altres teixits.Està compost per cèl·lules (fibroblastos, mastòcits, adipòcits) i matriu extracel·lular.Segons les característiques de la matriu n'hi ha de dos tipus:

Teixit muscular cardíac

Les seves cèl·lules són curtes i ramificades, unides a través de discos intercalars, formant una xarxa de cèl·lules.Forma les parets del cor, i la seva contracció és intensa, ràpida, rítmica, contínua i involunària.

 • La forma de la cèl·lula: plans, esquamosos, cúbics, prismàtics...
 • La disposició cel·lular: simples, estratificats, pseudoestratificats...

Es poden classificar segons:

Epiteli de revestiment

És un teixit que recobreix tant les superfícies externes com internes del nostre cos.Té una escasa matriu extracel·lular i les seves cèl·lules tenen fortes unions.

Les funcions principals de la sang són el transport de substàncies, la regluació homeostàtica, la comunicació entre hormones i la defensa, gràcies als leucòcts.

 • Plasma
 • Glòbuls vermells (eritròcits)
 • Glòbuls blancs (leucòcits)
 • Plaquetes (trombòcits)
Teixit sanguini

La sang és un teixit connectiu, compost per una matriu extracel·lular líquida, formada per: