Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2024 - 2028
ESCOLA MARTINET

Projecte de Direcció

UNA ESCOLA PER GAUDIR

Com ens organitzarem

què compartiré amb vosaltres?

Retiment de comptes

Què farem?

Les llengües al Martinet

Diagnosi

Una escola per tothom

Introducció

Vull ser el director per això...

DAFO

Documentació del Centre

Com ens organitzem

Resultats Acadèmics

Trets d'identitat

Anàlisi de l'àmbit pedagògic

Anàlisi del centre i l'entorn

Diagnosi del centre: com està l'escola?

Característiques de les famílies i alumnes

Històric del centre

Anàlisi del centre i l'entorn

Personal del LLeurePersonal d'administració i servais (PAS)Serveis Educatius Externs: CREDA, EAP, Serveis Socials, ...

Professionals del centre

Anàlisi del centre i l'entorn

 • Tractament de la llengua Anglesa
 • Recerca i Implementació de metodologies actives i innovadores.
 • Importància de l'educació emocional, en valors, perspectiva de gènere.
 • Escola inclusiva i sensible a la diversitat.
 • Biblioteca escolar que vertebra moltes accions educatives.
 • Ús racional de la tecnologia digital.
 • Projectes internacionals.

Trets d'identitat

Anàlisi de l'àmbit pedagògic

...i molt més...

Anàlisi de resultats acadèmics

Anàlisi de l'àmbit pedagògic

Anàlisi de resultats acadèmics

Anàlisi de resultats acadèmics

Anàlisi de resultats acadèmics

Anàlisi de resultats acadèmics

Com s'organitza el centre?

Anàlisi de l'àmbit pedagògic

Com s'organitza el centre?

Documentació del centre

Anàlisi de l'àmbit pedagògic

DAFO

què farem?

Objectius i àmbits d'actuació: ÀMBIT PEDAGÒGIC

Objectius i àmbits d'actuació: ÀMBIT COHESIÓ SOCIAL I IMATGE INSTITUCIONAL

Objectius i àmbits d'actuació: ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

BENESTAR EMOCIONALCOEDUCACIÓPERSPECTIVA GÈNERECONVIVÈNCIA
ESCOLA INCLUSIVA

uNA ESCOLA PER TOTHOM

 • Comunicació efectiva.
 • Comprensió intercultural i projecció global.
 • Construcció de ponts i obertura al món.
 • Respecte, inclusió i entesa a les diferències.
MARC NORMATIU VIGENT
REVISIÓ PLC

LES LLENGÜES AL MARTINET

TRANSPARÈNCIA
LIDERATGE DISTRIBUÏT
compromís
confiança
equip
autonomia
flexibilitat
participació

com ens organitzarem?

 • Claustre
 • Consell Escolar
 • Departament Educació (inspecció, AVALDIR, ...)
Memòria Anual (4x)
Avaluació continua
Pla Anual (4x)

retiment de comptes

retiment de comptes

HO FEM POSSIBLE???

UNA ESCOLA ON APRENDRE I CONVIURE
2024 - 2028
ESCOLA MARTINET

Projecte de Direcció