Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ACTE

Grup de treball examen Català Nivell C

Connectors textuals

CONNECTORS

Són paraules o frases que s'utilitzen per connectar parts del text, com ara frases o paràgrafs, amb la finalitat de millorar la seva cohesió i coherència. Aquests connectors faciliten la transició entre les idees i ajuden a establir relacions lògiques entre els diferents elements del text.

PER QUÈ SERVEIXEN?

  • Organitzar informació
  • Fàcils d'aplicar
  • Donen un plus a la teva redacció
  • L’ús del mateix connector empobreix l’estil del text.

TIPUS DE CONNECTORS

  • Conjuncions i locucions conjuntives (però...)
  • Preposicions i locucions prepositives (entre altres coses...)
  • Adverbis i locucions adverbials (d'una banda... de l'altra)
  • Altres mots o expressions (recapitulant...)

COM QUE

PERQUÈ

  • Quan es dona primer el motiu
   • Agafo el paraigúes perquè plou
   • Perquè plou, agafo el paraigües
   • Com que plou, agafo el paraigües
   • Com plou, agafo el paraigües
   • Agafo el paraigües, com que plou.

Sí QUE

  • Es fa una pregunta i es vol respondre de forma afirmativa
  • En el nostre discurs, de vegades, també.
   • Vols anar al cinema aquesta tarda?
   • Sí que vull . --> connectar dues parts de la frase
   • Sí, vull anar al cinema.
   • Sí vull.

PAS

  • Oracions en negatiu
  • Reforçar la negació (ús arcaic)
   • No parlo pas italià.
  • Comparació: que no pas i no pas
   • Gastem molts més diners durant el dia a dia que no pas durantles vacances
  • Amb el verb deure (suposicions)
   • Aquella deu ser la veïna del quart --> No deu pas ser la veïna del quart?

ERRORS MÉS COMUNS

 • Donat que
 • Atès que
Donat que va venir, vam resoldre el problema.Atès que va venir, vam resoldre el problema.

ERRORS MÉS COMUNS

 • Per últim
 • Per acabar, finalment
Per últim, m'agradaria dir...Per acabar, m'agradaria dir...Finalment, m'agradaria dir...

ERRORS MÉS COMUNS

Doncs (causal) --> Ja que o perquè Vam venir, doncs estàvem avorrits. Vam venir perquè estàvem avorrits.

ERRORS mÉS COMUNS

 1. Sempre i quan
 2. A no ser que
 3. En relació a
 4. En el que concerneix a
 5. Màxim
 6. En atenció a
 7. En ordre a

 1. Sempre que
 2. llevat que, tret que, a excepció que
 3. En relació amb, amb relació a
 4. pel que concerneix (una cosa) (sense preposició)
 5. Sobretot, especialment
 6. En vista de
 7. amb vista a, amb la finalitat de, a l’efecte de

TRUC

Començar una llista amb diferents categories de connectors i anar-la ampliant amb el temps.

CONNECTORS

CONNECTORS

CONNECTORS

En marxa!

LA ‘WIKIREVOLUCIÓ’ A TAHRIR Tot el món estava pendent de la plaça de Tahrir, prop del Nil. A la vall del bell riu on s’inventà la civilització mediterrània ara el poble es rebel·lava contra el faraó. Les grans mobilitzacions de febrer culminaven un procés històric d’alçament del poble egipci contra Mubàrak, iniciat el 25 de gener amb una convocatòria a través de Facebook del jove activista Wael Ghonin. En l’aldea global imaginada per Marshall McLuhan i urbanitzada per Internet, Tahrir en va ser la plaça major durant unes setmanes. Setmanes que van ser crucials per definir el que podríem anomenar la nova metodologia de la revolució del XXI en règims no democràtics. Vam ser testimonis quasi directes d’una experiència col·lectiva única de mobilització popular contra un règim corrupte i autocràtic. Vam seguir des de casa els moviments i les accions d’unes multituds congregades a la plaça. El sol fet de l’ocupació lliure i resistent de la plaça va convertir Tahrir en un topos simbòlic de ressonàncies rupturistes. Així, es constituïa un nou espai polític que emergia de la confluència de tres factors: la situació d’opressió i repressió del règim; el potencial subversiu d’Internet i de les xarxes socials, i la visibilitat del poble alçat contra el dictador reclamant l’accés al poder de l’Estat. El potencial d’Internet i de les xarxes socials i mòbils (Facebook, Twitter, Skype, blocs, etc.) resulta inqüestionable després dels moviments populars revolucionaris que es van estendre des del Magrib fins a l’Orient Mitjà. Una de les principals paradoxes que el ciberespai posa de manifest és la total impossibilitat de tancar fronteres, d’imposar censura i de limitar la informació, les imatges o les crides a la població. Aquí hi ha el punt de no-retorn entre el règim de control de l’opinió dels mitjans de comunicació tradicionals i el nou espai digital en xarxa. Sabem que la llibertat absoluta tampoc la garanteix la xarxa. Però ofereix entorns de comunicació col·laboradors i potencialment emancipadors com cap altra tecnologia anterior. L’exemple és que ni els intents desesperats de Mubàrak obligant els quatre proveïdors a tallar el servei van impedir l’expansió del moviment popular de protesta. Tanmateix, un cop orquestrada la protesta a dintre i a fora, la difusió de la revolta fou assumida pel conjunt del sistema de mitjans. Millor dit, el salt definitiu a la visibilitat universal de la wikirevolució de la plaça Tahrir fou obra de la televisió i sobretot d’algunes cadenes televisives. La presència de les càmeres de tota mena, però sobretot les dels reporters de les grans cadenes internacionals, és l’única garantia (encara) d’una narració universal, sincronitzada i pública de la revolució en marxa. La wikirevolució en directe d’accés universal es transmet encara a través de la televisió. Ara bé, aquesta preeminència televisiva en la transmissió del conflicte no s’ha de confondre amb la difusió d’un discurs únic. Ben al contrari, és justament entre les diferents cadenes on es produeixen les grans batalles per la creació d’imatges i d’interpretacions interessades. La televisió oficial del règim, per exemple, seguia oferint una cobertura aberrant de les protestes, mostrant imatges de suport a Mubàrak i atribuint la revolta a espies i conspiracions estrangeres. La cadena Al-Jazeera, en canvi, ha servit a la comunitat àrab un seguiment permanent d’informació, imatges i comentaris per satèl·lit, Internet i mòbil, amb una preferència no dissimulada cap a l’islamisme polític. Les grans cadenes occidentals han cobert tot el conflicte, però segurament amb matisos molt diferents, segons els interessos de cada cadena i país. En suma, des del dia de la ira, el 25 de gener, el moviment revolucionari d’Egipte es va revelar al món seguint el fil que en les condicions actuals condueix de l’acció comunicativa a l’acció política. Primer, la comunicació wiki desencadena i coordina el moviment de protesta. Després, l’ocupació i la defensa de la plaça pública afermen la revolta i converteixen l’espai físic en una font de visibilitat mundial. Tercer, la plaça esdevé símbol universal de la revolució. I quart, el govern es veu obligat a donar una resposta política al conflicte davant la mirada del món. Aquest model sembla fàcilment exportable a qualsevol altre país autocràtic o teocràtic del món àrab o de l’Àsia. Avui, l’opinió pública mundial continuarà pendent de Tahrir i no vol pensar en una altra Tiananmen. Avui, 12/02/2011 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.llull.cat/rec_docs_2014/exemple_nivell_superior.pdf

PRÀctiquem

EXAMEN

L'alumne va començar a estudiar per a l'examen. Va llegir el llibre de text. Va prendre notes. Va revisar els apunts. Va buscar informació addicional a Internet. Va fer exercicis pràctics. Va repassar els conceptes clau. Va preguntar al professor sobre els temes més complicats. Va intentar comprendre les parts més difícils del temari. Va dedicar diverses hores d'estudi. Va anar a dormir.

L'alumne va començar a estudiar per a l'examen. En primer lloc, va llegir el llibre de text i va prendre notes. Després/En segon lloc, va dedicar temps a revisar els apunts, així com a buscar informació addicional a Internet per aprofundir en els temes. A més a més, va fer diversos exercicis pràctics per posar en pràctica els conceptes apresos. Tot seguit, va repassar els conceptes clau i, quan va trobar dificultats, va preguntar al professor per aclarir els dubtes. Així mateix, va dedicar diverses hores d'estudi intens per cobrir tot el temari. Finalment, després d'un dia de feina, va anar a dormir.

Pràctica II

INFORMACIóImportant

Període d'esmena de la llista provisional: fins al 14 de març de 2024.Data de publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 21 de març de 2024.Data de la prova escrita: 20 d'abril de 2024.Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.Data de publicació de resultats: 4 de setembre de 2024.

INFORMACIóImportant

Activitats per a socis al Moodle

PRECS I PREGUNTES

GRÀCIES