Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Rubén Milián Garrido 2nD

PRESS START

PRESENTACIÓ

Components electrònics bàsics

ELECtrónicaAnalògica

Potenciòmetre

CONDENSADOR

ELEctrònica Digital

TRansistor

LED

NOmbres binaris

Bobina

RESISTOR

INDEX

Una resistència és un component elèctric dissenyat per a limitar el poder de corrent elèctric en un circuit. Consisteixen en un material conductor enrotllat en un nucli aïllant, la qual cosa genera una oposició al pas del corrent i dissipa energia en forma de calor. Les resistències s'identifiquen mitjançant un codi de colors o un valor numèric que indica la seva resistència elèctrica en ohms (Ω).

RESISTOR

Un diode LED, o Light Emitting Diode, és un dispositiu electrònic que emet llum quan passa corrent a través seu en una direcció específica. És un component petit i eficient que s'utilitza en una àmplia gamma d'aplicacions, com ara il·luminació, senyalització, pantalles i indicadors. El seu funcionament es basa en la recombinació de càrregues a la junta PN, que produeix emissions de fotons i, per tant, llum. El diode LED és conegut per la seva baixa consum energètic, llarga vida útil i diversitat de colors disponibles.

DIODE led

Un condensador és un component electrònic utilitzat per emmagatzemar energia elèctrica en un camp elèctric. Està format per dues plaques metàl·liques separades per un material aïllant anomenat dielèctric. Quan es connecta a una font d'alimentació, les plaques es carreguen amb càrregues elèctriques opposades, creant un camp elèctric entre elles. Aquest camp emmagatzema energia, la qual pot ser alliberada en un moment posterior.

Condensador

Un potenciòmetre és un component electrònic utilitzat per controlar la resistència elèctrica en un circuit. Consisteix en una resistència variable que es pot ajustar mitjançant un control manual, com una nansa o un botó. En general, té tres terminals: dos terminals connectats als extrems de la resistència i un terminal mòbil que es mou al llarg de la resistència. En girar o moure el control manual, la resistència entre el terminal mòbil i un dels terminals fixes varia, permetent regular la quantitat de corrent que passa a través del potenciòmetre.

Potenciòmetre

Una bobina és un component electrònic format per un fil conductor enrotllat al voltant d'un nucli, generalment de ferro o d'un material magnètic. Quan una corrent elèctrica passa per la bobina, es genera un camp magnètic al seu voltant, i aquest camp magnètic pot induir una corrent elèctrica en altres bobines properes. Les bobines són essencials en circuits elèctrics i electrònics per a diverses funcions, com ara el filtratge de senyals, la transformació d'energia, la creació de camps magnètics per a motors i generadors, i la sintonització de ràdios. La seva inductància es mesura en henris,

Bobina

Un transistor és un component electrònic que es fa servir principalment per amplificar o controlar senyals elèctrics i corrents. Està compost per tres capes semiconductoras (generalment dopades de tipus P i N), que formen dos tipus de juntes: la base-emissor i la base-col·lector. El seu funcionament es basa en el control del flux de corrent entre dues d'aquestes capes, la base i el col·lector, mitjançant un petit senyal aplicat a la capa base.

transistor

L'electrònica digital és una branca de l'electrònica que es centra en el processament de la informació utilitzant senyals digitals, és a dir, senyals que prenen valors discrets o digitals com 0 i 1. A diferència de l'electrònica analògica, on els senyals poden tenir valors continuus, en l'electrònica digital, la informació es representa mitjançant seqüències de bits, on cada bit pot ser 0 o 1.

Electrónicadigital

L'electrònica analògica és una branca de l'electrònica que es centra en el processament de senyals que varien de manera contínua en el temps. A diferència de l'electrònica digital, on els senyals prenen valors discrets o digitals com 0 i 1, en l'electrònica analògica, els senyals poden tenir una gamma infinita de valors en un interval continu.

Electrónicaanalògica

els nombres binaris són una representació del sistema numèric que utilitza només dos dígits: 0 i 1. Aquest sistema és fonamental en la informàtica i l'electrònica digital, ja que els dispositius electrònics, com els ordinadors, utilitzen el sistema binari per a processar la informació.

Nombres binaris