Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Історичний факультет, кафедра політологі та міжнародних відносин
що потрібно знати студентам і не тільки

Академічна доброчесність

Необхідність/наслідки

Штучний інтелект і АД

Правові засади АД

що потрібно знати студентам і не тільки

Закон України "Про освіту"Закон України "Про вищу освіту"Проєкт закону "Про академічну доброчесність"

Міжнародна

Вітчизняна

МДУ

Академічна доброчесність в Маріупольському державному університеті

Бухарестська Декларація, Керівництво для інституційних Кодексів етики в галузі вищої освіти

Нормативно-правова база

Закон України «Про освіту» п. 4, ст. 42

Необ'єктивне оцінювання

Академічний плагіат

Хабарництво

Прояви академічної НЕдоброчесності

Різновиди академічного плагіату

Оскільки такі програми не виявляють збігів із багатьма видами документів, то відсутність текстових збігів, виявлених програмою, не може слугувати свідченням відсутності в тексті академічного плагіату
Всупереч назві, антиплагіатні програми не виявляють академічного плагіату, а лише допомагають його шукати
Антиплагіатна програма — це програма, яка шукає текстові збіги в різних документах

Перевірка на плагіат

Ресурси перевірки на плагіат

Ресурси перевірки на плагіат

Академічна доброчесність та штучний інтелект

Корисні сервіси для студентів і не тільки...

Дякую за увагу!

Антиплагіатні програми — це перевірка текстів за складними алгоритмами. Вони розбивають текст на молекули, розглядають його під мікроскопом і збирають назад. Виявляються збіги за словами, словосполученням, цілим реченням і так далі. Аналізується послідовність викладу, структура, загальний хід розповіді. В результаті програма виявляє не тільки повністю скопійований матеріал, але і недбало перероблений.

Наслідки тривалих та системних порушень академічної доброчесності:

 • знецінення дипломів у країні, невизнання їх за кордоном;
 • випускникам важко влаштуватися на хорошу роботу, бо роботодавці не довіряють системі вищої освіти та закладам вищої освіти;
 • стагнація науки, знецінення наукового потенціалу держави
 • гальмування розвитку економіки;
 • країна втрачає авторитет у світі.

Закон України «Про авторське право і суміжні права». Стаття 50 «Порушення авторського права і суміжних прав» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text)Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність». Стаття 1 «Основні терміни та їх визначення» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text)Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print)Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту». Стаття 42 «Академічна доброчесність» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text)Етичний кодекс ученого України Академічна доброчесність (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09#Text)

подання як власних робіт (дисертацій, монографій, навчальних посібників, статей, тез, звітів, контрольних, розрахункових, курсових, дипломних та магістерських робіт, есеїв, рефератів тощо), виконаних на замовлення іншими особами, у тому числі робіт, стосовно яких справжні автори надали згоду на таке використання

Hавіщо?

 • Запобігання плагіату
 • Розвиток чесності та відповідальності
 • Підготовка до професійного життя
 • Збереження репутації

Керівництво для інституційних Кодексів етики в галузі вищої освіти (Міжнародна асоціація уеіверситетів та Magna Charta Observatory, 2012):

 • академічна чесність та поведінка при дослідженнях
 • рівність справедливість та відсутність дискримінації
 • підвітність, прозорість і незалежність,
 • критичний аналіз та повага до аргументованих думок
 • відповідальність за використання активів, ресурсів і навколишнього середовища
 • вільне та відкрите поширення знань та інформації
 • солідарність за чесне поводження з міжнародними партнерами

дослівне запозичення текстових фрагментів без оформлення їх як цитат з посиланням на джерело (в окремих випадках некоректним вважають навіть використання одного слова без посилання на джерело, якщо це слово використовують в унікальному значенні, наданому цим джерелом)
використання інформації (факти, ідеї, формули, числові значення тощо) з джерела без посилання на це джерело

У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону "Про академічну доброчесність" № 10392 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43481)Документ визначає основні правила академічної доброчесності та види відповідальності за порушення.

Важливість:

 • довіра до результатів навчання;
 • здобуття власних знань і розвиток власних здібностей;
 • АД - стандарт глобалізованого освітнього середовища;
 • самоповага

Положення про академічну доброчесність в Маріупольському державному університеті (2021) Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у кваліфікаційних роботах студентів (2020)Етичний кодекс Маріупольського державного університету (2021)Кодекс академічної доброчесності МДУ (2021)

 • Фабрикація
 • Фальсифікація
 • Списування
 • Самоплагіат

Так.Але!!!Використання ШІ є допоможним /додатковим засобом навчання

Чи можна використовувати?

Бухарестська Декларація з етичних цінностей та принципів вищої освіти в Європейському регіоні (2004)Ключові цінності академічної спільноти доброчесності:

 • чесність (honesty)
 • довіра (trust)
 • справедливість (fairness)
 • повага (respect)
 • відповідальність (responsibility)
 • підзвітність (accountability)

Згідно Закону України «Про вищу освіту» 6 у ст. 69 академічним плагіатом визначається оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання.

перефразування (рерайт) тексту джерела у формі, що є близькою до оригінального тексту, або наведення узагальнення ідей, інтерпретацій чи висновків з певного джерела без посилання на це джерело