Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ELS MICROORGANISMES

ENTRA

Virus..................................................................................3Plasmidis...........................................................................10Viroides.............................................................................13Prions ...............................................................................16Bacteris.............................................................................18Protozous..........................................................................23Algues...............................................................................26Immunologia.....................................................................29Mètodes d'estudi................................................................37Webgrafia..........................................................................43Decàleg hàbits saludables...................................................68Estratègies per evitar infeccions .........................................69

Índex

[01] imatge d'un virus

VIRUS

DEFINICIÓ

És un microorganisme que per sobreviure ha d’infectar un ésser viu i usar el seu cos per realitzar les funcions vitals.La primera vegada que es va parlar dels virus va ser en una teoria d'en Louis Pasteur i el primer virus descobert va ser el 1899 per Martinus Beijerinck a partir de l'estudi dels experiments de Dimitri Ivanovski. [1]

PARTS

[02] parts del virus

Càpside

Genoma

Proteïnes

Envoltura

FORMA

[03] virus segons la forma
La classificació segons la forma són:· Polièdrics (la càpside forma un poliedre de 20 cares) com l’herpes o la sida.· Helicoïdals (la càpside té forma d’espira) com la ràbia o la rubèola.· Bacteriòfags (híbrid dels altres dos i només infecten bacteris). Són empleats a medicina per curar infeccions de bacteris, com el fago λ o el fago T4 [2]

GENOMA

El genoma pot ser tant de cadena simple com de doble i diferenciam dos tipus de genoma.· ADN. D' aquí diferenciam els monocatenaris (Parvovirus V-19), bicatenaris (varicel·la) o bicatenaris retrotranscriptius (hepatitis B)· ARN. Diferenciam també bicatenaris (gènere Rotavirus), monocatenaris dividits en positius (SARS-CoV-2) i negatius (grip) o monocatenaris retrotranscriptius (VIH)Els ARN monocatenaris positius tenen ARN que pot servir com a ARNm, mentre que els negatius l'han de transcriure. Els virus retrotranscriptius presenten una ADN-polimerassa que funciona a la inversa (es pot obtenir una doble cadena a partir d'una simple). S' acaben diferenciant 7 grups (classificació de Baltimore)[1]
[04] esquema de la replicació viral

CICLE REPLICATIU

El cicle replicatiu consisteix en infectar una cèl·lula per poder reproduir-se i deprés abandonar la cèl·lula provocant la seva lisis.Existeixen dos tipus de cicle replicatiu:· Cicle lític (res més entrar a la cèl·lula es produeix la reproducció).· Cicle lisogènic (és més difícil de detectar ja que no ataca directament i espera a penetrar dins el material genètic de la cèl·lula aprofitant el metabolisme de l'infectat).El cicle consta d'una gran quantitat de fases on algunes varien segons el genoma del virus. [3]

CICLE REPLICATIU (FASES)

· Adsorció: el virus entra en contacte amb la cèl·lula i s'adhereix mitjançant les seves proteïnes.· Penetració: el virus entra dins la cèl·lula mitjançant penetració directa, endocitosis o fusió amb membrana cel·lular (només els virus amb membrana lipídica)· Despullament: el virus s'allibera de les seves proteïnes i deixa lliure el material genètic.· Multiplicació del virus. · Ensamblatge i lliberació: Es reorganitzen les proteïnes per tornar donar forma al virus i després rompen la membrana cel·lular per l'alliberació. Acaben matant la cèl·lula infectada. [3]
[05] imatge d'un plasmidi

PLASMIDIS

DEFINICIÓ

Un plàsmid és una molècula d' ADN de doble cadena i generalment circular que es troba dins bacteris. És una molècula capaç de replicar-se independentment de l'ADN bacterià i és usat per replicar genomes i aportar gens beneficiosos al bacteri. El descobridor va ser Joshua Lederberg el 1952. Els plàsmids són molt usats en enginyeria genètica i en medicina per replicar fàcilment genomes beneficiosos. Com els virus, són considerats éssers no vius. [5]
[06] procés de conjugació amb episoma

TIPUS

· P. de resistència (donen resistència).· P. Col (formen bacteriocines que detecten i destrueixen bacteris semblants)· P. virulents (provoquen toxines i fa el bacteri més virulent).· P. conjugatius (presenten gens per la conjugació, la replicació bacteriana amb el plàsmid). Quan el plàsmid es pot unir a l'ADN bacterià i replicar-se es diu episoma. [6]
[07] imatge d'un viroide

VIROIDES

Són cadenes simples i circulars d'ARN que infecten plantes i les provoca malalties (necrosis i malformacions). No es consideren éssers vius com els virus. A diferència d'aquests, el genoma dels viroides són 20 vegades més petit que els dels virus. Theodore Otto Diener els va descobrir als anys 70. [7]Un exemple de viroide és el CEVd (viroide exocortis dels cítrics), que provoca agrietaments al tronc dels llimoners. [8]
[08] arbre afectat pel CEVd

DEFINICIÓ

Els viroides infecten les plantes afectant a la seva seqüència del genoma unint-se a l'ADNm i, per tant, inhibir o modificar la traducció de proteïnes de la planta provocant malalties relacionades en la falta d'aquestes molècules.Els viroides es transmeten pel contacte entre plantes o la propagació d'aquestes, encara que també poden ser trasmesos mitjançant insectes o llavors infectades. [7]La replicació és un mecanisme de tipus "cercle rodant". En aquest mecanisme el viroide sintetitza un ARN lineal i després uneix els extrems amb proteïnes específiques. S'usa la maquinària de la planta ja que el viroide no pot sintetitzar-les. [9]
[09] replicació del viroide

INFECCIÓ

[010] imatge d'un prion

PRIONS

Són trossos de proteína que afecta les neurones dels mamífers i provoca malalties com l'encefalopatia espongiforme (malaltia de les vaques loques). Actuen de manera que modifiquen les proteïnes de les membranes de les neurones i per replicar-se converteixen aquestes proteïnes en agents infecciosos. [10]El descobridor dels prions fa ser Stanley B. Prusiner el 1997. [11]
[011] encefalopatia espongiforme

DEFINICIÓ

[012] imatge d'un bacteri

BACTERIS

DEFINICIÓ

És un organisme unicel·lular. És la forma de vida més primitiva i a partir de la seva evolució es formaren altres organismes tan procariotes com eucariotes. Hi ha molts de tipus de bacteris i poden viure en condicions extremes. La majoria de bacteris són beneficiosos, com el microbioma o la flora bacteriana, però n'hi ha també de infecciosos (patògens). [12]Fora cap estudi universitari, Anton van Leeuwenhoek va ser el descobridor dels bacteris el segle XVII gràcies als seus prototips de microscopis. També va poder veure glòbuls vermells i altres. [13]

[14]

Membrana

PARTS

Material genètic

Flagel

[013] parts del bacteri

Paret cel·lular

Pilis i fímbries

Citoplasma

Càpsula

Ribosomes

· Segons forma: bacils (allargats) com el Lactobacillus acidophilus, cocs (esfèrics i viuen en colònies generalment) com la Neisseria gonorrhoeae que provoca gonorrea i altres formes com la Leptospira que provoca leptospirosis.· Segons paret cel·lular: gram + (gruixada) com el Bacillus anthracis que provoca lesions negres i gram - (prima) com l'Escherichia coli que pot profocar infecció intestinal.· Segons nutrició: quimiosintètics (compostos químics) o fotosintètics (llum solar) i a la vegada autòtrofs o heteròtrofs) [14]

CLASSIFICACIÓ

Els bacteris es reprodueixen per bipartició. En aquest procés el bacteri augmenta de tamany i duplica el seu ADN per després separar-se per la meitat i formar dos bacteris idèntics (reproducció asexual). Encara així existeix un procés independent de la reproducció on hi ha una recombinació d' ADN (reproducció parasexual). [15]

REPRODUCCIÓ

[014] reproducció asexual del bacteri
[015] imatge d'un protozou

PROTOZOUS

Són organismes unicel·lulars eucariotes i heteròtrofs. Viuen dins medis aquosos, principalment dins l'aigua, però també poden viure dins organismes i provocar malalties. Es reprodueixen asexualment per bipartició o espoluració ipresenten diversos mecanismes de moviment. [16]El descobridor dels protozous va ser el mateix que va descobrir els bacteris, Anton van Leeuwenhoek. [13]

DEFINICIÓ

Segons la seva capacitat de moviment diferenciam:· Flagelats, com el Trypanosoma, que provoca la "malaltia del somni".· Ciliats, com el Paramecium o la Vorticella.· Rizòpodes, com l' Ameba o l' Entamoeba, que provoquen malalties greus a països poc desenvolupats.· Esporozous, com el Plasmodium, que provoca la malària. [16]

CLASSIFICACIÓ

[016] imatge d'una alga

ALGUES

Són organismes aquàtics unicel·lulars o pluricel·lulars eucariotes i, a diferència dels protozous, aquests són autòtrofs. Viuen dins l'aigua però poden formar simbiosis amb organismes terrestres (líquens). Es reprodueixen asexualment per bipartició, fragmentació o espoluració. [17]

DEFINICIÓ

[017] algues pluricel·lulars marines

Es divideixen en unicel·lulars o pluricel·lulars.· Unicel·lulars. Poden viure lliures, com la Euglena, o formar col·lònies, com el Volvox.· Pluricel·lulars. Aquestes cèl·lulesno formen teixits i totes duen a terme totes les funcions, no hi ha especialització. Segons el color trobam algues verdes, brunes (marró) i vermelles. Les verdes necessiten major llum i per tant viuen a baixes profunditats, les brunes es poden permetre viure més profundes ja que no necessiten tanta llum i les vermelles són les que viuen més profund, quasi no necessiten llum. [17]

CLASSIFICACIÓ

[018] imatge que representa la immunologia

IMMUNOLOGIA

· Hipocondríac: que es preocupa en excés de padèixer alguna malaltia. [18]· Immunologia: ciència que estudia el sistema immunològic. [19]· Virulència: capacitat d'un organisme d'infectar un altre. [20]· Malaltia infecciosa: transtorns causats per un organisme. [21]· Epidèmia: malaltia que s'ha propagat ràpidament damunt una població. [22]· Portador: organisme que no presenta símptomes de malaltia però dins el cos té aquest agent infecciós. [23]

DEFINICIONS I

· Reservori: Organisme que actua com a dipòsit on un agent infecciós es manté en estat de latència. [24]· Malaltia endèmica: malaltia que es concentra en una regió en concret. [25]· Pandèmia: malaltia epidèmica estesa a nivell global. [26]· Zoonosi: malaltia que es transmet entre animal i humà. [27]· Microorganisme oportunista: mocroorganisme que només infecta quan les defenses del cos són dèbils. [28]

DEFINICIONS II

Afirmacions que determinen si un organisme és infecciós o no. Va ser formulat a finals de segle XIX per Robert Koch.· L' agent ha d'estar només dins infectats i no als sans.· L' agent ha de ser retirable de l' hoste i cultivable.· L' agent aïllat ha de ser capaç d'infectar una persona sana.· L' anàlisi de tots els infectats ha de dur al mateix organisme. [29]

POSTULATS DE KOCH

Són proteïnes formades per patògen que provoquen infeccions.· Exotoxines. Proteïnes solubles molt tòxiques, algunes mortals. Diferenciam enterotoxines (actuen a la mucosa intestinal), neurotoxines (actuen al sistema nerviós) o citotoxines (actuen a una cèl·lula destruint-la).· Endotoxines. Unides al patògen i només s'allibera quan aquest es romp. [30]

TOXINES

· Per aire. Si una persona xerra o esternuda expulsa gotes minúscules amb el patògen. SARS-CoV-2.· Per contacte. Pot ser per contacte directe amb l'infectat o indirecte tocant un objecte dins l'entorn de l'infectat. VHS.· Per sang. Un patògen pot entrar a través d'una ferida oberta directament a la sang del pacient. També es consideren d'aquest tipus les formades per secrecions com la saliva. VIH. · Per ingesta contaminada. És causat per una mala higiene d'aigua o aliment. Salmonelosis. [31]

VIES DE TRANSMISSIÓ

· Netetja de mans. D'aquesta manera s'evita la majoria d'infeccions per contacte. S'han de fer netes les mans abans de menjar i després de tocar superfícies brutes o que molta gent toca.· Seguretat en aliments. Engloba molts d'apartats com la seva netetja, la correcta preparació o la caducitat i procedència.· Animals. Alguns són propensos a presentar malalties perilloses com la ràbia i se recomana evitar-los.· Vacunes. Implantació d'anticossos per immunitzar-se de malalties greus o minimitzar el risc.· Antibiòtics. Per la població vulnerable és recomanable prendre antibiòtics i evitar infeccions bacterianes, principalment infants.· Protecció sexual. El preservatiu és també una excel·lent barrera per evitar contagis d'aquest tipus i es recomana sempre. [32]

MESURES PREVENTIVES

· Medicines. Ús d'antibiòtics (bacteris), antivirals (virus), antifúngics (fongs) o altres són un suplement de defenses que combatren els microorganismes.· Repòs. Algunes malalties són lleugeres i temporals i amb descans i ingesta de líquids seria suficient per recuperar-se més ràpidaments. Es podria fins i tot seguir amb vida normal i acabar desapareguent, però poses en perill altres persones que podrien infectar-se, per això es recomana quedar-se a casa i evitar acostar-se a persones per no infectar-les.· Aliments alternatius. Hi ha aliments o begudes naturals que ajuden a combatre la infecció, com begudes amb plantes medicinals, aliments rics en nutriens que faciliten la recuperació o cremes i olors naturals. [33]

MÈTODES CURATIUS

[019] imatge que representa els mètodes d'estudi

MÈTODES D' ESTUDI

Són espais amb aliments preparats pels microorganismes i poder estudiar les seves necessitats bàsiques i la seva reproducció. Diferenciam 4 tipus:· No selectiu, hi ha aliment de sobra per tots els microorganismes.· Enriquit, cultiu no selectiu amb més nutrients específics per alguns organismes.· Selectiu, hi ha aliment per un tipus d'organisme, pels altres pot ser tòxic.· Diferencial, permet descobrir les diferències nutritives dels organismes. [35]

MEDIS DE CULTIU

[020] sembra per estríes

És una tècnica de cultiu que consisteix en "escampar· les cèl·lules fins que estiguin separades entre elles. Aquest procés es fa unes quantes vegades ja que s'intenta estudiar una col·lònia individual, per això les cèl·lules han de quedar separades. [36]

SEMBRA PER ESTRÍES

· Per calor. S'eleva el material a altes temperatures que aquest pot soportar però els microorganismes no. Es pot aplicar a través d'autoclau (recipient metàl·lic i gruixat que treballa a altes pressions i [38]).· Per filtració. Separa els microorganismes d'un medi liquid.· Per radiació. Destrueix els microorganismes amb radiació (raigs X, raigs gamma o raigs UV).· Per químics. S'utilitzen antisèptics (òxid d'etilè, peròxid d'hidrogen...).· Pasteurització. Es provoca un xoc tèrmic, un canvi brusc. [37]

MÈTODES D'ESTERILITZACIÓ

Fase de latència

Fase exponencial

Fase estacionària

Fase de mort

[021] corba de creixement

[39]

CORBA DE CREIXEMENT

[022] medi de cultiu
[023] microscopi òptic

El més usat és el microscopi òptic, que augmenta la imatge fins poder veure l'estructura d'una cèl·lula. També són imprescindibles els medis de cultiu on es dipositen els organismes i després d'incubar-se es veuen taques on hi ha una alta concentració d'aquests. [39]

INSTRUMENTS D'OBSERVACIÓ

WEBGRAFIA

[1]Introducción a los virus (artículo) | Virus | Khan Academy. (s. f.). Khan Academy. https://es.khanacademy.org/science/biology/biology-of-viruses/virus-biology/a/intro-to-viruses#:~:text=Un%20virus%20se%20compone%20de,e%20infectan%20a%20diferentes%20hospederos[2]Virus-microorganismes. (s. f.). http://www.xtec.cat/~dnavarr7/virus.htm [3]Del Área De, R. M. G. (2023, 20 febrero). Virus III: El ciclo replicativo de los virus - Genotipia. Genotipia. https://genotipia.com/virus-reproduccion/

[4]Ciclo_reproductivo_de_los_virus. (s/f). Quimica.es. https://www.quimica.es/enciclopedia/Ciclo_reproductivo_de_los_virus.html [5]Libretexts. (2022, 2 noviembre). 7.4A: Introducción a los plásmidos. LibreTexts Español. https://espanol.libretexts.org/Biologia/Microbiolog%C3%ADa/Libro%3A_Microbiolog%C3%ADa_(Sin_l%C3%ADmites)/7%3A_Gen%C3%A9tica_Microbiana/7.04%3A_Pl%C3%A1smidos/7.4A%3A_Introducci%C3%B3n_a_los_pl%C3%A1smidos

[6]Libretexts. (2022b, noviembre 2). 7.4B: Tipos de plásmidos y su significación biológica. LibreTexts Español. https://espanol.libretexts.org/Biologia/Microbiolog%C3%ADa/Libro%3A_Microbiolog%C3%ADa_(Sin_l%C3%ADmites)/7%3A_Gen%C3%A9tica_Microbiana/7.04%3A_Pl%C3%A1smidos/7.4B%3A_Tipos_de_pl%C3%A1smidos_y_su_significaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica[7]Mulet, J. M. (2011, 13 octubre). Viroides: una reliquia viviente del mundo del ARN - Naukas. Naukas. https://naukas.com/2011/10/19/viroides-una-reliquia-viviente-del-mundo-del-arn/

[8]Alcántara-Mendoza, S., Vergara-Pineda, S., García-Rubio, O., CambrÃ3n-Sandoval, V. H., Colmenares-AragÃ3n, D., & Nava-DíAz, C. (2017). Caracterización del Viroide exocortis de los cítricos en diferentes condiciones de indexado. Revista Mexicana de Fitopatología, 35(2). https://doi.org/10.18781/r.mex.fit.1701-3[9]Qué es Viroide: Diccionario Médico - Clínica Universidad de Navarra. (s. f.). https://www.cun.es. https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/viroide#:~:text=Transmisi%C3%B3n%3A%20Los%20viroides%20se%20transmiten,%C3%A1caros%2C%20o%20por%20semillas%20infectadas.[10]LOS PRIONES y SU BIOLOG A. (s. f.). https://www.svneurologia.org/congreso/priones-1.html

[11]Aula Virtual de Biolog�a. (s. f.). https://www.um.es/molecula/sbqpr13.htm#:~:text=Stanley%20B.,mucho%20m%C3%A1s%20peque%C3%B1os%20que%20ellos.[12]Bush, L. M. (2024, 5 marzo). Introducción a las bacterias. Manual MSD Versión Para Público General. https://www.msdmanuals.com/es-es/hogar/infecciones/infecciones-bacterianas-introducci%C3%B3n/introducci%C3%B3n-a-las-bacterias [13]Conocimiento, V. A. (2022, 1 junio). Van Leeuwenhoek, el descubrió la vida microscópica | OpenMind. OpenMind. https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/grandes-personajes/el-comerciante-que-descubrio-la-vida-microscopica/#:~:text=Fue%20Anton%20van%20Leeuwenhoek%2C%20un,bacterias%2C%20gl%C3%B3bulos%20rojos%20y%20espermatozoides.

[14]Equipo editorial, Etecé. (2023, 7 febrero). Bacterias - Concepto, tipos, estructura y ejemplos. Concepto. https://concepto.de/bacterias/#:~:text=Las%20bacterias%20est%C3%A1n%20formadas%20por,fuera%20de%20la%20membrana%20plasm%C3%A1tica.[15]Proyecto Biosfera. (s. f.). http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/micro/contenidos6.htm[16]12 PROTOCTISTES. (s. f.). http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/12protoctistes/12protoctistes.htm

[17]Proyecto Biosfera. (s. f.-b). http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos13.htm[18]Trastorno de ansiedad - Síntomas y causas - Mayo Clinic. (2018, 20 noviembre). https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/illness-anxiety-disorder/symptoms-causes/syc-20373782#:~:text=El%20trastorno%20de%20ansiedad%20por,poder%20contraer%20una%20enfermedad%20grave.[19]Sanitas. (s. f.). Inmunología - Centros médicos Milenium. Sanitas. https://www.sanitas.es/medicosycentros/centros-medicos-milenium/especialidades/inmunologia/index.html

[20]Qué es Virulencia: Diccionario Médico - Clínica Universidad de Navarra. (s. f.). https://www.cun.es. https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/virulencia[21]Enfermedades infecciosas - Síntomas y causas - Mayo Clinic. (s. f.). https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/infectious-diseases/symptoms-causes/syc-20351173?p=1[22]Epidemias. (s. f.). MÉDICOS SIN FRONTERAS. https://www.msf.es/contexto/epidemias[23]Portador. Diccionario médico. Clínica Universidad de Navarra. (s. f.). https://www.cun.es. https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/portador[24]https://www.demcat.cat/ca/diccionaris-portal/183/fitxa/NDQ3NDEzNQ%3D%3D

[24]reservori - Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). Versió de treball | Demcat. (s. f.). https://www.demcat.cat/ca/diccionaris-portal/183/fitxa/NDQ3NDEzNQ%3D%3D[25]Edeso, M. (2022, 21 noviembre). ¿Qué es una enfermedad endémica? Anesvad. https://www.anesvad.org/estapasando/que-es-enfermedad-endemica/[26]pandèmia | enciclopedia.cat. (s. f.). https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/pandemia

[27]zoonosi - Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). Versió de treball | TERMCAT. (s. f.). https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/183/fitxa/NDQzMTcyMw%3D%3D[28]Microorganismo oportunista. Diccionario médico. Clínica Universidad de Navarra. (s. f.). https://www.cun.es. https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/microorganismo-oportunista#:~:text=Microorganismo%20normalmente%20no%20pat%C3%B3geno%20y,varios%20factores%20iatrog%C3%A9nicos%20o%20nosocomiales.

[29]Álvarez, R. (2022, 26 enero). Qué son los postulados de Koch y por qué los citan los negacionistas del coronavirus. Newtral. https://www.newtral.es/postulados-de-koch-coronavirus-oms/20200807/[30]Toxina. (s. f.). https://www.quimica.es/enciclopedia/Toxina.html#google_vignette[31]Las principales vías de transmisión de patógenos – HARTMANN Direct. (s. f.). https://hartmanndirect.com/es-es/blog/prevencion-de-contagios/vias-de-transmision-de-virus-y-patogenos

[32]5 consejos para ayudar a prevenir infecciones | Anemia drepanocítica | NCBDDD | CDC. (s. f.). https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/sicklecell/healthyliving-prevent-infection.html#:~:text=Lavarse%20las%20manos%2C%20lavar%20las,Cocinar%20bien%20la%20carne.[33]Enfermedades infecciosas - Diagnóstico y tratamiento - Mayo Clinic. (2022, 18 febrero). Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/infectious-diseases/diagnosis-treatment/drc-20351179

[34]Halo de inhibición | scientist-site. (s. f.). Scientist-site. https://labdemicrobiologia.wixsite.com/scientist-site/blank-ch2nw[35]Control de medis de cultiu. (s. f.). Institut Mercè Rodoreda. https://agora.xtec.cat/ies-merce-rodoreda/modul-a/control-de-medis-de-cultiu/[36]sembra en estria - Cercaterm | TERMCAT. (s. f.). https://www.termcat.cat/es/cercaterm/fitxa/NDIwNjg1MQ%3D%3D

[37]Esterilización: concepto, tipos y técnicas | StudySmarter. (s. f.). StudySmarter ES. https://www.studysmarter.es/resumenes/biologia/microbiologia/esterilizacion/#:~:text=Los%20m%C3%A9todos%20de%20esterilizaci%C3%B3n%20llevados,Esterilizaci%C3%B3n%20por%20filtraci%C3%B3n.[38]AtecmaS.L. (2016, 19 marzo). Què es una Autoclau? - Atecma S.L. Atecma S.L. https://www.atecmasl.com/ca/que-es-una-autoclau/[39]CREIXEMENT BACTERIÀ. (2017, mayo 26). Blogspot.com. https://antibioticstdr.blogspot.com/p/creixement.html

[01]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1LX6-Z-9Mn4qhyqwfkCOq2XReQfeUGq4MYg&usqp=CAU[02]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdr282zn36sxxg.cloudfront.net%2Fdatastreams%2Ff-d%253A51862e5e516bf3acc353f6ed35f34b4c4dd25fa3974e908d07eca6ef%252BIMAGE_TINY%252BIMAGE_TINY.1&tbnid=K_OOwsWosOXRfM&vet=12ahUKEwjrvq6LvvuEAxXIgycCHW_MDSIQMygAegQIARBy..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fflexbooks.ck12.org%2Fcbook%2Fck-12-conceptos-biologia%2Fsection%2F7.9%2Fprimary%2Flesson%2Festructuras-de-los-virus%2F&docid=IvYJejqphR6VOM&w=500&h=348&q=Virus%20partes&ved=2ahUKEwjrvq6LvvuEAxXIgycCHW_MDSIQMygAegQIARBy[03]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.kastatic.org%2Fka-perseus-images%2Fea063b77fd353428d36ff7fabe739bd4215a2d29.png&tbnid=2Q_Mcc7u34AFEM&vet=12ahUKEwiA2_WdwfuEAxVEsScCHfp3DRAQMygAegQIARBy..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fes.khanacademy.org%2Fscience%2Fbiology%2Fbiology-of-viruses%2Fvirus-biology%2Fa%2Fintro-to-viruses&docid=t515yIQMXXwWJM&w=2463&h=1170&q=Virus%20formas&ved=2ahUKEwiA2_WdwfuEAxVEsScCHfp3DRAQMygAegQIARBy

[04]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fc8.alamy.com%2Fcompes%2F2gtk1jm%2Finfografia-de-la-replicacion-viral-para-la-educacion-2gtk1jm.jpg&tbnid=mOyT50xdGuBctM&vet=12ahUKEwjKi-mQyvuEAxWpV6QEHXVtD3gQMygTegUIARCCAQ..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.alamy.es%2Fimagenes%2Fviral-replication.html&docid=nv_SmBNvNxdpHM&w=1300&h=795&q=ciclo%20replicativo%20virus&ved=2ahUKEwjKi-mQyvuEAxWpV6QEHXVtD3gQMygTegUIARCCAQ[05]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fd%2Fd7%2FPlasmid_%2528spanish%2529.svg&tbnid=ywnxWlvBMs5SXM&vet=12ahUKEwiNk7am9YCFAxVHVKQEHc7OCWkQMygBegQIARB0..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPl%25C3%25A1smido&docid=iGatSXKLsJvmPM&w=320&h=150&q=plasmidos&ved=2ahUKEwiNk7am9YCFAxVHVKQEHc7OCWkQMygBegQIARB0[06]https://textimgs.s3.amazonaws.com/boundless-microbiology/d-replication-28english-29.svg#fixme

[07]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fb%2Fbf%2FViroid1.png&tbnid=56fpODg8B1Qw9M&vet=12ahUKEwigkfD9-oCFAxV2dqQEHeLqCsYQMygAegQIARBy..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FViroide&docid=r157CmHA4A1UmM&w=464&h=241&q=viroides&ved=2ahUKEwigkfD9-oCFAxV2dqQEHeLqCsYQMygAegQIARBy[08]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fb%2Fbf%2FViroid1.png&tbnid=56fpODg8B1Qw9M&vet=12ahUKEwis5pnbpYKFAxX5TKQEHaEWCK4QMygAegQIARBI..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FViroide&docid=r157CmHA4A1UmM&w=464&h=241&q=viroides%20quien%20los%20descubri%C3%B3&ved=2ahUKEwis5pnbpYKFAxX5TKQEHaEWCK4QMygAegQIARBI[09]https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2Fd09fa1320ce4595c466a806a0a69490c70845c382fe8d8a09ca8b953a8f9a283&tbnid=XFnkDDKhn9AUJM&vet=12ahUKEwiyr4KKrIKFAxUjAfsDHZxbBoUQMygDegQIARBN..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fm.riunet.upv.es%2Fbitstream%2Fhandle%2F10251%2F35384%2Ftesina.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&docid=7CwOjhK589MCyM&w=1112&h=606&q=replicaci%C3%B3n%20de%20viroides&hl=es&ved=2ahUKEwiyr4KKrIKFAxUjAfsDHZxbBoUQMygDegQIARBN

[010]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F3%2F3a%2FBOVINE_PRION_PROTEIN_1dx0_asym_r_500.jpg&tbnid=NRyV-5Ng2zrpvM&vet=12ahUKEwj4icSUjIqFAxV0licCHdZ6ClgQMygAegQIARBy..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPrion&docid=0UMvHeKTT-FSLM&w=500&h=500&q=prion&ved=2ahUKEwj4icSUjIqFAxV0licCHdZ6ClgQMygAegQIARBy[011]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.microbiologybook.org%2Fmhunt%2Fpml2.jpg&tbnid=hqIHn05pUouc3M&vet=12ahUKEwiX-pibioqFAxUsVKQEHT-bBlYQMygIegQIARBc..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.microbiologybook.org%2FSpanish-Virology%2Fspanish-chapter23.htm&docid=ZVF0tCOD9z7EWM&w=360&h=315&q=encefalopat%C3%ADa%20espongiforme&ved=2ahUKEwiX-pibioqFAxUsVKQEHT-bBlYQMygIegQIARBc

[012]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.insst.es%2Fdocuments%2F94886%2F2133776%2FDepositphotos_330191676_XL-min%2B%25281%2529.jpg%2F1ee53897-9c5b-2e79-fc17-0d32967e0592%3Ft%3D1668775632892&tbnid=naMxuQxoHtC_oM&vet=12ahUKEwjU97Pp9vuEAxXicqQEHa0iDhMQMygCegQIARB2..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.insst.es%2Fagentes-biologicos-basebio%2Fbacterias&docid=Dc5Hzf5XFYOg1M&w=1500&h=936&q=bacterias&ved=2ahUKEwjU97Pp9vuEAxXicqQEHa0iDhMQMygCegQIARB2[013]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fconcepto.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2Fcelula-estructura-e1596849268980.png&tbnid=7-zTKsBhV16q-M&vet=12ahUKEwibj4HB-PuEAxVOlicCHdN0Bl8QMygBegQIARB0..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fconcepto.de%2Fbacterias%2F&docid=9R1mJWL3dMSECM&w=800&h=408&q=bacterias%20partes&ved=2ahUKEwibj4HB-PuEAxVOlicCHdN0Bl8QMygBegQIARB0

[014]https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Frecursos.cnice.mec.es%2Fbiosfera%2Falumno%2F2bachillerato%2Fmicro%2Fimagenes%2Fbinaryfission.jpg&tbnid=N2E53ltqgzTX4M&vet=12ahUKEwik_MLOmIqFAxWhQKQEHX_LBTYQMygDegQIARBg..i&imgrefurl=http%3A%2F%2Frecursos.cnice.mec.es%2Fbiosfera%2Falumno%2F2bachillerato%2Fmicro%2Fcontenidos6.htm&docid=SL9YUYWjIrO2_M&w=370&h=226&q=reproducci%C3%B3n%20bacterias&ved=2ahUKEwik_MLOmIqFAxWhQKQEHX_LBTYQMygDegQIARBg[015]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fieqfb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fshutterstock_265989509-1000x675.jpg&tbnid=vPOKvXkZMBJ-RM&vet=12ahUKEwjDisWZmoqFAxWHvycCHU5fAKsQMygAegQIARBy..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fieqfb.com%2Fprotozoos-clasificacion-tradicional%2F&docid=TLaLDKWAq3TITM&w=1000&h=675&q=protozoos&ved=2ahUKEwjDisWZmoqFAxWHvycCHU5fAKsQMygAegQIARBy

[016]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fplustatic.com%2F8934%2Fconversions%2Fdiferencias-algas-protozoos-square.jpg&tbnid=X3AobhrmCvFmCM&vet=12ahUKEwiF-ISPzIyFAxVzUqQEHdVFDdYQMygEegQIARBS..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmedicoplus.com%2Fciencia%2Fdiferencias-algas-protozoos&docid=vDZhKp8MLsht2M&w=450&h=450&q=algas%20protoctistas&ved=2ahUKEwiF-ISPzIyFAxVzUqQEHdVFDdYQMygEegQIARBS[017]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.aquariumbcn.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fplantas-y-algas-marinas.jpg&tbnid=qRCF6cE_PFLQlM&vet=12ahUKEwi_w-_ozoyFAxVXTaQEHeqQDb0QMygGegQIARB-..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aquariumbcn.com%2Fanimales-flora-marina%2Falgas-y-plantas-marinas%2F&docid=zq1w5LN0slO-bM&w=1080&h=564&q=alga%20marina&ved=2ahUKEwi_w-_ozoyFAxVXTaQEHeqQDb0QMygGegQIARB-

[018]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstaticnew-prod.topdoctors.cl%2Ffiles%2FImage%2Flarge%2Fdbbf9e416a0bb749fc8bff9a1bcd16bc.jpg&tbnid=rMWn9y7fkUm1pM&vet=12ahUKEwjn9NCV0YyFAxVmVKQEHQuZA-0QMygAegQIARBy..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.topdoctors.com.co%2Fdiccionario-medico%2Finmunologia-general%2F&docid=bxHgso5udjx28M&w=800&h=533&q=INMUNOLOG%C3%8DA&ved=2ahUKEwjn9NCV0YyFAxVmVKQEHQuZA-0QMygAegQIARBy[019]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.infinitiaresearch.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2Fmicrobiologia-analisis.png&tbnid=zAOR_c6FYZvz4M&vet=12ahUKEwjXn6eCqo2FAxXVkycCHUZdBqUQMygEegQIARBY..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.infinitiaresearch.com%2Fnoticias%2Fanalisis-microbiologicos-para-que-sirven%2F&docid=fgS1Z5OR1eCMEM&w=600&h=400&q=M%C3%A9todos%20de%20estudio%20microorganismos&ved=2ahUKEwjXn6eCqo2FAxXVkycCHUZdBqUQMygEegQIARBY

[020]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F_1KP9zOtjXk%2Fmaxresdefault.jpg&tbnid=EWkFmQXce9xr8M&vet=12ahUKEwiI6dvUro2FAxU_QKQEHampB24QMygAegQIARAx..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fseramix.blogs.uv.es%2F2013%2F05%2F02%2Fmetodo-de-siembra-en-estria%2F&docid=k8Akv0iX_HECmM&w=1280&h=720&q=sembre%20per%20estries&ved=2ahUKEwiI6dvUro2FAxU_QKQEHampB24QMygAegQIARAx[021]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fblogger.googleusercontent.com%2Fimg%2Fb%2FR29vZ2xl%2FAVvXsEjuTKR0GPLMdCuzXC2gtoALtBEoipXbD2yCqJJc7jl9klAKC_igdijnLS2G2JK36DbgqvDE8N_tOjm8cbK1jjIZMCeqGNA4oZtrtnkQ7LdsPoQ-jCTneoN_hLslkphdVBglMz-FKkhFK6f9%2Fs1600%2FSense%2Bt%2525C3%2525ADtol.png&tbnid=lbCFS8H2G0fLSM&vet=12ahUKEwiH9K2qtY2FAxWFlScCHaMHBR4QMygAegQIARBQ..i&imgrefurl=http%3A%2F%2Fantibioticstdr.blogspot.com%2Fp%2Fcreixement.html&docid=7_NGjdtXNK9HhM&w=452&h=273&q=corba%20de%20creixement%20microorganismes&ved=2ahUKEwiH9K2qtY2FAxWFlScCHaMHBR4QMygAegQIARBQ

[022]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.euroinnova.edu.es%2Fimg%2FsubidasEditor%2Fdise%25C3%25B1o-sin-t%25C3%25ADtulo-_67_-1649159016.webp&tbnid=5WhB-3eGUriArM&vet=12ahUKEwj52YTCuo2FAxU5T6QEHWHnBQYQMygJegQIARBk..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.euroinnova.edu.es%2Fblog%2Fpara-que-sirve-un-medio-de-cultivo-en-microbiologia&docid=8l0WrqWxxLCE8M&w=600&h=400&q=medi%20de%20cultiu&ved=2ahUKEwj52YTCuo2FAxU5T6QEHWHnBQYQMygJegQIARBk[023]https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.enciclopedia.cat%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia%2FFOTO%2FGEC0123573_COREL.jpg&tbnid=FwYDwu2QAsv6nM&vet=12ahUKEwiJraqBu42FAxUcuycCHYDTBycQMygAegQIARBx..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.enciclopedia.cat%2Fgran-enciclopedia-catalana%2Fmicroscopi&docid=Hz679OHXmwnfFM&w=1174&h=1618&q=microscopi%20%C3%B2ptic&ved=2ahUKEwiJraqBu42FAxUcuycCHYDTBycQMygAegQIARBx

Correcte nutrició

Ingesta d'aigua abundant

Menjar ben cuinat

Higiene bucal

Dutxes regulars

Aliments de qualitat

Esport

Evita sedentarisme

Dormir el recomanable

Mans netes

HÀBITS SALUDABLES

Protecció. Mascaretes, guants, preservatius... tota protecció és la millor barrera que tanca les vies d'accés dels microorganismes perjudicials

Vacunes i medicaments, un "xute" d'anticossos que et defensaran dels organismes patògens

Aliments cuinats com toca i en ben estat, podrien tenir microorganismes perillosos

Mans netes en tot moment, encara més a hora de menjar

EVITAR MALALTIES

Els virus es multipliquen de diferent manera segons el seu genoma.· Els virus amb ADN es repliquen igual que amb la reproducció cel·lular (si és ADN monocatenari abans han de formar la seva cadena bicatenaria). · Els virus ARN no necessiten fer la transcripció d'ADN a ARN ja que aquest ARN és apte per passar a ARNm. · Els retrovirus han de transcriure el seu ARN a ADN bicatenari per després sintetitzar-se com les cèl·lules ja que el seu ARN no es pot passar a ARNm. [4]

Pilis i fímbries.Els primers participen en la conjugació bacteriana i els segons per anclar-se.

Envoltura.Només tenen alguns virus. Membrana lipídica amb proteïnes que ajuden en la fixació del virus a la cèl·lula infectada.

Genoma.Material genètic del virus, pot ser ADN o ARN i ser de cadena doble o simple.

Càpside.Envoltura del material genètic formada per capsòmers (agrupacions de proteïnes).

Càpsula.Formada per polisacàrids (glicocàlix) i ajuda en la fixació i penetració de bacteris a l'organisme.

Paret cel·lular.Protegeix la cèl·lula. Dos tipus: · Gram+ (una capa de mureïna).· Gram - (diferents capes, una d'elles de mureïna).

Material genètic.Es troba dispers pel medi i està format per molècules d'ADN circular.

Presenten flagels.Generalment són paràsits i poden provocar malalties.

Presenten cilis.Tenen dos nuclis, el segon usat només per reproducció.Vida lliure.Fagocitosis a través del citosoma.

Inmòbils.Paràsits.Reproducció amb fases sexuals i asexuals i alternança de generacions haploides i diploides.

Presenten pseudopodis.Formen part del plàncton marí.Poden estar recoberts d'una closca calcària o de silici.

Presenten flagels.Generalment són paràsits i poden provocar malalties.

Els antibiòtics generen el que es diu haló d'inhibició, una zona al voltant de l'antibiòtic que no permet el creixement del bacteri. D'aquesta manera actua un antibiòtic. [34]

La població està en la fase anterior a la replicació, estan duplicant el seu ADN i formant components necessaris per la reproducció.

La població es reprodueix constantment fins que els recursos del medi no ho permetin.

S'estabilitza la població en 10^9 bacteris (constant). Degut a la falta de recursos hi ha la mateixa quantitat de naixements i morts.

La població decau degut a l'excés de residus tòxics formats per l'excreció i també perquè ja quasi no hi ha nutrients.