Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Components electrònics bàsics

Irene Gonzalves Domínguez 2nB

començar

Digital i analògic

Binari i decimal

Index

Resistors

Potenciadòmetre

Bobina

Díode semiconductor

Transistor

Condensador

1.Els resistors

Els resistors serveixen per limitar el pas del corrent elèctric. Ofereixen resitència al pas dels electrons, i per això, se'ls diu també resistències. Normalment els resistors es solen utilitzar per modificar la intensitat del corrent d'una part concreta del circuit o per protegir diversos elements electrònics que no podrien resistir el pas d'un corrent major a la seva capacitat. Els resistors també poden fer de ''divisors de tensió'' que es quan fan que un circuit tingui diferents sortides o derivacions. La resistència de els resistor, mesurada en ohms, pot anar escrita a la cara exterior de l'element però es determina mitjançant un codi de colors per als resistors

1.2. El codi de colors

1.1. resistors lineals i no lineals

El potenciòmetre es sol utilitzar per molts aparells electrònics, com per exemple per graduar el volum de só, la llum, etc.

Usos

El potenciòmetre

El potenciòmetre és un tipus de resistor. La seva resistència pot variar si acciones un dispositiu que es pugui desplaçar manualment. A més, el potenciòmetre ésun resistor líneal ja que un cop graduat el seu valor es fix

Els condensador tenen diverses funcions, com per exemple, el falix d'una càmera fotogràfica, els intermitents d'un cotxe, etc.

Usos

material dielèctric

El condensador

¿El condensador és aquell element electrònic que te la capacitat d'emmagatzemar electricitat, és a dir, que pot ser carregat elèctricament. Aquesta carrega elèctrica només pot ser lliberada quan és posen en contacte els seus conductors.Un condensador està constituït per dues plaques electriques, col·locades paral·lelament i separades per un material aïllant, el qual es diu materal dielèctric.

Bobina

La bobina és un dipositiu el qual està format per un conductor elèctric aïllat i enrotllat al voltant d'un nucli. Aquest nucli pot ser de material magnètic o d'aire. La bobina serveix per crear un camp magnètic quan el corrent circula. El valor de la inductància es mesura en henrys (H).La bobina, a més de serveir per rectificar el corrent, també es pot aplicar a aquells circuits que reben o emeten ones electromagnètiques.

Díode semiconductor

Els díodes són uns dispositius que permeten el pas del corrent d'un circuit però només en un sentit. Els díodes compten amb dues parts les quals són les més diferencials, la zona p, anomenada ànode i la zona n, ànomenada càtode. A més, els díodes són molt comuns en els circuits elèctrics ja que tenen un paper molt important, convertir el corrent altern en corrent continu. A més, existeixen els díodes semiconductors, que són díodes els quals la bae està formada perm olts components electrònics com per exemple, resistors, díodes, transistors, etc.

El transistor està constituït per materials semiconductors i és la base de la electrònica moderna, és a dir, més recent.Compta amb tres terminals de connexió anomenades emissor, col·lector i base. La seva funció principal és regular el pas del corrent que circula a través seu, així doncs, pot amplificar a la sortida el corrent que s'apliqui a la seva entrada. Els transistors són formats per tres vidres semiconductors, llavors, segons la configuració o ordre d'aquest vidres podrem tenir transistors NPN o PNP

Transistor

El sistema digital a estat desenvolupat en las darreres décades i é bastant nou. A aquest sistema les dades poden entrar amb totes les seves variacions però, en aquest cas, els circuits electrònics les converteixen en senyals elèctrics en forma d'impuslos, llavor només poden passar dues coses, o que el corrent passi per el circuit o que no passi.

SISTEMA DIGITAL

El sistema analògic és el que s'utilitza des de molt més temps, és a dir, que és més antic. En aquest sistema el senyal o tipus de corrent elèctric que circula per l'parell elèctronic té les mateixes variables que les dades de informació hi entren.

SISTEMA ANALÒGIC

L'electrònica digital i analògica

Tots els aparells electrònics, siguin digitals o analogics, tenen una aparença molt semblant, però és el seu funcionament el que les diferència.

Pas del sistema decimal a binariEs tracta de dividir el quocient entre dos tota lestona entre dos fins que doni 1, el quoacient a de ser 0 o 1.Pas del sistema binari al decimalEs multiplica cada digit del nombre binari per l potència de base doscorreponent a la seva posició començant per la dreta. Després es fan les potències i es sumen els resultats.

El sistema de numeració binari i decimal

L'electrònica digital treballa amb un codi binari (zeros i uns) mentre que a la vida quotidiana utilitzem els números decials (1, 2, 4, etc.) . El funcionament intern dels circuits digitals es basa en les operacions lògiques que es fonamenten en el sistema de numeració binari.

El codi de colors d'un resitor indica la resitència que tenen. El color de les primeres dos linees d'un resistor té un valor numèric i el de la tercera línea és un factor multiplicador. La quarta línea, situada a l'altre extrem del resistor, indica el percentatge de la tolerància.

1.3. El codi de colors d'un resistor

Resistor no lineal

Resistor lineal

Els resistors lineals són fixos e invariables, mentre que els resistor no lineals tenen un valor de resistència variable, el qual depen de les circumstàncies externes. A més, els resistors no lineals estàn fets per mitjan de materials semiconductors.

1.1. Els resistors lineals i no lineals

Material dielèctric

El material dielèctric que hi ha entre les dues plaques pot ser el mateix aire, materials plàstics, materials ceramics, paper, etc.