Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATERIALS

PROCEDIMENTS

EXPLICACIÓ

MOVIMENT ANGULAR I LINEAL

MATERIALS

  • Objectes cilíndrics o circulars de diferent diàmetre
  • Cordill
  • Tisores

MOVIMENT ANGULAR I LINEAL

PROCEDIMENT

1

2

Observem la relació entre velocitat lineal i velocitat angular. Expliquem els dos tipus de velocitat a l’aula.Amb un cordill, compararem els radis de cada objecte seleccionat: posarem un extrem del cordill tocant el perímetre de l’objecte i l’altre extrem el col·loquem al costat oposat, procurant que el fil passi pel centre (imaginari) del cilindre. El cordill és equivalent a la mesura del diàmetre. El radi d’aquell objecte correspon a la meitat: la distància de qualsevol punt del perímetre al centre.A continuació farem una cursa amb els elements circulars dels quals hem mesurat el radi:1. Comptem quantes voltes ha de fer cada objecte per recórrer una mateixa distància.2. Ens fixem que, quan un element fa una volta sencera, el recorregut efectuat equival al perímetre de la circumferència. Per fer-ho, marquem l’inici i el final d’una volta en un full i mesurem la distància i, per altra banda, calculem el perímetre, ja que disposem del radi.3. Relacionem la velocitat lineal amb el radi: per una velocitat angular determinada, com major sigui el radi, superior és la velocitat lineal.

MOVIMENT ANGULAR I LINEAL

La velocitat angular és una mesura de la velocitat de rotació d’un objecte. Concretament mesura la variació de l’angle per unitat de temps que té un objecte amb una trajectòria circular al voltant d’un eix de rotació o de gir, és a dir, el canvi de posició en un moviment circular. La velocitat lineal, en canvi, és el canvi de posició en línia recta. La velocitat, lineal o angular, és un vector, ja que se’n pot definir la direcció i el sentit. El mòdul del vector indica la rapidesa del moviment. La velocitat lineal és equivalent a la velocitat angular pel radi de la circumferència que descriu l’objecte en rotació.Si ens fixem en els objectes utilitzats a l’experiment, podem extreure la relació entre velocitat lineal i velocitat angular. Recordem que la velocitat angular és la variació de l’angle per unitat de temps. Si fem fer una volta sencera a dos objectes diferents en un temps determinat, la velocitat angular serà la mateixa pels dos: han girat 360º en el mateix període de temps. Ara bé, si ens fixem en la velocitat lineal, en aquest cas, la distància recorreguda per cada objecte és equivalent al seu perímetre. Així doncs, l’objecte amb el radi més gran, tindrà una velocitat lineal superior perquè en un temps determinat ha recorregut més distància que l’objecte amb el radi més petit.

EXPLICACIÓ

MOVIMENT ANGULAR I LINEAL

Els augments de l’ocular i els objectius estan indicats amb una xifra i el símbol X. Per calcular l’augment total, s’ha de multiplicar el de l’ocular pel de l’objectiu seleccionat. La part mecànica està constituïda pel cos del microscopi (la base i el braç), la platina (la placa on es col·loca la mostra que cal observar), el tub que conté l’ocular, el revòlver giratori on hi ha els objectius i els caragols d’enfocament. Els ecosistemes aquàtics són l’hàbitat de molts éssers vius. Amb l’ajuda d’un microscopi podem observar amb major detall petits organismes i microorganismes presents en aquest medi. Per exemple, cianobacteris, organismes procariotes que fan la fotosíntesi; protozous, organismes unicel·lulars, eucariotes i heteròtrofs; algues; petits crustacis com els cladòcers o puces d’aigua i els copèpodes; i larves d’insectes.

MÉS INFORMACIÓ

MOVIMENT ANGULAR I LINEAL