Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Iniciar

Curs acadèmic: 2023-2024

Didàctica i Organització Educativa

Prof. Katia V. Pozos Pérezkatia.pozos@ub.eduEdif Llevant, 2ª planta despatx 238

Departament:

Grau d'educació social

Disseny i Innovació de l'Acció Socioeducativa

VÍDEO DE REFLEXIÓ

Bibliografia

INDEX

INDEX

Avaluació

Metodologia e-a

Continguts

Competències

Objectius d'aprenentatge

objectius d'aprenentatge

Referits a

Mostrar que es treballa en equip de manera col·laborativa. Adaptar les decisions al context socioeducatiu.

Referits a

Planificar el procés educatiu. Revisar i avaluar l’acció socioeducativa.Analitzar, interpretar i comunicar la informació.

Referits a

Identificar i dissenyar estratègies i recursos didàctics.

actituds, valors

habilitats

Coneixements

es desenvolupen

Competències que

+ INFO

+ INFO

1. Planificació del procés socioeducatiu. Fonamentació conceptual de la planificació. Estratègies i recursos didàctics

2. Revisió, avaluació, innovació i millora de l’acció socioeducativa. Perspectives de referència. Tipus de treball socioeducatiu. La pràctica reflexiva

Blocs temàtics

CONTIN GUTS

3. Organització

 • Alguna sessió de classe podrà ser substituïda per una sessió conjunta amb l’assignatura Animació Sociocultural i Educació en el Temps Lliure.

2. Estratègies metodològiques principals

 • Classes expositives i de diàleg reflexiu.
 • Lectures i visionats de vídeos.
 • Seminaris i altres tècniques didàctiques per analitzar i aprofundir en els continguts.
 • Activitats en petit grup.
 • Disseny d’un projecte socioeducatiu amb tutories de seguiment.
 • Anàlisi de casos.
 • Espais de discussió i debat per a destacar la importància d’abordar els problemes de discriminació, exclusió, pobresa entre altres des d’una perspectiva de gènere.

...d'estratègies

...metodològiques

Multivarietat...

d'ensenyament-aprenentatge

mETODOLOGIA

1. Principis de procediment

 • Fomentar la participació activa de l’estudiant.
 • Incidir en la relació teoria-pràctica en el marc d’una visió sistèmica i complexa de l’acció socioeducativa.
 • Afavorir i donar suport a propostes en forma de projectes amb perspectiva de gènere.

**** La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i annex).

20+40+30+10%

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 1. TREBALL AUTÒNOM - TUTORIES (20 PTS)
 2. ELABORACIÓ D'UN PROJECTE SOCIOEDUCATIU FONAMENTAT EN LA DETECCIÓ, ESTRUCTURACIÓ I PRIORITZACIÓ DE NECESSITATS (40PTS)
 3. CARPETA D'APRENENTATGES (30 PTS)
 4. VÍDEO DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE (10 PTS)

Avaluació única

 • PER OPTAR A LA REAVALUACIÓ CAL HAVER PRESENTAT LA TOTALITAT D’ACTIVITATS PERTINENTS EN EL PERÍODE ORDINARI D’AVALUACIÓ.
 • PER OPTAR A LA REAVALUACIÓ CAL SEGUIR ELS CRITERIS GENERALS ACORDATS I PUBLICATS PER LA FACULTAT D’EDUCACIÓ.

REAVALUACIÓ

100%

 1. ABSTRACT DETECCIÓ DE NECESSITATS (FORMAT INFOGRAFIA) (20 PTS)
 2. ELABORACIÓ D'UN PROJECTE SOCIOEDUCATIU FONAMENTAT EN LA DETECCIÓ, ESTRUCTURACIÓ I PRIORITZACIÓ DE NECESSITATS (40 PTS)
 3. PROPOSTA INNOVADORA INDIVIDUAL DE RESOLUCIÓ D'UN CAS / NECESSITAT SOCIOEDUCATIVA REAL (30 PTS)
 4. PARTICIPACIÓ I ASSISTÈNCIA (10 PTS)

Avaluació continuada

20+40+30+10%

QUOTE

La innovación en la intervención social y educativa se refiere a la aplicación de nuevas ideas, métodos y tecnologías en el ámbito de la educación y el desarrollo social para mejorar la efectividad y la eficiencia de estas áreas.

En resumen, el marco teórico de la innovación en la intervención social y educativa se basa en una combinación de teorías y enfoques que abarcan desde el cambio social hasta la tecnología, y se enfoca en mejorar la efectividad y eficiencia de la educación y el desarrollo social.

Además, la innovación en la intervención social y educativa se ve impulsada por una serie de factores externos, incluyendo cambios demográficos, cambios en las necesidades sociales y educativas, y el avance tecnológico. La tecnología, en particular, ha desempeñado un papel crucial en la innovación en estas áreas, permitiendo nuevas formas de aprendizaje, comunicación y colaboración.

La teoría del cambio social se centra en cómo las nuevas ideas y prácticas pueden influir en la sociedad y transformarla. La teoría de la innovación se enfoca en cómo las nuevas ideas y tecnologías se difunden y adoptan en una sociedad dada. La teoría de la educación se centra en cómo la educación puede fomentar el aprendizaje, el desarrollo personal y la participación social.

la innovación en la intervención social y educativa

Desde una perspectiva teórica

...se basa en una combinación de teorías y enfoques, incluyendo la teoría del cambio social, la teoría de la innovación y la teoría de la educación.

 • Forés, A; Vallvé, M. (2002). El teatro de la mente y las metáforas educativas. La didáctica de la educación social. Ciudad Real: Ñaque
 • Giné, N.; Parcerisa, A. (coords.) (2003). Planificación y análisis de la práctica educativa. La secuencia formativa: fundamentos y aplicación. Barcelona: Graó
 • Guerau de Arellano, F.; Trescents, A. (1987). El educador de calle. Barcelona: Roselló
 • Llena, A.; Parcerisa, A. (2008). La acción socioeducativa en medio abierto. Barcelona: Graó
 • Parcerisa, A. (1999). Didáctica en la educación social. Barcelona: Graó
 • Parcerisa, A.; Giné, N.; Forés, A. (2010). Mirada didáctica a la educación social. Relación, comunicación y secuencias educativas. Barcelona: Graó
 • Pérez Serrano, G. (2003). Pedagogía social – Educación social. Madrid: Narcea

Llibres...

Bibliografia

Per equips, dels vostres projectes i centres

2. esborrany abstract detecció de necessitats

Per a la propera sessió:Dijous 15 feb

Models de la intervenció social

1. VISIONAT REFLEXIU

Prof. Katia V. Pozos Pérezkatia.pozos@ub.edu

CONTACTE:

gràcies!