Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ZUZENDARITZA PROIEKTUA

"Azkar joan nahi baduzu, bakarrik joan zaitez, urrun heldu nahi baduzu, taldean joan." "Si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado."Robert Waldinger

PROYECTO DE DIRECCIÓN

Proiektuaren justifikazioa eta aurkezpena

Talde lanean osatua eta adostuaConsensuado y hecho en el trabajo en equipo

Ikasleak ardatzaLxs alumnxs son el eje

Ikastetxeko dokumentuetan oinarritutaBasado en los documentos del centro

JUSTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

ZUZENDARITZA TALDEAREN IDENTIFIKAZIOA

Amaia Sagarzazu: idazkaria- secretariaMirari Elberdin: ikasketaburua- jefa de estudiosMaría Barbado: zuzendaria-directora

identificación del equipo directivo

ZUZENDARITZA PROIEKTUAREN LEHENTASUNAK

Parte-hartze demokratikoa

Lidergo partekatua

Ikasle guztien arrakasta

Lidergo pedagogikoa

Elkarbizitza positiboa

Eraldaketarako antolaketa

Elkarrekin ikasten duen komunitatea

Printzipio etikoak

Kanpo harremanak

Plangitza estrategikoa

prioridades del proyecto de dirección

Participación democrática

Liderazgo compartido

Éxito de todo el alumnado

Liderazgo pedagógico

Convivencia positiva

Organización para la transformación

Comunidad que aprende juntxs

Principios éticos

Relaciones externas

Planeamiento estratégico

Ikasleen beharrei erantzuteko kanpo harremanak (10K) izango ditugu eta gizarte- inguruneko beharrezkoak diren instituzioekin harreman sendoa eta sistematikoa bermatuko dugu: Osakidetzarekin, Gizarte Zerbitzuekin, Foru Aldundiarekin, Gautenarekin, Berritzegunearekin, Udaletxearekin, herriko beste eskola publikoekin, etab. Tendremos relaciones externas (10K) para atender las necesidades del alumnado y garantizaremos una relación fuerte y sistemática con las instituciones necesarias del entorno social: Osakidetza, Servicios Sociales, Diputación Foral, Gautena, Berritzegune, Ayuntamiento, otras escuelas públicas del municipio, etc.

Egunerokotasunean, ikastetxea osatzen duten kide guztien ongizatea eta zaintza bermatuko ditugu eredugarritasunez jokatuz eta printzipio etikoak (6K) kontutan hartuz. En el día a día, garantizaremos el bienestar y el cuidado de todos los miembros del centro, actuando con ejemplaridad y teniendo en cuenta los principios éticos (6K).

Elkarrekin ikasten duen komunitatea (8K) bultzatu nahi dugu, hezitzaileen praktiken partekatzeari esker eta Ikasketa Kooperatiboari jarraipena emanez. Queremos impulsar una comunidad que aprende juntos (8K), gracias a compartir las prácticas de los educadores y educadoras y dar continuidad al Aprendizaje Cooperativo.

Ikastetxeko dokumentu estrategikoak inklusioan eta ekitatean oinarrituko ditugu era honetan eraldaketarako antolaketa (2K) kontutan izanik. Basaremos los documentos estratégicos del centro en la inclusión y la equidad teniendo en cuenta de esta manera la organización para la transformación (2K).

Elkarbizitza positiboa (7K) oinarritzat hartuta, eskolan giro ona ezinbestekoa da harreman positiboak eraikitzeko eta gatazkei ikuspegi eraikitzailetik aurre egiteko. Horretarako, ikastetxean funtzionatzen duten hainbat eragile ditugu: BAT taldea, Behatokia, Ikasle Laguntzaileak, Ikasleen Ongizaterako eta Babeserako koordinatzailea, Hezkidetza arduraduna eta Tutoretza plana. Tomando como base la convivencia positiva (7K), el buen ambiente en la escuela es imprescindible para construir relaciones positivas y afrontar los conflictos desde una perspectiva constructiva. Para ello contamos con diferentes agentes que funcionan en el centro: Grupo BAT, Observatorio, Alumnado Colaborador, Coordinador de Bienestar y Protección del Alumnado, Responsable de Coeducación y Plan de Tutoría.

Lidergo pedagogikoa (3K) izango da beste ardatzetako bat. Ikaskuntza- prozesuaren kalitatea, planifikazioa, hedapena eta ebaluazioa lideratuko da, ikasleen irteera profila kontutan hartuz. El liderazgo pedagógico (3K) será otro de los ejes. Se liderará la calidad, planificación, difusión y evaluación del proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta el perfil de salida del alumnado.

Ikasle guztien arrakasta (5K) helburu izango dugu. Horretarako, IDU printzipioak txertatzen direla ziurtatuko da eta ikasleen ebaluazioa ikuspegi inklusibotik egiten dela bermatuko da, bakoitzaren arrakasta lortzeko. Buscaremos el éxito de todo el alumnado (5K). Para ello, se asegurará la incorporación de los principios DUA y se garantizará que la evaluación del alumnado se realice desde una perspectiva inclusiva para lograr el éxito de cada uno.

Lidergo partekatuan (4K) sinisten dugu. Pertsonak ezagututa, haien gaitasunen eta zaletasunen arabera erantzukizunak banatu daitezke, komunitatean konfiantzazko harremanei leku bat eskainiz. Creemos en el liderazgo compartido (4K). Conociendo a las personas, se pueden repartir responsabilidades en función de sus capacidades y aficiones, ofreciendo un lugar a las relaciones de confianza en la comunidad.

Parte- hartze demokratikoa (9K) bultzatzea ezinbestekoa iruditzen zaigu honek pertenentzia sentimendua eta inplikazioa areagotzen laguntzen duelako. El impulso de la participación democrática (9K) nos parece imprescindible porque contribuye a aumentar el sentimiento de pertenencia y la implicación.

Plangintza estrategikoa (1K) ere kontutan izango dugu, ikastetxearen testuingurua kontutan hartuz eta hezkuntza komunitatearekin elkarlanean, helburu estrategikoak zehaztu, diseinatu, planifikatu eta aurrera eramango ditugu. Prozesuaren etengabeko ebaluazioa bultzatu eta hobekuntza proposamenak ahalbideratuko ditugu parte hartzaile guztien beharrak, iritziak, nahiak eta desadostasunak kontutan hartuz, erantzun eraginkorrena emanez eta hezkuntza komunitateari hedatuz eta komunikatuz. También tendremos en cuenta la planificación estratégica (1K), teniendo en cuenta el contexto del centro y en colaboración con la comunidad educativa, definiremos, diseñaremos, planificaremos y llevaremos a cabo los objetivos estratégicos. Impulsaremos la evaluación continua del proceso y posibilitaremos propuestas de mejora teniendo en cuenta las necesidades, opiniones, deseos y desacuerdos de todos los participantes, dando la respuesta más eficaz y difundiendo y comunicando a la comunidad educativa.

ZUZENDARITZA PROIEKTUA EGITEKO PROZESUAREN DESKRIBAPENA

PROZESO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN

1. fasea: Informazio jasoketa: familiei eta hezitzaileei galdetegi bana pasa zaie azaroaren 15etik 22ra. Fase 1: Recogida de información: se ha pasado un cuestionario a familias y educadores del 15 al 22 de noviembre.

2. fasea: Informazioaren interpretazioa: jasotako erantzunen azterketa egiten murgildu gara. Bertatik, eskolak dituen indarguneak eta ahuleziak eta aukerak eta mehatxuak identifikatu ditugu. Fase 2: Interpretación de la información: nos hemos volcado en el análisis de las respuestas recibidas. Desde ella hemos identificado las fortalezas y debilidades y oportunidades y amenazas que tiene la escuela.

3. fasea: Erronkak helburu bihurtu: Hobetzeko eremuak (erronkak) helburu bihurtu ditugu. Ondoren, ekintzak planifikatu eta horien denboralizazioa eta jarraipen adierazleak definitu ditugu. Fase 3: Convertir los retos en objetivos: Hemos convertido los ámbitos de mejora (retos) en objetivos. A continuación, hemos planificado las acciones y definido su temporalización e indicadores de seguimiento.

4. fasea: Komunikazioa eta ebaluazioa: Alde batetik, garatutako proiektuaren berri klaustroan, OOGean eta hautaketa batzordean emango dugu. Gainera, dokumentua eskolako web orrian eragile desberdinentzako eskuragarri egongo da. Fase 4: Comunicación y evaluación: Por un lado, informaremos del proyecto desarrollado en el claustro, en el OMR y en el comité de selección. Además, el documento estará disponible en la página web de la escuela para diferentes agentes.

HELBURUEN DEFINIZIOA

1

2

3

4

Euskararen ezagutza eta erabilera indartzea, eragile aktibo izatea euskara eta euskal kultura zabaltzeko, batez ere, etxean euskararik ez duten familiengana iristeko, hauen euskararekiko sentsibilizazioa areagotuz eta D ereduko ikastetxea garela konfirmatuz.Potenciar el conocimiento y uso del euskera, ser un agente activo en la difusión del euskera y de la cultura vasca, sobre todo, para llegar a las familias que no tienen euskera en casa, aumentando la sensibilización hacia el euskera de éstas y confirmando que somos un centro de modelo D.

Ikastetxeko lidergo partekatua sustatzea eta eraldaketarako antolaketa sistematizatzea, komunitateko kideen inplikazioa, koordinazioa eta pertenentzia handitzeko eta ahalduntzen jarraitzeko, Hezkuntza lege berrietan oinarrituz, zaharkituta dagoen dokumentazioa errebisatuz eta eguneratuz, beste ikastetxe batzuekin saretuz eta familien parte hartzea bultzatuz.Promover el liderazgo compartido en el centro y sistematizar la organización para la transformación, para aumentar la implicación, coordinación y pertenencia de los miembros de la comunidad y seguir empoderándose y apoyándose en las nuevas leyes de Educación, revisando y actualizando la documentación obsoleta, compartiendo con otros centros e impulsando la participación de las familias.

Ikastetxean giro on bat egoteko eta eskola komunitate osoaren ongizatea bermatzeko, bizikidetza eta hezkidetza planak eguneratzea eta garatzea hezkuntza-komunitateko eragile guztien eskuhartzea bermatuz.Mantener un buen clima en el centro y garantizar el bienestar de toda la comunidad escolar, garantizando la actualización y desarrollo de los planes de convivencia y coeducación, así como la intervención de todos los agentes de la comunidad educativa.

Ikasleen maila akademikoa hobetzea eta irteera profila lortzea curriculum berria ezarriz, konpetentzietan oinarritutako irakaskuntza-ikaskuntza prozesua erabiliz eta honekin bat egiten dituzten metodologiak inplementatuz denontzako eskola bermatzeko.Mejorar el nivel académico del alumnado y conseguir un perfil de salida mediante la implantación del nuevo currículo, utilizando un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias y la implementación de metodologías congruentes para garantizar la escuela para todxs.

definición de los objetivos

1

Euskararen ezagutza eta erabilera indartzea, eragile aktibo izatea euskara eta euskal kultura zabaltzeko, batez ere, etxean euskararik ez duten familiengana iristeko, hauen euskararekiko sentsibilizazioa areagotuz eta D ereduko ikastetxea garela konfirmatuz.Potenciar el conocimiento y uso del euskera, ser un agente activo en la difusión del euskera y de la cultura vasca, sobre todo, para llegar a las familias que no tienen euskera en casa, aumentando la sensibilización hacia el euskera de éstas y confirmando que somos un centro de modelo D.

Ikastetxeko lidergo partekatua sustatzea eta eraldaketarako antolaketa sistematizatzea, komunitateko kideen inplikazioa, koordinazioa eta pertenentzia handitzeko eta ahalduntzen jarraitzeko, Hezkuntza lege berrietan oinarrituz, zaharkituta dagoen dokumentazioa errebisatuz eta eguneratuz, beste ikastetxe batzuekin saretuz eta familien parte hartzea bultzatuz.Promover el liderazgo compartido en el centro y sistematizar la organización para la transformación, para aumentar la implicación, coordinación y pertenencia de los miembros de la comunidad y seguir empoderándose y apoyándose en las nuevas leyes de Educación, revisando y actualizando la documentación obsoleta, compartiendo con otros centros e impulsando la participación de las familias.

2

3

Ikastetxean giro on bat egoteko eta eskola komunitate osoaren ongizatea bermatzeko, bizikidetza eta hezkidetza planak eguneratzea eta garatzea hezkuntza-komunitateko eragile guztien eskuhartzea bermatuz.Mantener un buen clima en el centro y garantizar el bienestar de toda la comunidad escolar, garantizando la actualización y desarrollo de los planes de convivencia y coeducación, así como la intervención de todos los agentes de la comunidad educativa.

4

Ikasleen maila akademikoa hobetzea eta irteera profila lortzea curriculum berria ezarriz, konpetentzietan oinarritutako irakaskuntza-ikaskuntza prozesua erabiliz eta honekin bat egiten dituzten metodologiak inplementatuz denontzako eskola bermatzeko.Mejorar el nivel académico del alumnado y conseguir un perfil de salida mediante la implantación del nuevo currículo, utilizando un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias y la implementación de metodologías congruentes para garantizar la escuela para todxs.

PROIEKTUAREN KOMUNIKAZIOA

Comunicación del proyecto

PROIEKTUAREN JARRAIPENA, EBALUAZIOA ETA DOIKUNTZA

seguimiento, evaluación y adaptación/ajuste del proyecto

Puedes utilizar la fotografía, gif o ilustración que tú quieras para darle caña al contenido multimedia.

LOS ALPES

Bidea elkarrekin eginez

2024-2025

2025-2026

2026-2027

2027-2028

recorriendo juntxs el camino

Tus contenidos gustan, pero solo enganchan si son interactivos. Capta la atención de tu público con una fotografía o ilustración interactiva.

Tus contenidos gustan, pero solo enganchan si son interactivos. Capta la atención de tu público con una fotografía o ilustración interactiva.

Tus contenidos gustan, pero solo enganchan si son interactivos. Capta la atención de tu público con una fotografía o ilustración interactiva.

Tus contenidos gustan, pero solo enganchan si son interactivos. Capta la atención de tu público con una fotografía o ilustración interactiva.

Tus contenidos gustan, pero solo enganchan si son interactivos. Capta la atención de tu público con una fotografía o ilustración interactiva.