Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MARIBEL JIMENEZ GARCIA

presentació

PLÀ

D'IGUALTAT

6. EVALUACIÓ

5. IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT

4. APROVACIÓ I REGISTRE

3. DIGNÓSTIC

2. PLA D' ELABORACIÓ

1. INTRODUCCIÓ

índEX

Al' article 45 de la LLei Organica 3/2007,del 22 de març,per a que la igualtat entre homes i dones sigui efectiva les empresses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i oportunitats en el ámbit laboral i per evitar cualsevol tipus de discriminació entre homes i dona s'haura de negociar unes mides y acordar amb els representants dels treballadors, de la forma que determini la legislació laboral,així doncs, les empreses han de tenir i aplicar un Plà d'igualtat sen obligatori en empreses de més de 250 treballadors i voluntari en la resta.

1-INTRODUCCIÓ:

  • Constituir una comissió
  • Realitzar un diagnostic de la situació
  • Elaborar i aprovar el Plà
  • Inscriure el Plà al registre a la'autoritat laboral competent de cada comunitat Autònoma
  • Implantació i seguiment
  • Evaluació

2-plà d'elaboració

Per el.laborar un Plà d'igualtat,es tindran en conte les seguents seccions:

Demostrar la necessitat de possar en marcha accions possitives i ides d'igualtatper corregir situacions discriminatories

Estudi cuantitatiu i cualitatiu de la situació de treballadors i treballadores de la empresa,per identificar practiques discriminatories.

Establir objectius analitzant i coneixent la situació de la empresa i grau d'integració.Analitzant fortaleses i debilitats per crear les accions necessàries

3-diagnòstic

Una vegada identificats els objectius, es es fa una proposta de mesures,tenin en compte els objectius,que sigui satisfactori per al treballador/a,metodes i recursos a utilitzar,i criteris, de evaluació i per al seu seguiment. Tambe es deixara constancia dels principos étics que la empresa espera del treballador,es a dir;respecte,justicia, responsabilitat,honestitad i llibertad, al igual que les comunicacions de incidencies a exposar a qui i com es gestionaran tots aquests temes es negocien per escrit en un acta firmat per totes les parts aixi com el compromis per part de la empresa a cumplir i respectar el plà de discriminació. Acte seguit es procedeix al registre de la comunitat autonoma pertinen.

4-aprovació i registre:

El seguiment ha de formar part del disseny inicial,una vegada implantat el Plà es impressindible per assegurar la eficacia de les accions,s'ha de comprovar el cumpliment de cada una de les accions acordades per a que sigui exitós,tenin en compte noves meteso definir millor les estrategies ja propostes.La fara la comissió de seguiment.

5-implantació i seguiment.

01

La evaluació es necessaria per a determinar que les propòstes aprovades són les idonees,,supervisar que la implantació s'ha fet correctament i fer un analisis final ens permetrar pendre millors decisions en un futur.

La revisió sera periodica,aconsellen fer al menys 2 evaluacions del Plà,una en mitg procès i l'àltra al final de l'implantació.

6-EVALUACIÓ