Want to make creations as awesome as this one?

TREBALL PER EXPOSICIÓ ORAL DE CATALÀ

More creations to inspire you

STEVE JOBS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

Transcript

Presentació de 10 termes lingüístics a l'assignatura d'anglès de 4t d'ESO.

modisme

apòstrof

col·locació

oració finita i no finita

homòfon

pronom indefinit

camp lèxic

veu passiva

quantificadors

verb estatiu

Presentació de 10 termes lingüísticsa l'assignatura d'anglès de 4t d'ESO.

contextualització la situació d'aprenentatge es refereix a la creació d'un text en anglès, de temàtica i forma lliure (DIÀLEG, NARRACIÓ....), que compleixi amb la següent norma fonamental: ha de tenir en compte la inclusió d'una serie de 10 elements duració màxima: 2 sessions de 55 minuts cadascuna eines accessibles: diccionaris en format físic

Presentació de 10 termes lingüísticsa l'assignatura d'anglès de 4t d'ESO.

comentaris les fonts de recerca han estat les següents:diec2 - definicionsdcvb - etimologia /Definicions/cat. gramaticalstermcat - equivalènciesdiccionari de sinònims d'albert janédiccionari.cat (català-anglès)

Fitxa terminològica núm. 1

Terme: modisme Cat. gramatical: nom Definició: Locució o frase peculiar d'una llengua, de tal manera que resulta impossible de traduir literalment a un altre idioma. Ex: pull someone's leg - prendre el pel d'algúFont: DCVB Equivalències: modismo (es.) / idiom (ang.) / idiotisme (fr.) Sinònims: idiotisme Etimologia: derivat de modo, amb el sufix -isme pres per analogia de mots com barbarisme, idiotisme, etc...

Fitxa terminològica núm. 2

Terme: apòstrof Cat. gramatical: nom Definició: Signe gràfic consistent en una coma volada ('), que serveix per a assenyalarl'elisió d'algunes lletres.Ex: o'clock (of the clock) - en punt. // I'm (I am) // we'd (we had or we would)Font: DIEC2 Equivalències: apóstrofo (es.) / apostrophe (ang.) / apostrophe (fr.) Sinònims: cap Etimologia: pres del llatí apostrōphus (<gr. ἀπόστροφος)

Fitxa terminològica núm. 3

Terme: col·locació Cat. gramatical: nom Definició: Associació de dos mots en què un té tendència a combinar-se amb l'altre per a expressar un significat determinat, d'una manera no totalment lliure ni predictible a partir de la gramàtica i de la semàntica.Ex: fast train and quick shower - un tren ràpid i una dutxa ràpidaFont: DIEC2 Equivalències: colocación (es.) / collocation (ang.) / collocation (fr.) Sinònims: coaparició Etimologia: del llatí collōcātiōne (<gr. ἀπόστροφος)

Fitxa terminològica núm. 4

Terme: oració finita i no finita Cat. gramatical: nom + adjectiu Definició: Oració que conté un verb en forma finita, temporal o personal i que pot funcionar com a oració simple o com a oració subordinada. Oració subordinada que conté el verb en forma no finita, això és, en infinitiu, gerundi o participi.Ex: After finishing their homework, I gave my kids permission to go out with their friends.Font: TERMCAT Equivalències: oración finita (es.) / finite sentence (ang.) / phrase finie (fr.) Sinònims: cap Etimologia: només he trobat la paraula finitat, derivada de finit

Fitxa terminològica núm. 5

Terme: homòfon -a Cat. gramatical: adjectiu Definició: Que es pronuncia de la mateixa manera que un altre, però que té un significat diferent. Meet i meat són dos mots homòfons. Font: DIEC2, Cercaterm Equivalències: homófono (es.) / homophone (ang.) / homophone (fr.) Sinònims: cap Etimologia: pres del gr. homo ("lo mateix") phoné (so)

ὁμóφωνος

Fitxa terminològica núm. 6

Terme: pronom indefinit Cat. gramatical: nom + adjectiu Definició: Que designa d'una manera vaga o general. Ex: Nobody knows anything anymore - Ja ningú sap resFont: DIEC2, Cercaterm Equivalències: pronombre indefinido (es.) / indefinite pronoun (ang.) / pronom indéfini (fr.) Sinònims: cap Etimologia: pres del llatí indefinītum

Fitxa terminològica núm. 7

Terme: camp lèxic Cat. gramatical: nom + adjectiu Definició: Conjunt de mots de la mateixa categoria gramatical que es troben relacionats semànticament i de manera que el significat de cada mot queda limitat i determinat pels significats dels altres mots. Ex: kitchen furniture, kitchen utensils - mobiliari i estris de cuinaFont: Cercaterm Equivalències: campo léxico (es.) / lexical field (ang.) / champ lexical (fr.) Sinònims: cap Etimologia: del llatí campu, i del grec

λεξικóν, (sobreentès βιβλίον), ‘diccionari’

Fitxa terminològica núm. 8

Terme: veu passiva Cat. gramatical: nom + adjectiu Definició: Veu en què el subjecte gramatical designa l'entitat sobre la qual recau l'acció expressada pel verb. Ex: Fleming invented penicillin. Penicillin was invented by Fleming - Fleming va inventar la penicil·lina. La penicil·lina va ser inventada per Fleming.Font: DIEC2 Equivalències: voz pasiva (es.) / passive voice (ang.) / voix passive (fr.) Sinònims: cap Etimologia: del llatí vōce, i del llatí passivus

Fitxa terminològica núm. 9

Terme: quantificador Cat. gramatical: nom Definició: Element lingüístic que expressa quantitat o assenyala algun tipus d'especificació de caràcter numèric - Determinant que expressa quantitat en relació amb l'objecte designat per l'element que acompanya. Ex: força - many / plenty of)Font: DIEC2 - TermcatEquivalències: cuantificador (es.) / quantifier (ang.) / quantificateur (fr.) Sinònims: cap Etimologia: components lèxics, del llatí quantum y facere

Fitxa terminològica núm. 10

Terme: verb estatiu Cat. gramatical: nom + adjectiu Definició: Verb que expressa un estat o una qualitat del subjecte, i no una acció realitzada per ell. Ex: estimar, creure, opinar - love, think, believe)Font: TermcatEquivalències: verbo estativo o de estado (es.) / stative verb (ang.) / verbe statif (fr.) Sinònims: verb d'estat Etimologia: del llatí stātus