Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

LliureOffice

Calc

Continguts

• Identificació de les utilitats del full de càlcul • Creació i disseny de fulls de càlcul• Realització de plantilles i formularis• Realització de supòsits pràctics de fulls de càlcul aplicant les diferents funcions, gràfics, taules, filtres, esquemes, anàlisi de dades• Emmagatzematge, recuperació i impressió de fulls de càlcul• Aplicació de sistemes de protecció a fulls de càlcul

+ info

El full de càlcul Calc

Un full de càlcul permet la manipulació d'informació de tipus numèric. Quan s'han escrit els números necessaris i les relacions entre ells, la modificació de part dels números produeix la immediata actualització de la resta. Podríem dir que és una calculadora però molt més avançada

Here you can include a relevant fact to highlight

Taules dinàmiques

Calc

https://ebapenobert.caib.es/pluginfile.php/4077/mod_resource/content/6/creacin_de_tablas_dinmicas.html

Taules dinàmiques

Permeten combinar, comparar i analitzar grans volums de dades: resums de les dades originals, mostrar informació detallada sobre àrees d'interès i crear informes.

 • Són interactives, ja que les dades poden organitzar-se, reorganitzar-se i resumir-se usant diferents criteris.
 • Les Taules dinàmiques són una eina per a anàlisi de dades. Ajuden a visualitzar únicament la informació rellevant.
Estan basades en dos conceptes:
 • Sumarització: resumir dades del mateix tipus i amb els mateixos atributs.
 • Rotació: col·locar, treure i moure qualsevol quantitat de camps en qualsevol posició que es requereixi de la base de dades.

Taules dinàmiques

La taula dinàmica es crearà a partir de les dades existents en una altra taula, que anomenem taula de dades original, i ens permetrà amb absoluta facilitat presentar aquestes mateixes dades de manera que la seva anàlisi sigui més senzilla

Taules dinàmiques

Crear una taula dinàmica

 • Ens situarem a qualsevol cel·la de la llista de dades
 • Menú Inserir > Taula dinàmica o al menú Dades > Taula dinàmica > Crear
 • Barra d'eines Estàndard > Botó Taula dinàmica
 • Calc automàticament seleccionarà totes les cel·les al voltant de la seleccionada, i mostrarà el quadre de diàleg Seleccionar orige
  • Selecció actual: opció predeterminada
  • Escollir un rang de cel·les amb nom: Interval amb nom
  • Origen de dades registrat al LibreOffice: crear una taula dinàmica a partir d'una base de dades externa sense necessitat que les dades estiguin al mateix full de càlcul

4 àrees de Camps: pàgina, columna, fila i una llista de Camps disponibles (capçaleres de columnes de la llista de dades)Dos botons: + Opcions i + Origen i destinació ens ofereixen més opcions de disseny.

 • Camps de pàgina on s'afegiran els camps per als quals volem establir un filtre ocult.
 • Camps de columna on s'inseriran els camps la informació dels quals es mostrarà a les capçaleres de columnes.
 • Camps de fila que contindran els camps la informació dels quals es mostrarà a les capçaleres de files.
 • Camps de dades on s'hauran d'incloure aquells camps que es vulguin resumir mitjançant operacions d'agrupat, com són suma, mitjana, comptar, entre d'altres.
Per dissenyar la nostra taula dinàmica senzillament podrem arrossegar les etiquetes dels Camps disponibles a les àrees adequades.

Taules dinàmiques

Vista disseny de la taula dinàmica Després de prémer acceptar, apareixerà el diàleg Disposició de taula dinàmica

Per exemple: volem mostrar la suma de les Vendes de cada Venedor classificades per Regió, i amb possibilitat de filtrar la informació per Producte. Arrossegarem a cada àrea l'etiqueta del camp corresponent com es mostra a la imatge.

Per dissenyar la nostra taula dinàmica senzillament podrem arrossegar les etiquetes dels Camps disponibles a les àrees adequades

Taules dinàmiques

Vista disseny de la taula dinàmica Després de prémer acceptar, apareixerà el diàleg Disposició de taula dinàmica

Camp de columna
Camp de fila

Podem veure que s'han totalitzat les Vendes per Venedor (en files) i Regió (en columnes). La taula mostra una columna i una fila total. A més, es mostra un desplegable de filtre específic per a cada etiqueta de camp arrossegada (Producte, Venedor i Regió)

Taules dinàmiques

Dos botons: + Opcions i + Origen i destinació ens ofereixen més opcions de disseny.

 • Ignorar files buides no inclourà les files buides que hi pugui haver dins de la llista de dades origen. Per seleccionar files buides en origen la selecció s'ha de fer manualment.
 • Identificar categories mostrarà les etiquetes repetides dels camps de fila (per defecte ocultes)
 • Columnes totals i Files totals: es mostraran els totals generals per columnes o files a la taula dinàmica.
 • Afegir filtre: afegirà un botó de filtre que permetrà filtrar la taula per qualsevol camp encara que ho hàgim inclòs a la fase de disseny de la taula dinàmica.
 • Activar la funció de veure detalls: permetrà després de fer doble clic sobre una de les dades agrupades crear un nou full amb els registres de detall amb què s'ha calculat la dada agrupada.

Taules dinàmiques

Vista disseny de la taula dinàmica Després de prémer acceptar, apareixerà el diàleg Disposició de taula dinàmica

Dos botons: + Opcions i + Origen i destinació ens ofereixen més opcions de disseny.

 • Origen: permet modificar l'origen de dades
  • Interval amb nom: rang de cel·les amb nom.
  • Selecció: redefinir el rang de la llista de dades, afegir files o columnes noves
 • Destinació: on es presentarà la taula dinàmica.
  • Full nou: en un nou full de càlcul.
  • Interval amb nom: Permet inserir la taula dinàmica en un rang de cel·les amb nom, substituint les dades que contingués en aquell moment.
  • Selecció: al full actual, seleccionant la cel·la on ubicar-la.

Taules dinàmiques

Vista disseny de la taula dinàmica Després de prémer acceptar, apareixerà el diàleg Disposició de taula dinàmica

Ens permet verificar dades i comprovar errors. El detall es mostra sempre en un nou full; podem eliminar-la si no en necessitem.

 • botó + Opcions a la vista disseny activem l'opció Activar anàlisi detallada
 • doble clic sobre la cel·la que conté el valor 93.617 > obri un nou full amb els registres de detall corresponents a aquest valor

Taules dinàmiques

Mostra detalls de les dades Ens cridara l'atenció alguns valors i necessitem accedir a les dades origen corresponents per poder analitzar-lesA l'exemple anterior, podem fixar-nos en les Vendes del Venedor López, que ens mostren un valor de 93.617 a la Regió Nord.

Taules dinàmiques

Actualitzar la taula dinàmica

 • En obrir un full de càlcul, les taules dinàmiques s'actualitzaran automàticament
 • Actualitzar mentre hi estem treballant en dos casos:
  • La taula dinàmica es basa en una base de dades externa i les dades d'origen s'han modificat.
  • Modifiquem les dades d'origen al mateix full de càlcul
Per actualitzar la taula dinàmica hem de seleccionar des del menú contextual l'opció Actualitzar, o des del menú Dades > Taula dinàmica > Actualitzar.

Taules dinàmiques

Eliminar la taula dinàmica

 • menú contextual, activant l'opció Eliminar
 • menú Dades > Taula dinàmica > Eliminar

https://ebapenobert.caib.es/pluginfile.php/4077/mod_resource/content/6/creacin_de_tablas_dinmicas.html

Taules dinàmiques

Permeten combinar, comparar i analitzar grans volums de dades: resums de les dades originals, mostrar informació detallada sobre àrees d'interès i crear informes.

Crea una taula dinàmica on:

 • Podem veure que s'han totalitzat les Vendes per Venedor (en files) i Regió (en columnes).
 • La taula mostra una columna i una fila total.
 • A més, es mostra un desplegable de filtre específic per a cada etiqueta de camp arrossegada (Producte, Venedor i Regió)
El resultat deu ser:

 • Obri el arxiu activitat_5 de aules
 • Aplica els passos necessaris per obtenir la taula dinàmica de les dades que es troben

Activitat

Modificar el disseny de la taula dinàmica

CALC

Canviar la disposició dels camps a les àrees

 • De forma dinàmica a la pròpia taula dinàmica
 • Vista disseny de la taula dinàmica:
  • Menú contextual de la taula dinàmica, seleccionant l'opció Propietats
  • Fent clic a una cel·la de la taula dinàmica, activar des del menú Dades > Taula dinàmica > Crear

Podem modificar les taules dinàmiques, afegint o traient camps, canviant-los d'àrea, afegint o traient subtotals, i canviant el tipus de càlcul que efectuen o el format en què es mostren, entre altres possibilitats.

Modificar disseny de la taula dinàmica

Canviar la disposició dels camps a les àrees Cal arrossegar-lo des de l'àrea de camps de columna a l'àrea camps de fila. Quan arrosseguem l'etiqueta de camp es mostren unes guies gruixudes de color negre que apareixen a la vora esquerra o dreta a l'àrea de files, indicant diferents posicions on podem dipositar l'etiqueta

Modificar disseny de la taula dinàmica

Canviar la disposició dels camps a les àrees Per exemple, si volem que Regió també es mostra a l'àrea Camps de fila, només cal arrossegar-lo des de l'àrea de camps de columna a l'àrea camps de fila. Quan arrosseguem l'etiqueta de camp es mostren unes guies gruixudes de color negre que apareixen a la vora esquerra o dreta a l'àrea de files, indicant diferents posicions on podem dipositar l'etiqueta

Modificar disseny de la taula dinàmica

Quantitat de Vendes i la Mitjana de Vendes

 • Vista disseny de la taula dinàmica afegirem dues vegades més el camp Vendes a l'àrea Camps de dades.
 • Apareixeran dues noves etiquetes de camps Suma - Vendes 1 i Suma - Vendes 2.
 • Doble clic sobre la etiqueta a l'àrea Camps de dades > diàleg Camp de dades > canviar la configuració del camp.
 • Funció d'agrupat Quantitat i Mitjana, es mostraran les etiquetes dels camps com a la imatge.

Canviar la funció d'agrupació a l'àrea de dades Quan situeu un camp a l'àrea Camps de dades, se us aplicarà la funció d'agrupat SUMA per defecte. Podem canviar el tipus de càlcul (funció d'agrupat) que ens mostren les dades de resum.

Modificar disseny de la taula dinàmica

Canviar la funció d'agrupació a l'àrea de dades Quan situeu un camp a l'àrea Camps de dades, se us aplicarà la funció d'agrupat SUMA per defecte. Podem canviar el tipus de càlcul (funció d'agrupat) que ens mostren les dades de resum.

Modificar disseny de la taula dinàmica

Modificar disseny de la taula dinàmica

El resultat deu ser:

Modifica el disseny de la taula dinàmica anterior:

 • Partirem d'una taula dinàmica amb els camps Venedor i Regió a l'àrea de Camps de fila, i el camp Producte a l'àrea de Camps de pàgina.
 • A més de la Suma de Vendes, desitgem obtenir la Quantitat de Vendes i la Mitjana de Vendes.
 • Mostreu la informació en files: arrossegar el camp Dades a l'àrea de Camps de Fila, tant de forma dinàmica com des de la pròpia vista disseny.
 • Titula'l: Resultat 1

 • Continua modificant l'activitat_5 de aules
 • Crea un full amb la taula dinàmica_2

Activitat

El resultat deu ser:

Modifica el disseny de la taula dinàmica anterior:

 • Copia la taula dinàmica anterior al costat en el mateix full (la copia no es podrà modificar)
 • Modifica la taula dinàmica arrossegant L'etiqueta Dades a les àrees Camps de fila i situa-la per davant de qualsevol altra etiqueta de camp
 • Titula'l: Resultat 2

 • Continua modificant l'activitat_5 de aules
 • Crea un full amb la taula dinàmica_2

Activitat

El resultat deu ser:

Modifica el disseny de la taula dinàmica anterior:

 • Copia la taula dinàmica anterior al costat en el mateix full (la copia no es podrà modificar)
 • Modifica la taula dinàmica per mostrar el total de vendes per producte i venedor, aquests darrers a l'àrea Camps de fila
 • Titula'l: Resultat 3

 • Continua modificant l'activitat_5 de aules
 • Crea un full amb la taula dinàmica_2

Activitat

Modifica el disseny de la taula dinàmica anterior:

 • Copia la taula dinàmica anterior al costat en el mateix full (la copia no es podrà modificar)
 • En lloc de mostrar la informació resumida per limport de les vendes, volem veure quin percentatge sobre el total suposa cada partida.
  • Des de la vista disseny de la taula dinàmica, activarem la configuració de l'etiqueta de camp Suma - Vendes fent-hi un doble clic.
  • Al diàleg Camp de dades activarem el desplegable + Valor mostrat.
  • Al desplegable Tipus: seleccionarem l'opció % del total
 • Titula'l: Resultat 4

 • Continua modificant l'activitat_5 de aules
 • Crea un full amb la taula dinàmica_2

Activitat

Modifica el disseny de la taula dinàmica anterior:

 • Copia la taula dinàmica anterior al costat en el mateix full (la copia no es podrà modificar)
 • En lloc de mostrar la informació resumida per limport de les vendes, volem veure quin percentatge sobre el total suposa cada partida.
  • Configuració del camp Producte a la vista disseny > subtotals
 • Titula'l: Resultat 5

 • Continua modificant l'activitat_5 de aules
 • Crea un full amb la taula dinàmica_2

Activitat

El resultat deu ser:

 • Continua modificant l'activitat_5 de aules
 • Crea un full amb la taula dinàmica_2

Activitat

Filtre, ordenació i subtotals en taules dinàmiques

CALC

Com filtrem les dades?

 • Cada etiqueta disposa d'un desplegable que permet filtrar la taula
 • Desplegable blau = filtre activat
 • Els camps dipositats a les àrees Camps de fila i Camps de columna mostren sempre el detall de les dades que no han estat filtrats.

Filtre, ordenació i subtotals en taules dinàmiques

Utilitzar el filtre estàndard en taules dinàmiques

 • Si des del botó + Opcions a la vista disseny > Afegir filtre > nou botó Filtrar a la cantonada superior esquerra de la taula.
 • El botó Filtrar ens permet aplicar filtre estàndard

Filtre, ordenació i subtotals en taules dinàmiques

Ordenar les dades

 • Desplegable de les etiquetes de camp situades a l'àrea Camps de fila o Camps de columna, seleccionarem Ordre ascendent o Ordre descendent
 • Vista disseny
  • Doble clic sobre l'etiqueta de camp a l'àrea de Camps de fila, columna o pàgina
  • Botó Opcions
  • Ordena per

Filtre, ordenació i subtotals en taules dinàmiques

Mostrar els subtotals de sumaVista disseny de la taula

 • Doble clic sobre el camp de fila o columna que volem mostrar
  • Opcions > subtotal manual
  • Seleccionem l'operació. Ex: suma
  • Acceptar

Filtre, ordenació i subtotals en taules dinàmiques

Filtre, ordenació i subtotals en taules dinàmiques

Fes una copia de les taules dinàmiques una vegada aplciats els filtres i pega-les al costat en el mateix full

Fes una nova taula dinàmica de la BBDD principal on s'observe la totalitzat les Vendes per Venedor (en files) i Regió (en columnes):

 • Filtra la Regió per veure només les dades de la Regió Nord
 • Desactiva Sud per obtindre la taula mostrant tan sols les vendes a la regió nord
 • Filtra per Producte: Porc, Xai, Pollastre i Boví (desactiva totes les restants)
 • Anomena: Filtre per prodcute

 • Continua modificant l'activitat_5 de aules
 • Crea un full amb la taula dinàmica_3

Activitat

Fes una copia de les taules dinàmiques una vegada aplciats els filtres i pega-les al costat en el mateix full

Fes una nova taula dinàmica de la BBDD principal on s'observe la totalitzat les Vendes per Venedor (en files) i Regió (en columnes):

 • Filtra la Regió per veure només les dades de la Regió Nord
 • Desactiva Sud per obtindre la taula mostrant tan sols les vendes a la regió nord
 • Filtra per Producte: activa totes les opcions, és a dir, tots els productes
 • Anomena: Filtre per regió

 • Continua modificant l'activitat_5 de aules
 • Crea un full amb la taula dinàmica_3

Activitat

Fes una copia de les taules dinàmiques una vegada aplciats els filtres i pega-les al costat en el mateix full

Continuant amb la taula dinàmica on s'observa la totalitzat les Vendes per Venedor (en files) i Regió (en columnes):

 • Utilitza el filtre estàndard en taules dinàmiques
  • Filtra per Data
   • >= 2005
   • Y
   • <= 2007
 • Obtenim la Suma de Vendes de la Regió Nord durant els anys 2005 i 2007, només pels productes carnis, detallades per venedor
 • Anomena: Filtre per producte, regió i data

 • Continua modificant l'activitat_5 de aules
 • Crea un full amb la taula dinàmica_3

Activitat

Fes una copia de les taules dinàmiques una vegada aplciats els filtres i pega-les al costat en el mateix full

Continuant amb la taula dinàmica on s'observa la totalitzat les Vendes per Venedor (en files) i Regió (en columnes):

 • Ordena les dades dels valors superiors o inferiors: El venedor que més ha venut per cada gamma de producte
  • Vista disseny > doble clic sobre l'etiqueta de camp Venedor.
  • Camp de dades > botó Opcions
  • Ordenar per venedor, ascentdent
  • Activar Mostrar automàticament
   • 1 Element
   • Amunt
   • Suma -ventes
 • Passa l'etiqueta producte al camp de fila i elimina l'etiqueta regió del camp columna

 • Continua modificant l'activitat_5 de aules
 • Crea un full amb la taula dinàmica_3

Activitat

Continuant amb la taula dinàmica anterior i canvia l'aspecte segons les instruccions

Fes una copia de les taules dinàmiques una vegada aplciats els filtres i pega-les al costat en el mateix full

Per a cada gamma de producte obtindrem ara el venedor que més ha venut (en aquesta gamma de producte), i l'import total de les vendes

 • Anomena: Ordenar automàticament

 • Continua modificant l'activitat_5 de aules
 • Crea un full amb la taula dinàmica_3

Activitat

Continuant amb la taula dinàmica on s'observa la totalitzat les Vendes per Venedor (en files) i Regió (en columnes):

Fes una copia de les taules dinàmiques una vegada aplciats els filtres i pega-les al costat en el mateix full

 • Canvia l'aspecte de la taula com l'exemple:
  • Mostra els subtotals del producte
   • Camp de dades > mostrar Subtotals
   • Seleccionar entre Cap , Automàtic o Definit per l'usuari, en aquest cas podrem crear diferents subtotals, seleccionant diferents tipus de càlcul.
   • L'opció Definit per l'usuari i activar l'opció Suma, per mostrar una llegenda més adequada
   • Anomena: Subtotals
 • Continua modificant l'activitat_5 de aules
 • Crea un full amb la taula dinàmica_3

Activitat

El resultat deu ser:

 • Continua modificant l'activitat_5 de aules
 • Crea un full amb la taula dinàmica_3

Activitat

Diagrames de taules dinàmiques

CALC

No s'inclou els botons i files:

 • Filtrar
 • Àrea Camps de pàgina
 • Subtotals
 • Totals

Des de la versió 5.4 de LibreOffice ja hi ha Gràfics dinàmics a Calc!Generem diagrames de taules dinàmiques: mateixa manera que els diagrames d'altres llistes de dades.Qualsevol modificació a la taula dinàmica = modificar de forma manual el gràfic, tornant a seleccionar el rang de dades que el conforma. Cura especial amb la selecció del rang de dades que conformen el gràfic

Diagrames de taules dinàmiques

Continuant amb la taula dinàmica on s'observa la totalitzat les Vendes per Venedor (en files) i Regió (en columnes):

L'aspecte de la taula com l'exemple:

 • Crea un diagrama de barres
  • Seleccione el les dades de la taula dinàmica que vuic representar
  • Menú > gràfic mitjançant l'assistent
   • 1. Tipus de gràfic: Columna
   • Finalitzar

 • Continua modificant l'activitat_5 de aules
 • Crea un full amb la taula dinàmica_3

Activitat

El resultat deu ser el següent:

 • Continua modificant l'activitat_5 de aules
 • Crea un full amb la taula dinàmica_3

Activitat

Tip: Interactivity is the key to capturing the interest and attention of your audience. A genially is interactive because your audience explores and engages with it.