Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

March

30thWorld Bipolar Day

23rdNational Day of Reflection

15thComic Relief / Red Nose Day

9thNational No Smoking Day

8thInternational Women's Day

4th - 9thNational Careers Week

1stSt David's Day

18thGlobal Recycling Day

20thInternational Day of Happiness

16thDisabled Access Day

18th - 24thNeurodiversity Celebration Week

3rd - 9thNo More Week

4thInternational HPV Awareness Day

3rdWorld Hearing Day

1stSelf Injury/ Harm Awareness Day

What's happening in...

Nodwch nad yw pob dolen allanol ar gael yn y Gymraeg

Mawrth

30ainDiwrnod Deubegwn y Byd

23ainDiwrnod Myfyrio Cenedlaethol

15fedComic Relief / Diwrnod Trwynau Coch

9fedDiwrnod Cenedlaethol Dim Ysmygu

8fedDiwrnod Ryngwladol y Menywod

4ydd - 9fedWythnos Genedlaethol Gyrfaoedd

1afDydd Gŵyl Dewi

18fedDiwrnod Ailgylchu Byd-eang

20ainDiwrnod Hapusrwydd Rhyngwladol

16egDiwrnod Mynediad i’r Anabl

18fed - 24ainWythnos Dathlu Niwroamrywiaeth

3ydd - 9fedWythnos Dim Mwy

4ydd Diwrnod Rhyngwladol Ymwybyddiaeth HPV

3yddDiwrnod Clyw y Byd

1afDiwrnod Ymwybyddiaeth Hunan-niwed/anafu

Beth sy'n digwydd ym...

1st March

A celebration of Wales

Click each of the icons to find out more information

Click on each of the images to find out why they have become symbols of Wales.

St David's Day

1af Mawrth

Dathliad o Gymru

Cliciwch ar yr eiconau isod am ragor o wybodaeth.

Cliciwch ar bob delwedd i weld pam eu bod nhw yn symbolau o Gymru

Dydd Gŵyl Dewi

1st March

No Mor (Si)lence

Click on each of the icons below for further information and support. Remember, also that we have a full range of support available here at act.

Self Injury / Harm Awareness Day

Judge Less, Understand More

1af Mawrth

Dim mwy o dawelwch

Cliciwch ar bob eicon isod am ragor o wybodaeth a chymorth. Cofiwch, mae gennym hefyd ystod eang o gymorth ar gael yma yn ACT.

Diwrnod Ymwybyddiaeth Hunan-niwed/anafu

Beirniadu Llai, Deall Mwy

3rd March

For further information, click on each of the icons

World Hearing Day

To hear for life, listen with care!

3ydd Mawrth

Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar bob eicon

Diwrnod Clyw y Byd

I glywed trwy dy fywyd, gwranda â gofal!

4th March

HPV is a cause of cervical cancer. For more information, click on the icons below.

International HPV Awareness Day

4ydd Mawrth

Mae HPV yn cael ei achosi gan gancr ceg y groth. Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar yr eiconau isod.

Diwrnod Rhyngwladol Ymwybyddiaeth HPV

3rd-9th March

Every day, all around the world, we are confronted by stories of domestic and sexual violence, reminding us that our duty to speak out about these issues is as urgent as ever. Each year we come together to use NO MORE week to focus on highlighting all of the places – literal and figurative – where change needs to happen and IS happening in order to create a world with NO MORE domestic and sexual violence.

No More Week

3ydd-9fed Mawrth

Bob dydd, ar draws y byd, rydyn ni’n wynebu straeon o drais domestig a rhywiol, mae’n ein hatgoffa bod ein dyletswydd i siarad am y materion hyn yn fwy pwysig nag erioed. Pob blwyddyn gwnawn ddod at ein gilydd i ddefnyddio wythnos DIM MWY i ffocysu ar amlygu pob man – llythrennol a ffigurol – ble sydd angen newid ac YN digwydd er mwyn creu byd gyda DIM MWY o drais domestig a rhywiol.

Wythnos DIM MWY

4th-9th March

For more information on this important week, please click the icons above. The website also has useful classroom resources that are free to use.

National Careers Week

4ydd-9fed Mawrth

Am ragor o wybodaeth ar yr wythnos bwysig hon, cliciwch ar yr eiconau uchod. Mae gan y wefan adnoddau defnyddiol sy’n rhad ac am ddim i'w defnyddio.

Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd

8th March

For more information about this day, please click on the icons.

'Break the Bias'

International Women's Day

8fed Mawrth

Am ragor o wybodaeth am y diwrnod hwn, cliciwch ar yr eiconau isod.

'Torri'r Tuedd'

Diwrnod Ryngwladol y Menywod

9th March

Click on the icons for more information.

National No Smoking Day

Bronchi

Calon

Ymennydd

Ysgyfaint

Dannedd

9fed Mawrth

Cliciwch ar yr eiconau am ragor o wybodaeth

Diwrnod Cenedlaethol Dim Ysmygu

18th-24th March

Neurodiversity Celebration Week

18fed-24ain Mawrth

Wythnos Dathlu Niwroamrywiaeth

16th March

For more information on this important awareness day, click on each of the icons.

I'R ANABL
MYNEDIAD
DIWRNOD

16eg Mawrth

Am ragor o wybodaeth ar y diwrnod ymwybyddiaeth bwysig hon, cliciwch ar pob eicon.

18th March

For more information on this awareness day, please click on the icons.

Global Recycling Day

18fed Mawrth

Am ragor o wybodaeth ar y diwrnod ymwybyddiaeth hon, cliciwch ar pob eicon.

Diwrnod Ailgylchu Byd-eang

15th March

For more infomation, click on each of the icons.

Comic Relief / Red Nose Day

15fed Mawrth

Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar bob eicon.

Comic Relief / Diwrnod Trwynau Coch

20th March

For more information, click on each of the icons.

'Build Back Happier'

International Day of Happiness

20ain Mawrth

Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar bob eicon.

'Magwch Hapusrwydd'

Diwrnod Hapusrwydd Rhyngwladol

23rd March

On the anniversary of the first lockdown, let's reflect on those who have lost their lives during the COVID19 pandemic. To find out more, click on the icons below.

National Day of Reflection

23ain Mawrth

Ar ben-blwydd y cyfnod clo cyntaf, gad i ni adlewyrchu am rheiny sydd wedi colli eu bywydau yn ystod pandemig Cofid-19. I ganfod mwy, cliciwch ar yr eiconau isod.

Diwrnod Myfyrio Cenedlaethol

30th March

Vincent Van Gogh was diagnosed with Bipolar Disorder posthumously.

Celebrated on the birthday of Vincent Van Gogh, Bipolar awareness day is important for fighting the stigma around this disorder. For more information, click on the icons below.

World Bipolar Day

30ain Mawrth

Cafodd Vincent Van Gogh ddiagnosis o anhwylder deubegwn wedi ei farwolaeth.

Dathlwyd ar ben-blwydd Vincent Van Gogh, mae diwrnod ymwybyddiaeth ddeubegwn yn bwysig i frwydro yn erbyn y stigma am yr anhwylder. Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar yr eiconau isod.

Diwrnod Deubegwn y Byd