Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

Transcript

GRAELLA SEGUIMENT ACORD MARC 2023

2. CARRERA PROFESSIONAL INSPECCIÓ

1. CARRERA PROFESSIONAL

3. INCREMENT RETRIBUTIU 23/24

Calendarització prevista

+

+

Estat de la qüestió i Normativa

+

 • Acord Bases per al seu desenvolupament

 • 1a convocatòria reconeixement 1r tram part consolidable

 • Modificació bases 1a convocatòria

Més informació

Hem reclamat, via instància (01/11/2023), que el complement s'actualitzi en consonància amb la resta de retribucions complementàries.

 • A desenvolupar entre 2023 i 2027.
 • Inicialment, amb caràcter de complement a compte (part consolidable).
 • Convocatòria anual.

S'està negociant al bell si de Meses Tècniques.

S'ha de negociar, durant el curs, en el marc de la Mesa de l'empleat públic de la CAIB.

 • Autoritzat l'increment del 0'5% vinculat a l'evolució del PIB.

 • S'ha fet efectiu, a la nòmina de novembre i amb caràcter retroactiu des de gener de 2023, l'increment retributiu del 0'5% lligat a l'evolució de l'IPC.

 • Queda pendent de confirmar el 2% segons Acord de la Mesa General de les Administracions públiques estatal.

L’increment de les retribucions del 0,5%, amb efectes retroactius des del gener de 2023, s’abonarà a la nòmina de març de 2024

GRAELLA SEGUIMENT ACORD MARC 2023

5. MILLORA PLANTILLES

4. INCOMPATIBI-LITAT COMPLEMENTS TUTORIA I CAP DEPARTAMENT

6. CONVOCATÒRIA OPOSICIONS PER ILLES

Calendarització prevista

Estat de la qüestió i Normativa

Més informació

Reclamat a la MSE de 29/08/2023.

 • Millora progressiva, de les plantilles.
 • Consolidació de les 2.508 places creades des de 2016.
 • Negociació anual de les ofertes d'ocupació.

Curs 2023- 24.

Resolt. Es cobra a la nòmina a partir del mes de novembre de 2023 amb efectes retroactius a 01/09/23.

Resolució per la qual es fixen els criteris específics per a establir les plantilles orgàniques.

Convocatòria anual des de 2023 fins a 2027. A partir de 2024, per Illes.

Tractat a la MSE de 11/10/2023

- Publicada la proposta de places pel procés selectiu concurs oposició de 2024

- Pendent de convocatòria.

Tractat a la MSE de 27/11/23

- Es confirma que les oposicions de 2024 seran per illes.

GRAELLA SEGUIMENT ACORD MARC 2023

8.A) INTEGRACIÓ A2/A1B) COMPLEMENT A2C) TÈCNICS SENSE TITULACIÓ

7.REDUCCIÓ 50% TAXES OPOSICIONS

9.SUBSTITUCIONS EXPRÈS INFANTIL I PRIMÀRIA

Calendarització prevista

+

Estat de la qüestió i Normativa

+

A) 1r procés finalitzat curs 2022-23. Es continuarà amb la integració fins al 19/01/2026 (tràmit obert).B) Curs 2023-24.C) Curs 2023-24.

Curs 2023 -24.

Adjudicades a partir del 30/09/2023.

A partir dels processos convocats l'any 2024.

Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 8 de gener de 2024 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024

+

A) Resolució procediments integració.B) Pendent de negociació

B) Reclamat, via instància (27/10/23)C) Readmissió del professorat d'FP que no disposa de titulació acadèmica requerida mitjançant Excepció transitòria Base 2bis

Resolució d'ajudicacions (annex 6)

Seguiment del nombre de places ofertades.

Més informació

C) Resolució bases generals procediment experts.

GRAELLA SEGUIMENT ACORD MARC 2023

11. HORES LECTIVES PRIMÀRIA (23 H))

10. HORES LECTIVES SECUNDÀRIA (18 H)

12. PLACES DIFÍCIL COBERTURA EIVISSA I FORMENTERA

Calendarització prevista

Estat de la qüestió i Normativa

+

A negociar durant el curs 2023-24.

Pendent

Curs 2023-24 18,5 h.

Reclamat el càlcul de la quota en basea les hores de docència directa reals:- MSE de 11/10/2023.- Instància (02/11/23)

Circular 30/11/2023.

Curs 2024-25 18 h.

Instruccions horari general, alumnat i docents de les Illes Balears (pàgina 20)

Criteris per a la confecció d'unitats i quotes

El proper curs s'hauria de comptar a 23 h.

Aquest curs 23-24 la quota s'ha comptat a 25 h.

+

A partir curs 2023-24, compensació amb CHL a partir de 18 h.

Curs 2023-24 24 h.

Curs 2024-25 23 h.

A partir curs 2023-24, compensació amb CHL a partir de 23 h.

- Resolució sobre el càlcul de la quota d'infantil i primària a la JPDnU de Menorca.

Més informació

GRAELLA SEGUIMENT ACORD MARC 2023

14. AUXILIARS ADMINISTRATIUS CEIP

13. RÀTIOS

15. LLICÈNCIES PER ESTUDIS

Calendarització prevista

+

+

Estat de la qüestió i Normativa

Consolidades i dotades mitjançant la modificació de la RLT.

S'haurien de reestablir, prèvia negociació, aquest curs 2023-24.

Pendent de convocatòria de la MSE per negociar els criteris i el nombre de llicències.

Reducció progressiva, en un termini de 4 anys.

Ratificades amb l'Acord de Consell de Govern de 8/09/2023 (BOIB núm. 125 de 9-9-23).

Reclamades via:- Instància a Conselleria 27/10/23.- Torn obert de paraula MSE 27/11/23.

Pendent de la reducció de ràtios vinculada al pla d'Infraestructures.

Criteris per a la confecció d'unitats i quotes.

Més informació

Exercici 2023.

GRAELLA SEGUIMENT ACORD MARC 2023

17. HABITATGE EIVISSA / FORMENTERA

16. REVISIÓ FONS SOCIAL

18.½JORNADA VOLUNTÀRIA NO RETRIBUÏDA

Calendarització prevista

+

Estat de la qüestió i Normativa

Iniciat estudi de la situació actual, per quan ens convoquin a MSE.

Solució provisional pel curs 2023-24.

Curs 2023-24.

Instruccions que regulen el permís per al funcionariat de carrera.Incompliment parcial de l'Acord Marc, ja que no s'ha fet extensiu als interins.

A negociar durant el curs 2023-24.

Ratificat amb l'Acord de Consell de Govern de dia 8 de setembre de 2023 (BOIB núm. 125 de 9-9-23).

Reclamada l'extensió a tots els funcionaris, mitjançant:- Instància a Conselleria 27/10/23.- Torn obert de paraula MSE 27/11/23.

Pendent

No s'estableix cap calendarització. No obstant això, l'objectiu és enllestir-ho pel curs 2024-25, treballant conjuntament amb els consells insulars d'Eivissa i Formentera.

Iniciat estudi de la situació actual, per quan ens convoquin a MSE.

Pendent

Més informació

GRAELLA SEGUIMENT ACORD MARC 2023

20. MATERNITAT / PATERNITAT A ½ JORNADA

19. REDUCCIÓ INTERINS MAJORS DE 55 ANYS

21.ANY SABÀTIC

Calendarització prevista

+

+

Estat de la qüestió i Normativa

Curs 2023-24.

Curs 2024-25

Instruccions que regulen els permisos per naixement/adopció.

Pendent

Curs 2023-24.

Ratificat amb l'Acord de Consell de Govern de dia 8 de setembre de 2023 (BOIB núm. 125 de 9-9-23).

Pendent

Més informació

GRAELLA SEGUIMENT ACORD MARC 2023

23. REVISIÓ CATÀLEG MALALTIES PROFESSIONALS

22. MILLORES TUTORIA

24.ELIMINACIÓ PENALITZACIÓ RETRIBUTIVA ABSÈNCIES

Calendarització prevista

+

Estat de la qüestió i Normativa

Reclamat, via instància (01.12.23), que els docents a mitja jornada rebin el complement sencer.

Curs 2023-24.

Curs 2023-24.

Complement econòmic de la prestació per IT.

Pendent

Ratificat amb l'Acord de Consell de Govern de 8/9/2023 (BOIB núm.125 de 9-9-23).

Curs 2023-24.

Més informació

Pendent

GRAELLA SEGUIMENT ACORD MARC 2023

26. JORNADA LABORAL DE 35H+ LÍMIT DIES ASSISTÈNCIA REDUCCIONS DE JORNADA

25. PERMÍS ASSUMPTES PROPIS

27.PLAPOST-ESTABILITZACIÓ PER A INTERINS

Calendarització prevista

+

Estat de la qüestió i Normativa

A negociar durant el curs 2023-24. Entrada en vigor a partir del curs 2024-25

Curs 2023-24.

Pendent

Pendent

No es concreta calendarització a l'AM

Pendent

Més informació

Reclamat, via instància (15.02.24), que els docents interins continuen sense poder gaudir de dies d’assumptes propis sense retribució i que manca la regulació sobre els permisos retribuïts per assumptes propis.

GRAELLA SEGUIMENT ACORD MARC 2023

29. COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

28. FORMACIÓ ESPECÍFICA PER ESPECIALITATS

30.PLA DE XOC PER PROMOURE MAJOR ÚS DEL CATALÀ

Calendarització prevista

+

Estat de la qüestió i Normativa

Més informació

El 80% dels professors no universitaris han d'estar acreditats d'un nivell abans del 31 d'agost de 2025.

No calendaritzat.

Pendent

Publicada la Resolució per la qual s'estableix el procediment per a l'acreditació de la competència digital docent.

Conselleria està actuant en sentit contrari.

Publicada nova Resolució per la qual s'estableix el procediment per a l'acreditació de la competència digital docent.

Reclamada, a MSE de 11/10/2023 l'acreditació d’un nivell A1 per a tots els docents que participaren de l’aventura educativa durant el confinament o en situació de semi-presencialitat.

No calendaritzat.

Reclamada, via instància (31/10/2023) la calendarització, urgent, formal i amb efecte vinculant de la MSE on s'ha de negociar aquest punt.Formem part del moviment de lluita en contra del pla de segregació lingüística a les aules que pretén implantar PP-Vox el curs 2024-25.

Maquillada com a prova específica, UOB Ensenyament aconsegueix la proposta d’acreditació digital defensada.

GRAELLA SEGUIMENT ACORD MARC 2023

32. PLA D'IGUALTAT I CONCILIACIÓ

31. PROTOCOL D'AGRESSIONS ALS DOCENTS

33.PLA SIMPLIFICACIÓ BUROCRÀTICA

Calendarització prevista

+

Estat de la qüestió i Normativa

Més informació

En el termini d'un any des de la signatura de l'AM.

Reunida la Comissió Paritària, s'ha constituït el grup de treball en data 16/11/2023.

Pendent

S'ha d'elaborar durant el curs 2023-24.

Recollida de propostes a l'afiliació (assemblea 14/11/2023).

En el termini de dos anys des de la signatura de l'AM.

Pendent

Es va reclamar la calendarització urgent via instància (31/10/2023).

GRAELLA SEGUIMENT ACORD MARC 2023

35. PLA INFRAESTRUCTU-RES

34. AFAVORIMENT PROCEDIMENT IMPLEMENTACIÓ LOMLOE + SEGUIMENT

36.PLA CLIMATITZACIÓ DE CENTRES

Calendarització prevista

+

Estat de la qüestió i Normativa

Més informació

Pendent

Curs 2023-24.

Reclamat:- MSE 27/11/2023.- Instància 03/11/2023

Cursos 2023-27.

Creada la subcomissió de seguiment a la MSE de 17/05/2023.

Pla d'Infraestructures Educatives 2016-23.

Demandes a la MSE de 17/05/2023.

Simplificació avaluació, millora informació famílies i flexibilització >> curs 2023-24.Seguiment procés implantació (enquesta personal docent) >> curs 2025-26.

Instruccions avaluació secundària.

Instruccions avaluació primària.

Instruccions avaluació batxillerat.

Demandes a la MSE de 14/09/2023:- Revisió acurada currículums autonòmics.- Revisió instruccions avaluació per donar pes als sabers bàsics i que el referent de l'avaluació siguin les competències específiques.

Part consolidable- Abonament 1r tram, amb efectes de l'1-09-2023.- Abonament 2n tram, amb efectes de l'1-01-2026.- Abonament 3r tram, amb efectes de l' 1-01-2027.En funció de la conjuntura econòmica i del pressupost es pot avançar l'abonament del 2n tram a partir de gener de 2025 i del 3r tram a partir de setembre de 2026.Part no consolidable- Complement de carrera per a equips directius que han passat el procés de selecció i avaluació, mentre exerceixin les funcions corresponents.- Complement de carrera de nivell 2, a partir del 2n curs consecutiu d'exercici d'aquestes funcions al mateix centre.- Complement de carrera de nivell 1, a partir del 2n curs consecutiu en l'exercici d'aquestes funcions al mateix centre.

Calendarització específica

Pel curs 23-24 el mínim serà de 14 hores, excepte els membres dels equips directius i els coordinadors TIC.Els mestres que, excepcionalment, durant el curs 2023-2024, imparteixin més de 24 períodes lectius de docència directa a un grup d’alumnes tendran 1 període menys de permanència al centre per cada període de més (CHL).Pel curs 24-25 s’especificarà que el màxim de períodes de docència directa d’un docent a jornada completa (classes, suports i tutoria) serà de 23 i que el mínim serà de 14 (llevat dels membres dels equips directius i els coordinadors TIC). Els mestres que, excepcionalment, imparteixin més de 23 períodes lectiusde docència directa a un grup d’alumnes tendran 1 període menys de permanència al centre per cada període de més que han impartit (CHL).

Reclamam la determinació precisa de la quota real de 23 h de docència directa dels mestres d’educació infantil i primària a partir del curs 2024-25 i no continuar calculant-la a 25 hores (24 hores + 1 CHL). La definició acurada de la quota real dels mestres a 23 hores lectives de docència directa no només hauria de suposar una millora horària dels docents, sinó també un creixement dels docents efectius (aproximadament, unes 300 places). Aquesta mesura no només sumaria a la qualitat educativa, sinó que també possibilitaria una ampliació significativa de la concessió de comissions de serveis.(Demanat en el torn de paraula a la Mesa del 10 d'octubre de 2023).

 • S'ofereixen, mitjançant el procediment ordinari d'adjudicació de substitucions, places d'infantil i de primària, o de suport de l'àrea de llengua i ciències socials i de suport de l'àrea científica i tecnològica, a les diferents illes.
 • Tenen, com a centre de destinació, la Conselleria d'Educació i Formació Professional o les Direccions Territorials corresponents i són a jornada completa.
 • Són places temporals per excés o acumulació de tasques.

Procediment d'adjudicació de places per cobrir substitucions urgents i inajornables de curta durada

El 1r tram de la part consolidable s'ha fet efectiu a 1-09-23 com a complement a compte de la carrera professional. Segons la seva naturalesa de complement a compte, de moment no es pot actualitzar en consonància amb la resta de retribucions complementàries. Reclamarem, quan pertoqui, la modificació del redactat de l'Acord Marc per tal que es pugui actualitzar la carrera professional.

Calendarització específica

S'establiran mecanismes organitzatius per possibilitar la reducció d'hores al personal interí major de 55 anys en les mateixes condicions que els funcionaris de carrera, a partir del curs 2024-25.

- Reducció de manera progressiva de ràtios, en el termini de 4 anys, fins a 22 alumnes per grup, en els nivells de l’educació primària dels centres públics que tenguin un índex socioeconòmic i cultural (ISEC) inferior a -0,20, i de fins a 20 alumnes per grup a educació primària, 24 alumnes per grup a ESO i 28 alumnes per grup a batxillerat, en els centres d’atenció preferent. Així mateix, s’elaborarà un pla, que es vincularà al Pla d’Infraestructures 2023-2027, per a la reducció progressiva de ràtios almenys en un 10 % de les ràtios màximes (22 alumnes/grup a primària, 27 alumnes/grup a ESO i 31 alumnes/grup a batxillerat) que afecti la totalitat dels CEIP, CEIPIESO, CEIPIEEM i dels IES.Durant l’any 2026 es negociarà un pla de reducció de les ràtios màximes del 20 % (20 alumnes/grup a educació primària, 24 alumnes/grup a ESO i 28 alumnes/grup a batxillerat) que afecti la totalitat dels CEIP, CEIPIESO, CEIPIEEM i dels IES. Quan per raons de manca de disponibilitat d’espais no sigui possible arribar a les ràtios establertes, es dotarà amb professorat addicional cada grup afectat.

Detall calendarització

Calendari previst part consolidable:- Abonament 1r tram, amb efectes de l'1-9-2023.- Abonament 2n tram, amb efectes de l'1-1-2026.- Abonament 3r tram, amb efectes de l'1-1-2027.Segons la conjuntura econòmica i les disposicions pressupostàries --> possibilitat d'avançar l'abonament del 2n tram a gener de 2025 i del 3r tram a setembre de 2026.De moment, és un pagament a compte i qualsevol pagament d’aquest tipus, per llei, no es pot actualitzar. Demanarem la correcció de la redacció de l’Acord Marc en el moment que estigui implantada completament i que es pugui actualitzar com la resta de complements.Calendari previst part no consolidable:- Complement equip directiu: amb efectes des de l'1-9-2024 (vinculat a la presentació de projecte i a la selecció i avaluació positiva per a la renovació).- Complement de nivell 1 i 2: a partir del 2n curs consecutiu d'exercici de les funcions al mateix centre.

Detall calendarització

Calendari previst part consolidable:- Abonament 1r tram, amb efectes de l'1-9-2023.- Abonament 2n tram, amb efectes de l'1-1-2026.- Abonament 3r tram, amb efectes de l'1-1-2027.Segons la conjuntura econòmica i les disposicions pressupostàries --> possibilitat d'avançar l'abonament del 2n tram a gener de 2025 i del 3r tram a setembre de 2026.De moment, és un pagament a compte i qualsevol pagament d’aquest tipus, per llei, no es pot actualitzar. Demanarem la correcció de la redacció de l’Acord Marc en el moment que estigui implantada completament i que es pugui actualitzar com la resta de complements.Calendari previst part no consolidable:- Complement equip directiu: amb efectes des de l'1-9-2024 (vinculat a la presentació de projecte i a la selecció i avaluació positiva per a la renovació).- Complement de nivell 1 i 2: a partir del 2n curs consecutiu d'exercici de les funcions al mateix centre.

Detall calendarització

Calendari previst part consolidable:- Abonament 1r tram, amb efectes de l'1-9-2023.- Abonament 2n tram, amb efectes de l'1-1-2026.- Abonament 3r tram, amb efectes de l'1-1-2027.Segons la conjuntura econòmica i les disposicions pressupostàries --> possibilitat d'avançar l'abonament del 2n tram a gener de 2025 i del 3r tram a setembre de 2026.De moment, és un pagament a compte i qualsevol pagament d’aquest tipus, per llei, no es pot actualitzar. Demanarem la correcció de la redacció de l’Acord Marc en el moment que estigui implantada completament i que es pugui actualitzar com la resta de complements.Calendari previst part no consolidable:- Complement equip directiu: amb efectes des de l'1-9-2024 (vinculat a la presentació de projecte i a la selecció i avaluació positiva per a la renovació).- Complement de nivell 1 i 2: a partir del 2n curs consecutiu d'exercici de les funcions al mateix centre.

Detall calendarització

Calendari previst part consolidable:- Abonament 1r tram, amb efectes de l'1-9-2023.- Abonament 2n tram, amb efectes de l'1-1-2026.- Abonament 3r tram, amb efectes de l'1-1-2027.Segons la conjuntura econòmica i les disposicions pressupostàries --> possibilitat d'avançar l'abonament del 2n tram a gener de 2025 i del 3r tram a setembre de 2026.De moment, és un pagament a compte i qualsevol pagament d’aquest tipus, per llei, no es pot actualitzar. Demanarem la correcció de la redacció de l’Acord Marc en el moment que estigui implantada completament i que es pugui actualitzar com la resta de complements.Calendari previst part no consolidable:- Complement equip directiu: amb efectes des de l'1-9-2024 (vinculat a la presentació de projecte i a la selecció i avaluació positiva per a la renovació).- Complement de nivell 1 i 2: a partir del 2n curs consecutiu d'exercici de les funcions al mateix centre.

Detall calendarització

Calendari previst part consolidable:- Abonament 1r tram, amb efectes de l'1-9-2023.- Abonament 2n tram, amb efectes de l'1-1-2026.- Abonament 3r tram, amb efectes de l'1-1-2027.Segons la conjuntura econòmica i les disposicions pressupostàries --> possibilitat d'avançar l'abonament del 2n tram a gener de 2025 i del 3r tram a setembre de 2026.De moment, és un pagament a compte i qualsevol pagament d’aquest tipus, per llei, no es pot actualitzar. Demanarem la correcció de la redacció de l’Acord Marc en el moment que estigui implantada completament i que es pugui actualitzar com la resta de complements.Calendari previst part no consolidable:- Complement equip directiu: amb efectes des de l'1-9-2024 (vinculat a la presentació de projecte i a la selecció i avaluació positiva per a la renovació).- Complement de nivell 1 i 2: a partir del 2n curs consecutiu d'exercici de les funcions al mateix centre.

La primera convocatòria d'integració, finalitzada el 24.02.23, tenia efectes retroactius a 19.01.21 pel que respecte a la diferència retributiva, sempre que la persona sol·licitant reunira els requisits establerts.Actualment, hi ha un procediment d'integració obert, fins 19.01.26. Els efectes són a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

Detall calendarització

Calendari previst part consolidable:- Abonament 1r tram, amb efectes de l'1-9-2023.- Abonament 2n tram, amb efectes de l'1-1-2026.- Abonament 3r tram, amb efectes de l'1-1-2027.Segons la conjuntura econòmica i les disposicions pressupostàries --> possibilitat d'avançar l'abonament del 2n tram a gener de 2025 i del 3r tram a setembre de 2026.De moment, és un pagament a compte i qualsevol pagament d’aquest tipus, per llei, no es pot actualitzar. Demanarem la correcció de la redacció de l’Acord Marc en el moment que estigui implantada completament i que es pugui actualitzar com la resta de complements.Calendari previst part no consolidable:- Complement equip directiu: amb efectes des de l'1-9-2024 (vinculat a la presentació de projecte i a la selecció i avaluació positiva per a la renovació).- Complement de nivell 1 i 2: a partir del 2n curs consecutiu d'exercici de les funcions al mateix centre.

Detall calendarització

Calendari previst part consolidable:- Abonament 1r tram, amb efectes de l'1-9-2023.- Abonament 2n tram, amb efectes de l'1-1-2026.- Abonament 3r tram, amb efectes de l'1-1-2027.Segons la conjuntura econòmica i les disposicions pressupostàries --> possibilitat d'avançar l'abonament del 2n tram a gener de 2025 i del 3r tram a setembre de 2026.De moment, és un pagament a compte i qualsevol pagament d’aquest tipus, per llei, no es pot actualitzar. Demanarem la correcció de la redacció de l’Acord Marc en el moment que estigui implantada completament i que es pugui actualitzar com la resta de complements.Calendari previst part no consolidable:- Complement equip directiu: amb efectes des de l'1-9-2024 (vinculat a la presentació de projecte i a la selecció i avaluació positiva per a la renovació).- Complement de nivell 1 i 2: a partir del 2n curs consecutiu d'exercici de les funcions al mateix centre.

Detall calendarització

Calendari previst part consolidable:- Abonament 1r tram, amb efectes de l'1-9-2023.- Abonament 2n tram, amb efectes de l'1-1-2026.- Abonament 3r tram, amb efectes de l'1-1-2027.Segons la conjuntura econòmica i les disposicions pressupostàries --> possibilitat d'avançar l'abonament del 2n tram a gener de 2025 i del 3r tram a setembre de 2026.De moment, és un pagament a compte i qualsevol pagament d’aquest tipus, per llei, no es pot actualitzar. Demanarem la correcció de la redacció de l’Acord Marc en el moment que estigui implantada completament i que es pugui actualitzar com la resta de complements.Calendari previst part no consolidable:- Complement equip directiu: amb efectes des de l'1-9-2024 (vinculat a la presentació de projecte i a la selecció i avaluació positiva per a la renovació).- Complement de nivell 1 i 2: a partir del 2n curs consecutiu d'exercici de les funcions al mateix centre.

Detall calendarització

Calendari previst part consolidable:- Abonament 1r tram, amb efectes de l'1-9-2023.- Abonament 2n tram, amb efectes de l'1-1-2026.- Abonament 3r tram, amb efectes de l'1-1-2027.Segons la conjuntura econòmica i les disposicions pressupostàries --> possibilitat d'avançar l'abonament del 2n tram a gener de 2025 i del 3r tram a setembre de 2026.De moment, és un pagament a compte i qualsevol pagament d’aquest tipus, per llei, no es pot actualitzar. Demanarem la correcció de la redacció de l’Acord Marc en el moment que estigui implantada completament i que es pugui actualitzar com la resta de complements.Calendari previst part no consolidable:- Complement equip directiu: amb efectes des de l'1-9-2024 (vinculat a la presentació de projecte i a la selecció i avaluació positiva per a la renovació).- Complement de nivell 1 i 2: a partir del 2n curs consecutiu d'exercici de les funcions al mateix centre.

Detall calendarització

Calendari previst part consolidable:- Abonament 1r tram, amb efectes de l'1-9-2023.- Abonament 2n tram, amb efectes de l'1-1-2026.- Abonament 3r tram, amb efectes de l'1-1-2027.Segons la conjuntura econòmica i les disposicions pressupostàries --> possibilitat d'avançar l'abonament del 2n tram a gener de 2025 i del 3r tram a setembre de 2026.De moment, és un pagament a compte i qualsevol pagament d’aquest tipus, per llei, no es pot actualitzar. Demanarem la correcció de la redacció de l’Acord Marc en el moment que estigui implantada completament i que es pugui actualitzar com la resta de complements.Calendari previst part no consolidable:- Complement equip directiu: amb efectes des de l'1-9-2024 (vinculat a la presentació de projecte i a la selecció i avaluació positiva per a la renovació).- Complement de nivell 1 i 2: a partir del 2n curs consecutiu d'exercici de les funcions al mateix centre.