Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Opracowanie: Bożena Doluk-Michałowska

Zabrze

Gliwice

Szkoły ponadpodstawowe

 • W przypadku egzaminu z języka polskiego mnożymy razy 0,35 (100 proc. x 0,35 = 35 punktów),
 • W przypadku egzaminu z matematyki mnożymy razy 0,35 (100 proc. x 0,35 = 35 punktów),
 • W przypadku egzaminu z języka obcego mnożymy razy 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

Punkty za egzamin ósmoklasisty w rekrutacji do liceum, techników, a także do szkoły branżowej przeliczamy mnożąc wynik procentowy przez podaną niżej wartość:

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w trakcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych to 200. Połowę z nich uczeń ma szansę zdobyć za dobry wynik na egzaminie ósmoklasisty, a drugą połowę – za oceny na świadectwie, szczególne osiągnięcia czy działalność dodatkową (np. wolontariat).

Za co otrzymuje się punkty?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Punkty na świadectwie

 • 18 punktów za 6 (celujący),
 • 17 punktów za 5 (bardzo dobry),
 • 14 punktów za 4 (dobry),
 • 8 punktów za 3 (dostateczny),
 • 2 punkty za 2 (dopuszczający).

Punkty za wyniki na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia są równie ważne. W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów (ustala je konkretna szkoła, do której uczeń zgłasza chęć przyjęcia). W zależności od tego, jaką ocenę się ma na świadectwie, można otrzymać:

Jeśli uczeń otrzymałby z każdego egzaminu wynik 100 proc., wówczas zyskałby 100 punktów w rekrutacji do liceum.

Za co otrzymuje się punkty?

 • świadectwo z paskiem (7 punktów),
 • udział w szkolnym wolontariacie (3 punkty),
 • szczególne osiągnięcia, np. zdobycie wysokich wyników w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach sportowych czy artystycznych (maksymalnie 18 punktów, jednorazowo od 2 do 10 punktów).

Dodatkowe punkty można dostać także za:

Za co otrzymuje się punkty?

Ranking Techników Perspektywy 2024

Ranking Liceów Perspektywy 2024

Ranking Liceów i Techników - Perspektywy 2024

5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”: a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów za:1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorówoświaty na podstawie zawartych porozumień:a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

Jak obliczyć punkty za świadectwo Jak już zostało wspomniane za świadectwo otrzymać można maksymalnie 100 pkt: • Ocena z języka polskiego (celująca) - 18 pkt • Ocena z matematyki (celująca) - 18 pkt • Ocena z I przedmiotu (celująca) - 18 pkt • Ocena z II przedmiotu (celująca) - 18 pkt • Świadectwo z wyróżnieniem - 7 pkt • Aktywność społeczna (wolontariat) - 3 pkt • Szczególne osiągnięcia - 18 pkt Punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie: • celujący – 18 punktów, • bardzo dobry – 17 punktów, • dobry – 14 punktów, • dostateczny – 8 punktów, • dopuszczający – 2 punkty;