Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

El departament derecursos humans “U1”

Les persones es consideren el recurs competitiu mès important

Es pren consciè de la importància de les persones per a les empreses.Les persones empleades es consideren un recurs que s'ha d'optimitzar.

Comencen a valorar-se qüestions d'ordre social i psicològic per millorar el rendiment

La direcció de personal s'oriena cap control, la persona responsable d'aquesta área té un lloc directiu de segon ordre

Direció estratègica de RRHH

Direcció de RRHH

Direcció de Relacions laborals o idustrials

Direcció d'aministració de personal

Finals del segle xx, principos de segle xxl

Des dels anys setenta del segle xx

Finals els anys seixanta del segle xx

Finals del segle xix, principis del segle xx

Introducció

-Millora la productivitat -Es redueixen els costos.

-Plans de formació -Estratègies de motivacó -Carreres profissinals

-Considera que les persones són el seu principall actiu

-millora de la quota de mercat -creixement de l'empresa-millora qualitat de vida del personal

El departament de RRHH es considera clau per a aconseguir l'exit de l'empresa

Els recursos humans són el conjunt de persones treballadores que conformen una empresa.

El departament de recursos humans

Departament d'administració

Departament tècnic

Departament de RRHH

Departement Comercial

Departament financer

-Disenya planifica i executa les estratègies

-Coopera amb la resta de departaments

Coordina l'area de recursos humans amb la resta de les àrees

Estructura del departament de recursos humans

Perfil professional de cada lloc.

La descripció dels llocs de treball

La planificacio dels recursos humans comença amb l'anàlisi dels llocs de treball. De l'análisi s'obtenen dos document

Planificació dels recursos humans

- Candidatures espontànies - serveis públics d'ocupacio- ETT, agencies de col·locacio - Internet i xarxes socials i professionals - Consultores de seleccio de personal - Bosses d'ocupacio - Eures: feina a Europa.

igualtat de mèrit i capacitat

Externes

Antiguitat

Internes

Fonts de reclutament

El reclutament consisteix a captar un nombre suficient de persones candidates potencialment qualificades per a cobrir els llocs de treball vacants.

Reclutament dels recursos humans

  • Normalment, els qui seleccionen presenten per cada lloc que cal cobrir en l'empresa una terna de candidatures finals
  • En finalitzar l'entrevista, la persona que entrevista presentarà un informe utilitzant un model d'imprès
  • L'entrevista de selecció consisteix en una conversa en profunditat sobre les dades de personalitat, les motivacions i les competències, per a valorar si un candidat
  • Mitjançant la realització de proves de selecció es pretén avaluar la intel·ligència, les aptituds, la personalitat i els coneixements de les persones
  • En tots els processos de selecció no s'utilitzen els mateixos instruments
  • En l'anàlisi la majoria dels processos de selecció participa un gran nombre de persones candidates, es realitza una presselecció mitjançant el curriculum vitae i la documentació aportada per elles

Selecció de personal

Dinàmica de grups Proves professionals

Test d'inteligencia i d'aptituds Proves professionals Dinàmica de grups

Qüestionaris de personalitat Assessment centers Test d'inteligencia i d'aptituds

Qüestionaris de personalitat Assessment centers

Entrevista

Entrevista

Entrevista

Entrevista

auxiliars

Tècnics titulats sense experiencia

Comandaments intermedis

Directius

LLOC DE TREBALL------ INSTRUMENT DE SELECCIÓ NECESSARI ------- INSTRUMENT DE SELECCIÓ RECOMANABLE

Selecció de personal

L'Assessment Center és una tècnica de selecció que permet avaluar els candidats en diferents situacions individuals o de grup, simulades o reals. L 'objectiu és conèixer els potencials, valors i comportaments dels candidats.

Proves de selecció

Es pot ampliar la informació que l'entrevistador ha facilitat sobre l'empresa i el lloc de treball

La informació que es recull se centra en la formació, l'experiència laboral, les promocions,els canvis d'ocupació i les raons d'aquest canvis

Es rep l'entrevistat amb educació

Consisteix en una conversa en profunditat sobre les dades de personalitat, les motivaions i les competències, per valorar si un candidat coincideix amb el perfil que es busca.

L'entrevista

Las referencias se pueden utilizar para confirmar la exactitud de la información que un candidato ha proporcionado durante el proceso de contratación. Las empresas pueden encontrar información sobre la selección en redes sociales, sitios web personales, blogs y foros de discusión.

Sol·licitud de referències

L'oferta del lloc i la signatura del contracte solen tenir lloc durant una entrevista durant la qual s'informa el candidat dels detalls del lloc, incloses les funcions, la durada, el període de prova, l'horari de treball, les vacances, el salari i els beneficis socials. La implementació de plans d‟acollida il‟emissió d‟un document conegut com a manual d‟acollida són pràctiques habituals a les organitzacions per ajudar en la integració laboral, emocional i social.

Etapes finals del procés de selecció

Disignació d'una persona responsable

Informació sobre seguretat

Situació al lloc

Presentació a la direcció

Visita al centra

Presentació

Rubuda

Incorporació i pla d'acolliment

- Presentació al cap del departament al qual s'incorpora - Presentació als companys - Comunicació a la resta de la plantilla de la icorporaciómitjançant un correu - Informació sobre riscos laborals i normes de seguretat - Formació inicial

- Acollida formal- Informació oral sobre l'empresa - Lliurament del manuel d'acollida - Presentació a la direcció - Visita al centre de treball

Incorporació i pla d’acollida