Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

MISIÓ DE L'EMPRESA

Empezar

Implica el compliment obligatori de la legislació nacional i internacional en l'àmbit social, laboral, mediambiental i de Drets Humans, així com qualsevol altra acció voluntària que l'empresa vulgui emprendre per a millorar la qualitat de vida dels seus empleats, les comunitats en les quals opera i de la societat en el seu conjunt.

QUÈ ÉS LA RSC?

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és la manera de conduir els negocis de les empreses que es caracteritza per tenir en compte els impactes que tots els aspectes de les seves activitats generen sobre els seus clients, empleats, accionistes, comunitats locals, medi ambient i sobre la societat en general.

Índice

Àmbits de la RSC

Frase destacada

Principis RSC

Avantatges d'aplicar RSC

Tipus de clàusules

Exemples pràctics

Pink/Green washing

Cas del Fornet de la Soca

Exemple Eroski

ÀMBITS DE LA RSC

La RSC és un concepte transversal que afecta diferents àmbits de gestió de l'empresa. Per tant, les activitats desenvolupades en el marc de la RSC han d'estar:Vinculades a l'activitat bàsica de l'empresa Tenir una vocació de permanènciaImplicar un compromís de l'alta direcció

DRETS HUMANS

El preàmbul de la Declaració Universal de Drets Humans estableix que les empreses tenen l'obligació d'observar, respectar i promoure els Drets Humans.Les empreses, com a òrgans de la societat, tenen l'obligació de complir la normativa internacionalment acceptada en matèria de Drets Humans i promoure el respecte per aquests drets i llibertats en les seves respectives esferes d'influència.

LA CULTURA EMPRESARIAL HA D'ASSUMIR UNA RESPONSABILITAT SOBRE LA COMUNITAT EN LA QUE FA FEINA. GUANYAR DINERS JA NO POT SER L'ÚNIC OBJECTIU EMPRESARIAL.

PRINCIPIS RSC

2. La RSC es de caràcter global,és a dir, afecta a totes les àrees de negoci de l'empresa i les seves participades, així com a totes les àrees geogràfiques on desenvolupin la seva activitat. Afecta per tant, a tota la cadena de valor necessària per al desenvolupament de l'activitat, prestació del servei o producció del bé.

1. La RSC inclou el compliment de la legislació nacional vigent i especialment de les normes internacionals en vigor (OIT, Declaració Universal dels Drets Humans, Normes de Nacions Unides sobre Responsabilitats de les Empreses Transnacionals i altres Empreses Comercials en l'esfera dels Drets Humans, Línies Directrius de l'OCDE per a Empreses Multinacionals).

5. La RSC s'orienta a la satisfacció i informació de les expectatives i necessitats dels grups d'interès.

4. La RSC es manifesta en els impactes que genera l'activitat empresarial en l'àmbit social, mediambiental i econòmic.

3. La RSC comporta compromisos ètics objectius que es converteixen d'aquesta manera en obligació per a qui els contreu.

Avantatges

100%

A. Fidelització dels grups d'interès. Millora la imatge de l'empresa i els vincles que aquesta té amb clients, proveïdors i socis.B. Facilitat d'accés a finançament. Les pràctiques ètiques i transparents afavoreixen la credibilitat en els mercats i faciliten l'accés al finançament.C. Atracció i retenció de talent. Les condicions laborals poden augmentar la permanència dels empleats i atreure a nous treballadors.D. Reducció de costos. Implementar polítiques enfocades a disminució del consum energètic o el reciclatge disminueix les despeses de l'empresa.E. Beneficis fiscals. L'empresa pot desgravar-se el 35% de les donacions, el qual augmenta a un 40% a partir del tercer any de col·laboració.F. Prevenció de riscos. La implementació de codis ètics i de conducta i d'estàndards responsables, disminueix la probabilitat de queixes o publicitat negativa i augmenta la sostenibilitat a llarg termini.

  • TRANSPARÈNCIA ALS COMPTES
DE L'EMPRESA.
  • LLUITA CONTRA
ELS PARADISOS FISCALS.
  • DRETS ECONÒMICS DEL
PERSONAL
  • REDUCCIÓ RESIDUS
  • RECICLATGE I REUTILITZACIÓ
  • KM0
  • REDUCCIÓ EMISIONS
  • IGUALTAT: conciliació vida laboral
i personal, mesures contra l'assetjament sexual, plans d'igualtat.
  • DRETS LABORALS
  • CONTRACTACIÓ PERSONAL
EN RISC D'EXCLUSIÓ; Aturats llargaduració, dones víctimes vvgg, diversitatfuncional, etc.

TIPUS DE CLÀUSULES

SOCIALS

MEDIAMBIENTALS

ECONÒMIQUES

Incorporar persones sense experiència (joves).

Incorporar plans d'igualtat i contra l'assetjament sexual.

Implementar polítiques no discriminatòries a l'hora de contractar personal.

Fer compres verdes.

EXEMPLES PRÀCTICS

Una empresa que sigui socialment responsable pretén no només obtenir un benefici econòmic sinó aportar un valor a la seva comunitat.

Cercar el consum energètic eficient a l'empresa.

Usar energies renovables.

Treballar només amb altres empreses que tenguin RSC.

Fer donacions a ONGs i altres col·lectius.

SI NO PAGUES IMPOSTOS AL TEU PAÍS I USES PARADISOS FISCALS NO SERVEIX QUE FACIS DONACIONS DE DINERS A HOSPITALS.

SI NO FAS UNA BONA GESTIÓ DE RECURSOS AMB LA INTENCIÓ DE RECICLAR MATERIAL O APOSTAR PER UNA GESTIÓ EFICIENT DELS RESIDUS NO TÉ SENTIT QUE NO VENGUIS BOSSES DE PLÀSTIC.

SI TENS UNA POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL RACISTA O HOMÒFOBA NO TÉ SENTIT QUE MONTIS UNA FUNDACIÓ SOLIDÀRIA.

SI EXPLOTES ALS TEUS TREBALLADORS/ES NO SERVEIX DE RES DONAR DINERS A UNA ONG.

Pink/green washing

Algunes empreses usen la RSC com a pantalla cap a l'exterior, per complir les lleis o simplement per donar una imatge solidària o mediambiental que no es correspón amb la seva realitat diària. Si l'equip directiu no hi creu en la RSC totes les mesures que es duguin a terme poden ser HIPÒCRITES.

El Nostre Model de Negoci Al Fornet lluitam contra la globalització econòmica i cultural que està fent desaparèixer la identitat cultural dels territoris. Defensam un model de negoci petit, familiar i arrelat al paisatge, la seva història i els seus habitants, en contra de les grans corporacions que estandarditzen el gust a nivell global. Un dels objectius pels quals lluitam és la sobirania alimentària dels territoris, és a dir, el fet d'intentar emprar tots els recursos que dóna el lloc on habitam per abastir-nos, depenent el mínim possible de l'exterior. D'aquesta manera, es redueix la contaminació de l'indústria de transport de mercaderies, es preserven els ecosistemes, camps de conreu i els llocs de feina dels pagesos, alhora que mantenim vives les varietats locals i els seus sabors, part essencials de la nostra cultura gastronòmica. El Fornet, així doncs, viu un compromís des del primer dia amb els petits productors, pagesos, ramaders i petits artesans, amb el producte local i amb l'ús de les varietats locals, guiant-nos per les directrius del moviment Slow Food. Ens allunyem de la globalització comercial però desitgem la globalització de la justícia social per tal que les persones gaudeixin de la mateixa dignitat. Pretenem oferir una cuina democràtica de bona qualitat i accessible per a moltes persones. En el nostre obrador no ens arriben productes ultraprocesats, no hi ha dreceres, no es tuda res i ens basem en l'aprofitament total de les matèries primeres fent una cuina i rebosteria neta i senzilla i per tant, els excedents són donats cada dia a un menjador social de la ciutat.

El Fornet de la Soca. Un exemple de KM0

Aqueologia gastronòmica local

Eroski. Cooperativa solidaria.

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Enllaç a la Declaració Universal de Drets Humans de 1948