Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

START

CURS 2023-2024

TREBALL DE CAMP

Subtitle here

Subtitle here

THANKS

TEAM

Subtitle here

DATA

Subtitle here

Subtitle here

Map

Timeline

Subtitle here

Comparison

Subtitle here

Process

Subtitle here

Video

Subtitle here

Image

Subtitle here

Quote

La població

PRESENTACIÓ

You can write a subtitle here

Index

AVALUACIÓ DEL PROJECTE
MODULS ASSOCIATS AL PROJECTE
NORMATIVA
TEMPORITZACIÓ
COMPETÈNCIES CLAUS

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

QUÈ APRENDRÉ?

LA DEMOGRAFIA

És la ciència que té com a objecte d’estudi la població. Per tant, el que fa és descriure, quantificar, qualificar i analitzar poblacions, de manera dinàmica; és a dir, tenint en compte que canvia en el temps i l'espai. {demografía (del grec demos=poble i grafos=traç, descripció)}

Per què estudiar la població?

És imprescindible per organitzar un país. Conèixer la natalitat places escolar Conèixer l’esperança de vida hospitals, places de geriàtrics, jubilacions Conèixer l’edat de les persones previsió de llocs de treball .... Aquests estudis són relativament fàcils als països centrals, però molt difícils als perifèrics per les grans mancances de tot tipus que presenten. L’estudi de la població d’un estat o territori el fan organismes especialitzats: Instituts d'estadística. a Espanya l’INE a Catalunya l’IDESCAT que confeccionen els censos cada 10 anys (acabats en 1) Els Ajuntaments elaboren els padrons Els Jutjats porten el control de natalitat, mortalitat i nupcialitat.

Objectiu de l’activitat: aprendre a cercar informacions estadístiques relacionades amb la població. Per l’altra aprendrem a utilitzar eines informàtiques per a l’elaboració de taules on es recullin aquelles dades. Primerament, obre un document de writter i crea una taula com la que se’t mostra a continuació

Activitat 1

+INFO

Calcula la densitat de població dels següents territoris i posteriorment comenta quin és el menys poblat i quin el que més població té per superfície. Fixa’t bé en les dades que se’t demanen.

Activitat 2

Factors de la densitat de la població:
 • Físics: el clima, el relleu, el sòl (sobretot prop de l’aigua).
 • Econòmics: la riquesa d’un lloc fa que sigui més o menys propici
 • Culturals: l’assentament pot dependre de lo a prop que quedin les zones de serveis (escoles, sanitat, etc.)
 • Demogràfics: zones amb un gran desenvolupament demogràfic.
 • Històrics: per l’antiguitat dels assentaments, el desig de mantenir peculiaritats culturals, polítiques, etc.

DENSITAT DE POBLACIÓ

Si un país té molts habitants, no vol dir necessàriament que estigui densament poblat. El concepte densitat de població relaciona el nombre d’habitants, o població absoluta, amb la mida del territori pel qual es distribueix aquesta població. Així, si moltes persones viuen en un territori petit, la densitat de població serà elevada; però, si aquesta mateixa quantitat de persones es reparteix per un territori molt extens, la densitat de població serà baixa. La densitat de població expressa el nombre d’habitants que té un territori determinat per cada quilòmetre quadrat de superfície.

DESCRIPTION HERE

Per continents, l’Àsia acull el 61 % de la població mundial, uns 4.700 milions de persones. (1) D’aquests, uns 1.440 milions viuen a la Xina, i aproximadament 1.390 milions a l’Índia, que s’espera que sobrepassi la població xinesa cap al 2027. Són, amb molta diferència, els països més poblats del món; (2) el 2020, tots dos superaven en nombre d’habitants el del conjunt del continentafricà, el segon més poblat, amb 1.300 milions de persones (el 17 % del total mundial).L’Àfrica va seguida d’Amèrica, amb uns 1.020 milions, 650 dels quals viuen a països d’Iberoamèrica; Europa, amb uns 750 milions, i Oceania, el continent menys poblat, amb 43 milions de persones.

La població mundial supera els 7.800 milions d’habitants i no es distribueix de manera uniforme, sinó que tendeix a concentrar-se en unes regions. En aquest repartiment desigual influeixen factors físics i humans.

LA DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ

Activitat 0

+INFO

Activitat 2

+INFO

Quines són les comarques més densament poblades de Catalunya? Quina destaca sobre la resta? Proposa-hi una explicació.

Comenta en el teu document de Google

El saldo vegetatiu o natural és la diferència entre els naixements i les defuncions que hi ha en un lloc i en un temps determinats. Si neixen més persones que les que moren, la població augmenta, i, si en neixen menys que les que moren, disminueix.Es pot expressar en valor absolut o per mil habitants, aplicant aquesta fórmula:

Saldo vegetatiu

Per a un estat, és fonamental conèixer la seva població: com és, si augmenta o disminueix, i a quina velocitat, ja que aquesta informació li permet preveure les necessitats presents i futures. Per això, mitjançant organismes especialitzats, elabora censos, enquestes i altres registres de població, que s’actualitzen de manera contínua o cada cert temps, i a partir dels quals obté uns indicadors demogràfics bàsics.Hi ha diversos indicadors que es fan servir per analitzar si la població d’un territori augmenta o disminueix, i, quan s’elaboren periòdicament, permeten saber a quin ritme ho fa. Els més importants són:

LA POBLACIÓ CREIX

 • Guerres i epidèmies
 • Condicions sanitàries
 • Malalties endèmiques
 • Recursos alimentaris, fams, etc.
Factors que modifiquen la mortalitat són:
Factors que modifiquen la natalitat són:
 • Econòmics: l’entrada de la dona al món laboral fa que baixi la natalitat.
 • Polítics: els governs poden promoure polítiques natalistes.
 • Culturals: que condicionen, principalment, l’edat dels matrimonis.
 • Religiosos: la majoria afavoreixen les polítiques natalistes.
 • Biològics: composició edat/sexes de la població i les malalties.

Un cop hagis obtingut els resultats copia la taula al document de writter i fes un breu comentari, tenint en compte: - Si la natalitat és superior a la mortalitat, el creixement natural és positiu, i la població augmenta. - Si la mortalitat supera la natalitat, el creixement natural és negatiu, la població disminueix.

Activitat 3: Taxa Creixement Vegetatiu

Calcula la taxa de creixement vegetatiu de la població de Piera, Igualada i de la comarca de l’Anoia, dels anys 2000 i 2021. Consulta a la pàgina web de l’Idescat, omple la taula amb els naixements i defuncions de la població. A la columna Creixement natural, caldrà que calculis la diferència entre naixements i morts, si el nombre de morts és més gran que el de naixements hauràs de posar un signe negatiu al davant.

Calcula la taxa de bruta de natalitat de la població de Piera, Igualada i de la comarca de l’Anoia, dels anys 2000 i 2022Consulta a la pàgina web de l’Idescat, omple la taula amb les dades que et demanen.

Activitat 4: Taxa bruta natalitat

La natalitat fa referència als naixements. La taxa bruta de natalitat indica el nombre de naixements per cada mil habitants que hi ha hagut en un lloc al llarg d’un període, normalment un any.La taxa de fecunditat està molt lligada a la de natalitat, ja que fa referència a la capacitat d’engendrar de les dones en edat fèrtil, que s’estima entre 15 i 49 anys.Aquesta taxa indica el nombre mitjà de filles o fills per dona en una població i un temps concrets.

Taxa Bruta de Natalitat

Calcula la taxa de bruta de natalitat de la població de Piera, Igualada i de la comarca de l’Anoia, dels anys 2000 i 2022Consulta a la pàgina web de l’Idescat, omple la taula amb les dades que et demanen.

Activitat 5: Taxa bruta mortalitat

La mortalitat fa referència a les defuncions. La taxa bruta de mortalitat indica el nombre de persones mortes per cada mil habitants que hi ha hagut en un lloc al llarg d’un període, normalment un any.

Taxa Bruta de Mortalitat

La població d’un país, poble o ciutat augmenta pels naixements, i disminueix per les defuncions hi ha una altra raó que fa que la població augmenti o disminueixi són les migracions. Migració qualsevol desplaçament de població d’un lloc a un altre. Les actuals migracions a Europa (motivades, especialment, per la recerca de treball i de millora de les condicions de vida) han de considerar-se beneficioses per a ambdues parts. Hi esteu d’acord amb aquesta afirmació? Catalunya i la resta d'Espanya estan rebent, actualment, una onada migratòria, procedent de diverses zones del món (Pakistan, Marroc, Centre i Sud Amèrica, Est d'Europa, Índia, Xina...) amb l'intent d'aconseguir treball en els sectors que requereixen més esforç físic i baixa qualificació professional. Les migracions poden ser de dos tipus: - emigració: els que marxen a viure a un altre lloc - immigració: els que venen a viure al nostre poble

MIGRACIONS

Calcula el Saldo MigratoriDiferència entre el nombre d’emigrants (els que marxen) i d’ immigrants (els que arriben) d’un lloc concret en un moment concret. Quan els emigrants són més que no pas els immigrants, el saldo migratori és negatiu. Quan els immigrants són més que els emigrants, el saldo migratori és positiu.

Activitat 6: Saldo Migratori

El saldo migratori

El creixement d’una població també depèn de les persones que arriben de fora del territori per establir-s’hi (immigrants) i de les que se’n van a viure a un altre lloc (emigrants). El saldo migratori és la diferència entre les persones immigrants i les emigrants, i se sol calcular per mil habitants.

Gràfic de línies

Idescat

Taula

Objectius de l’activitat: apendre a cercar informacions estadístiques relacionades amb la població, i per altra banda, apendre a utilitzar eines informàtiques per a l’elaboració de taules i gràfics on es recullin aquestes dades per poder-les interpretar. PAS 1: Obre un full de calc.PAS 2: Elabora una en un full de calc, PAS 3: Ves a la pàgina de i has de recollir el nº d’homes, dones i el total d’ambdos sexes per anys, de l’any 1998 al 2022 de Piera i Igualada. PAS 4: Feu un i el copieu al document de writter i l'anomeneu, EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ.

ACTIVITAT 6: EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

L’EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ens permet veure com ha crescut la població any a any, entren en joc dues variables, la natalitat i la mortalitat. S’acostuma a representar en un gràfic de línies per tal de veure l’evolució d’una variable, en aquest cas, la població al llarg del temps.

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

 • Coneixeré la distribució de la població d'Igualada i alguns pobles o ciutats de la comarca de l'Anoia.
 • Comprendré les raons de l’envelliment demogràfic.
 • Comprendré les raons de la mobilitat geogràfica
 • Analitzaré els problemes poblacionals de la meva ciutat més propera, Igualada.
 • Passaré a l’acció elaborant una enquesta per conèixer les necessitats de les persones i com valoren la seva qualitat de vida.

La nota d’aquest PROJECTE es veurà reflectida en els diferents mòduls: Estratègies i eines de comunicació Entorn social i Territorial Entorn econòmic i professional Estratègies i eines matemàtiques En la programació de cada mòduls s’estableix el percentatge segons el RA que correspon. En l’avaluació es tindran en compte els següents ítems: - L’actitud i el treball durant les diferents sessions de classe. - L’entrega dels materials treballats a classe. - L’assistència a classe. - L’actitud i el treball durant la sortida a la ciutat. - L’actitud científica de qüestionar-se preguntes, fer hipòtesis i curiositat d’observació. - La responsabilitat de les tasques encomandes pel grup i la capacitat de participar activament a prendre decisions en equip. - La capacitat de plasmar els coneixements adquirits amb tot el treball en un producte final creatiu i conclusiu.

Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/ Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/ Institut Català d’Estadística: https://www.idescat.cat

Entra en aquestes pàgines web fes una ullada i recull les dades que se't demanen.

 • Aquesta activitat s’avaluarà a partir de la taula de recollida de dades. Així que guarda-la en el teu DRIVE, amb el nom TREBALL DE CAMP. Sempre treballarem amb el mateix document.
 • El títol ha de posar: 1.- TOTAL DE POBLACIÓ
 • Guarda aquest document al teu DRIVE amb el nom TREBALL DE CAMP. Recorda, sempre treballarem amb el mateix document. Caldrà que en la carpeta tinguis un document de writter i un de calc. (1 RA7 CA1, 2,10)

1: Estratègies i eines comunicatives i compren tres UF: - Uf1: Comunicació Oral RA4: Participa adequadament i activament en interaccions orals - Uf2: Comunicació Escrita RA3: Posa en pràctica destreses per resumir o ampliar un text donat - Uf4: TIC RA2: Utilitza els navegadors d’Internet RA3: Utilitza els cercadors per localitzar informació específica a Internet RA7: Descriu i utilitza les funcions principals d’un processador de textos i escriu documents senzills, d’acord a les instruccions rebudes. RA9: Utilitza el full de càlcul per al tractament de dades2: Entorn Social i Territorial: RA2: Aplica conceptes demogràfics bàsics per descriure els grups de població de l’entorn 3: Estratègies i eines matemàtiques:- Uf6: Estadística4. Incorporació al món professional: - UF1: Entorn econòmic i professional RA1: Identifica les característiques de l’activitat productiva en un entorn específic i per a un sector professional concret.

Fes una taula en el full de writter i realitza els càlculs per saber la densitat de cada ciutat. El títol de la taula ha de ser: 2.- DENSITAT DE POBLACIÓ

Puntualitat. Assistència: 15% Respecte i disciplina. Interès, aprofitament i col·laboració. Constància i esforç. Ordre i mètode de treball. Prohibit menjar i beure a l’aula. Prohibit utilitzar el telèfon mòbil.

La dinàmica de la població A Catalunya, la població va augmentar durant el segle xx gràcies al descens de la mortalitat, a unes taxes de natalitat altes i a les onades migratòries. La dècada dels anys seixanta va ser un període de fort creixement, gràcies a la natalitat i la immigració de la resta de l’Estat. Aquesta tendència es va mantenir fins a mitjan dècada dels setanta. La situació va canviar dràsticament al principi dels vuitanta, amb un descens significatiu de la natalitat i un saldo migratori negatiu entre el 1981 i el 1986, per la incidència de la crisi econòmica que es va produir cap a la meitat de la dècada dels setanta i es va perllongar fins ben entrats els anys vuitanta. La creació de llocs de treball durant els noranta va comportar l’arribada d’una allau d’immigrants procedents d’altres parts del món i un increment de la natalitat, que va passar del 8,94 ‰ el 1996 al 12,60 ‰ el 2008. Aquests fets van permetre superar els 6 milions d’habitants i arribar als 7,4. La crisi econòmica que va començar el 2008 es va allargar fins al 2013 i va implicar un nou descens de la natalitat. A més, va aturar el flux migratori, i molta població estrangera que va perdre la feina va retornar als seus països d’origen. La reactivació econòmica entre 2014 i 2019 va afavorir un nou increment de la natalitat i una represa de la immigració. Aquesta tendència es va veure alentida per l’epidèmia, que va reduir la natalitat i va fer augmentar la mortalitat, especialment entre la població de més de 85 anys. Malgrat tot, les previsions de futur són que la població catalana continuï augmentant com a conseqüència directa del previsible increment de la immigració.