Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

Transcript

1

2

3

4

5

Read more

Read more

An Erasmus+ Project [2020-1-PT01-KA204-078631]

SAFE SPACES FOR LEARNING

Preporuke za kreatore politika na transnacionalnom nivou

Read more

Read more

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects only the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Povećati saradnju i učenje između kreatora politika i istraživačke zajednice

Read more

Razviti sveobuhvatan okvir politika koji se fokusira na stvaranje sigurnih prostora.

Istražite temeljno društvene i komunikacijske promene.

Obezbediti finansijsku i obrazovnu podršku.

Uspostaviti sigurne prostore za građane da izraze svoja mišljenja i zahteve.

Kreatori politika treba da prepoznaju značaj podrške uspostavljanju sigurnih prostora u kojima odrasli učenici mogu slobodno da izražavaju svoja mišljenja i artikulišu svoje potrebe. Takvi prostori trebaju promovisati inkluzivno okruženje i obezbediti da se svaki glas čuje, bez obzira na društveno, kulturno ili ekonomsko poreklo. Aktivnim uključivanjem perspektiva i iskustva građana, donosioci odluka mogu steći dragocene uvide u izazove s kojima se odrasli učenici suočavaju i razviti efikasne strategije za njihovo rešavanje. Ovi sigurni prostori treba da podstču konstruktivan dijalog, osnažujući odrasle osobe da aktivno učestvuju u oblikovanju politika koje direktno utiču na njihova procese učenja.

Kreatori politika Evropske unije treba da izdvoje finansijske resurse i pruže obrazovnu podršku organizacijama za obrazovanje odraslih kako bi se podstaklo razumevanje, stvaranje i održavanje sigurnih prostora. Sigurni prostori su ključna okruženja koja promovišu inkluzivnost, poštovanje i slobodnu razmenu ideja bez straha od diskriminacije ili štete. Pružanjem finansijske pomoći, donosioci odluka mogu osigurati da organizacije za obrazovanje odraslih imaju potrebne resurse za uspostavljanje i održavanje sigurnih prostora. To može uključivati ulaganje u infrastrukturu, tehnologiju i obuku osoblja kako bi se stvorili fizički i virtuelni prostori koji stavljaju bezbednost na prvo mesto i podstiču otvorena iskustva učenja. Pored toga, obrazovna podrška može odigrati ključnu ulogu u opremanju organizacija za obrazovanje odraslih znanjem i veštinama kako bi efikasno rešavale pitanja vezana za raznolikost, jednakost i inkluzivnost. Promovisanjem sigurnih prostora, donosioci politike mogu doprineti ličnom i profesionalnom razvoju odraslih učenika, dok istovremeno razvijaju kulturu poštovanja i razumevanja unutar Evropske unije.

Da bi se promovisalo donošenje odluka zasnovano na dokazima, kreatori politika treba da uspostave jače kanale saradnje i učenja između prakse politike i istraživanja u oblasti obrazovanja odraslih. Podsticanjem saradnje između praktičara i istraživača, kreatori politika mogu premostiti jaz između teorije i prakse, obezbeđujući da politike budu utemeljene na empirijskim dokazima i odražavaju potrebe odraslih učenika. Ova saradnja može olakšati razmenu znanja, promovisati najbolje prakse i omogućiti kontinuirano unapređenje politika obrazovanja odraslih. Dodatno, kreatori politika treba da podstiču uključivanje samih odraslih učenika u istraživačke inicijative, prepoznajući ih kao aktivne doprinosioce i kreatore znanja.

Sveobuhvatan okvir politika treba da definiše principe, ciljeve i strategije za stvaranje sigurnih prostora u obrazovnim okruženjima, kao i uloge i odgovornosti svih relevantnih aktera: nastavnika, administratora, poslodavaca i lidera zajednice.

Prepoznati kako novi digitalni uticaj na kognitivne i identitetske procese utiče na percepciju prostora, shvaćenog kao mesto gde se doživljavaju odnosi i stiče i primenjuje znanje. Kreatori politika treba da neprestano rade na ažuriranju teorijskog znanja i eksperimentalnom istraživanju ove teme kako bi ga mogli primeniti u programiranju.

Read more

Read more

Read more

1

2

3

Read more

Preporuke za kretore politika na nacionalnom nivou

An Erasmus+ Project [2020-1-PT01-KA204-078631]

SAFE SPACES FOR LEARNING

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects only the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Uključiti sigurne prostore, privilegije i borbu u javni diskurs.

Olakšati proces podnošenja zahteva za finansiranje exo-institucionalnih inicijativa:

Obratiti se zainteresovanim stranama

4

Prepoznati rad i značaj obrazovanja odraslih.

Kreatori politika treba aktivno da promovišu javni diskurs koji uključuje razgovore o sigurnim prostorima, privilegijama i borbama u kontekstu obrazovanja odraslih. Podizanjem svesti i podsticanjem dijaloga o ovim temama, donosioci politike mogu olakšati napredak ka inkluzivnijem i empatičnijem društvu. Sigurni prostori treba da budu uspostavljeni ne samo za marginalizovane grupe, već i za pojedince koji mogu imati privilegije, omogućavajući konstruktivne razgovore koji promovišu razumevanje i uklanjanje prepreka za učenje. Ovi razgovori treba da se bave izazovima s kojima se suočavaju odrasli učenici, uključujući socioekonomske razlike, diskriminaciju i sistemsku barijeru. Aktiviranjem različitih glasova i perspektiva, kreatori politika mogu da osiguraju da politike obrazovanja odraslih odgovaraju jedinstvenim potrebama i iskustvima svih pojedinaca.

Kreatori politika moraju prepoznati i ceniti intrinzičnu vrednost i uticaj obrazovanja odraslih u društvu. Obrazovanje odraslih ide izvan samog sticanja veština; to je transformativni proces koji osnažuje pojedince, poboljšava njihovo građansko učešće i doprinosi razvoju društva. Kreatori politika treba aktivno da priznaju rad edukatora odraslih i ključnu ulogu koju igraju u olakšavanju celoživotnog učenja. Ovo priznanje podrazumeva obezbeđivanje odgovarajućih resursa, prilika za profesionalni razvoj i sistema podrške za edukatore odraslih. Takođe, kreatori politika trebaju aktivno sarađivati sa institucijama i praktičarima u oblasti obrazovanja odraslih kako bi njihovo stručno znanje bilo integrisano u proces formulisanja politika. Vrednovanjem i prepoznavanjem obrazovanja odraslih kao vitalne komponente prosperitetnog društva, kreatori politika mogu inspirisati pojedince da se angažuju u celoživotnom učenju i kreiraju politike koje promovišu njegov rast i dostupnost.

Kreatori politike, posebno oni fokusirani na relevantne teme, imaju resurse i treba da aktivno stupe u kontakt sa pružaocima obrazovnih usluga, direktno ih angažujući u implementaciji relevantnih politika. Kreatori politike treba dosledno da se obraćaju svakoj organizaciji relevantnoj za temu sigurnih prostora, izbegavajući bilo kakvu pristrasnost na osnovu političke pripadnosti aktuelnoj vlasti ili fokusiranje isključivo na velike ili nacionalne organizacije. Važno je uključiti i saradnju sa manjim ili lokalnim praktičarima, jer igraju značajnu ulogu u ostvarivanju ciljeva vezanih za sigurne prostore. Ovaj pristup osigurava sveobuhvatniji i inkluzivniji proces implementacije politika.

Kreatori politika moraju prepoznati potencijal exo-institucionalnih inicijativa kao dragocenog resursa za obrazovanje odraslih. Ove inicijative, koje funkcionišu izvan tradicionalnih obrazovnih institucija, često nude inovativne pristupe i fleksibilne mogućnosti učenja. Olakšavanjem procesa dobijanja finansijske podrške za takve inicijative, kreatori politika mogu podržati razvoj različitih okruženja za učenje koja se prilagođavaju specifičnim potrebama i interesima odraslih učenika. Ovaj pristup ne samo da podstiče obrazovnu raznolikost, već takođe podstiče istraživanje nekonvencionalnih obrazovnih puteva, što krajnje doprinosi efikasnosti i inkluzivnosti obrazovanja odraslih.

1

2

3

4

5

6

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects only the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Preporuke za kreatore politika na lokalnom nivou

An Erasmus+ Project [2020-1-PT01-KA204-078631]

SAFE SPACES FOR LEARNING

Prepoznati značaj stvaranja i održavanja sigurnih prostora.

Obezbediti finansijsku i strukturalnu podršku.

Eliminisati prepreke u stvaranju javne sfere.

Obezbedite obuku i podršku za osoblje i rukovodstvo.

Razviti ugovor / politike / kodeks ponašanja za siguran prostor.

Razumevanje političkih i socijalnih pretpostavki sigurnih prostora.

Lokalni entiteti i organizacije moraju se obrazovati i prepoznati ključan značaj stvaranja i održavanja sigurnih prostora za odrasle učenike. Ti prostori treba da budu oslobođeni osude, diskriminacije i isključivanja, omogućavajući pojedincima da se otvoreno i autentično izraze. Kreatori politika i organizacije treba da daju prioritet stvaranju inkluzivnog i poštovanjem ispunjenog okruženja u kojem se različiti glasovi i perspektive dočekuju s dobrodošlicom. Promovišući sigurne prostore, podržavaju se odrasli učenici da se uključe u značajne razgovore, dele svoja iskustva i preuzmu odgovornost za svoja učenička putovanja.

Kreatori politika i organizacije treba da izdvoje adekvatne finansijske i strukturalne resurse kako bi podržali inicijative za obrazovanje odraslih. Finansijska podrška može pomoći da se osigura pristupačnost i dostupnost programa obrazovanja odraslih, uključujući stipendije, grantove i subvencije. Takođe, organizacije treba da investiraju u stvaranje odgovarajućih fizičkih prostora i infrastrukture koji zadovoljavaju različite potrebe odraslih učenika. To uključuje objekte koji su pristupačni osobama sa invaliditetom, fleksibilne opcije rasporeda i tehnološke resurse koji podržavaju različite načine učenja. Pružanjem potrebnih resursa, kreatori politika i organizacije pokazuju svoju posvećenost osnaživanju odraslih učenika i uklanjanju finansijskih i strukturalnih prepreka njihovom obrazovanju.

Lokalni entiteti i organizacije treba aktivno da rade na uklanjanju prepreka koje ometaju stvaranje javne sfere za odrasle učenike. Prepreke mogu uključivati društvene norme, kulturne predrasude i isključivačke prakse koje sprečavaju određene pojedince ili grupe da u potpunosti učestvuju u javnim diskusijama i obrazovnim prilikama. Kreatori politika i organizacije treba da promovišu inkluzivnost, raznolikost i pravičnost tako što će aktivno uključivati marginalizovane zajednice, adresirati jezičke i kulturne barijere, i razvijati osećaj pripadnosti za sve. Stvaranjem okruženja u kojem se svi pojedinci osećaju dobrodošlima i cenjenima, kreatori politika i organizacije mogu podržati stvaranje javnosti koje promovišu bogata i raznovrsna iskustva učenja.

Važno je osigurati da osoblje i rukovodstvo imaju veštine i znanje potrebno da sprovedu politiku sigurnog prostora. Organizacije treba da obezbediti obuku i podršku za osoblje i rukovodstvo kako bi im pomogle da razumeju kako da stvaraju i održavaju sigurne prostore. Ova obuka treba da obuhvati teme kao što su komunikacija, rešavanje konflikata, raznolikost i inkluzija, i kulturna kompetencija.

Organizacije treba da razviju sveobuhvatne politike koje izlažu principe, ciljeve i strategije za stvaranje i održavanje sigurnih prostora. U okviru politika, treba jasno navesti uloge i odgovornosti svake zainteresovane strane u održavanju sigurnog prostora, kao i sve mehanizme za prijavu i zaštitu uzbunjivača koji se mogu koristiti u slučaju kršenja politika. Politike sigurnog prostora treba jasno komunicirati svim učenicima, osoblju i rukovodstvu putem orijentacionih sesija, obuka ili sastanaka osoblja. Važno je osigurati da svi razumeju šta znače sigurni prostori, zašto su važni i kakvo se ponašanje očekuje.

Prepoznati kako naša društva nastaju kada svi mi ili dobijemo ili zauzmemo prostor da to učinimo. Organizacije, zajednice i lokalne/regionalne vlade treba da vide i počnu raditi na otvorenim diskusijama o privilegijama i borbama u obrazovanju i učenju odraslih i, u suštini, u našim društvima uopšte, kroz sigurne prostore.

Prepoznati elemente konflikta, uključujući privilegiju i borbu.

Podsticati direktne demokratski procesi.

Podržati nezavisnost procesa učenja.

Komunicirati i promovisati koncept sigurnih prostora.

Stvarati i podržavati otvorene i javne prostore.

An Erasmus+ Project [2020-1-PT01-KA204-078631]

SAFE SPACES FOR LEARNING

Socijalni podsticaji i imperativi sigurnih prostora.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects only the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Priznati prostor procesima učenja koji su stvoreni van institucija.

In our quest for social justice, we must confront the uncomfortable truths of privilege and struggle. By acknowledging and addressing these elements of conflict, we can strive for a more equitable society. It is crucial to recognize and dismantle systems that perpetuate privilege, while also supporting and amplifying the voices of those who face various forms of struggle. It is our opinion that there should be an offer of sensitization workshops for providers which would on the one hand include topics of why safe spaces are necessary and on the other include people for whom safe spaces are vital. These workshops should be offered on a national as well as on a regional level.

Safe spaces are fundamental to building inclusive communities. We must communicate and promote the concept of safe spaces, where individuals feel respected, heard, and supported. These spaces provide solace, encouragement, and freedom from discrimination or judgment. Let's strive to create environments where marginalized voices can be uplifted, where people can engage in open and honest dialogue, and where empathy and understanding flourish. Together, we can build safe spaces that nurture personal growth, foster solidarity, and drive positive social change. We believe that there is a need for greater disclosure and dissemination of the theme at hand, so as people may acknowledge the concept of what safe learning spaces are and their importance in adult development and citizenship roles.

Learning is not confined to traditional institutions alone. We must create space and value learning processes that emerge outside these structures. Alternative educational platforms, community workshops, and grassroots initiatives hold immense potential for fostering knowledge, creativity, and innovation. Let's embrace these unconventional learning pathways, supporting and celebrating the diverse ways in which individuals acquire knowledge and skills outside of mainstream institutions.

Creating and supporting open and public spaces is crucial for the well-being and vitality of communities. These spaces serve as important gathering points, fostering social interactions and building a sense of community among residents. Additionally, they provide opportunities for physical activity, recreation, and relaxation, promoting better health and overall well-being. By prioritizing the development and maintenance of open and public spaces, societies can enhance the quality of life for their citizens, encourage social cohesion, and create vibrant and inclusive environments for everyone to enjoy.

We need to embrace the power of direct democracy. By encouraging and practicing direct democratic processes, we are empower as learning communities to actively engage in shaping the decisions that impact our lives. Together, we can break down the barriers of representation and create a society where the voices of all citizens are heard, valued, and respected. Direct democracy essentially engages us in a process of movement to revitalize democracy and build a future where the power truly lies in the hands of the people, not only in our learning settings but in society at large.

Education is the key to personal and societal growth. We must support and promote the independence of learning processes to nurture intellectual curiosity, critical thinking, and creativity. Let's challenge the traditional education system and recognize alternative paths of knowledge acquisition, such as self-directed learning, vocational training, and community-driven initiatives. By embracing diverse approaches to learning, we can unleash the full potential of individuals and foster a society that values lifelong education.