Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Missió, visió i valors

Pla estratègic del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I (ESPAITEC)

3. Accions

2. Eixos i Objectius

1. Resum

Índex

Resum

01

La llei dedica la major gran part d’un dels seus títols (el tercer) a l’impuls de la innovació, la transferència del coneixement, la difusió i la cultura científica, tecnològica i innovadora. I dins d’eixe títol. Concretament, a l’article 33 subratlla el paper fonamental dels parcs científics i tecnològics en la transferència bidireccional de coneixement i en el suport de la innovació.La Universitat Jaume I compta amb un parc científic tecnològic i empresarial (Espaitec) que, en 2022, va complir 15 anys. El parc, que des de l’any 2017 està gestionat per la Fundació General de l’UJI, ha dut a terme la seua activitat des d’aleshores, d’acord amb un pla estratègic dissenyat per a fer front als reptes i necessitats en un moment de transició en la gestió del parc. Els objectius que es van marcar per al pla es poden donar per assolits i, davant d'aquesta nova etapa que obri la Llei de la Ciència, el parc precisa d’un nou pla estratègic.

Un dels eixos sobre els quals s’assenta la nova Llei de la Ciència (llei 17/2022, de 5 de setembre, per la qual es modifica la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació) és el relatiu a la transferència de coneixement. En aquest sentit, el preàmbul de la llei aboga per desenvolupar vincles entre el sector públic i privat, incidint especialment en les pymes, promovent la investigació i la innovació en les empreses i, ampliant el perímetre de les empreses innovadores per a fer més competitiu el teixit empresarial en el seu conjunt.

Pla estratègic ESPAITEC (I)

Hitos / 1 columna

TORNAR

Pla estratègic ESPAITEC (i II)

Amb aquestes premisses, el pla s’ha estructurat al voltant de cinc eixos. Tres d’ells relacionats amb el triangle universitat-innovació-empresa: emprenedoria, transferència i empreses. El quart eix està orientat a la promoció de la innovació en la comunitat universitària. I el cinquè eix s’ha focalitzat en la marca UJI.

En conseqüència, resulta essencial que les activitats d’Espaitec estiguen alineades no sols amb les directrius específiques del Vicerectorat d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica (VITDC), del qual depèn, sinó també amb les actuacions i activitats que desenvolupen els serveis i unitats de la universitat que treballen en innovació i transferència de coneixement. Per aquest motiu, tenint en compte que el pac treballa sota les directrius del VITDC, en el pla s’ha remarcat la coordinació amb eixos serveis i unitats en determinats aspectes clau.

El pla que es detalla a continuació incorpora l’experiència i els coneixements que s’han desenvolupat al parc en els últims anys en el camp de les relacions entre l’empresa i la universitat. Amb ell, Espaitec contribuirà a la consecució dels objectius de la universitat en l’àmbit de la innovació, àmbit en el qual, dins de l’estratègia de l’UJI, el parc està cridat a desenvolupar un paper clau. A més a més, resulta fonamental que l’entorn socioeconòmic visibilitze a la universitat, en el camp de la innovació, com una única institució i no com un conjunt d’unitats més o menys autònomes amb diferents competèncias. Cal crear la marca UJI en el camp de la innovació, i el pla estratègic d’Espaitec ha de contribuir-hi.

Eixos i Objectius

02

E3. Empreses

E2. Transferència

E1. Emprenedoria

Eixos i objectius (I)

Objectius:E3O1. Augmentar el nombre d’empreses vinculades al parc que treballen amb els grups de la universitat en projectes d’innovació. E3O2. Visibilitzar el parc com un dels agents impulsors de la col·laboració universitat-empresa

Objectius:E2O1. Augmentar la col·laboració en innovació entre grups d’investigació UJI i les empreses del parc i del territori E2O2. Contribuir a la valorització de resultats dels grups d’investigació de l’UJI.

Objectius: E1O1. Augmentar el nombre de noves start-ups i spin-offs universitàries que es creen i creixen al parcE1O2. Millorar la supervivència d’start-ups i spin-offs universitàries que creixen al parc

TORNAR

Eixos i objectius (i II)

Objectiu:E5O1. Col·laborar per la creació d’una marca única UJI en l’àmbit de la innovació

E5. Marca UJI

Objectiu:E4O1. Posicionar al parc com espai i entorn de referència on desenvolupar projectes d’innovació pels membres de la comunitat universitària

E4.Promoció de la innovació en la comunitat universitàtia

Accions

03

 • E1A3. Assignar un responsable d’Espaitec a cadascuna de les d’start-ups i spin-offs universitàries instal·lades o vinculades al parc. Aquest responsable haurà de deixar evidència del seguiment fet i treballar de forma coordinada amb la resta de l’equip de responsables de seguiment
Activitats (pendent)
 • E1A2. Dissenyar i implementar un programa de seguiment i acompanyament d’start-ups i spin-offs universitàries instal·lades o vinculades al parc
Activitat: El club del emprended@r UJI
 • E1A4. En col·laboració amb la càtedra INCREA dissenyar i implementar programes orientats a la creació d’start-ups innovadores promogudes per membres de la comunitat universitària
Activitats (pendent)

Eix 1. Emprenedoria (I)

 • E1A1. Dissenyar i implementar un programa de formació tècnica per al personal del parc, orientat a l’acompanyament d’start-ups i spin-offs en el seu procés de creixement.
Activitats (pendent)

Datos / Cifras 1

 • E1A9. Orientar els fons externs del PPC a enfortir les anteriors accions.
Activitats (pendent)
 • E1A8. Elaborar un pla de comunicació per a donar difusió a les activitats realitzades
Activitats (pendent)
 • E1A6. Possibilitar que les start-ups i spin-offs universitàries participen en programes d’acceleració empresarial promoguts pel parc, pels seus socis estratègics o per institucions que, per la seua orientació o activitat, siguen adients per als objectius de l’empresa.
Activitat: Castellón Global Program
 • E1A5. En col·laboració amb l’OTC dissenyar i implementar programes orientats a la creació d’spin-offs universitàries promogudes per investigadors
Activitat: UJI.>Lab Spin-Off
 • E1A7. En coordinació amb la Càtedra INCREA, dur a terme accions orientades a la captació de candidats a promoure projectes de creació d'empreses.
Activitats (pendent)

Eix 1. Emprenedoria ( i II)

Datos / Cifras 1

 • E2A3. Identificar, en els programes desenvolupats en coordinació amb altres parcs, desafiaments susceptibles d’afrontar-se amb contracts i projectes d’innovació, on puguen participar grups de l’UJI.
Activitat: Innotransfer
 • E2A2. Identificar, en les empreses del parc i del territori que no estiguen treballant de manera regular amb grups d’investigació UJI, desafiaments susceptibles d’afrontar-se amb contractes i projectes d’innovació, que requerisquen la participació dels grups.
Activitats (pendent)
 • E2A4. De forma coordinada amb els agents d’innovació, acompanyar a empreses i grups en la contractació amb la universitat i en la sol·licitud dels projectes d’innovació (preferentment projectes liderats per empreses) orientats a solventar els reptes identificats.
Activitats (pendent)

Eix 2. Transferència (I)

 • E2A1. Dissenyar i implementar un programa de formació tècnica per al personal del parc, orientat a la transferència.
Activitat (pendent)

Datos / Cifras 1

 • E2A8. Orientar els fons externs de l’AVI a enfortir les anteriors accions.
Activitats (pendent)
 • E2A6. Posicionar al parc com l’espai UJI de referència on ubicar demostradors de tecnologies desenvolupades pels grups d'investigació i dinamitzar, amb col·laboració amb els agents d’innovació, l’accés de les empreses del territori a eixos demostradors.
Activitats (pendent)
 • E2A7. Elaborar un pla de comunicació per a donar difusió a les activitats realitzades
Activitats (pendent)

Eix 2. Transferència (i II)

 • E2A5. Col·laborar amb l’OTC en el desenvolupament de programes de prova de concepte, orientats a valoritzar i a apropar a la societat, les tecnologies i el coneixement generat a la universitat
Activitats (pendent)

Datos / Cifras 1

 • E3A3. Revisar les tarifes actuals de prestació de serveis i d’ocupació d’espais, per tal d'adequar-les als costos estàndard.
Activitats (pendent)
 • E3A2. Organitzar sessions, amb ponents rellevants, que possibiliten el contacte, entre grups d’investigació i empreses del territori, al voltant de temàtiques d’interés comú. Per tal de garantir la participació, preparar protocols específics d’actuació que impliquen en l'organització d’aquestes activitats a grups d’investigació i empreses concretes
Activitats (pendent)

Eix 3. Empreses (I)

 • E3A1. Establir vincles amb els gestors de programes d’incubació i acceleració desenvolupats al territori, per tal d'identificar start-ups amb potencial de col·laboració amb grups d’investigació de l’UJI.
Activitats (pendent)

Datos / Cifras 1

 • E3A4. Incloure en els contractes, tant per a l'ocupació d’espais com per a la prestació de serveis, clàusules que, per tal de garantir la continuïtat del contracte transcorregut un període, incorporen la obligació de col·laborar activament amb la universitat en algun o alguns del següents aspectes:
  • Creació de llocs de treball per a titulats de la universitat
  • Pràctiques curriculars
  • Càtedres i aules d’empresa
  • Contractació de treballs a grups d’investigació
  • Promoció de cursos de formació
  • Participació conjunta amb grups d’investigació en convocatòries competitives de projectes d’innovació.
  • Participació o patrocini de projectes institucionals de l’UJI d’emprenedoria o innovació o de divulgació científica o ciència ciutadana
  • Altres collaboracions o patrocinis
Activitats (pendent)

Eix 3. Empreses (II)

Datos / Cifras 1

La Clau... de la innovació

 • E3A9. Elaborar un pla de comunicació per a donar difusió a les activitats realitzades
Activitats (pendent)
 • E3A8. Visibilitzar les innovacions i esdeveniments ressenyables de les empreses vinculades al parc.
Activitats (pendent)
 • E3A6. Dissenyar i organitzar un programa d’esdeveniments sobre innovació en diferents punts de l’àrea d’influència de la universitat, que pivoten al voltant d’un esdeveniment anual al parc, per tal d’atreure a les empreses del territori i situar al parc com a referent provincial d’innovació. Per tal de garantir la participació, preparar protocols concrets d’actuació.
Activitats: Innovatossals
 • E3A7. Utilitzar les possibilitats de col·laboració amb altres parcs com una eina la finalitat última de la qual és a apropar les empreses del territori als grups d’investigació de la universitat.
Activitats (pendent)

Eix 3. Empreses (i III)

 • E3A5. Adaptar l’actual sistema d’abatiment de tarifes, tant per a l'ocupació d’espais com per a la prestació de serveis, per tal que reconega la col·laboració
Activitats (pendent)

Datos / Cifras 1

 • E4A4. En col·laboració amb la Unitat de de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana dissenyar i implementar activitats de divulgació de la innovació que siguen rellevants per a les empreses del territori.
Activitats: Ciència i tecnologia en femení
 • E4A2. En col·laboració amb la càtedra INCREA, dissenyar i implementar activitats orientades a la resolució de reptes, la finalitat última de les quals és el foment de la innovació entre els membres de la comunitat universitària.
Activitats (pendent)
 • E4A3. Col·laborar en la visibilització dels projectes institucionals innovadors que, dins del parc, desenvolupen els membres de la comunitat universitària.
Activitats (pendent)

Eix 4. Promoció de la innovació en la comunitat universitària

 • E4A1. Dissenyar, donar a conèixer i implementar un programa d'ús del Fablab que posibilite la utilització efectiva d’aquest recurs pels membres de la comunitat universitària.
Activitats (pendent)

Datos / Cifras 1

TORNAR

Eix 5. Marca UJI

 • E5A5. Integrar les activitats d’emprenedoria, transferència i promoció de la innovació en les que participa el parc, dins de ‘grans’ programes i projectes institucionals de la universitat, utilitzant una denominació única concordant amb la marca que s'adopte per a les activitats d'innovació de la universitat.
Activitats (pendent)

Datos / Cifras 1