Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

mgr Katarzyna Zięba

PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła IIw Lipnicy Dolnej
 • przyrody (kl.IV)
 • biologii (kl.V-VIII)
 • matematyki (kl. IV)
 • wychowawca (kl. IV)

Nauczyciel

Biologiaeksperymentalnai środowiskowa
Matematyka

2017-2018studia podyplomowe

Biologia z nauczaniem przyrody i wychowaniem zdrowotnym

2007-2010studia licencjackie

Moje kwalifikacje

2010-2012studia magisterskie

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

7 ust. 2 pkt 1

 1. Opracowywanie materiałów dydaktycznych oraz konstruowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego.

Tworzenie własnego warsztatu pracy.

2. Modernizowanie pracowni biologicznej i matematycznej.

Tworzenie własnego warsztatu pracy.

 1. Udział w szkoleniach i webinariach.
 • Awans na nauczyciela mianowanego.
 • Realizacja stażu nauczyciel kontraktowy na nauczyciela mianowanego.
 • Jak pracować z trudną klasą?
 • Z jakim stanem prawa oświatowego wchodzimy w 2023 rok?
 • Nadpobudliwość u dzieci.
 • Aktywna tablica.
 • Jak wspierać ucznia z trudnościami w uczeniu się?
 • Matematyczne zabawy z kośćmi i domino.
 • Jak mieć rodzica po swojej stronie?
 • TIK w pracy nauczyciela.
 • Jak budować autorytet nauczyciela, który budzi szacunek?

Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowej.

prestiżowy
skuteczny
międzynarodowy

2. Udział w pilotażowym projekcie TELLaSTORY.

Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowej.

3. Literatura fachowa.

Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowej.

 • dostosowany do kalendarza imprez szkolnych
 • aktywizacja dzieci i młodzieży
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
 • zajęcia profilaktyczne dotyczące zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
 • zgodny z programem profilaktyczno- wychowawczym szkoły
 • odpowiada na aktualne potrzeby dzieci i młodzieży

Opracowanie i wdrożenie programów.

Program wychowawczy.

Plan pracyKoła Biologicznego.

Plan pracy Samorządu Szkolnego.

 • integracja klasy
 • profilaktyka uzależnień
 • bezpieczeństwo w internecie
 • kształtowanie pozytywnych relacji w grupie- Secret Santa
 • kształtowanie postaw patriotycznych

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PLAN PRACY KOŁA BIOLOGICZNEGO

Dzień Krajobrazu
Dzień Edukacji Narodowej
Światowy Dzień Owoców i Warzyw
Dzień Życzliwości

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

7 ust. 2 pkt 2

 1. Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.
 2. Ankiety.
 3. Współpraca z pozostałymi nauczycielami.
 4. Organizacja zajęć z pedagogiem z zakresu kontroli i wyrażania emocji dla ucznia z opinią PPP.
 5. Obserwacja zespołu klasowego.

Rozpoznawanie problemów uczniów.

 1. Stała współpraca z pedagogiem.
 2. Przygotowywanie zadań dodatkowych zgodnie z zainteresowaniami ucznia.
 3. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
 1. Stała współpraca z pedagogiem i nauczycielem wspomagającym.
 2. Dostosowanie realizacji programu nauczania.
 3. Różnorodne formy i metody pracy.
 4. Udział w szkoleniach.
Uczniowie szczególnie uzdolnieni.
Uczniowie mający trudności w uczeniu się.

Indywidualizacja nauczania oraz pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym.

Bieg po zdrowie

Dzień Bezpiecznego Internetu

FitChallenge

+ INFO

+ INFO

Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia.

7 ust. 2 pkt 3

Wykorzystanie metod aktywizujących.

origami

modele z plasteliny

plakaty

ćwiczenia interaktywne

skakanie po słowach

Wykorzystanie metod aktywizujących.

10

obserwacje

doświadczenia

kości do gry

tajemnicze pudło

stacje zadaniowe

Wykorzystanie metod aktywizujących.

13

zajęcia poza salą lekcyjną- Dzień Liczby

12

zajęcia poza saląlekcyjną- krajobraz

11

mikroskopy

Izolacja DNA banana

Dzień Liczby

Realizacja projektu edukacyjnego.

Globalne wyzwania- deficyt wody.
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

7 ust. 2 pkt 4

 1. Współpraca z opiekunem stażu (zajęcia i ewaluacja).
 2. Analiza wyników uczniów uzyskiwanych z testów, sprawdzianów i kartkówek.
 3. Rozmowy z uczniami i rodzicami.
 4. Ankietowanie uczniów na temat wykorzystywanych przeze mnie metod pracy.
 5. Ewaluacja za pomocą kolorowych patyczków.

Ewaluacja własnej pracy i wykorzystanie jej wyników.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonaleniu zawodowego.

7 ust. 2 pkt 5

"Budowa i działanie narządu wzroku."
"Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach?"

Prowadzenie zajęć otwartych.

+ INFO

 • internetowa strona szkoły
 • grupy nauczycielskie na portalach społecznościowych
 • quizy internetowe
 • testy multimedialne
 • generator testów i sprawdzianów
1. Udostępnianie materiałów dydaktycznych i pomysłów:

Dzielenie się własnymi zasobami wiedzy i umiejętności.

2. Dzień Języka Ojczystego- współpraca z biblioteką.
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

7 ust. 2 pkt 6

Akcja zbierania plastikowych nakrętek.

- pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki- zbiórka pieniężna dla szkół na Bliskim Wschodzie

Organizowanie działalności charytatywnej.

Akcja Caritas "Szkoła szkole"

6. Zapoczątkowanie cyklicznej akcji sadzenia drzew.

5. Organizacja pokazu Mody Ekologicznej.

4. Przeprowadzenie akcji "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci".

3. Organizacja Dnia Krajobrazu.

2. Zbiórka zużytych baterii.

 • styl życia
 • odżywianie
 • ekologia
 • cyberbezpieczeństwo
 1. Prowadzenie lekcji wychowawczych.

Uwzględnianie w swoich działaniach problemów cywilizacyjnych.

 1. Pełnienie obowiązków wychowawcy klasy IV.
 2. Kierowanie Pocztem Sztandarowym.
 3. Nadzorowanie pracy Samorządu Szkolnego.
 4. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.
 5. Pełnienie funkcji opiekuna na dyskotekach oraz wycieczkach szkolnych

Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego przez realizację programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.

Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

7 ust. 2 pkt 7

Tworzenie dokumentacji szkoły:

1. protokołowanie posiedzenia Rady Pedagogicznej

Przewodniczenie zespołowi, który nadzoruje przebieg Egzaminu Ósmoklasisty.

Analiza przepisów prawa oświatowego:

1. szkolenia2. seminaria3. analiza aktów prawnych

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

7 ust. 2 pkt 8

tablica interaktywna, tablety

aplikacje

multibooki

filmy edukacyjne

atlasy multimeialne

quizy interaktywne

mikroskop cyfrowy

Technologia komputerowa i informatyczna- podczas zajęć.

Żywokost lekarskiaplikacja PlantNet

Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych.

1. prezentacje multimedialne2. krzyżówki i wykreślanki tematyczne3. quizy interaktywne

Korzystanie z portali dydaktycznych.

wzbogacenie własnego warsztatu pracyudział w międzynarodowym projekcie

TELLaSTORY

NARZĘDZIA INTERAKTYWNE

kształtowanie postaw prozdrowotnych u uczniówwspółpraca z innymi placówkami

FITCHALLENGE

poszukiwanie nowych ścieżek dotarcia do uczniarozwój osobistykształtowanie kompetencji cyfrowych

AKCJA SADZENIA DRZEW

upiększanie krajobrazu wokół szkołypodnoszenie świadomości ekologicznej uczniów

METODY AKTYWIZUJĄCE

wymiana doświadczeńpodnoszenie jakości pracy

ZAJĘCIA OTWARTE

ciekawe lekcjeaktywizowanie uczniówlepsze zapamiętywanie

TO Z CZEGO JESTEM DUMNA

PODSUMOWANIE

Dziękuję za uwagę.

Lorem ipsum dolor

Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Consectetur adipiscing elit.
 • Sed do eiusmod tempor incididunt ut.