Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Lliurament 8

8

llengua catalana i literatura

Com conviuenles llengües?

Quins són els diferents fenòmens de contacte de llengües? Què suposa que una llengua convisqui amb una altra? Com afecta això els parlants? Ens basta una llengua per sobreviure en el món del segle XXI? Tots els parlants tenen les mateixes perspectives de les diferents llengües amb les quals conviuen? Com afecten els prejudicis l’ús de les llengües?

plantejament lliurament

CRITERIS D'AVALUACIÓ

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

SABERS BÀSICS

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Reconèixer, valorar i explicar la diversitat lingüística del món.

Comprendre, interpretar i valorar textos escrits.

Seleccionar i llegir de manera autònoma obres rellevants de la literatura contemporània.

Posar les pràctiques comunicatives al servei de la convivència democràtica, la resolució dialogada dels conflictes i la igualtat de drets de totes les persones.

Produir textos escrits i multimodals coherents, cohesionats, adequats i correctes.

1

4

5

7

10

1.2. Refutar prejudicis i estereotips lingüístics adoptant una actitud de respecte i valoració de la riquesa cultural, lingüística i dialectal, mitjançant l’anàlisi i la valoració de la rellevància actual dels mitjans de comunicació i les xarxes socials en els processos de normalització lingüística, tot tenint en compte la normativa lingüística.4.1. Identificar el sentit global, l’estructura, la informació rellevant i la intenció del’emissor de textos escrits i multimodals especialitzats, amb especial atenció atextos acadèmics i dels mitjans de comunicació, realitzant les inferènciesnecessàries i amb diferents propòsits de lectura.4.2. Valorar el contingut i la forma de textos especialitzats avaluant la seva qualitat ifiabilitat, així com l’eficàcia dels procediments comunicatius emprats.

Criteris d'Avaluació

5.1. Elaborar textos acadèmics coherents, cohesionats i amb el registre adequat sobre temes curriculars o d’interès social i cultural, precedits d’un procés de planificació que atengui la situació comunicativa, destinatari, propòsit i canal, i de redacció i revisió d’esborranys entre iguals o utilitzant altres instruments de consulta.5.2 Incorporar procediments per enriquir els textos, atenent aspectes discursius, lingüístics i d’estil, amb precisió lèxica i correcció ortogràfica i gramatical.7.2 Compartir l’experiència lectora.10.1. Identificar i rebutjar els usos discriminatoris de la llengua, els abusos de poder a través de la paraula i els usos manipuladors del llenguatge a partir de la reflexió i l’anàlisi dels elements lingüístics, textuals i discursius utilitzats, així com dels elements no verbals que regeixen la comunicació entre les persones.

  • Les llengües i els seus parlants: Els mitjans de comunicació i les xarxes socials en els processos de normalització lingüística. Contacte entre llengües. Prejudicis lingüístics.
  • Reflexió sobre la llengua: Gèneres discursius propis de l’àmbit social: les xarxes socials i els mitjans de comunicació. Construcció de conclusions pròpies sobre el sistema lingüístic. Observació, comparació i classificació d’unitats comunicatives. Manipulació d’estructures, formulació d’hipòtesis, contraexemples, generalitzacions i contrast entre llengües.
  • Recomanació de lectures en suports variats.

SABERS BÀSICS

endavant i bona feina!

Inici

info@iedib.net

Canal de Youtube IEDIB