Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

START

FIGURES PLANES I ÀREES

PREGUNTA 01

ÀREA O SUPERFÍCIE ÉS UN ESPAI...

MENUT

ACOTAT

ILIMITAT

OBERT

PREGUNTA 02

EL QUADRAT I EL RECTANGLE...

NO SÓN FIGURES PLANES

MESUREN EL MATEIX

EL QUADAT TE TOTS ELS COSTATS IGUALS I EL RECTANGLE NO

EL RECTANGLE TE ELS COSTATS IGUALS I EL QUADRAT NO

BÉ!

PREGUNTA 03

L'AREA D'AQUEST RECTANGLE ÉS...

640 m

604 m

740 m²

640 m²

BÉ!

PREGUNTA 04

QUINA ÉS L'ÀREA D'UN ROMBOIDE?

A= b x a

A= b x a / 2

A= D x d / 2

A= b/a

BÉ!

PREGUNTA 05

A= 24 cm

A= 24 cm²

A= 24 m²

A= 48 cm²

BÉ!

L'ÀREA D'AQUEST TRIANGLE ÉS...

PREGUNTA 06

LA SUMA DE 3 COSTATS

LA SUMA DE LONGITUD DE TOTS ELS COSTATS

EL NOMBRE DE COSTATS D'UNA FIGURA

LA RECTA QUE UNEIX DOS VÈRTEX

BÉ!

QUÈ ÉS EL PERÍMETRE?

PREGUNTA 07

COM PODEM MESURAR LA SUPERFÍCIE D'UNA FIGURA?

Calculant el perímetre

Comptant el nombre de quadrets que hi ha a l'interior de la figura

Mesurant amb un regle algún costat

Mesurant amb un regle tots els costats

BÉ!

PREGUNTA 08

L'ÀREA D'AQUEST TRAPEZI ÉS...

A= 52 cm²

A= 6,5 cm²

A= 26 cm²

A= 20 cm²

BÉ!

PREGUNTA 09

L'ÀREA D'AQUESTA FIGURA ÉS...

A= 72,2 m²

A= 73,2 m²

A= 27,2 m²

A= 144,4 m²

BÉ!

PREGUNTA 10

El perímetre d'un rombe mesura 16 cm. Quant mesura cada costat?

64 cm

64 cm²

4 cm

BÉ!

4 cm²

PREGUNTA 11

Un hexàgon regular te 5 cm de costat i 8 cm d'apotema. Quina és l'àrea?

A= 40 cm²

A= 120 cm²

A= 240 cm²

A= 20 cm²

BÉ!

PREGUNTA 12

QUIN TIPUS DE POSICIÓ ÉS?

INTERIORS

TANGENTS INTERIORS

CONCÈNTRIQUES

CÈNTRIQUES

BÉ!

PREGUNTA 13

QUÈ ÉS UNA LÍNEA SECANT?

és la corda que passa pel centre de la circumferència

és una fracció qualsevol d’una circumferència

és la perpendicular a la recta tangent en el punt de contacte

és tota recta que talla la circumferència en dos punts.

BÉ!

PREGUNTA 14

SÓN ELEMENTS DE LA CIRCUMFERÈNCIA...

RADI, DIÀMETRE I TANGENT

RADI, DIÀMETRE I TENGENT

TANGENT, SECANT I RODAL

DIÀMENTRE, TANGENT I RADIAL

BÉ!

PREGUNTA 15

L'ÀREA DEL CERCLE ÉS...

A= 2 x r

A= PI x r²

A= PI x r

A= 2xPI²

BÉ!

PREGUNTA 16

LA POSICIÓ CORRECTA D'AQUESTA IMATGE ÉS...

Exterior. La recta i la circumferència tienen un únic punt en comú

Tangent. La recta i la circumferència tienen un únic punt en comú

Tangent. La recta i la circumferència tenen dos punts en comú

Secant. La recta i la circumferència tienen un únic punt en comú

BÉ!

PREGUNTA 17

EN QUANT A LA LONGITUD DE LA CIRCUMFERÈNCIA...

El diàmetre és la meitad del radi

El diàmetre és el doble del radi

El diàmetre és le triple del radi

El radi és el doble del diàmetre

PREGUNTA 18

UN POLÍGON REGULAR CONTÉ

UN COSTAT PER A TOTS IGUAL.

COSTATS SENSE CAP FORMA ESPECÍFICA.

TANTS QUADRATS COM COSTATS TÉ.

BÉ!

TANTS TRIANGLES COM COSTATS TÉ.

¡ENHORABONA!

MOLT BÉ!

¿VOLVER A INTENTARLO?

¡NO!