Want to make creations as awesome as this one?

Estrategia digital de centre

Transcript

08023013 Mare de Déu del Carme

ESTRATÈGIA DIGITAL

__

x

INICI

08023013 Mare de Déu del Carme

+

info

x

+

info

ESTRATÈGIA DIGITAL

cultura DIGITAL

08023013 Mare de Déu del Carme

x

L'equip encarregat de definir i implementar l'estratègia digital d'un centre educatiu és conegut com a Comissió Digital de Centre. Aquest equip té com a objectiu assegurar que els alumnes, els docents i el mateix centre aconsegueixin el màxim nivell de maduresa i competència digital des d'una perspectiva d'innovació i millora contínua.La Comissió Digital de Centre ha de ser l'encarregada de desenvolupar i promoure l'estratègia digital a tots els àmbits de l'escola, incloent els aspectes organitzatius, metodològics, curriculars i de comunicació. És un equip dinamitzador que ha de fer arribar la estratègia digital a tota la comunitat educativa.

comissió digital

Tornar

Paula GarcíaAlbert ValldoseraNúria EspejoCarolina LLana

08023013 Mare de Déu del Carme

x

Vídeo de l'estratègia digital de centre

+

INTRODUCCIÓ

comissió digital

planificació

avaluació

diagnosi

objectius

08023013 Mare de Déu del Carme

x

Procés d'elaboracióEl procediment consta dels següents punts:Passem l’enquesta Selfie a l’alumnat de 4t d’ESO i a l’equip directiu al març de 2022.Passem l’enquesta Selfie al professorat al maig de 2022.Es van deixar dues setmanes per respondre les enquestes.L’enquesta de les famílies es fa al juny del 2022.Al mes de maig es fa el buidatge i es valoren els resultats per fer un anàlisi diagnòstic.Participants: Professorat del centre, alumnes de 4t d’ESO, equip directiu i famílies.

Diagnosi

Tornar

08023013 Mare de Déu del Carme

x

Diagnosi

ÀMBITS D'ACCIÓ

FORTALESES

FORTALESES

Tornar

- Vincular tots els aspectes de la compentécia digital a les matèries - Crear espais per compartir experiencies digitals entre docents - Fer un recull d'aplicacions i recursos digitals

- L'alumnat fa servir la tecnologia per treballar de manera cooperativa - El nostre professorat utilitza tecnologies digitals per a la comunicació relativa al centre educatiu, creació de contingut i per desenvolupar la seva tasca docent - La infraestructura de centre que permet la connexió i la dotació de dispositius digitals als docents. - L'alumnat disposa de dispositiu propi a l'ESO i de préstec a l'escola a Primària. - L'equip directiu involucra al professorat en la creació de l'estratègia digital del centre.

- Vincular tots els aspectes de la competència digital a les matèries. - Crear espais per compartir experiències digitals entre docents. - Fer un recull d'aplicacions i recursos digitals.

08023013 Mare de Déu del Carme

x

objectius

3

2

1

4

Desenvolupar les accions relacionades amb el desplegament curricular.

Actualitzar protocols, procediments, processos que fan referència a la cultura digital.

Desenvolupar i aplicar una pedagogía efectiva relacionada amb les tecnologies digitals,

Establir un pla de manteniment i actualització de l'equipament tecnològic per garantir la seva eficiència i durabilitat.

5

Desenvolupar les competències digitals de l'alumnat per a l'ús creatiu, crític i responsable de les tecnologies digitals.

Tornar

08023013 Mare de Déu del Carme

x

La planificació i seguiment de les activitats queda recollida a la PGA de centre, juntament amb les persones responsables de dur a terme cada activitat relacionada i els responsables directes de cadascuna de les activitats.

planificació i seguiment

TOrnar

Tornar

08023013 Mare de Déu del Carme

x

planificació i seguiment

TOrnar

Tornar

3

2

1

4

Desenvolupar les accions relacionades amb el desplegament curricular.

Actualitzar protocols, procediments, processos que fan referència a la cultura digital.

Desenvolupar i aplicar una pedagogía efectiva relacionada amb les tecnologies digitals,

Establir un pla de manteniment i actualització de l'equipament tecnològic per garantir la seva eficiència i durabilitat.

5

Desenvolupar les competències digitals de l'alumnat per a l'ús creatiu, crític i responsable de les tecnologies digitals.

08023013 Mare de Déu del Carme

x

L'avaluació de l'estratègia digital del centre és una tasca important per garantir que les pràctiques educatives estiguin actualitzades i s'adaptin als objectius marcats en cada curs acadèmic per aquest motiu, serà responsabilitat del responsable de cadascuna de les activitats el nivell d’assoliment per poder valorar i decidir la continuïtat al següent curs. Les actuacions s’afegiran a la PGA per tal d’avaluar-les i comprovar si s’han arribat a assolir.

avaluació i millora

Tornar

Ìndex

Serveis digitals

Cultura digital

Eines de comunicació

Acollida

Eines de difusió

Incidències

mare de déu del carme

Documentació bàsica

Serveis digitals

La infraestructura de centre permet disposar de connexió a internet desde qualsevol espai dedicat la docència permet l’ús d’eines educatives en línea a l’alumnat i professorat.

A l’etapa de l’ESO l’alumnat forma part del projecte click ESO on cada alumne disposa del seu propi dispositiu en modalitat de renting que tot i que se l’emporten a casa diàriament és propietat de l’escola fins a la finalització de la seva escolaritat. A la resta d’etapes l’escola posa a disposició eines digitals per desenvolupar les seves competències digitals en les diferents matèries afavorint el desenvolupament integral de l’alumnat.

La infraestructura de centre permet disposar de connexió a internet desde qualsevol espai dedicat la docència permet l’ús d’eines educatives en línea a l’alumnat i professorat.

A l’etapa de l’ESO l’alumnat forma part del projecte click ESO on cada alumne disposa del seu propi dispositiu en modalitat de renting que tot i que se l’emporten a casa diàriament és propietat de l’escola fins a la finalització de la seva escolaritat. A la resta d’etapes l’escola posa a disposició eines digitals per desenvolupar les seves competències digitals en les diferents matèries afavorint el desenvolupament integral de l’alumnat.

Totes les aules ordinàries de l‘escola han estat equipades amb pantalles digitals de darrera generació. Aquestes pantalles ofereixen un entorn audiovisual interactiu per als alumnes que van des del nivell infantil fins a 4t d'ESO. La incorporació d'aquestes tecnologies ha permès la millora de l'experiència educativa dels alumnes, proporcionant una eina més per a la seva formació i desenvolupament acadèmic.

Acollida

El nostre centre educatiu ha dut a terme una sèrie de pràctiques per incorporar la tecnologia com a eina facilitadora de la pràctica docent. S'han incorporat pantalles digitals, Chromebooks i tablets a les aules per a un millor aprofitament educatiu.El contingut curricular s'ha concentrat en plataformes educatives i unitats organitzatives de google Drive per a la seva difusió i ús entre el claustre. A més, el nostre projecte de robòtica s'inicia amb les bee bots i el pensament computacional amb PC desendollat en les etapes d'Infantil i Primària. A cicle superior, es fan servir Scratch i Lego WeDo. A l'ESO, s'inclou l'ús d'Arduino i micro:bit en la matèria de tecnologia, i es proposa l'optativa de robòtica a 3r ESO amb Lego Spike Prime per a l'alumnat. Per aquest motiu d'han dut a terme diferents estrategies d'acollida de la comunitat educativa en l'entorn digital.

Alumnes

- A inici de curs es lliura la documentació per signar les famílies. - Es mostra a l'alumnat el web de l'escola. - Es mostra a l'alumnat les publicacions de les Xarxes Socials (Instagram i Facebook), promovent el seguiment d'aquestes, ja sigui des de l'àmbit familiar com a nivell personal, aquells alumnes que tinguin Xarxes socials. - Es presenten als alumnes els dispositius que faran servir a l'escola: ordinadors, tauletes i pantalles digitals. - Es crea un correu corporatiu i s'empra l'eina G-Suite pel treball d'aula.

Famílies

- Signatura de documentació/autoritzacions cada curs escolar: - Autoritzacions de drets d'imatge i també de presència a Internet i Xarxes socials. - Carta de compromís educatiu - S'informa a les famílies dels telèfons, correu de contacte del centre i correu corporatiu dels tutors/es. - S'explica el projecte click ESO. - Es proposen activitats de formació per a les famílies: Ex. Internet segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra.

Docents i PAS

La coordinadora DIGITAL del centre vetlla per el bon funcionament de les eines digitals necessàries per desenvolupar la seva activitat professional al centre:- L'acollida digital forma part de l'acollida general al centre.- Els professionals han de tenir actiu el correu amb domini de centre i conèixer la contrasenya GICAR.- Cada professional obté un mail corporatiu @escolamdcprt.com que és el que utilitzarà per comunicar-se amb les famílies i connectar-se a les unitats compartides, aixi com fer servir les eines de l'entorn google workspace for education.- S'afegeix als professionals al grup de Whatsapp "CLAUSTRE" i marxen quan deixen el centre.- Es proporciona l'accés a la WIFI del centre.- Es proporciona accés d'impressió desde els chromebooks, assessorant-los sobre el seu funcionament.- Es lliura el portàtil chomebook inventariat d'ús docent.- S'informa tots els docents del document d'EDC per tal que el pugui consultar.- Conèixer els sistemes de comunicació i avisos a les famílies Alexia.

Eines de comunicació

La comunicació entre família i escola pot dur-se a terme mitjançant dues plataformes principals: Alexia i Gmail.Alexia és una plataforma de gestió acadèmica que moltes escoles utilitzen per a la comunicació amb les famílies. Proporciona un entorn virtual on es poden compartir informacions rellevants com ara notes, faltes d'assistència, horaris, programació de classes, comunicats de l'escola, entre altres. A més, a través d'Alexia, les famílies poden comunicar-se amb els professors i rebre informació personalitzada sobre el rendiment i el progrés dels seus fills.Gmail, d'altra banda, és un servei de correu electrònic de Google que pot ser utilitzat per a la comunicació entre la família i l'escola. Les famílies poden enviar correus electrònics als professors per a fer preguntes, sol·licitar reunions o compartir informació rellevant sobre el seu fill. També és possible rebre comunicacions oficials de l'escola a través del correu electrònic.Tant Alexia com Gmail són eines importants per a facilitar la comunicació entre la família i l'escola, permetent una interacció més àgil i eficaç per a assegurar el seguiment educatiu dels estudiants.

El correu electrònic és necessari per a la implantació del projecte Clik ESO, l’ús del correu corporatiu ha de fer-se d’una manera responsable i només per a les activitats d’àmbit docent escolar.

Eines de difusió

Xarxes socials

Canal Youtube

Web de l'escola

Eines de difusió

Xarxes socials

Canal Youtube

Web de l'escola

Incidències

En cas d'incidències o dubtes amb la plataforma educativa de centre cal omplir el següent formulari

Formulari

L'escola disposa d'un protocol per a la resolució d'incidències tècniques que ajuda a garantir un entorn digital eficient i funcionant correctament, facilitant les activitats d'ensenyament-aprenentatge i la gestió de l'escola.Aquest protocol inclou els següents aspectes:

  • Chromebooks alumnes
  • Chromebooks de centre (docents i primària)
  • Infraestructura LAN i WI-FI
  • Pantalles digitals
  • Hardware
  • Software

Documentació bàsica

Projecte Educatiu

NOFC

Perfil d'alumne