Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DIANA CARRIÓN GARCÍA ESCOLA SOL NAIXENT CUBELLS

PROJECTE DE DIRECCIÓ

 • És una decisió presa des de la responsabilitat, la il·lusió i la motivació.
 • La meva experiència professional:
  • 15 anys en diferents centres.
  • Fa 3 anys que estic a l’Escola Mare de Déu de la Guardiola
  • Cap d’estudis de la ZER El Romaní:
  • Cubells, La Sentiu de Sió, Vilanova de Meià i Montgai.
 • Crec en l’escola rural, l’estimo, la comparteixo i entenc la vida als pobles, com una forma de vida i de cultura diferent per a tota la gent que hi viu, per tant és una garantia de futur que continuï endavant.

1. QUÍ SÓC, CAP A ON ANEM

 • ESCOLA MARE DE DÉU DEL PUIG DE MEIÀ
 • ESCOLA MARE DE DÉU DE LA GUARDIOLA
 • ESCOLA SOL NAIXENT
 • ESCOLA LA COLOMINA
SEU

2.ESCOLA I ZER

CLAUSTRE2 + ITIN+ TEI

ALUMNAT16

 • Escola amb 2 classes multinivell + LLAR

2.ESCOLA I ZER

 • Incorporació de llar d'infants
 • Itinerari pedagògic en procès de canvi, i potenciant el treball autònom.
 • Claustre inclusiu i obert amb ganes de créixer.
 • Compromesos amb el món : treballem per un món sostenible, més just i amb una mirada vers la coeducació.

2.ESCOLA I ZER

3. DIAGNOSI DEL CENTRE (DAFO)

OPORTUNITATSFORTALESES

DEBILITATSAMENACES

 • Integració a l’entorn rural
 • Pla de formació i innovació
 • Reunions de coordinació primària/secundària.
 • Implementació primer cicle E. Infantil.
 • Equip docent compromès.
 • Ràtios baixes.
 • Condicions d’equitat (inclusió, convivència i manca d’absentisme).
 • AFA participativa
 • Ajuntament participatiu.
 • Manca d’espais de reflexió i comunicació de caire pedagògic del professorat de la ZER.
 • Disminució demogràfica.
 • Índex baix de matrícula.
 • Baixada progressiva del nombre d’alumnes.
 • Resultats a millorar d' expressió escrita en llengua anglesa.
 • Baixa competència digital de l'alumnat.
 • Insuficient servei informàtic.
 • Recursos digitals obsolets, en procés de renovació.
 • Índex alt de mobilitat del professorat

3. DIAGNOSI DEL CENTRE (DAFO)

OPORTUNITATSFORTALESES

DEBILITATSAMENACES

 • Integració a l’entorn rural
 • Pla de formació i innovació
 • Implementació primer cicle E. Infantil.
 • Equip docent compromès.
 • Ràtios baixes.
 • AFA participativa
 • Disminució demogràfica.
 • Índex baix de matrícula.
 • Resultats a millorar d'expressió escrita en llengua anglesa.
 • Baixa competència digital de l'alumnat.
 • Índex alt de mobilitat del professorat

4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS

5. LÍNIES ESTRATÈGIQUES

3. MILLORA DE LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.

1. MILLORA DE L'EXPRESSIÓ ESCRITA EN LLENGUA ANGLESA.

2. MILLORA DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL

MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS

1. PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ

5. LÍNIES ESTRATÈGIQUES

MILLORA L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

5. LÍNIES ESTRATÈGIQUES

1. IMPULS A LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA EN L’ACTIVITAT DOCENT

MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL

FOMENTAR LA IGUALTAT ENTRE L’ALUMNAT (ODS 5)

Projecte deConvivència

5. LÍNIES ESTRATÈGIQUES

1. POSADA EN MARXA D’UN PROJECTE COEDUCATIU QUE FOMENTI LES RELACIONS IGUALITÀRIES

OBJECTIU PROPI DEL CENTRE

mateixa direcció

OBJECTIUS COMUNS

EQUIP DIRECTIU CONSELL DIRECTIU CLAUSTRE CONSELL ESCOLAR

COORDINACIONS:

 • TAC
 • SNAPPET/GSUITE
 • LIC
 • ILEC
 • PLA CATALÀ DE L'ESPORT
 • RISCOS LABORALS
 • REFERENT DE COEDUCACIÓ
 • SUPORT VITAL BÀSIC
 • REVISTA
 • NOU CURRÍCULUM

COMISSIONS:

 • ED. INFANTIL
 • ED. PRIMÀRIA
 • D'ATENCIÓ EDUCATIVA INCLUSIVA (CAEI)
 • EDC
 • DE CONVIVÈNCIA

6. LIDERATGE DISTRIBUÏT

7. RETIMENT DE COMPTES

CONSELL ESCOLAR

 • Com a òrgan de participació es rendeixen els comptes pedagògics, econòmics i organitzatius que es considerin.
 • Presentació i aprovació de la Memòria anual i la PGA

ADMINISTRACIÓ

 • Acompanyament de l'inspecció educativa.
 • A travès de la Memòria Anual, PGAZ, la memòria del mandat de la direcció, la gestió econòmica, l'anàlisi dels resultats (SIC), AVALDIR, PROVES DIAGNÒSTIQUES,..

CLAUSTRE

 • Demanar al Claustre una valoració amb propostes de millora i aspectes a mantenir.
 • Presentació i aprovació de la PGZ i la MAZ.

7. RETIMENT DE COMPTES

ALTRES ORGANS DE GOVERN

 • Ajuntaments.

FAMÍLIES Amb feed-back amb les famílies, establint vies de comunicació i amb actitud receptiva. (Telegram, correu cooporatiu,..) PLA DE COMUNICACIÓ DE LA ZER.

8. FONTS D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

- DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT : Normativa esmentada en l’apartat 2. Marc Referencial d’aquest document. - ALART, N. (2010). Els 10 manaments de l’educació. Barcelona: Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. - BORRÀS, R. i altres (2008). I Congrés Nacional de Direccions. Comunicació: “El Lideratge pedagògic i la creació de climes emocionals”. - JOLONCH, A. (2022). Canviar l’escola o millorar-la? - GARCÍA PÉREZ, C. (2010). Guia per elaborar i aplicar un projecte de direcció de centre amb visió estratègica. - Documentació del centre

RESPECTE

AMOR

COMPROMIS

ENTREGA

IL·LUSIÓ

8. LA MEVA LLAVOR

GRÀCIES!