Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Eleccions sindicals2023-2027

30 de març de 2023

Programa electoral

Representació

Persones amb discapacidad

Formació

Personal interí

Teletreball

Sostenibilitat i PRL

Permisos i jornada

Promoció/Mobilidad

Retribucions

Igualtat

Fons social

Carrera professional

Línies d’actuació

Principals propostes 2023/2027

Índex

ÍNdex

- Negociar amb l'Administració de la CAIB la millora de les condicions de feina del seu personal.- Promoure les convocatories de carrera professional, concurs de trasllats, promoció interna temporal, oposicions i promoció interna.- La millora de les retribucions de la CAIB, especialment la equiparació de les indemnitzacions per residència amb les de les Illes Canàries.- Impulsar l'aplicació real i efectiva del Teletreball.- Fomentar l'elaboració i actualizació de la normativa de funció pública.

Les principals línies d’actuació previstes per als propers anys són:

Principals línies d’actuació

- Proposarem la revisió periòdica de la relació de llocs de treball i dels complements d’atenció al públic, per assegurar que els empleats públics que assumeixen aquesta responsabilitat cobrin aquest complement- Impulsarem que es compensi la pèrdua de poder adquisitiu dels darrers anys mitjançant una actualització de les retribucions, dels complements específics i dels imports de la carrera professional.- Sol•licitarem que s’equiparin les retribucions de la CAIB amb les retribucions de la resta d’administracions de les Illes Balears, prenent com referència les funcions desenvolupades.

Retribucions

Continua

- Traslladarem a la CAIB la proposta presentada a nivell estatal perquè les retribucions bàsiques no estiguin per sota del salari mínim interprofessional, que entenem com una discriminació salarial en relació amb els treballadors de l’empresa privada i que té repercussions negatives en el càlcul de moltes percepcions en diferents situacions administratives.- Impulsarem que s’ampliïn els supòsits de reconeixement d’hores extraordinàries.- Continuarem reclamant que s’equiparin les indemnitzacions per residència amb les corresponents a les Illes Canàries.

Retribucions

ÍNdex

Darrera

- Seguirem sol•licitant que s’igualin les quantitats dels triennis, dietes i complement de residència a tots els cossos, prenent com a referència els imports del subgrup A1. - Continuarem demandant la recuperació del 5% del salari descomptat en 2010.

Retribucions

ÍNdex

- Proposarem que la configuració de prestació de serveis mitjançant la fórmula de teletreball com un sistema voluntari, obert i permanent.- Impulsarem l’actualització constant de la RLT per indicar aquelles que són susceptibles de teletreball - Vetllarem per a què s’implantin mesures de compensació econòmica o altres tipus de compensacions i beneficis per als llocs de treball que no siguin susceptibles de realitzar-se en règim de teletreball.

Modalitat de prestació de serveis a distància que ha vingut per quedar-s'hi.

Teletreball

ÍNdex

- Reclamarem les convocatòries anuals de carrera professional fins que s’adopti el sistema obert i permanent.- Impulsarem que es convoquin processos extraordinaris d’actualització de nivell de carrera professional, tant per permetre l’accés als col•lectius que encara no ho gaudeixen com per compensar el retràs en les convocatòries ordinàries.- Promourem l’actualització de les quanties del complement de carrera professional corresponents a cada nivell.

Cap a un sistema de carrera obert i permanent

Carrera professional

ÍNdex

- Reclamarem l’aplicació del nomenament provisional per millora d’ocupació (promoció interna temporal).- Impulsarem la convocatòria quadrimestral, els mesos de febrer, juny i octubre, del concurs obert i permanent.- Continuarem reclamant que l’EBAP assumeixi la preparació de temaris i accions formatives per a preparar les proves de promoció interna i la creació de borses de personal funcionari interí.- Promourem l’adquisició d’un grau personal superior al que es posseeix mitjançant la superació de cursos.

Promoció i mobilidad

ÍNdex

- Reclamarem l’ampliació del reconeixement dels efectes econòmics de la carrera professional al moment de la seva implantació.- Impulsarem la regulació d’un estatut del personal interí, on en el qual s’especifiqui el règim jurídic a aplicar i els drets i deures que li corresponen, i el desenvolupament dels supòsits que donen dret a indemnització per cessament. - Fomentarem la revisió de l’aplicació del contingut de la Directiva 1999/70/CE als drets i deures que li corresponen al personal interí, per aplicar-los en iguals condicions que al personal funcionari de carrera.

Mateix treball, mateixes condicions

Personal interí

ÍNdex

- Reclamarem l’actualització del Decret 135/1995, de 12 de setembre, del Fons Social, tant per revisar i ampliar els supòsits que generen drets, com els imports corresponents.- Impulsarem que s’implementi la progressivitat dels ajuts del fons social en funció de la renda, inversament proporcional als ingressos del treballador.

Cap a l'actualització de prestacions i quantitats

Fons social

ÍNdex

- Impulsarem que els dies d’assumptes propis es puguin gaudir també en trams parcials.- Sol·licitarem la recuperació de la compensació per incapacitat temporal, des del primer dia de la baixa- Promourem la flexibilització de la jornada a l’estiu, recuperable al llarg de l’any, i la reducció de l’horari en època nadalenca i setmana santa.- Proposarem la implantació de la jornada laboral voluntària de 4 dies a la setmana i l’ampliació del tram d’horari flexible de la jornada.- Promourem l’aplicació de la jubilació anticipada voluntària als 60 anys, i l’aplicació de la jubilació parcial i flexible.

Permisos i jornada

ÍNdex

- Proposarem la unificació dels criteris per determinar la formació com a mèrit a al·legar (concursos, carrera, ...).- Demanarem que l’EBAP desenvolupi programes formatius específics per a la carrera professional, els concursos de trasllats i la promoció interna.- Proposarem que l’EBAP dissenyi itineraris per al compliment de l’avaluació dels resultats i sessions de reciclatge sobre l’avaluació 360º.- Reclamarem que l’EBAP estableixi una garantia d’admissió d’un mínim de cursos per treballador/any de, al manco, el número d’hores necessàries per progressar de nivell en la carrera professional.

Formació com a desenvolupament professional

Formació

ÍNDEX

- Proposarem la revisió i ampliació de les mesures per la conciliació de la vida familiar, personal i laboral.- Impulsarem la igual participació en els processos de formació, tant a nivell quantitatiu pel que fa al nombre de cursos i hores de formació, com a nivell qualitatiu en relació als continguts dels cursos.- Impulsarem l’anàlisi de les circumstàncies específiques de la salut de les dones i com afecta a la seva feina, i l’adopció d’eines de seguiment.- Impulsarem la constitució d’unitats d’igualtat a cada conselleria, i la posada a disposició de suport multidisciplinari en els casos d’activació dels protocols existents d’assetjament i violència.

Cap a la igualtat real

Igualtat

ÍNdex

- Convidarem a l’Administració a la reordenació de mesures des de l’enfocament d’empresa saludable.- Impulsarem l’adopció de mesures de protecció del treball amb pantalles.- Proposarem la revisió de les avaluacions de riscs laborals dels centres de treball cada 5 anys.- Promourem l’adopció de mesures de salut mediambiental laboral, de cara a la implantació del que estableix l’Agenda 2030- Activarem l’aprovació d’un Pla de sostenibilitat dels centres de treball.

Cap al canvi de paradigma dels centres de treball

Prevenció de riscosSostenibilitat

Índex

- Sol·licitarem més facilitats a l’hora de prestar servei en la modalitat de teletreball a les persones amb discapacitat amb majors dificultats de mobilitat i/o desplaçament als llocs de treball.- Impulsarem l’eliminació de les barreres arquitectòniques, tecnològiques i cognitives que encara trobam a la nostra administració.- Vetllarem pel compliment de les quotes de reserva, del 5% i el 2%, als processos selectius i a la gestió de les borses, i perquè es facin efectives les adaptacions al lloc de feina.- Impulsarem la promoció interna i la mobilitat de les persones amb discapacitat intel·lectual que integren la reserva del 2%.

Persones amb discapacitat

ÍNdex

- Proposarem la publicació al portal de transparència d’informació sindical sobre resultats d’eleccions sindicals; membres dels òrgans de representació; composició de les taules de negociació; nombre de persones alliberades, i informació sobre el nombre d’hores sindicals utilitzades.- Insistirem en la necessitat d’actualitzar el Reglament de la MSSSGG, per garantir-ne la seguretat jurídica i la transparència del seu funcionament.- Convidarem a l’Administració a garantir la transparència i publicitat dels òrgans de negociació, publicant tota la documentació que sigui facilitada per l’Administració i les organitzacions sindicals.

Transparència i proximitat

Drets sindicals i representació col·lectiva

tornar

Contacta amb nosaltres: usocaib@gmail.comC/ Roser 1, bajos Telf. 971754448

Si creus en la independència, aquest és el teu sindicat. → Independents. De partits polítics, Govern, Administracions o altres institucions públiques o privades. → Plurals. Amb profund respecte a les conviccions polítiques, filosòfiques, religioses o d’una altra naturalesa dels seus afiliats. → Organització Autònoma i Democràtica.

Sense colors.Sense tendències.Només sindicalistes.

Moltes gràcies!