Want to make creations as awesome as this one?

Informació referent als tràmits d'escolarització i les característiques més rellevants del centre.

Transcript

PROCÉS

D'ESCOLARITZACIÓ

2023-2024

CEIP PARE BARTOMEU POU

INICI

INICI

Procés d'admissió

Període de matrícula

3

4

Dades del centre

Calendari Escolarització

Horaris i serveis

1

5

6

Transport Escolar

Servei de Menjador

7

8

Projectes de Centre

Eines de comunicació

Educació Primària

Serveis Complementaris

Visita virtual

Educació Infantil

9

12

13

10

14

11

Procés d'adscripció

2

Dubtes i valoració

CALENDARI

PROCÉS

ESCOLARITZACIÓ

1

INICI

2

PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ


PROCÉS D'ADMISSIÓ

 • A QUI VA DESTINAT AQUEST PROCÉS

 • ALUMNAT QUE HA DE CURSAR L'ESO A L'IES LLUCMAJOR. PASSES A SEGUIR:

 • ALUMNAT QUE VOL DE CURSAR L'ESO EN UN ALTRE CENTRE. HA DE FER EL PROCÉS D'ADMISSIÓ.

WEB CEIP

INICI

WEB IES

En el cas del nostre centre, en aquest procés només hi participen els alumnes de 6è d'Educació Primària, els quals tenen adscripció directa al centre de destí: IES Llucmajor.

Obtenen plaça en aquest centre sense haver de presentar cap sol·licitud.

Tràmit REALITZAT pel CENTRE

Tots els alumnes de 6è tenen PLAÇA RESERVADA a l'IES LLUCMAJOR.

Les FAMÍLIES NOMÉS haureu d’anar a l’IES Llucmajor a formalitzar la matrícula dins els terminis establerts. Consultau la seva pàgina web.


VEURE Calendari PERÍODE DE MATRÍCULA ESO


3

PROCÉS D'ADMISSIÓ


PROCÉS D'ADMISSIÓ

 • A QUI VA DESTINAT AQUEST PROCÉS

INICI

QUAN?

ON?

Teniu dubtes?

COM?

Previsió de Vacants

PROCÉS D'ADMISSIÓ (8 de maig - 19 de maig):

Aquest és el tràmit a realitzar per a:

 • Alumnat que desitja un canvi de centre.
 • Alumnat que s'ha d'incorporar al sistema educatiu: 4t d'Educació Infantil (nascuts l'any 2020).
 • Alumnat procedent de centres privats o de l'estranger.

OPCIONS:

1. TRÀMIT TELEMÀTIC (opció PRIORITÀRIA) A LA WEB D'ESCOLARITZACIÓ:


2. A LA SECRETARIA O SERVEIS ADMINISTRATIUS DEL CENTRE:

 • Amb CITA PRÈVIA.
 • En casos EXCEPCIONALS.

Per resoldre DUBTES o per qualsevol tipus d'AJUDA per realitzar el TRÀMIT TELEMÀTIC podeu fer-ho de les següents maneres:

1. Veure la INFORMACIÓ ÚTIL i les PREGUNTES FREQÜENTS del Servei d'Escolarització.

2. Escriure un correu electrònic a ceipparebartomeupou@educaib.eu

3. Telefonar al centre: 971665348 (Horari d'atenció de 9h a 15h).

INICI

PASSES A SEGUIR

PASSES

PRÈVIES

COM FER EL TRÀMIT DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ?

1

2

3

4

OPCIONS

DE CENTRE

POSSIBLE DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR

SIGNATURA DELS DOS TUTORS LEGALS

CONSULTAR LLISTES

6

5

CRITERIS

DE BÀREM

ACCEDIR AL TRÀMIT TELEMÀTIC

INTRODUIR LES DADES SOL·LICITADES

7

1. Per iniciar una sol·licitud s'ha d'emprar un sistema d'identificació, per tant abans d'iniciar el procés d'admissió es recomanable tenir activat un d'aquests sistemes d'identificació electrònica:


 • Codi d’usuari del GESTIB o usuari CAIB. Per disposar d'un usuari GESTIB, ho heu de demanar al centre on teniu actualment escolaritzat, si és el cas, el vostre fill/a. Instruccions d'ajuda per entrar al GESTIB:

 • Sistema d’identitat electrònica Cl@ve. Instruccions de com obtenir identificació per aquesta via:

 • Accedir de forma anònima amb número de DNI o NIE i el número de telèfon mòbil. Haureu de dur imprès al centre de primera opció, demanant CITA PRÈVIA (ceipparebartomeupou@educaib.eu). També us haureu d'identificar i aportar la documentació que no es pugui consultar de forma telemàtica.

 • Amb PASSAPORT NO es pot fer el tràmit telemàtic (contactar amb el centre).


2. En el cas de ser residents al municipi d'ALGAIDA i no estar-hi empadronats, és recomanable empadronar-se abans d'iniciar-se el procés d'escolarització (alumne i mínim un dels progenitors). El nostre centre és l'únic del municipi, per aquesta raó tot aquell alumne que estigui empadronat al municipi d'Algaida té dret a obtenir una plaça al CEIP PARE BARTOMEU POU.

En el nostre centre, els CRITERIS DE BAREM per norma general NO solen tenir rellevància per obtenir un plaça, de totes formes al realitzar la SOL·LICITUD heu d'emplenar de forma correcta aquest apartat per si es donés el cas que haguessin de tenir-se en compte algunes BAREMACIONS.

Per això, abans d'entrar al TRÀMIT TELEMÀTIC és recomanable consultar quins són els CRITERIS DE BAREM que vos corresponen i la documentació que ho justifiqui.


Seguir les INDICACIONS del TRÀMIT TELEMÀTIC, introduint de manera correcta totes les dades sol·licitades:

 • Dades personals de l'ALUMNE sol·licitant.
 • Dades personals del PARE, MARE i/o TUTOR LEGAL.
 • CURS sol·licitat i CENTRE escollit en PRIMERA OPCIÓ.
 • Indicar els CRITERIS DE BAREM que voleu que es tenguin en compte. Aquests s'ha de poder justificar amb la documentació pertinent.


A la web del Servei d'Escolarització podreu consultar un tutorial:
 • Una vegada s'ha fet el tràmit, la SOL·LICITUD s'enviarà al centre de PRIMERA OPCIÓ de forma automàtica.
 • només podeu REGISTRAR la sol·licitud a un centre com a primera opció. És a dir, si es fan dues sol·licituds diferents (amb centres de primera opció diferents) quedareu exclosos.
 • Per tant, heu de REGISTRAR una sol·licitud amb UN CENTRE com a PRIMERA OPCIÓ i, si voleu o necessitau, opcions successives d’altres centres.
 • En el cas, posar el nostre centre com a PRIMERA OPCIÓ, si estau empadronats al municipi d'ALGAIDA no fa falta que poseu altres OPCIONS.


 • Es podria donar el cas que una vegada acabat el TRÀMIT TELEMÀTIC, el sistema vos indiqui que heu d’entregar documentació que no s'ha pogut consultar telemàticament.
 • Aquests DOCUMENTS es poden entregar al CENTRE de PRIMERA OPCIÓ, sol·licitant CITA PRÈVIA (ceipparebartomeupou@educaib.eu) o adjuntar a l'apartat indicat del tràmit telemàtic.
 • Els usuaris hauran de presentar tota la documentació relativa al procés dins el termini establert de presentació de sol·licituds (del 8 al 19 de MAIG).

 • La sol·licitud telemàtica contindrà una declaració responsable sobre l'autorització per registrar aquest tràmit per part de l'altre progenitor o tutor del menor. És a dir, la sol·licitud ha d'estar signada (autoritzada) pels dos tutors que ostenten la pàtria potestat de l'infant.


 • EXCEPCIONS en les quals es permet una única signatura (autorització):
- Familíes monoparentals.
- La pàtria potestat només recaigui sobre un tutor. S'haurà de presentar al centre o adjuntar el document justificatiu.
- E
n el cas de progenitors divorciats o separats que una resolució judicial estableixi un règim específic al respecte i/o sobre l'escolarització dels fills. S'haurà d'aportar la documentació justificativa al centre.

- Per altres casos, s'ha d'emplenar el document de DECLARACIÓ RESPONSABLE i entregar al centre.


AMB PASSAPORT NO ES POT FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC. CONTACTAR AMB EL CENTRE.

4

PERÍODE DE MATRÍCULA


PROCÉS D'ADMISSIÓ

INICI

QUAN?

ON?

COM?

WEB

DOCUMENTACIÓ

 • SERVEIS ADMINISTRATIUS (dilluns-dimecres-divendres)


 • SECRETARIA

1. Dins el mes de JUNY des del centre s'enviarà un correu electrònic amb la data i franja horaria disponible per formalitzar la matrícula. En el cas que la data assignada no vos vagi bé, podeu respondre el correu electrònic sol·licitant un canvi.

2. Veure els documents a entregar.

3. Emplenar i signar els DOCUMENTS que siguin necessaris per a la vostra matrícula.

4. Entregar a la secretaria o serveis administratius del centre els documents necessaris.

5. Rebre informació post-matrícula per part del centre.

CALENDARI I HORARI D'ATENCIÓ DURANT EL PERÍODE DE MATRÍCULA:DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA


FORMULARI DE MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓ COMÚ

DOCUMENTACIÓ EXTRA

FOTOGRAFIES MIDA CARNET

INICI

FULL D'AUTORITZACIONS GENERALS

SOL·LICITUD USUARI GESTIB


SOL·LICITUD AJUTS MENJADOR


SOL·LICITUD TRANSPORT ESCOLAR


INFORMACIÓ PARES SEPARATS

INFORMACIÓ SANITÀRIA


AUTORITZACIÓ ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET

 • 2 fotografies per Educació Primària.
 • 4 fotografies per Educació Infantil.

En el cas de no disposar d'USUARI GESTIB, presentar la següent sol·licitud:

Sol·licitud USUARI GESTIB FAMÍLIES

 • INFORMACIÓ no disponible.

Còpia de la SENTÈNCIA JUDICIAL i CUSTÒDIA de l'infant.

 • Fotocòpia de la TARGETA SANITÀRIA.
 • Fotocòpia de la cartilla de VACUNES.

DADES DEL CENTRE

Aquestes dades són aproximades.

5

UBICACIÓ

INICI

HORARIS I SERVEIS

6

INICI

7

TRANSPORT ESCOLAR


INICI

RANDA

Per ser usuari del transport escolar s’ha de realitzar una sol·licitud a la secretaria del centre durant el període de matrícula.

ATURADES

PINA

SES MAIOLES

SOL·LICITUD

*Els horaris de les aturades han de ser aprovats pel Servei de Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i es poden veure modificats segons si l'aturada de randa disposa o no d'usuaris.

EMPRESA RESPONSABLE:

HORA RECOLLIDA: 8’05 H


HORA DEIXADA: 16’10 H

HORA RECOLLIDA: 8’15 H


HORA DEIXADA: 16’15H

HORA RECOLLIDA: 8’45 H


HORA DEIXADA: 16’35 H

INICI

EMPRESA RESPONSABLE:

PREU

HORARI

INSCRIPCIÓ INFORMACIÓ

COESMA SL

8

MENJADOR ESCOLAR

El preu del menú DIARI:

 • 5,89 € per a fixos
 • 6,48 € per a provisionals

* Aquests són els preus establerts pel curs 2022-2023.

Tota la informació del servei de menjador està disponible a l'apartat de menjador de la pàgina web del centre.

HORARI del MENJADOR:

De les 14h a les 16h.

SERVEIS COMPLEMENTARIS

GESTIONA:

ORGANITZA:

INICI

HORARI: De les 15 a les 17 hores.

9

ESCOLA MATINERA

HORARI: De les 7 a les 9 hores.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 • PLA D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA 2018-2020
 • CREAM LECTORS I ESCRIPTORS PER A TOTA LA VIDA
 • ÀMBIT LINGÜÍSTIC
 • INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL APLICADA A L'AULA
 • PENSAMENT COMPUTACIONAL I ROBÒTICA EDUCATIVA
 • PLA DIGITALITZACIÓ
 • Coherència metodològica de les matemàtiques
 • pROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC
 • erasmus+

PROJECTES DE CENTRE

10

INICI

INICI

EDUCACIÓ INFANTIL

11

ORGANITZACIÓ

I ACTIVITATS

INICI

ORGANITZACIÓ


4t Ed. Infantil

5è Ed. Infantil

6è Ed. Infantil

 • PERÍODE D’ADAPTACIÓ (3 anys)
 • L’INFANT PROTAGONISTA (3 anys)
 • SORPRESA (4 anys)
 • NOTÍCIA (5 anys)
 • FILOSOFIA
 • PLÀSTICA
 • ESPAIS D’AULA
 • TALLERS INTERCICLE
 • PROJECTES DE TREBALL/CENTRE D’INTERÈS
 • PLA LECTOR I LECTURA DE CONTES
 • INFANT CONTACONTES
 • HORT ESCOLAR
 • JOCS DE PATI (MINIMONS, CONSTRUCCIONS, BICICLETES...)
 • EDUCACIÓ VIAL
ACTIVITATS

EDUCACIÓ INFANTIL

 • ASSEMBLEA
 • LECTOESCRIPTURA
 • GRAFOMOTRICTAT I MOTRICITAT FINA
 • ESTRATÈGIES I TIPOLOGIES TEXTUALS
 • BÚSTIA
 • MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES I PENSAMENT COMPUTACIONAL
 • EL JOC
 • EDUCACIÓ EMOCIONAL
 • FESTES I TRADICIONS
 • PSICOMOTRICITAT
 • ANGLÈS
 • TALLERS DE CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA
 • MÚSICA
 • HABILITATS SOCIALS
 • MANIPULACIÓ I EXPLERIMENTACIÓ
INICI

INICI

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

12

ORGANITZACIÓ

I ACTIVITATS

INICI

ORGANITZACIÓ

 • PLA LECTOR
 • TIPOLOGIES TEXTUALS
 • ESTRATÈGIES LECTORES
 • DIARI LECTOR
 • TALLERS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
 • EDUCACIÓ EMOCIONAL I COHESIÓ DE GRUP
 • JOCS DE PATI
 • LUDOTECA
 • RACONS D’ÀMBIT LINGÜÍSTIC


ACTIVITATS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 • ROBÒTICA EDUCATIVA
 • PENSAMENT COMPUTACIONAL
 • MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES
 • TIC
 • CHROMEBOOKS
 • SPEAKING
 • AUXILIAR DE CONVERSA (ENGLISH)
 • EDUCACIÓ FÍSICA I COOPEDAGOGIA MOTRIU
 • MÚSICA
 • EDUCACIÓ VIALINICI

INICI

13

VISITA

VIRTUAL

INICI

EINES DE COMUNICACIÓ

TWITTER

GESTIB

famìlies

CORREU ELECTRÒNIC

PÀGINA WEB

14

INSTAGRAM

YOUTUBE

+ info

EINES GOOGLE

971 66 53 48

ceipparebartomeupou@educaib.eu

CLASSROOM

GOOGLE MEET

CORREU ELECTRÒNIC

SITE D'AULA

GOOGLE DRIVE

INICI

DUBTES

VALORACIÓ

A continuació podeu valorar la informació rebuda amb aquesta presentació i fer propostes de millora si ho trobau oportú.
Només heu d'emplenar un breu formulari.

Si teniu dubtes ens les podeu fer arribar per correu electrònic.

INICI

GRÀCIES!

Fins aviat!