Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Memoria proceso de observación

Introducción

Introducción

O Proxecto do IES de Vilamarín , está conformado por 11 docentes de diferentes especialidades dos cales 4 son da directiva docentro . Basamos o noso proxecto na liña de innovación e investigación . As observacción fixéronse en aulas teóricas e de taller práctico con diversas metodoloxías. O noso principal obxectivo é mellorar a nosa práctica docente diaria ,focalizando en plantexamentos dixitais , uso de novas ferramentas e recursos que fagan dinámica e actual a ensinanza. Os obxetivos das observacións directivas é a de mellorar os espazos, mellorar a equipación, de maneira que se leven a cabo os cambios de recursos, para os cambios das dinámicas.

Organización das observacións holísticas

Para a organización das observaciones , diseñouse un padlet colaborativo no que se iban colgando os horarios, os grupos (Parellas)e obxectivos. A posteriori foronse colgando os documentos cubertos durante as actividades de observación, polo que ademáis serviu de método de arquivo.Tamén é unha boa ferramenta de presentación de todo o profesorado implicado no proxecto.Nesta fase participou todo o profesorado, a algunhas parellas non lles dou tempo a facer as dúas observacióne deuse de baixa un profesor participante por mor da falta de tempo.

Unha vez ubicadas as observacions , se fixeron pequenas reunións para plantexar cuestións que fagan máis cómodas as entradas de alguén externo na clase . Por outro lado plantexáronse necesidades e inquedanzas por ambas partes; e como a hora de facer unha observación holística , abrángase moito , decidiuse marcar uns pequenos obxectivos de observación que cubriran as necesidades dos observados.

Como resultado modificaronse e adaptaronse parte dos documentos, para que reflexasen os obxectivos ( pequenos focos) dentro dunha observación tan aberta

Non todos os docuemntos cubertos foron os axeitados ao IES de Vilamarín, porque non daba tempo a reflictir, sen experiencia previa , os aspectos máis relevantes que atañen ao noso centro

Entrevista previa

X

Decálogo de asertividade

Exemplos de reflexións

Unha vez rematada a observación , facíase unha reunión , na que se reflexaban dúbidas e plantexamentos para mellorar a nosa práctica diaria, atopamos a dificultade de plantexar aspectos que non gustaban , polo que se decidiu facer un decálogo para comunicar as reflexións das observacións , por outra banda chegáronse a aspectos que melloraron a nosa práctica docente Non todas as observacións fixeron cambios , aínda que as pequenas suxerencias,suporán reflexións a longo prazo e mellorará a práctica docente.

Reflexións

Vixiar a ergonomía

O tempo de exposición ás proxeccións

Comprendín que nunca tiven en conta as necesidades ergonómicas profesionais na miña clase

Dinme conta que o exceso de tempo cunha proxección, é proclive ao sono e falta de atención

En que cambiou a miña clase ?

Aminoro o tempo de exposición do proxector e incorporo exercicios físicos na miña clase, ademáis de

Organizar unha charla para todo o alumnado, cun fisioterapeuta , para que nos facilite exercicios que preveñan lesións nas especialidades que impartimos

Este é o resultado de que o profesorado de FOL , faga observacións nunha aula taller

Observación focalizada

Liña de innovación

Nesta observación focalizada , seguimos o mesmo proceso ; fixemos un padlet colaborativo , de maneira que cambiaran os grupos e puxeran os horarios que máis lle conviñan e adaptamos os documentos a tódala tipoloxías de aulas das que dispomos , aínda que non lle dou tempo a todos a rematar os circuitos de observacións.

Novos documentos

Segunda parte da fase 1 do proceso

Resultados da 2ª parte da observación

Centramos a segunda parte da observación, por unha banda no deseño dun plan estratéxico de arquitectura pedagóxica, no que basamos a observación dos espazos

Por outro lado, como somos un IES que ademáis dos módulos transversais , temos módulos profesionais de cociña e servizos , fai que teñamos en conta aspectos a observar como a xestión de residuos, APPCC, hixiene alimentaria e consumo saudable.

Tanto para os espazos que deben favorecer a dixitalización dos contidos , atopamos moitas dificultades a hora de implantar TIC e dixitalización nos espazos prácticos polo que xurdiron novas reflexións e solucións como plan estratéxico para darlle continuidade ao proxecto de observación.

Problemas que atopamos na observación da linea de innovación

Poucos recursos dixitais nos talleres

Ideas e solucións

Dixitalizar inventarios

Dixitalizar manuais e videos de uso da maquinaria con QR

Instalar pantallas nos talleres prácticos para diversificar os recursos

Difusión

O proceso e o resultado do proxecto Observa- acción , foi exposto no claustro con data do 20 de marzo de 2023; asemade todos membros da comunidade educativa estaban informados, xa que para a solicitude do mesmo, fíxose a proposta no claustro do 7 de novembro de 2022Unha vez presentado no claustro as propostas nacidas do proxecto Observa_acción, o profesorado expresou o interés en ser observados para mellorar a súa práctica docente.

Tamén sinalar que a presentación está colgada na aula virtual do centro e nun apartado na web do IES de vilamarín

Adaptación de documentos

A raíz dos procesos de observación na segunda fase , e tendo en conta a liña de innovación , démonos conta que tiñamos que adaptar os documentos ás nosas casuísticas profesionais , atendendo aos obxetivos que queremos acadar.

Fixemos algún documento , aínda que ca premura das observación non poidemos facer uso del en tódos os casos.