Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

La preinscripció pas a pas2023-2024

Cerdanyolaeducafent pinya!

Començaran EI-3 (nascuts el 2020)

Començaran 1r d'ESO(nascuts 2011)

Són nous a Cerdanyola i s'han d'escolaritzar

Necessiten canviar de centre

Matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça.

Preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu.

Tots els infants de 3 a 16 anys empadronats a Cerdanyola tenen garantida una plaça escolar a la ciutat.

Què?

Informació inicial

Preneu una decisió

Presenteu la sol·licitud

Consulteu els llistats

Feu la matrícula

Us proposem seguir 5 etapes:

Com?

Qui?

Què, qui i com?

La preinscripció i la matrícula escolar

Dels centres de proximitat

Dels valors i projectes educatius, les extraescolars i la diversitat de centres

Dels criteris de prioritat i la documentació necessària

De l'oferta de places als centres

Del calendari de tot el procés

Informeu-vos bé...

Pensa i prepara't bé

Pregunta i contrasta

Visita, viu, trepitja

És moment d'informar-se!

Una bona actitud és el millor aliat

La proximitat és un valor de creixement per infants i joves.

Créixer a prop de casa

Que cada infant tingui èxit és l'èxit de tota la ciutat.

Pren una decisió basada en la confiança!

Participar enriqueix l’escola. En una escola viva l’alumnat aprèn millor.

La clau és rebre i aportar

Ens creiem que l’escola ha de ser per a tothom.

Diversitat a totes les aules

Atenció

Només es pot presentar un únic formulari de sol·licitud. Si se’n presenta més d’un, s’invalidaran els drets de prioritat.

cerdanyola.cat/educacio

gencat.preinscripció.cat

web del centre

Informa't a:

Del 6 al 20 de març de forma telemàtica

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

La preinscripció telemàtica és pràctica i fàcil.

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

Passaport

NIE

DNI

Sense identificació digital

La sol·licitud de preinscripció s'ha de fer en línia. Es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet, accedint al web preinscripcio.gencat.cat.

DNI electònic

Amb identificació digital

Sol·licitud electrònica

Sol·licitud en suport informàtic.

En aquest web veureu que hi ha dos tipus de sol·licituds:

Preinscripció telemàtica

Què cal saber?

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

Documentació

Formulari

Calendari

+ info

+ info

+ info

Veure dates i llistes

Oferta inicial de placesPresentació de sol·licitudsLlistes provisionalsPresentació de reclamacions (a puntuació)Llistes resoltes reclamacionsSorteig de desempatLlistes ordenadesAmpliació de peticions per sol·licituds sense assignació de plaçaOferta final de placesLlistes alumnat admès i llistes d'esperaMatrícula

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

Documentació

Formulari

Calendari

Torna

Veiem-les en detall

i Documentació i confirmació

Criteris de Barem

Dades acadèmiques,

El formulari està organitzat en quatre apartats: Dades personals

Com has d'omplir la sol·licitud?

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

Documentació i confirmació

Criteris de Barem

Dades Acadèmiques

Dades personals

Documentació i confirmació

Documentació i confirmació

Documentació i confirmació

Documentació i confirmació

Criteris de Barem

Criteris de Barem

Criteris de Barem

Criteris de Barem

Dades Acadèmiques

Dades Acadèmiques

Dades Acadèmiques

Dades Acadèmiques

Dades personals

Dades personals

Dades personals

Dades personals

Documentació

Formulari

Calendari

Torna

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

Consultar l'identificador

no has d'omplir aquest camp.

Si l'infant no ha estat mai escolaritzat a Catalunya,

A partir del curs 2021-2022 també el tenen els infants de les llars d'infants i de les escoles bressol.

que pots consultar al web de preinscripció del Departament d'Educació.

cal indicar el número identificador de l'alumnedel registre d'alumnes (RALC),

A més de les dades personals,

Les dades identificatives i postals de l'alumne.

Documentació

Formulari

Calendari

Torna

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Revisa les dades

Atenció

Assegura't que ho escrius correctament.

Recomanem també facilitar un telèfon mòbil.

on rebràs les comunicacions referents a la teva sol·licitud.

Atenció és obligatori indicar l'adreça electrònica

Les dades de contacte a efectes de la preinscripció.

Documentació

Formulari

Calendari

Torna

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

a les consultes telemàtiques del procés.

que serà qui podrà accedir

Dades del pare, mare o tutor,

Documentació

Formulari

Calendari

Torna

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

10

no afecta ni EI3 ni 1r d’ESO.

L’opció “voleu plaça d’ofici”

ordenats d’acord amb les teves preferències.

Pots escollir fins a deu centres

la normativa no preveu fer canvis a la llista.

perquè un cop assignat el centre

Reflexiona bé l’ordre

Pensa bé la primera opció:

que es mantindrà per a la resta d’opcions.

a més de ser la preferida

determinarà la puntuació dels criteris

sufragat amb fons públics.

tenen garantida una plaça en un centre

Tots els infants empadronats a la ciutat

l’ordre de preferència de centres i altres dades.

en que voleu preinscriure al vostre fill o filla,

cal indicar l'ensenyament i el curs

A l'apartat de dades acadèmiques

La 1ª opció determina puntuació

No afecta a EI3 ni a 1r d'ESO

Plaça d'ofici.

Màxim de 10 centres

Ordre de centres

Atenció

Documentació

Formulari

Calendari

Torna

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

obtinguda i aconsegueixen plaça les sol·licituds amb una puntuació més alta.

Tenint en compte els criteris prioritaris anteriors, es fa la suma de la puntuació

renda garantida de ciutadania.

També se sumen punts si un membre de la unitat familiar percep l'ajut de la

Així, es comprova si el domicili de la família o, el lloc de feina del pare o mare hi està situat a prop.

una zona educativa.

Hi ha també el criteri de proximitat geogràfica, en què cada centre té assignada

que també s'aplica si l'infant està en situació d'acolliment familiar.

El criteri que suma més puntuació és el de tenir germans o germanes al centre,

per decidir qui obté plaça a cada centre educatiu.

Quan hi ha més sol·licituds que places disponibles s'aplica un sistema objectiu,

Per accedir a P3 hi ha dos tipus de criteris: els prioritaris i els complementaris.

Veiem ara al següent apartat: Criteris de Barem

PUNTS

+15

Beneficiari-a de la renda garantida

Renda

PUNTS

+50

Famílies amb germans escolaritzats al centre

Consulta les zonesal Web municipal

Germans al centre

PUNTS

Municipi

+10

PUNTS

+20

PUNTS

+30

Lloc de treball

Domicili habitual

Proximitat:

Criteris prioritaris

Al teu centre

Documentació

Formulari

Calendari

Torna

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

Criteris complementaris I

se sumen 10 punts

Si l'infant viu en una família monoparental

se sumen 10 punts

Si l'infant es troba en situació d'acolliment familiar

se sumen 10 punts

Si l'infant forma part d'una família nombrosa,

Família monoparental

Acolliment familiar

Família nombrosa

+10

+10

+10

+10

PUNTS

PUNTS

PUNTS

PUNTS

Pare, mare, o tutor-a

Infants en la situació

Amb carnet vigent

Amb carnet vigent

Treballadors-es centres educatius

se sumen 10 punts

presenta la sol·licitud de preinscripció,

treballen al centre en el moment en què es

Quan la mare, el pare o el tutor o tutora legal

complementaris, que són els següents:

per desempatar, s'apliquen els criteris

Documentació

Si hi ha sol·licituds amb la mateixa puntuació,

Formulari

Calendari

Torna

s'estableix un sistema de desempat per sorteig.

Finalment, si encara queden places per assignar i hi ha sol·licituds empatades en punts,

se sumen 15 punts

Si l'infant o un membre de l'unitat familiar acredita discapacitat del 33% o superior,

Se sumen 10 punts

Si la persona sol·licitant té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme.

se sumen 10 punts

Si l'infant ha nascut en un part múltiple, bessons o més,

+10

PUNTS

Si s'acredita la condició

+10

PUNTS

Infants nascuts en part múltiple

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

Sorteig per desempatar

Discapacitat

Víctimes de violència

+15

PUNTS

Igual o superior 33%

Ser bessó o trigemin

Documentació

Formulari

Criteris complementaris II

Calendari

Torna

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

alguna documentació fotografiada o escanejada.

on s’especifica si cal adjuntar

el resguard de la presentació de sol·licitud,

cal prémer el botó “Envia”.

adjuntar tota la documentació necessària.

Aquest apartat de la sol·licitud us permet

rebreu, per correu electrònic,

Una vegada enviada la sol·licitud,

Per acabar el formulari en línia,

Documentació

Envia

Formulari

Documentació i confirmació.

Calendari

Torna

En el cas dels alumnes en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment.

Com ara: un certificat de naixement.

el DNI o el NIE es valida per consulta interadministrativa.

d'un altre país membre de la Unió Europea, ja que normalment

DNI, NIE o passaport persona sol·licitant

Resolució d'acolliment

Important

En tots els casos, cal haver escanejat o bé fotografiat per ambdues cares tots els documents o les acreditacions, que s'annexen en el formulari telemàtic i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu.

Llibre de Família o

Certificat de naixement

Consultes interadministratives

Sí que cal presentar, però, el llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Pel que fa als documents d'identificació del pare, mare o tutor,

Recordeu tenir preparada la documentació necessària:

Documentació identificativa

només és obligatori adjuntar-los quan es té un passaport o un document d'identitat

Documentació

Formulari

Calendari

Torna

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

en què es porta a terme l'activitat.

el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili

En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar

un certificat emès per l'empresa.

En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o

Per acreditar la proximitat del lloc de treball de la mare, el pare, tutor o tutora legal.

el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb

un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar

Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant

Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar.

En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró.

Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola.

Els documents necessaris per acreditar els criteris prioritaris són:

Treballador-a autònom-amodel de l'Agència tributària 036 o 037.

Persones assalariades:Contracte laboral ocertificat d'empresa.

Proximitat del lloc de treball a l'escola.

Certificat o volant de convivència

Consulta automatizada delPadró municipal.

Proximitat del domicili habitual a l'escola.

Documentació acreditativa dels criteris prioritaris I

Documentació

Formulari

Calendari

Torna

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

No cal acreditar

Persona amb germans-es al centre en el moment de fer la preinscripció.

presentar cap document.

Si té germans o germanes que ja estan escolaritzats en el mateix centre no cal

Certificat o resolució

Departament de Treball, Afers Socials i Família, demostra que en sou beneficiaris.

Cal aportar el document què, com la certificació o la resolució emesa pel

Per justificar la renda garantida de ciutadania.

Renda garantida de ciutadania.

Documentació acreditativa dels criteris prioritaris II

Documentació

Formulari

Calendari

Torna

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme.

sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe

La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la

El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família.

comunitats autònomes, caldrà presentar el títol, certificat o carnet.

Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres

Sentència judicial, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat de víctima de terrorisme

Víctima de violència de gènere o de terrorisme

Bessons, part múltiple.

Llibre de família

servidors del Departament de Treball, Afers Socials i Família.

En enviar la sol·licitud es programa una consulta interadministrativa amb els

En el cas de les famílies nombroses, monoparentals o persones discapacitades

Els documents necessaris per acreditar els criteris complementaris són:

Titols o carnets d'altres comunitats autònomes.

Consultes interadministratives

Documentació acreditativa dels criteris complementaris

Documentació

Formulari

Calendari

Torna

Famílies nombroses, monoparentals o discapacitat.

Com fer la sol·licitud de preinscripció!

Publicació de llistes

Estigues atent al calendari dels moments clau del procés.

Calendari

sorteig

Criteris prioritaris

Criteris complementaris

Els centres receptorsvaloren i ordenen les sol·licituds

Quan i com sabràs la plaça obtinguda?

Un cop lliurades, les sol·licituds són tractades amb igualtat de condicions i objectivitat.

Atenció!!

Còpia del carnet de vacunació o certificat mèdic oficial

Al centre assignat

Cal presentar:

Plaça reservada

Si no fas la matrícula dins del termini previst

Recorda formalitzar la matrícula en el termini indicat.

La matrícula

Web municipal preinscripció

https://triaeducativa.gencat.cat/

Departament d'Educació

https://preinscripcio.gencat.cat

Jornades de portes obertes

Centres educatius

Planes webs dels centres educatius

Ajuntament de Cerdanyola

Per a més informació

Torna a l'inici

ome@cerdanyola.cat

617 578 946

Àrea Social. Avinguda d'Espanya 6C, Bxs.

Esperem que aquesta presentació us hagi pogut ajudar a resoldre alguns dubtes sobre la preinscripció.

Gràcies per la vostra atenció!