Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

Transcript

OÑATI

2024/02/24

Kudeaketa eta gobernantza I

Gestión y gobernanza I

2024/03/16

Kudeaketa eta gobernantza II

Gestión y gobernanza II

[EUS] Oñatiko Emakumion Etxia, zer eta zertarako? Emakumeen ahalduntze prozesuak bideratzeko, indarkeria matxistaren prebentzio, arreta eta erreparazio prozesuak garatzeko eta emakumeen saretze eta antolaketarako espazioak dira emakumeen etxeak.

 • Batzeko, elkartzeko, partekatzeko, elkarren artean babesteko.
 • Ahalduntzeko.
 • Antolatzeko.
 • Eragiteko.
Bakoitza behar batetik etor daiteke emakumeen etxera; era askotara eman diezaieke erantzuna emakumeen etxeak behar horiei. Parte-hartze prozesuaren helburua: Guztion artean adostutako EMAKUMEEN ETXEA martxan jartzea. Irekia, anitza, partekatua, feminista, errespetuzkoa, emankorra, bizia, geurea. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [CAST] Casa de las mujeres de Oñati, ¿qué y para qué? Las casas de las mujeres son espacios para orientar los procesos de empoderamiento de las mujeres, para la prevención, atención y reparación de la violencia machista y para la creación de redes y organización entre mujeres.
 • Para unirnos, para juntarnos, para compartir, para protegernos entre nosotras.
 • Para el empoderamiento.
 • Para organizarse.
 • Para influir.
Cada una puede venir a la casa de las mujeres desde una necesidad diferente; la casa de las mujeres puede dar respuesta a esas necesidades de muchas maneras. Objetivo del proceso participativo: Puesta en marcha de la CASA DE LAS MUJERES consensuada entre todas. Abierta, plural, compartida, feminista, respetuosa, productiva, viva, nuestra.

Gobernantza eta Kudeaketa I Gobernantza eta kudeaketa lantzeko lehenengo saioa izan zen pasa den larunbatean egindakoa. Askotan nahasten diren kontzeptuak izanik, biak bereizteko eta lantzeko beharra nabarmendu zen. Modu laburrean azalduta, gobernantza litzateke nola kudeatu erabakitzea eta kudeaketa, gobernantzan erabakitako ideia horiek gauzatzea. Eta gaiari ekiteko, etxearen erabileraz eta erabiltzaileez aurreko saioan egindako lanketa ekarri zuten mahaigainera. Zein zerbitzu bai, zein ez, espazioen lagapena zein baldintzatan egingo den... Horretarako baldintza eta oinarriak idatzita jartzearen beharra nabarmendu zuten eta, edozein ekimenen aurrean, ados agertu ziren parte-hartze prozesu honetan adostutako oinarri eta balioekin bat egin beharko dutela. Ondoren, taldekako ariketa batean, etxeak izan behar dituen zerbitzu edo jarduera bakoitzak kudeaketari lotutako zein funtzio izan beharko lukeen zehazteari ekin zioten: Ekonomia eta finantza, juridikoa eta administrazioa, proiektua zaindu eta behatzea, harrera eta harremanak, informazioa eta aholkularitza, sustapena eta bidelaguntza, komunikazioa eta sozializazioa edo indarkeria jasaten duten emakumeen arreta koordinatzeko protokoloa. Ariketaren ostean, hiru galderei erantzun behar izan zieten. Batetik, zer argitu zien ariketak. Bestetik, zein kezka sortu zitzaien ariketa egin ondoren. Eta, bukatzeko, ea zein berme izan behar dituen etxeak kudeaketa hori modu jasangarri batean posible egiteko. Parte-hartzaileek adierazi zuten ariketak argi uzten duela kudeaketaren konplexutasuna, barne komunikazio argi baten eta lantalde bat edo batzuren beharra eta, kudeaketa garaian funtzio ezberdinak kontuan hartu beharko direnez, giza profil ezberdinak beharko direla, lan banaketa argi batekin. Kezkak ere azaleratu zituzten: egitura malgu baten beharra, lan konkretu batzuetarako profesionalen beharra, harrera funtzioa zehaztearen beharra edo epe motz eta luzerako plangintzen beharra, besteak beste. Eta guztia bermatzeko, koordinazioa, erantzukizun eta babes politikoa eta baliabide ekonomiko eta pertsonalak ezinbesteko jo zituzten. Eta hori guztia nola antolatu? Hurrengo saioa, Kudeaketa eta Gobernantza II deitu dioguna, martxoaren 16an izango da eta saio honetan landutakoari jarraipena emango zaio: kudeaketa hori nola antolatzen den, gobernantzan eta kudeaketan nork eta nola parte hartzen duen... Beti bezala, lan saioa irekia izango da, edonork har dezake parte, aurreko saioetan parte hartu edo ez. Gobernanza y Gestión I El sábado pasado tuvimos la primera sesión sobre gobernanza y gestión. Siendo conceptos que a menudo se confunden, se destacó la necesidad de diferenciarlos y trabajar ambos. Para explicarlos brevemente, la gobernanza sería decidir cómo gestionar y gestionar sería la materialización de estas ideas acordadas en la gobernanza. Y para empezar con el tema se puso sobre la mesa el trabajo realizado en la sesión anterior sobre el uso de la casa y las personas que la utilizarán. Qué servicios sí, o no, en qué condiciones se realizará la cesión de espacios... Destacaron la necesidad de poner por escrito las condiciones y bases para ello y, para decidir ante cualquier iniciativa que se proponga, deberá ser acorde con las bases y valores acordados en este proceso participativo. A continuación, en un ejercicio por grupos, se abordó la definición de las funciones de gestión que cada servicio o actividad del hogar debería tener: económica y financiera, jurídica y administrativa, vigilancia y observación del proyecto, acogida y relaciones, información y asesoramiento, promoción y acompañamiento, comunicación y socialización o protocolo de coordinación de la atención a mujeres víctimas de violencia. Tras esta práctica, tuvieron que responder a tres preguntas. Por un lado, qué les aclaró el ejercicio. Por otro, qué preocupación les quedó después de hacerlo. Y, por último, a ver qué garantías debe tener el hogar para hacer posible esa gestión de una manera sostenible. Entre muchas de las ideas que salieron, las participantes señalaron que el ejercicio deja claro la complejidad de la gestión, la necesidad de una comunicación interna clara y de varios grupos de trabajo, y que, dado que habrá que tener en cuenta diferentes funciones a la hora de gestionar, se necesitarán diferentes perfiles humanos, con un claro reparto de tareas. También afloraron inquietudes: la necesidad de una estructura flexible, la necesidad de profesionales para algunos trabajos concretos, la concretar la función de acogida... Y para garantizar todo, se consideraron imprescindibles la coordinación, la responsabilidad y el apoyo político y los recursos económicos y personales. ¿Y cómo organizar todo esto? La próxima sesión, que hemos denominado Gestión y Gobernanza II, tendrá lugar el 16 de marzo y en ella se dará continuidad a lo trabajado en esta sesión: cómo se organiza esta gestión, quién y cómo participa en la gobernanza y quién y cómo en la gestión... Como siempre, la sesión de trabajo será abierta, puede participar cualquiera, haya o no participado en sesiones anteriores.

Gobernantza eta Kudeaketa II Zein parte-hartze modu eskaini ditzake emakumion etxiak? Zein modutan har daiteke parte? Erabakiguneetan egon nahi dut edo ekintzatan ikusten dut gehiago nire burua? Galdera horiei erantzunez hasi genuen larunbatean “Kudeaketa eta gobernantza II” lansaioa. “Argi dago beti ez dela berdina izango gure parte-hartzea, gure momentuaren arabera, batzuetan ekarpena egingo dugu eta besteetan etxeak egingo digu ekarpena guri. Eta parte-hartze horiek guztiak dira zilegi”. Zentzu horretan, nabarmendu zen etxeak eskaini behar duela beti aritzen garen eremuez gain, beste batzuetan ere parte hartu ahal izatea, eta hierarkiak ekidin eta porositatea bermatu beharko direla. “Askotan parte hartzea parte-hartze politiko edo instituzional moduan ulertzen da. Eta horrek eramaten gaitu oso parte-hartze teknikora, instituzionalera. Eta beste parte-hartze moduak bigarren mailako jotzen hasi gara. Tradizionalki emakumeek egindako parte-hartzeak dira bigarren mailako moduan hartzen direnak. Etxean egotea ere bada modu bat eta egoteko moduak kontzienteak badira, programazioa egitea kontzientea bada… eraginkorrak izango dira, eta ez kasualitate bat”. Parte hartzeko moduak mahaigaineratuta, aurreko saioan landutako etxearen zerbitzu eta jarduerak “parte-hartze eskilara” batean kokatzeko ariketa egin zuten bertaratutako emakumeek, udal teknikariek lagunduta. Eskilara horretan, lau maila bereizten dira: informazioa, kontsulta eta proposamena, koerabakia eta kogestioa. “Maila bakoitza ezin da ulertu aurreko koskarik gabe”. Eta etxekideak eta Udala, parte-hartze modu bakoitzean, zein eskilara mailatan kokatu beharko liratekeen zehaztu zuten. Noraino arduratu behar du bakoitzak? Zein beste eragilek har dezakete parte parte-hartze modu horri erantzuteko? Zein rol hartzen du eragile bakoitzak? Hori dena nola antolatu adosteko eta kudeaketa eta gobernantzari itxiera emateko, hirugarren saio bat egingo da apirilaren 12an, ostirala, 17:00etatik 20:00etara. Bertan saiatuko gara definitzen zein antolaketa moduk erantzuten dion parte-hartze modu horiei. Gobernanza y Gestión II ¿Qué formas de participación puede ofrecer la casa de las mujeres? ¿De qué modo se puede participar? ¿Quiero estar en los centros de decisión o me veo más participando en actividades concretas? Respondiendo a estas preguntas comenzamos el sábado la sesión “Gestión y gobernanza II”. “Está claro que nuestra participación no siempre va a ser la misma, dependiendo de nuestro momento, unas veces vamos a aportar y otras veces la casa nos aportará a nosotras. Y todos estos modos son legítimos”. En este sentido, se hizo hincapié en que “la casa deberá ofrecer también modos de participación distintos a los que estamos acostumbradas, habrá que evitar jerarquías y garantizar la porosidad”. “Muchas veces la participación se entiende como participación política o institucional. Y eso es lo que nos lleva a una participación muy técnica. Y empezamos a considerar como secundarias las otras formas de participación, que son las que tradicionalmente han sido realizadas por las mujeres. Estar en la casa también es una manera de participar y si esa forma de estar o de hacer la programación es consciente, será mucho más eficaz, y las cosas no pasarán por casualidad”. Tras plantear los modos de participación, las mujeres asistentes, con la ayuda de las técnicos municipales, realizaron un ejercicio para situar los servicios y actividades de la casa trabajados en la sesión anterior en una “escalera participativa”. En esta escala se distinguen cuatro niveles: información, consulta y propuesta, codecisión y cogestión. “Cada nivel no se puede entender sin el escalón anterior". En cada forma de participación, ¿en qué nivel de la escalera deberán situarse el ayuntamiento y las habitantes de la casa? ¿Hasta dónde debe ocuparse cada uno? ¿Qué otros agentes pueden participar para dar respuesta a esta forma de participación? ¿Qué rol asume cada agente? Para acordar cómo organizar todo esto y dar el cierre a las sesiones sobre gestión y gobernanza, se celebrará una tercera sesión el viernes 12 de abril de 17:00 a 20:00 horas. En ella trataremos de definir qué forma de organización responde a estas formas de participación.

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Aliquam erat volutpat ut wisi enim ad minim

OÑATI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

2023/11/18

Ardatzak lurreratzen

Ejes de la casa

Oinarri Teoriko adostua

2024/01/27

Erabiltzaileak eta erabilerak

Quién, cómo y para qué

[EUS] Oñatiko Emakumion Etxia, zer eta zertarako? Emakumeen ahalduntze prozesuak bideratzeko, indarkeria matxistaren prebentzio, arreta eta erreparazio prozesuak garatzeko eta emakumeen saretze eta antolaketarako espazioak dira emakumeen etxeak.

 • Batzeko, elkartzeko, partekatzeko, elkarren artean babesteko.
 • Ahalduntzeko.
 • Antolatzeko.
 • Eragiteko.
Bakoitza behar batetik etor daiteke emakumeen etxera; era askotara eman diezaieke erantzuna emakumeen etxeak behar horiei. Parte-hartze prozesuaren helburua: Guztion artean adostutako EMAKUMEEN ETXEA martxan jartzea. Irekia, anitza, partekatua, feminista, errespetuzkoa, emankorra, bizia, geurea. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [CAST] Casa de las mujeres de Oñati, ¿qué y para qué? Las casas de las mujeres son espacios para orientar los procesos de empoderamiento de las mujeres, para la prevención, atención y reparación de la violencia machista y para la creación de redes y organización entre mujeres.
 • Para unirnos, para juntarnos, para compartir, para protegernos entre nosotras.
 • Para el empoderamiento.
 • Para organizarse.
 • Para influir.
Cada una puede venir a la casa de las mujeres desde una necesidad diferente; la casa de las mujeres puede dar respuesta a esas necesidades de muchas maneras. Objetivo del proceso participativo: Puesta en marcha de la CASA DE LAS MUJERES consensuada entre todas. Abierta, plural, compartida, feminista, respetuosa, productiva, viva, nuestra.

Oinarri eta balioak lurreratzeko lan saioa egin du Emakumion Etxia Eraikitzen parte-hartze prozesuak Emakumion Etxia eraikitzen parte-hartze prozesuak ikasturte honetako lehenengo saioa egin zuen pasa den larunbatean. Hiru ordu pasatxoko lan saioa izan zen, beharrak hala eskatuta. Izan ere, orain arte definitutako oinarri teorikoa lurreratzea izan zen larunbatean planteatutako erronka. Etxearen ikusmira edo erronkak definitu ziren, horietara iristeko bidea nola egin nahi den adierazi zen, eta etxea zein balioren baitan eraiki nahi den adostu zen. Horretarako, taldeen bidelaguntzan adituak diren Aise kooperatibaren dinamizazioa izan zuen saioak. Ariketa ezberdinekin, oinarri eta balio horiek definituz joan ziren, adostasunak zehaztuz eta zenbait kontzeptu birformulatuz. Hainbat galdera ere luzatu zituzten dinamizatzaileek, besteak beste, ea zein ekarpen egingo dion bakoitzak Emakumion etxiari. Horrela, besteen ekarpena entzunda, bakoitzak besteengandik zer jaso dezakeen ere begiratzeko aukera izan zuen. Saio honetan landutakoarekin, etxearen definizioa edo propositoa osatu nahi izan da. Urtarriletik aurrera, oinarri honen gainean eraikiko dira hurrengo erabakiak, parte- hartze prozesu honen baitan. Hurrengo pausoak urtarrila eta ekaina artean Urtarriletik aurrera eta ekainera bitarte saio zehatzagoetan sartuko da parte-hartze prozesua. Bi bloketan bereiztuko dira:

 • Zer egingo da etxean? Zerbitzuak, ekintzak…
 • Nola egingo da? Antolaketa, kudeaketa…
Eta datorren ikasturtean, etxearen azken egokitzapenekin batera, martxan jartzeko azken lanak aurreikusten dira. Oñatiko Udaleko Berdintasun eta Parte-hartze sailetako teknikariek adierazi zuten kontzeptuak zenbat eta gehiago lurreratu edo zehaztu, jakitun direla gero eta gehiago kostako dela adostasunetara iristea. Saioetan parte hartzen ari diren guztien inplikazioa eta esfortzua eskertzeaz gain, adierazi nahi izan zuten bereziki zaindu nahi dela hurrengo saioetan elkarrizketarako eta eztabaidarako espazio erosoak eta aberasgarriak sortzea, adostasunetatik eta desadostasunetatik, erabakiak josten jarraitzeko. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: El proceso participativo de la Casa de las mujeres ha acordado bases y valores en los que se va a sustentar El proceso participativo Emakumion Etxia Eraikitzen celebró el pasado sábado la primera sesión de este curso. Fue una sesión de trabajo de poco más de tres horas, llevado a cabo por la necesidad de aterrizar de la base teórica definida hasta ahora durante el proceso. Se definió la visión o los retos de la Casa, se indicó cómo se quiere hacer el camino para llegar a ellos, y se acordó sobre qué valores se quiere construir la Casa. Para ello, la sesión contó con la dinamización de la cooperativa Aise, expertas en el acompañamiento de grupos. Con diferentes actividades, fueron definiendo esas bases y valores, concretando consensos y reformulando algunos conceptos. Las dinamizadoras también plantearon varias preguntas, entre ellas, qué aportará cada una a Emakumion Etxia. Así, escuchando la aportación de las demás, cada una también tuvo la oportunidad de mirar qué puede recibir cada una de los demás. Con lo trabajado en esta sesión se ha querido completar la definición o propósito de la casa. A partir de enero, sobre esta base se construirán las siguientes decisiones en el marco de este proceso participativo. Próximos pasos entre enero y junio A partir de enero y hasta junio el proceso participativo se adentrará en sesiones más concretas. Se diferenciarán en dos bloques:
 • ¿Qué se hará en casa? Servicios, actividades...
 • ¿Cómo se hará? Organización, gestión...
Y el próximo curso, coincidiendo con las últimas adaptaciones de la casa, se prevén los últimos trabajos para su puesta en marcha. Desde los departamentos de Igualdad y Participación del Ayuntamiento de Oñati señalaron que «cuanto más matizamos los conceptos, más conscientes somos de que costará cada vez más llegar a consensos». Además de agradecer la implicación y el esfuerzo de todas las que están participando en las sesiones, quisieron señalar que «se quiere cuidar especialmente que en próximas sesiones se creen espacios cómodos y enriquecedores para el diálogo y el debate, desde los consensos y las discrepancias, para seguir cosiendo las decisiones».

Oñatiko Emakumion Etxiaren erabiltzaileak, erabilerak eta mugak zehazteko saioa egin da parte-hartze prozesuaren baitan Prozesua erabakitze fase betean sartuta dago eta Emakumion Etxia nork, nola eta zertarako erabiliko duen eztabaidatzeko aukera izan zen larunbatean. Saioak bi zati nagusi izan zituen. Hasteko, etxean emango diren ekintza edo zerbitzuen inguruan hausnartu zen talde txikitan bilduta, ekintza eta zerbitzu horiek nori zuzenduko diren eta zein estrategiaren baitan. Eta nondik abiatu adosteko, orain arte landutako balio, xede eta misioetan lehentasunak finkatu ziren. Besteak beste, indarkeria matxistaren prebentzioa, ikusezina ikusgarri bihurtzea, ondo pasatzea eta gozatzea eta etxeak posizionamendu erlijioso edo alderdikoirik ez izatea izan ziren landutako lerroak. Bestetik, etxean gertatuko diren gauzek zein muga izango dituzten edo zein gauza ez diren gertatuko jarri zen mahai gainean. Horretarako, bost ardatz izan ziren eztabaidagai: Jarduera ekonomikoak, elkarteak, gizonezkoak, adina eta hirugarrenei espazioen lagapena. “Agian hasierako etapa astunagoa edo sakonagoa izan da, estrategiez eta oinarriez hitz egin dugulako. Baina garrantzitsua zen oinarria sendoa izatea, orain hartuko ditugun erabakietarako edo sor daitezkeen gatazketarako, edukitzeko helduleku bat”, azaldu zuen Jone Arriolabengoa Berdintasun teknikariak larunbateko saioaren aurkezpenean. Fase honetan, gutxienez beste bi lan saio Pasa den azken saio honetan bertaratutakoen gehiengoak hala erabakita, datozen saioak ere larunbat goizetan egitea adostu da. Beraz, otsaileko eta martxoko larunbat banatan egingo dira datozen bi lan saioak, eta asmoa da fase honetan landutako guztiarekin uda aurretik aurkezpen saio bat egitea. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Habitar la casa de las mujeres de Oñati: ¿Quién, cómo y para qué? En el proceso participativo de la Casa de las Mujeres de Oñati se ha realizado una sesión para definir qué personas utilizarán la casa y que usos y limitaciones tendrá la misma. La sesión del pasado sábado tuvo dos partes principales. En primer lugar, se reflexionó sobre las acciones o servicios que se van a prestar en la casa, a quiénes van a estar dirigidos y dentro de qué estrategias. Y, para acordar por dónde partir, se fijaron las prioridades en los valores, metas y misiones trabajadas hasta ahora. Algunas de las líneas trabajadas fueron la prevención de la violencia machista, la visibilización de lo invisible, la diversión y el disfrute y que la casa no tenga un posicionamiento religioso o partidista. Por otro lado, se pusieron sobre la mesa los límites que tendrá la casa o qué cosas no van a tener lugar en ella. Para ello, se debatieron cinco ejes: actividades económicas, asociaciones, hombres, edad y cesión de espacios a terceros. “Quizá la etapa inicial ha sido más pesada o profunda porque hemos hablado de estrategias y bases. Pero era importante que la base fuera sólida, para que las decisiones que tomaremos ahora o para los conflictos que puedan surgir, tengan dónde sostenerse”, explicó Jone Arriolabengoa, técnica de Igualdad, en la presentación de la sesión del sábado. En esta fase, al menos otras dos sesiones de trabajo Por decisión mayoritaria de las asistentes a esta última sesión, se acordó que las próximas sesiones se celebrarán también los sábados por la mañana. Por lo tanto, las dos próximas sesiones de trabajo se realizarán en sendos sábados de febrero y marzo, y la idea es realizar una sesión de presentación antes del verano con todo lo trabajado en esta fase.

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Aliquam erat volutpat ut wisi enim ad minim

OÑATI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

2023/07/12

Barne antolaketaaurkezpena

Distribución de espaciospresentación

2023/11/06

Barne antolaketaBIDEOA

Distribución de espaciosVÍDEO

[EUS] Oñatiko Emakumion Etxia, zer eta zertarako? Emakumeen ahalduntze prozesuak bideratzeko, indarkeria matxistaren prebentzio, arreta eta erreparazio prozesuak garatzeko eta emakumeen saretze eta antolaketarako espazioak dira emakumeen etxeak.

 • Batzeko, elkartzeko, partekatzeko, elkarren artean babesteko.
 • Ahalduntzeko.
 • Antolatzeko.
 • Eragiteko.
Bakoitza behar batetik etor daiteke emakumeen etxera; era askotara eman diezaieke erantzuna emakumeen etxeak behar horiei. Parte-hartze prozesuaren helburua: Guztion artean adostutako EMAKUMEEN ETXEA martxan jartzea. Irekia, anitza, partekatua, feminista, errespetuzkoa, emankorra, bizia, geurea. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [CAST] Casa de las mujeres de Oñati, ¿qué y para qué? Las casas de las mujeres son espacios para orientar los procesos de empoderamiento de las mujeres, para la prevención, atención y reparación de la violencia machista y para la creación de redes y organización entre mujeres.
 • Para unirnos, para juntarnos, para compartir, para protegernos entre nosotras.
 • Para el empoderamiento.
 • Para organizarse.
 • Para influir.
Cada una puede venir a la casa de las mujeres desde una necesidad diferente; la casa de las mujeres puede dar respuesta a esas necesidades de muchas maneras. Objetivo del proceso participativo: Puesta en marcha de la CASA DE LAS MUJERES consensuada entre todas. Abierta, plural, compartida, feminista, respetuosa, productiva, viva, nuestra.

Barne antolaketa ireki eta malgua izango du Emakumion Etxiak Etxearen izaerak erabaki batzuk baldintzatuko baditu ere, arkitektoek azaldu dute parte-hartze prozesuan egindako hainbat ekarpen etxearen lanetan aplikatzen ari direla dagoeneko. Oñatiko Emakumion Etxiaren barne antolaketa erabakitzeko hiru lan saio egin dira eta horren emaitza izan da atzo Eltziako topagunean aurkeztu zena. Juntura arkitekto taldeak izan du ekarpen horiek guztiak jaso eta planoetara eramateko ardura eta, aurkezpenean azaldu modura, aurreproiektu ireki eta malgua osatu dute. “Ez dugu espazio bakoitza jarduera batera egokitu. Eman daitezkeen jarduera guztiek zein ezaugarri beharko lituzketen pentsatu dugu eta horren araberako espazioak pentsatu”, azaldu zuten Junturako Maite eta Edurne arkitektoek; “modu horretan, ez dago espazio bakoitza jarduera bakar bati lotuta, altzari, gortina eta bestelako baliabide malguen bitartez, espazio berdinak erabilera ezberdinak izan ditzake”. Etxean orain egonkortze lanak ari dira egiten, barruzko zurezko egitura eta estalki guztia desmuntatu da. “Eta hori egitean eta datazioak egin direnean, pieza bereziak atera dira ondare aldetik. Hori dela eta, pieza horiek presentzia izango dute azken emaitzean. Harribitxi bat da horrelako zerbait izatea, garrantzitsua da hori balioan jartzea eta ondarea mantentzea. Eraikinaren menpe gaude baina hasieratik geneukan erronka bat zen”, azaldu zuten arkitektoek. Gauzak horrela, proiektu ireki eta bizi bat aurkeztu zuten Junturak. Erabilerak sortuko dituen beharrak ez mugatzeko eta erabilera hori emango dioten emakumeek erabaki ahal izateko, behin etxea martxan dagoenean. Barne banaketa azken lan saiotik ezer gutxi aldatu da. Solairu bakoitzak pribatutasun maila ezberdinak izango ditu. Kale Zaharreko aldean, bisibilizazio edo publikotasun handia duten ekintzak planteatzen dira, behe solairua gune publikoena izango da eta eraikina kalearekin harremanduko da. Ahalik eta gutxien mugatu da beheko solairua, harremanak sortzeko espazio atsegin bat izan dadin. Harrera espazio bat egongo da, etxearen altuera aldaketa egiteko grada batzuk, sukalde txiki bat altzari mugikor handi batekin, zerbitzuak… Aurretik aipatu bezala, bi ate izango ditu etxeak. Kale Zaharretik sarrera nagusia eta Aita Madina-tik pribatutasun handiagoa eskaintzen duena. Lehenengo eta bigarren solairuak birplanteatu egin dira hasierako proposamenetik, oñatiarren ekarpenak aintzat hartuta. Horrela, teilatupeko espazioa, argitasun atsegina izan dezakeelako eta erabilera handiagoa eman nahi zaiolako, sormen gunea izango da eta lehen solairuan kokatuko dira bi bulego, zerbitzu ezberdinetarako. Lehen solairu horretan beste gela handi bat geldituko da ekintza ezberdinetarako. Parte-hartze prozesuan hainbat emakume aritu dira lan saioetan erabakiak hartzen eta atzoko aurkezpenean lehen aldiz gerturatutakoekin proiektua elkarbanatzeko aukera ere izan zuten. Hala ere, Farapik gidatuta ariketa berezi bat egin zuten saio bukaeran, “ausentziak detektatzeko”. Alegia, zein emakume talde, zein ahots falta diren prozesu honetan zehar pentsatu eta horiengana iristeko zubilan aukerak aztertzea. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: La Casa de las mujeres contará con una distribución interna abierta y flexible Aunque las características de la casa condicionarán algunas decisiones, las arquitectas señalaron que varias aportaciones en el proceso participativo ya se están aplicando a las obras de la casa. Se han realizado tres sesiones de trabajo para decidir la organización interna de Emakumion Etxia de Oñati y fruto de ello ha sido lo presentado el miércoles en el Topagunea de Eltzia. El equipo de arquitectas de Juntura ha sido el encargado de recoger todas estas aportaciones y trasladarlas a los planos y, como se explicó en la presentación, han elaborado un anteproyecto abierto y flexible. "No hemos adaptado cada espacio a una actividad. Hemos pensado qué características deberían tener todas las actividades que se pueden dar y, en consecuencia, hemos pensado los espacios", explicaron las arquitectas Maite y Edurne, de Juntura; "de esta manera, cada espacio no está ligado a una sola actividad, a través de muebles, cortinas y otros recursos móviles y flexibles, el mismo espacio puede tener diferentes usos". En la casa ahora se están realizando labores de estabilización, se ha desmontado toda la estructura y cubierta de madera interior. "Y al hacerlo y cuando se han hecho las dataciones, han salido piezas singulares desde el punto de vista patrimonial. Por ello, estas piezas tendrán presencia en el resultado final. Es una joya que tengamos algo así, es importante ponerlo en valor y mantener el patrimonio. Dependemos del edificio pero era un reto que teníamos desde el principio", explicaron las arquitectas. Así las cosas, Juntura presentó un proyecto abierto y vivo. Para que no se limiten las necesidades que generará el uso y que lo puedan decidir las propias mujeres que lo van a utilizar, una vez que la casa esté en marcha. La división interna ha cambiado poco desde la última sesión de trabajo. Cada planta tendrá diferentes grados de privacidad. En el lado de Kale Zaharra se plantean acciones con mucha visibilización, la planta baja tendrá espacios públicos y el edificio se relacionará con la calle. Se ha acotado lo menos posible la planta baja para que sea un espacio agradable para crear relaciones. Habrá un espacio de recepción, unas gradas para hacer el cambio de altura de la casa, una pequeña cocina con un gran mueble móvil, servicios... Como se ha mencionado anteriormente, la casa tendrá dos puertas. Entrada principal por Kale Zaharra y más privacidad por Aita Madina. Las plantas primera y segunda se han replanteado desde la propuesta inicial, teniendo en cuenta las aportaciones de las oñatiarras en el proceso. Así, al espacio bajo cubierta, por su luminosidad agradable, se le quiere dar un mayor uso, será un espacio para la creación y en la primera planta se ubicarán dos oficinas para diferentes servicios. En esa primera planta habrá otra gran sala para diferentes usos. En las sesiones de trabajo del proceso participativo, varias mujeres han tomado decisiones y en la presentación de ayer tuvieron la oportunidad de compartir el proyecto con mujeres que asistían por primera vez. Sin embargo, Farapi realizó un ejercicio especial al final de la sesión para "detectar ausencias". Es decir, analizar qué grupos de mujeres, qué voces faltan en este proceso y pensar cómo podemos llegar a ellas o que su voz esté presente en el proceso.

Bueltan gara! Uztailean elkartu ginen azkenengoz. Bertan Emakumion Etxiaren barne antolaketa erabaki genuen eta, orduan landutakoak gogora ekartzeko, bideo hauxe prestatu dugu. Laster ekingo diegu parte-hartze prozesuari dagozkien saio berriei. Aste honetan iragarriko dugu lehenengoa. Adi deialdiari eta zatoz! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ¡Estamos de vuelta! El pasado julio nos juntamos por última vez y en esa sesión decidimos la organización interna de la Casa de las mujeres de Oñati. Para rememorar el trabajo realizado, hemos preparado este vídeo. En breve retomaremos las sesiones del proceso participativo. Esta semana anunciaremos la primera. ¡Apúntate!

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Aliquam erat volutpat ut wisi enim ad minim

OÑATI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

2023/05/11

3. fasea

SUSTRAIAK

Barne antolaketa I

Raíces

Distribución de espacios

2023/06/21

Barne antolaketa III

Distribución de espacios III

2023/05/31

Barne antolaketa II

Distribución de espacios II

[EUS] Oñatiko Emakumion Etxia, zer eta zertarako? Emakumeen ahalduntze prozesuak bideratzeko, indarkeria matxistaren prebentzio, arreta eta erreparazio prozesuak garatzeko eta emakumeen saretze eta antolaketarako espazioak dira emakumeen etxeak.

 • Batzeko, elkartzeko, partekatzeko, elkarren artean babesteko.
 • Ahalduntzeko.
 • Antolatzeko.
 • Eragiteko.
Bakoitza behar batetik etor daiteke emakumeen etxera; era askotara eman diezaieke erantzuna emakumeen etxeak behar horiei. Parte-hartze prozesuaren helburua: Guztion artean adostutako EMAKUMEEN ETXEA martxan jartzea. Irekia, anitza, partekatua, feminista, errespetuzkoa, emankorra, bizia, geurea. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [CAST] Casa de las mujeres de Oñati, ¿qué y para qué? Las casas de las mujeres son espacios para orientar los procesos de empoderamiento de las mujeres, para la prevención, atención y reparación de la violencia machista y para la creación de redes y organización entre mujeres.
 • Para unirnos, para juntarnos, para compartir, para protegernos entre nosotras.
 • Para el empoderamiento.
 • Para organizarse.
 • Para influir.
Cada una puede venir a la casa de las mujeres desde una necesidad diferente; la casa de las mujeres puede dar respuesta a esas necesidades de muchas maneras. Objetivo del proceso participativo: Puesta en marcha de la CASA DE LAS MUJERES consensuada entre todas. Abierta, plural, compartida, feminista, respetuosa, productiva, viva, nuestra.

Emakumion Etxiaren barne espazioak definitzeko, lehenengo urratsa Eman diogu hasiera Emakumion Etxiaren barne antolaketa pentsatu eta erabakitzeari. Farapi kooperatibarekin eta Juntura arkitekto taldearekin egingo ditugun hiru saioetatik lehenengoa izan da eta, elkarlanean, ondoren planoetara eramango ditugun oinarriak adostu ditugu. Izan ere, ekipamendu publiko bat izango den heinean eta bere antolaketak bertan gertatuko denean eragin zuzena izango duela kontutan hartuta, garrantzi berezia eman nahi diogu espazio eta gune ezberdinen kokaleku eta funtzioei. Bidean ikasi dugu gertatzea nahi dugunaren arabera antolatu behar dugula espazioa. Ados gaude norbera libre eta nor sentitzeko etxe bat nahi dugula baina, hori gertatzeko, pentsatu behar dugu ea pribatutasuna errespetatuko duten guneak nahi ditugun eta hori nola egingo dugun, gune zabalak nahi ditugun, lanerako edo zerbitzuetarako, sormenerako, aisirako, zer zeren ondoan, zer banatuta… Lehenengo saioan jasotakoarekin, arkitektoek planoetara eramango dituzte aipatutakoak eta maiatzaren 31ean egingo dugun saioan aurkeztuko dituzte proposamen ezberdinak. Bigarren saio hori, beraz, planoetan egindako proposamen eta aukera ezberdinei ekarpenak egiteko saioa izango da eta, bukatzeko, ekainaren 21ean behin betiko barne antolaketa adostuko dugu. Primer paso para definir los espacios internos de la Casa de las Mujeres Hemos comenzado a pensar y decidir la distribución interna de la Casa de las Mujeres. Ha sido la primera de las tres sesiones que realizaremos con la cooperativa Farapi y el equipo de arquitectas Juntura y, entre todas, hemos acordado las bases que luego llevaremos a los planos. De hecho, en la medida en que va a ser un equipamiento público y su organización va a tener una incidencia directa en lo que pueda pasar en la casa, queremos dar especial importancia a la ubicación y funciones de las diferentes zonas y espacios. En este proceso hemos aprendido que tenemos que organizar el espacio en función de lo que queremos que ocurra en la casa. Estamos de acuerdo en que queremos una casa en la que cada una se sienta quién y libre, pero para que eso suceda, tenemos que pensar si queremos espacios que respeten la privacidad y cómo lo vamos a organizar, si queremos espacios amplios, para trabajar o para los servicios, para la creatividad, para el ocio, qué junto a qué, qué separado de qué… Con lo recogido en la primera sesión, las arquitectas lo llevarán a los planos y presentarán diferentes propuestas en la sesión que realizaremos el 31 de mayo. Esta segunda sesión será, por tanto, una sesión para realizar nuestras aportaciones a las diferentes propuestas y alternativas que nos ofrecerán en los planos y, finalmente, el 21 de junio acordaremos la organización interna definitiva.

Emakumion Etxiaren barne espazioak definitzeko, lehenengo urratsa Eman diogu hasiera Emakumion Etxiaren barne antolaketa pentsatu eta erabakitzeari. Farapi kooperatibarekin eta Juntura arkitekto taldearekin egingo ditugun hiru saioetatik lehenengoa izan da eta, elkarlanean, ondoren planoetara eramango ditugun oinarriak adostu ditugu. Izan ere, ekipamendu publiko bat izango den heinean eta bere antolaketak bertan gertatuko denean eragin zuzena izango duela kontutan hartuta, garrantzi berezia eman nahi diogu espazio eta gune ezberdinen kokaleku eta funtzioei. Bidean ikasi dugu gertatzea nahi dugunaren arabera antolatu behar dugula espazioa. Ados gaude norbera libre eta nor sentitzeko etxe bat nahi dugula baina, hori gertatzeko, pentsatu behar dugu ea pribatutasuna errespetatuko duten guneak nahi ditugun eta hori nola egingo dugun, gune zabalak nahi ditugun, lanerako edo zerbitzuetarako, sormenerako, aisirako, zer zeren ondoan, zer banatuta… Lehenengo saioan jasotakoarekin, arkitektoek planoetara eramango dituzte aipatutakoak eta maiatzaren 31ean egingo dugun saioan aurkeztuko dituzte proposamen ezberdinak. Bigarren saio hori, beraz, planoetan egindako proposamen eta aukera ezberdinei ekarpenak egiteko saioa izango da eta, bukatzeko, ekainaren 21ean behin betiko barne antolaketa adostuko dugu. Primer paso para definir los espacios internos de la Casa de las Mujeres Hemos comenzado a pensar y decidir la distribución interna de la Casa de las Mujeres. Ha sido la primera de las tres sesiones que realizaremos con la cooperativa Farapi y el equipo de arquitectas Juntura y, entre todas, hemos acordado las bases que luego llevaremos a los planos. De hecho, en la medida en que va a ser un equipamiento público y su organización va a tener una incidencia directa en lo que pueda pasar en la casa, queremos dar especial importancia a la ubicación y funciones de las diferentes zonas y espacios. En este proceso hemos aprendido que tenemos que organizar el espacio en función de lo que queremos que ocurra en la casa. Estamos de acuerdo en que queremos una casa en la que cada una se sienta quién y libre, pero para que eso suceda, tenemos que pensar si queremos espacios que respeten la privacidad y cómo lo vamos a organizar, si queremos espacios amplios, para trabajar o para los servicios, para la creatividad, para el ocio, qué junto a qué, qué separado de qué… Con lo recogido en la primera sesión, las arquitectas lo llevarán a los planos y presentarán diferentes propuestas en la sesión que realizaremos el 31 de mayo. Esta segunda sesión será, por tanto, una sesión para realizar nuestras aportaciones a las diferentes propuestas y alternativas que nos ofrecerán en los planos y, finalmente, el 21 de junio acordaremos la organización interna definitiva.

Oñatiko emakumeen nahi eta beharrak planoetan marrazteari ekin dio Emakumion Etxia Eraikitzen parte-hartze prozesuak Emakumion Etxiaren parte-hartze prozesu osoan zehar landutako eta barne antolaketa erabakitzeko lehenengo saioan jasotako nahi, behar eta eskaeretatik, espazioen proposamen ezberdinak ekarri ditu Juntura arkitekto taldeak bigarren saiora. "Zer nahi duzu gertatzea Emakumion Etxian?" galderatik abiatuta, eskaera batzuk adostu ziren pasa den saioan. Eskaera horietan oinarrituta, pribatutasun maila ezberdinak eta etxearen erabileran egon daitezkeen modu edo sekuentzia ezberdinak irudikatu dituzte arkitektoek. Hala, etxearen behe solairua espazio irekiena bezala proposatu dute eta solairuak igotzen joan ahala, pribatutasuna handitzen joatea. Bost egoeretara egokitu dute etxea: Zerbitzua jasotzera joatea (lege aholkularitza, tratu txarren artapena, aholkularitza psikologikoa...), informazio bila, jendearekin topatzera, ekitaldi bat ikustera eta tailer edo ikastaro batean parte-hartzera. Egoera bakoitzak eskatzen duen pribatutasun edo irekitasuna bermatzeko, bi sarrera planteatu dituzte. Aita Madina kaletik bata, pribatuagoa eta intimitatea bermatuko duena, eta Kale Zaharretik bigarrena, irekiagoa, etxeak eta kaleak bat egiten duten eremu moduan. Horrela, zerbitzua jasotzera datorren emakume bat Aita Madina kaletik sartuko litzateke, ate diskreto batetik, egoera delikatuen aurrean moldagarria den altzari batekin, eta inork ez ikusteko moduan artatuko litzateke, bertatik hirugarren solairura bideratuz, eskilaretatik edo igogailuarekin, pribatutasun gehien daukaten bulego edo espazioetara. Aldiz, jendearekin topatzera doazenen kasuan, Kale zaharreko sarreratik sartuko lirateke eta bertan topagune handi bat egongo litzateke, publikoa, ondoren sukalde edo office batera sarbidea duena eta, jarraian, egoteko leku lasaiago bat, etxeak duen altuera aldaketan armailak jarriz, puffak... Lehen solairuan, berriz, akustikoki egokitutako espazio bat egongo litzateke, eta gela balioanitz ezberdinak, diafanoak eta zatitu daitezkeenak, moldagarriak. Helburua ez baita erabilera bakarreko gelak sortzea. Hemen egingo lirateke ekitaldi txikiak, Jabetze eskolak, tailerrak... Proposamenaren gainean, egokitzapenak Bigarren saio honetan ekarpenak egin dituzte parte-hartzaileek. Egokitasunak baloratu, lehentasunak finkatu, faltan sumatutakoa eskatu eta oraindik eztabaida sortzen duten gaiak edo "patata beroak" identifikatu, hala nola, sorkuntza gune baten beharra, sukaldearen ekipamendua, bi atek kudeaketan zein eragin izan ditzakeen, teilatupeari zein erabilera eman edo eragile feminista ezberdinek materiala uzteko edo euren jarduna gauzatzeko beharko luketen azpiegitura eta kudeatzeko modua. Orain Juntura arkitekto taldeak ekarpen horiekin guztiekin beste proposamen bat egokituko du eta ekainaren 21ean aurkeztuko du Eltziako hirugarren solairuan, 18:00etan. Oñatiko Udaletik adierazi dute, beharrezko ikusten bada eta parte-hartze prozesuak hala eskatzen badu, saio gehiago egingo direla guztia zehazteko. ::::::::::::::::::::::::: El proceso participativo de la Casa de las Mujeres comienza a dibujar en planos los deseos y necesidades de las mujeres de Oñati El equipo de arquitectas de Juntura ha traído a la segunda sesión diferentes propuestas de espacios a partir de los deseos, necesidades y demandas que se han trabajado durante todo el proceso participativo de la Casa de las Mujeres y recogidas en la primera sesión para decidir su organización interna. A partir de la pregunta "¿Qué quieres que ocurra en Emakumion Etxia?", se acordaron algunas peticiones en la pasada sesión. En base a estas peticiones, las arquitectas han representado diferentes grados de privacidad y diferentes formas o secuencias que pueden existir en el uso de la casa. Así, la planta baja de la casa se ha propuesto como el espacio más abierto y a medida que los pisos van subiendo, la privacidad va aumentando.Han adaptado la casa a cinco situaciones: Acudir a recibir un servicio (asesoramiento legal, atención a mujeres que sufren violencia, asesoramiento psicológico...), buscar información, encontrarse con la gente, ver un evento y participar en un taller o curso. Para garantizar la privacidad o apertura que requiere cada situación, plantean dos entradas. Por la calle Aita Madina una, más privada y que garantice la intimidad, y por Kale Zaharra la segunda, más abierta, de forma que confluyan la que casa y la calle. Así, una mujer que viniera a recibir un servicio entraría por la calle Aita Madina, por una puerta discreta, con un mobiliario adaptable ante situaciones delicadas y sería atendida de forma que nadie la viera, derivando desde ahí hacia la tercera planta, desde las escaleras o el ascensor, a las oficinas o espacios con más privacidad. En cambio, en el caso de quienes vayan a encontrarse con la gente, entrarían por la entrada de Kale Zaharra y allí habría un gran punto de encuentro público y amplio, que después tendría acceso a una cocina u office y, después, un lugar más tranquilo para estar, con gradas en el cambio de altura que tiene la casa, puffs... En la primera planta, en cambio, habría un espacio acondicionado acústicamente y diferentes salas polivalentes, diáfanas y fragmentables, adaptables. Porque no se trata de crear aulas de un solo uso. Aquí se celebrarían pequeños eventos, Escuelas de Empoderamiento, talleres... Adaptaciones sobre la propuesta En esta segunda sesión las participantes han realizado varias aportaciones. Han valorado su idoneidad, han establecido prioridades, pedido lo que se echa en falta e identificado cuestiones que todavía generan controversia o son "patatas calientes", como la necesidad de un espacio de creación, el equipamiento de la cocina, las posibles repercusiones en la gestión de que la casa tenga dos entradas, el uso del ático o las diferentes necesidades que puedan tener distintos grupos feministas para depositar su material o llevar a cabo su actividad. Ahora el equipo de arquitectas de Juntura adaptará con todas estas aportaciones otra propuesta que presentará el 21 de junio a las 18:00 horas en la tercera planta de Eltzia. Desde el Ayuntamiento han señalado que «si se considera necesario y el proceso participativo lo requiere, se realizarán más sesiones para concretar todo». ARGAZKIAK / FOTOS

Parte-hartze prozesuan erabakitako Emakumion Etxiaren barne antolaketa uztailaren 12an aurkeztuko da Oñatiko Emakumion Etxiak dagoeneko sustrai sendoak errotu ditu. Etxearen barne espazioen antolaketa erabakitzeko azken saioa izan zen atzokoa. Bertan hartutako erabaki eta jasotako ekarpenekin, Juntura arkitekto taldeak proposamen definitiboa osatuko du eta uztailaren 12an egingo da aurkezpen irekia. Etorkizunean etxeak izango duen erabileran barne espazioen banaketak duen garrantziaz jabetuta, Emakumion Etxiaren barne antolaketa erabakitzeko hiru saio egin dira parte-hartze prozesuaren baitan. Atzoko saioa aurrekoetan adostutako premisak berretsi eta zalantza gehiago zorrarazten zituzten “patata beroak” argitzeko saioa izan zen. Gauzak horrela, etxeak dituen hiru solairuen banaketa egiteko, erabaki da beheko solairua irekia edo publikoena izango dela, alde batetik bestera joateko aukerarekin, eta bi sarrera izango dituela: Kale Zaharretik sarrera nagusia eta Aita Madina kaletik pribatutasun handiagoa bermatzen duen beste sarrera bat. Dinamizatzaile baten beharra ikusten da eta honek bere harrera-bulegoa izan beharko duela. Bestalde, diseinatu diren espazioak ez dira estankoak eta ez dira helburu edo erabilera bakar batera lotuko, momentuaren arabera modu batera edo bestera erabiliko dira. Horretarako, altzari mugikorrak planteatzen dira, baita mugikorrak izan daitezkeen beste elementu batzuk ere, intimitate bat edo akustikoki moldatzeko aukera eskaintzen dutenak. Bigarren solairuan erabilera anitzeko gela handi bat aurreikusten da, eta baita zerbitzutarako bulegoak ere, pribatutasuna izango duen itxaron gela batekin. Hirugarren solairua teilatupean kokatzen da eta hemen ere askotariko erabilera publikoak izan ditzaketen espazioak kokatuko dira. Takila edo biltegi baten beharra ere azaleratu da, eragile ezberdinek euren materiala gordetzeko. Zalantza handienak etxeak izan beharreko sukaldeak sortu ditu, kokalekuak batetik eta izan beharko lukeen pribatutasun edo publikotasun mailak bestetik, sozializatzeko eta ahalduntzeko espazio interesgarria izan daitekeelako askoren iritziz. Atzoko ekarpenak jasota, uztailaren 12an aurkezpen saio ireki bat egingo da barne antolaketa azaldu eta hurrengo pausoen berri emateko.

Oñatiko emakumeen nahi eta beharrak planoetan marrazteari ekin dio Emakumion Etxia Eraikitzen parte-hartze prozesuak Emakumion Etxiaren parte-hartze prozesu osoan zehar landutako eta barne antolaketa erabakitzeko lehenengo saioan jasotako nahi, behar eta eskaeretatik, espazioen proposamen ezberdinak ekarri ditu Juntura arkitekto taldeak bigarren saiora. "Zer nahi duzu gertatzea Emakumion Etxian?" galderatik abiatuta, eskaera batzuk adostu ziren pasa den saioan. Eskaera horietan oinarrituta, pribatutasun maila ezberdinak eta etxearen erabileran egon daitezkeen modu edo sekuentzia ezberdinak irudikatu dituzte arkitektoek. Hala, etxearen behe solairua espazio irekiena bezala proposatu dute eta solairuak igotzen joan ahala, pribatutasuna handitzen joatea. Bost egoeretara egokitu dute etxea: Zerbitzua jasotzera joatea (lege aholkularitza, tratu txarren artapena, aholkularitza psikologikoa...), informazio bila, jendearekin topatzera, ekitaldi bat ikustera eta tailer edo ikastaro batean parte-hartzera. Egoera bakoitzak eskatzen duen pribatutasun edo irekitasuna bermatzeko, bi sarrera planteatu dituzte. Aita Madina kaletik bata, pribatuagoa eta intimitatea bermatuko duena, eta Kale Zaharretik bigarrena, irekiagoa, etxeak eta kaleak bat egiten duten eremu moduan. Horrela, zerbitzua jasotzera datorren emakume bat Aita Madina kaletik sartuko litzateke, ate diskreto batetik, egoera delikatuen aurrean moldagarria den altzari batekin, eta inork ez ikusteko moduan artatuko litzateke, bertatik hirugarren solairura bideratuz, eskilaretatik edo igogailuarekin, pribatutasun gehien daukaten bulego edo espazioetara. Aldiz, jendearekin topatzera doazenen kasuan, Kale zaharreko sarreratik sartuko lirateke eta bertan topagune handi bat egongo litzateke, publikoa, ondoren sukalde edo office batera sarbidea duena eta, jarraian, egoteko leku lasaiago bat, etxeak duen altuera aldaketan armailak jarriz, puffak... Lehen solairuan, berriz, akustikoki egokitutako espazio bat egongo litzateke, eta gela balioanitz ezberdinak, diafanoak eta zatitu daitezkeenak, moldagarriak. Helburua ez baita erabilera bakarreko gelak sortzea. Hemen egingo lirateke ekitaldi txikiak, Jabetze eskolak, tailerrak... Proposamenaren gainean, egokitzapenak Bigarren saio honetan ekarpenak egin dituzte parte-hartzaileek. Egokitasunak baloratu, lehentasunak finkatu, faltan sumatutakoa eskatu eta oraindik eztabaida sortzen duten gaiak edo "patata beroak" identifikatu, hala nola, sorkuntza gune baten beharra, sukaldearen ekipamendua, bi atek kudeaketan zein eragin izan ditzakeen, teilatupeari zein erabilera eman edo eragile feminista ezberdinek materiala uzteko edo euren jarduna gauzatzeko beharko luketen azpiegitura eta kudeatzeko modua. Orain Juntura arkitekto taldeak ekarpen horiekin guztiekin beste proposamen bat egokituko du eta ekainaren 21ean aurkeztuko du Eltziako hirugarren solairuan, 18:00etan. Oñatiko Udaletik adierazi dute, beharrezko ikusten bada eta parte-hartze prozesuak hala eskatzen badu, saio gehiago egingo direla guztia zehazteko. ::::::::::::::::::::::::: El proceso participativo de la Casa de las Mujeres comienza a dibujar en planos los deseos y necesidades de las mujeres de Oñati El equipo de arquitectas de Juntura ha traído a la segunda sesión diferentes propuestas de espacios a partir de los deseos, necesidades y demandas que se han trabajado durante todo el proceso participativo de la Casa de las Mujeres y recogidas en la primera sesión para decidir su organización interna. A partir de la pregunta "¿Qué quieres que ocurra en Emakumion Etxia?", se acordaron algunas peticiones en la pasada sesión. En base a estas peticiones, las arquitectas han representado diferentes grados de privacidad y diferentes formas o secuencias que pueden existir en el uso de la casa. Así, la planta baja de la casa se ha propuesto como el espacio más abierto y a medida que los pisos van subiendo, la privacidad va aumentando.Han adaptado la casa a cinco situaciones: Acudir a recibir un servicio (asesoramiento legal, atención a mujeres que sufren violencia, asesoramiento psicológico...), buscar información, encontrarse con la gente, ver un evento y participar en un taller o curso. Para garantizar la privacidad o apertura que requiere cada situación, plantean dos entradas. Por la calle Aita Madina una, más privada y que garantice la intimidad, y por Kale Zaharra la segunda, más abierta, de forma que confluyan la que casa y la calle. Así, una mujer que viniera a recibir un servicio entraría por la calle Aita Madina, por una puerta discreta, con un mobiliario adaptable ante situaciones delicadas y sería atendida de forma que nadie la viera, derivando desde ahí hacia la tercera planta, desde las escaleras o el ascensor, a las oficinas o espacios con más privacidad. En cambio, en el caso de quienes vayan a encontrarse con la gente, entrarían por la entrada de Kale Zaharra y allí habría un gran punto de encuentro público y amplio, que después tendría acceso a una cocina u office y, después, un lugar más tranquilo para estar, con gradas en el cambio de altura que tiene la casa, puffs... En la primera planta, en cambio, habría un espacio acondicionado acústicamente y diferentes salas polivalentes, diáfanas y fragmentables, adaptables. Porque no se trata de crear aulas de un solo uso. Aquí se celebrarían pequeños eventos, Escuelas de Empoderamiento, talleres... Adaptaciones sobre la propuesta En esta segunda sesión las participantes han realizado varias aportaciones. Han valorado su idoneidad, han establecido prioridades, pedido lo que se echa en falta e identificado cuestiones que todavía generan controversia o son "patatas calientes", como la necesidad de un espacio de creación, el equipamiento de la cocina, las posibles repercusiones en la gestión de que la casa tenga dos entradas, el uso del ático o las diferentes necesidades que puedan tener distintos grupos feministas para depositar su material o llevar a cabo su actividad. Ahora el equipo de arquitectas de Juntura adaptará con todas estas aportaciones otra propuesta que presentará el 21 de junio a las 18:00 horas en la tercera planta de Eltzia. Desde el Ayuntamiento han señalado que «si se considera necesario y el proceso participativo lo requiere, se realizarán más sesiones para concretar todo». ARGAZKIAK / FOTOS

Parte-hartze prozesuan erabakitako Emakumion Etxiaren barne antolaketa uztailaren 12an aurkeztuko da Oñatiko Emakumion Etxiak dagoeneko sustrai sendoak errotu ditu. Etxearen barne espazioen antolaketa erabakitzeko azken saioa izan zen atzokoa. Bertan hartutako erabaki eta jasotako ekarpenekin, Juntura arkitekto taldeak proposamen definitiboa osatuko du eta uztailaren 12an egingo da aurkezpen irekia. Etorkizunean etxeak izango duen erabileran barne espazioen banaketak duen garrantziaz jabetuta, Emakumion Etxiaren barne antolaketa erabakitzeko hiru saio egin dira parte-hartze prozesuaren baitan. Atzoko saioa aurrekoetan adostutako premisak berretsi eta zalantza gehiago zorrarazten zituzten “patata beroak” argitzeko saioa izan zen. Gauzak horrela, etxeak dituen hiru solairuen banaketa egiteko, erabaki da beheko solairua irekia edo publikoena izango dela, alde batetik bestera joateko aukerarekin, eta bi sarrera izango dituela: Kale Zaharretik sarrera nagusia eta Aita Madina kaletik pribatutasun handiagoa bermatzen duen beste sarrera bat. Dinamizatzaile baten beharra ikusten da eta honek bere harrera-bulegoa izan beharko duela. Bestalde, diseinatu diren espazioak ez dira estankoak eta ez dira helburu edo erabilera bakar batera lotuko, momentuaren arabera modu batera edo bestera erabiliko dira. Horretarako, altzari mugikorrak planteatzen dira, baita mugikorrak izan daitezkeen beste elementu batzuk ere, intimitate bat edo akustikoki moldatzeko aukera eskaintzen dutenak. Bigarren solairuan erabilera anitzeko gela handi bat aurreikusten da, eta baita zerbitzutarako bulegoak ere, pribatutasuna izango duen itxaron gela batekin. Hirugarren solairua teilatupean kokatzen da eta hemen ere askotariko erabilera publikoak izan ditzaketen espazioak kokatuko dira. Takila edo biltegi baten beharra ere azaleratu da, eragile ezberdinek euren materiala gordetzeko. Zalantza handienak etxeak izan beharreko sukaldeak sortu ditu, kokalekuak batetik eta izan beharko lukeen pribatutasun edo publikotasun mailak bestetik, sozializatzeko eta ahalduntzeko espazio interesgarria izan daitekeelako askoren iritziz. Atzoko ekarpenak jasota, uztailaren 12an aurkezpen saio ireki bat egingo da barne antolaketa azaldu eta hurrengo pausoen berri emateko.

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Aliquam erat volutpat ut wisi enim ad minim

OÑATI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Bisitetatik aukeretara

Mahai-ingurua

2023/01/21

2023/04/25

Coloquio

De las visitas a las oportunidades

3. fasea

SUSTRAIAK

Raíces

Bisitetatik aukeretara Oñati irratia: Jone Arriolabengoa Berdintasun teknikariari elkarrizketa.

[EUS] Oñatiko Emakumion Etxia, zer eta zertarako? Emakumeen ahalduntze prozesuak bideratzeko, indarkeria matxistaren prebentzio, arreta eta erreparazio prozesuak garatzeko eta emakumeen saretze eta antolaketarako espazioak dira emakumeen etxeak.

 • Batzeko, elkartzeko, partekatzeko, elkarren artean babesteko.
 • Ahalduntzeko.
 • Antolatzeko.
 • Eragiteko.
Bakoitza behar batetik etor daiteke emakumeen etxera; era askotara eman diezaieke erantzuna emakumeen etxeak behar horiei. Parte-hartze prozesuaren helburua: Guztion artean adostutako EMAKUMEEN ETXEA martxan jartzea. Irekia, anitza, partekatua, feminista, errespetuzkoa, emankorra, bizia, geurea. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [CAST] Casa de las mujeres de Oñati, ¿qué y para qué? Las casas de las mujeres son espacios para orientar los procesos de empoderamiento de las mujeres, para la prevención, atención y reparación de la violencia machista y para la creación de redes y organización entre mujeres.
 • Para unirnos, para juntarnos, para compartir, para protegernos entre nosotras.
 • Para el empoderamiento.
 • Para organizarse.
 • Para influir.
Cada una puede venir a la casa de las mujeres desde una necesidad diferente; la casa de las mujeres puede dar respuesta a esas necesidades de muchas maneras. Objetivo del proceso participativo: Puesta en marcha de la CASA DE LAS MUJERES consensuada entre todas. Abierta, plural, compartida, feminista, respetuosa, productiva, viva, nuestra.

🌑🌒🌕 Emakumion Etxe feminista, komunitario, intersekzional eta ahalduntzaile baten oinarriak errotzenZer esan nahi dugu Oñatiko emakumion etxia feminista, komunitarioa, intersekzionala eta ahalduntzailea izango dela diogunean? Lau oinarri horiek definitzeko mahai-ingurua egin dugu parte-hartze prozesuaren baitan, etxearen sustraiak finkatzeko eta guztiok “kode berdinean” hitz egiteko.Emakumion Etxia Eraikitzen parte-hartze prozesua errotze fasean murgildu da dagoeneko. Bertan, definitze eta erabakitzeari ekingo diogu uda bitartean egingo ditugun saioetan. Mahai-inguru batekin eman diogu hasiera. Bertan, Oñatiko Udaleko parte-hartze teknikaria den Onintza Andres Arancetak, Bidez Bide elkarteko Soraya Ronquillo Peñak eta Olatz Dañobeitia Ceballos, Gipuzkoako Foru Aldundiko parte-hartze teknikariak hartu dute parte.::::::::::::::::::::🌑🌒🌕 Enraizando las bases de una Casa de las Mujeres feminista, comunitaria, interseccional y empoderadora¿Qué queremos decir cuando decimos que la casa de las mujeres de Oñati será feminista, comunitaria, interseccional y empoderadora? Para definir estas cuatro bases hemos celebrado una mesa redonda en el marco del proceso participativo, para asentar las raíces de la casa y para que todas hablemos en un código común.El proceso participativo Emakumion Etxia Eraikitzen ya se ha embarcado en la fase de enraizamiento. En las sesiones que se desarrollarán hasta el verano, comenzaremos a definir y a decidir. En esta mesa redonda han participado Onintza Andrés Aranceta, técnica de participación del Ayuntamiento de Oñati, Soraya Ronquillo Peña, de la asociación Bidez Bide, y Olatz Dañobeitia Ceballos, técnica de participación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

🌑🌒🌕 Emakumion Etxe feminista, komunitario, intersekzional eta ahalduntzaile baten oinarriak errotzenZer esan nahi dugu Oñatiko emakumion etxia feminista, komunitarioa, intersekzionala eta ahalduntzailea izango dela diogunean? Lau oinarri horiek definitzeko mahai-ingurua egin dugu parte-hartze prozesuaren baitan, etxearen sustraiak finkatzeko eta guztiok “kode berdinean” hitz egiteko.Emakumion Etxia Eraikitzen parte-hartze prozesua errotze fasean murgildu da dagoeneko. Bertan, definitze eta erabakitzeari ekingo diogu uda bitartean egingo ditugun saioetan. Mahai-inguru batekin eman diogu hasiera. Bertan, Oñatiko Udaleko parte-hartze teknikaria den Onintza Andres Arancetak, Bidez Bide elkarteko Soraya Ronquillo Peñak eta Olatz Dañobeitia Ceballos, Gipuzkoako Foru Aldundiko parte-hartze teknikariak hartu dute parte.::::::::::::::::::::🌑🌒🌕 Enraizando las bases de una Casa de las Mujeres feminista, comunitaria, interseccional y empoderadora¿Qué queremos decir cuando decimos que la casa de las mujeres de Oñati será feminista, comunitaria, interseccional y empoderadora? Para definir estas cuatro bases hemos celebrado una mesa redonda en el marco del proceso participativo, para asentar las raíces de la casa y para que todas hablemos en un código común.El proceso participativo Emakumion Etxia Eraikitzen ya se ha embarcado en la fase de enraizamiento. En las sesiones que se desarrollarán hasta el verano, comenzaremos a definir y a decidir. En esta mesa redonda han participado Onintza Andrés Aranceta, técnica de participación del Ayuntamiento de Oñati, Soraya Ronquillo Peña, de la asociación Bidez Bide, y Olatz Dañobeitia Ceballos, técnica de participación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Bisitetatik aukeretara Oñati irratia: Jone Arriolabengoa Berdintasun teknikariari elkarrizketa.

2022/10/19

Topaketa

2022/11/04

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Aliquam erat volutpat ut wisi enim ad minim

OÑATI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Azpeitia - Zumaia

2022/11/18

Hernani - Donostia

2. fasea

BISITAK

Encuentro

Visitas

[EUS] Emakumeen etxeak zergatik? Zertarako? Carmen Diez Mintegi eta Margaret Bullen EHUko Antropologia Feminista Ikerketa Taldeko kideak Betidanik elkartzeko espazio propioak behar izan ditugu emakumeok, gure ahotsak entzun ahal izateko, libre azaltzeko gure kezkak, gure bizipenak konpartitzeko. Espazio hauek behar ditugu gure eskubideak errebindikatzeko, berdintasunean bizitzeko, gizartea eraldatzeko. Aurrerapenak lortu ditugu, bai, baina adi egon behar gara, lorpen horiek, eskubide horiek, beti galtzeko arriskuan daude eta. Etxe hau zertarako behar dugun? Bada, gure inguruko emakumeak ezagutzeko, lagunak, bizilagunak, elkartekideak, ezezagunak, hemengoak eta hangoak, gazteak eta adinekoak, gu bezalakoak eta antzekoak ez direnak… Gure herriaren aniztasuna ospatzeko, jatorriz eta hiztun ezberdinen artean komunikatzeko modu bat topatzeko, euskara babesten dugun bitartean. Gaurko mundu globalizatuan, egoera oso desberdinak bizi ditugu emakumeok, baina gauza asko konpartitzen ditugu. Indibidualismoa eta fragmentazioaren kontra elkarrekin egin behar dugu, elkarrengandik indartuz, sareak ehunduz. Elkarrekin, geure burua zaintzeko aukera dugu, osasungarria baita besteekin aritzea. Etxearen lehioak eta ateak zabaltzen direnean, bide emango digu energia berritzeko, inspiratzeko, burua aireztatzeko. Eta azkenik, elkarrekin gozatzeko; Plazerra ere politikoa da eta. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [CAST] Casas de las mujeres, ¿por qué y para qué? Carmen Diez Mintegi eta Margaret Bullen Grupo de investigación de Antrología Feminista de la UPV Desde siempre las mujeres hemos necesitado espacios propios de encuentro para poder escuchar nuestras voces, expresar libremente nuestras inquietudes, compartir nuestras vivencias. Necesitamos estos espacios para reivindicar nuestros derechos, para vivir en igualdad, para transformar la sociedad. Hemos conseguido avances, sí, pero hay que estar atentas, porque esos logros, esos derechos, siempre corren el riesgo de perderse. ¿Para qué necesitamos esta casa? Pues para conocer a las mujeres de nuestro entorno, a las amigas, vecinas, asociadas, desconocidas, de aquí y de allí, jóvenes y mayores, similares y que no son como nosotras. Para celebrar la diversidad de nuestro pueblo, para encontrar una forma de comunicarse con mujeres de origen y habla diferentes, mientras apoyamos el euskera. En el mundo globalizado actual, las mujeres vivimos situaciones muy diferentes, pero compartimos muchas cosas. Debemos luchar contra el individualismo y la fragmentación juntas, fortaleciéndolos unas de otras, tejiendo redes. Juntas, tenemos la oportunidad de cuidarnos a nosotras mismas, porque es saludable lidiar con las demás. Cuando se abran las ventanas y puertas de la casa, nos permitirá renovar la energía, inspirarnos, ventilar la cabeza. Y por último, para disfrutar juntas; porque el placer también es político.

Azpeitiko Emakumeen Txokoa Zumaiako Emakumeon* Etxea

Hernaniko Kulturarteko Plaza Feminista Donostiako Emakumeen Etxea

Oñatiko Emakumion Etxia, zer eta zertarako? Emakumeen ahalduntze prozesuak bideratzeko, indarkeria matxistaren prebentzio, arreta eta erreparazio prozesuak garatzeko eta emakumeen saretze eta antolaketarako espazioak dira emakumeen etxeak.

 • Batzeko, elkartzeko, partekatzeko, elkarren artean babesteko.
 • Ahalduntzeko.
 • Antolatzeko.
 • Eragiteko.
Bakoitza behar batetik etor daiteke emakumeen etxera; era askotara eman diezaieke erantzuna emakumeen etxeak behar horiei.

Hernaniko Kulturarteko Plaza Feminista Donostiako Emakumeen Etxea

Azpeitiko Emakumeen Txokoa Zumaiako Emakumeon* Etxea

[EUS] Emakumeen etxeak zergatik? Zertarako? Carmen Diez Mintegi eta Margaret Bullen EHUko Antropologia Feminista Ikerketa Taldeko kideak Betidanik elkartzeko espazio propioak behar izan ditugu emakumeok, gure ahotsak entzun ahal izateko, libre azaltzeko gure kezkak, gure bizipenak konpartitzeko. Espazio hauek behar ditugu gure eskubideak errebindikatzeko, berdintasunean bizitzeko, gizartea eraldatzeko. Aurrerapenak lortu ditugu, bai, baina adi egon behar gara, lorpen horiek, eskubide horiek, beti galtzeko arriskuan daude eta. Etxe hau zertarako behar dugun? Bada, gure inguruko emakumeak ezagutzeko, lagunak, bizilagunak, elkartekideak, ezezagunak, hemengoak eta hangoak, gazteak eta adinekoak, gu bezalakoak eta antzekoak ez direnak… Gure herriaren aniztasuna ospatzeko, jatorriz eta hiztun ezberdinen artean komunikatzeko modu bat topatzeko, euskara babesten dugun bitartean. Gaurko mundu globalizatuan, egoera oso desberdinak bizi ditugu emakumeok, baina gauza asko konpartitzen ditugu. Indibidualismoa eta fragmentazioaren kontra elkarrekin egin behar dugu, elkarrengandik indartuz, sareak ehunduz. Elkarrekin, geure burua zaintzeko aukera dugu, osasungarria baita besteekin aritzea. Etxearen lehioak eta ateak zabaltzen direnean, bide emango digu energia berritzeko, inspiratzeko, burua aireztatzeko. Eta azkenik, elkarrekin gozatzeko; Plazerra ere politikoa da eta. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [CAST] Casas de las mujeres, ¿por qué y para qué? Carmen Diez Mintegi eta Margaret Bullen Grupo de investigación de Antrología Feminista de la UPV Desde siempre las mujeres hemos necesitado espacios propios de encuentro para poder escuchar nuestras voces, expresar libremente nuestras inquietudes, compartir nuestras vivencias. Necesitamos estos espacios para reivindicar nuestros derechos, para vivir en igualdad, para transformar la sociedad. Hemos conseguido avances, sí, pero hay que estar atentas, porque esos logros, esos derechos, siempre corren el riesgo de perderse. ¿Para qué necesitamos esta casa? Pues para conocer a las mujeres de nuestro entorno, a las amigas, vecinas, asociadas, desconocidas, de aquí y de allí, jóvenes y mayores, similares y que no son como nosotras. Para celebrar la diversidad de nuestro pueblo, para encontrar una forma de comunicarse con mujeres de origen y habla diferentes, mientras apoyamos el euskera. En el mundo globalizado actual, las mujeres vivimos situaciones muy diferentes, pero compartimos muchas cosas. Debemos luchar contra el individualismo y la fragmentación juntas, fortaleciéndolos unas de otras, tejiendo redes. Juntas, tenemos la oportunidad de cuidarnos a nosotras mismas, porque es saludable lidiar con las demás. Cuando se abran las ventanas y puertas de la casa, nos permitirá renovar la energía, inspirarnos, ventilar la cabeza. Y por último, para disfrutar juntas; porque el placer también es político.

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Aliquam erat volutpat ut wisi enim ad minim

OÑATI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Abiapuntua

[EUS] ABIAPUNTUA 2017ko aurrekontu parte-hartzaileen prozesuan herritarrek adierazitakoa jarraiki, Oñatiko udalak 2020 urtean Oñatiko emakumeen espazioaren inguruko aurre-diagnostiko dokumentua eratu zuen. Prozesu horren asmoa izan da, herriko emakumeek eta mugimendu feministak identifikatutako behar horren gainean diagnostiko bat egitea, herriko emakumeen aniztasuna kontuan hartuta, eta emakume ezberdinek identifikatutako gakoen identifikaziotik. Horren bidez, ikuspegi ezberdinen arteko elkarguneak identifikatu, eta emakumeen ahalduntze kolektiborako gune izan nahi duen espazio horren konfigurazio adostu baterako bidea zein izan zitekeen profilatzea zen helburua. Era berean, maila politikoan egitasmoa definitu eta kokatzeko ariketa ere izan da aipatutako diagnostiko lana. Diagnostiko horrek, emakumeen etxearen beharra agerian uzteaz gain, parte-hartze prozesuaren oinarriak ezarri ditu, proiektuaren gainean egon daitezkeen adostasun eta desadostasunak agerian utziz. Diagnostiko horretan oinarrituta eta Oñatiko Emakumion Kontseiluaren babesarekin, emakumeen etxearen eraikitze prozesua jarri zuen abian Oñatiko udalak. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [CAST] ORIGEN De acuerdo con lo manifestado por la ciudadanía en el proceso de presupuestos participativos de 2017, el Ayuntamiento de Oñati elaboró en el año 2020 un documento pre-diagnóstico sobre el espacio de las mujeres en Oñati. Este proceso ha pretendido realizar un diagnóstico sobre esta necesidad identificada por las mujeres y el movimiento feminista de la localidad, teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres, y desde la identificación de las claves identificadas por las diferentes mujeres. Con ello se pretendía identificar puntos de encuentro entre diferentes perspectivas y perfilar cuál podría ser el camino hacia una configuración consensuada de ese espacio que pretende ser un espacio de empoderamiento colectivo de las mujeres. Asimismo, el citado trabajo de diagnóstico ha sido un ejercicio de definición y posicionamiento del proyecto a nivel político. Este diagnóstico, además de visibilizar la necesidad de la casa de las mujeres, ha sentado las bases del proceso participativo, poniendo de manifiesto los posibles consensos y desacuerdos sobre el proyecto. En base a este diagnóstico y con el apoyo de Oñatiko Emakumion Kontseilua, el Ayuntamiento de Oñati puso en marcha el proceso de construcción de la casa de las mujeres.

2022

Etxea erostea

2022

0. fasea

ABIATZEA

Adostasun politikoa

2017

Inicio

Origen

[EUS] ABIAPUNTUA 2017ko aurrekontu parte-hartzaileen prozesuan herritarrek adierazitakoa jarraiki, Oñatiko udalak 2020 urtean Oñatiko emakumeen espazioaren inguruko aurre-diagnostiko dokumentua eratu zuen. Prozesu horren asmoa izan da, herriko emakumeek eta mugimendu feministak identifikatutako behar horren gainean diagnostiko bat egitea, herriko emakumeen aniztasuna kontuan hartuta, eta emakume ezberdinek identifikatutako gakoen identifikaziotik. Horren bidez, ikuspegi ezberdinen arteko elkarguneak identifikatu, eta emakumeen ahalduntze kolektiborako gune izan nahi duen espazio horren konfigurazio adostu baterako bidea zein izan zitekeen profilatzea zen helburua. Era berean, maila politikoan egitasmoa definitu eta kokatzeko ariketa ere izan da aipatutako diagnostiko lana. Diagnostiko horrek, emakumeen etxearen beharra agerian uzteaz gain, parte-hartze prozesuaren oinarriak ezarri ditu, proiektuaren gainean egon daitezkeen adostasun eta desadostasunak agerian utziz. Diagnostiko horretan oinarrituta eta Oñatiko Emakumion Kontseiluaren babesarekin, emakumeen etxearen eraikitze prozesua jarri zuen abian Oñatiko udalak. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [CAST] ORIGEN De acuerdo con lo manifestado por la ciudadanía en el proceso de presupuestos participativos de 2017, el Ayuntamiento de Oñati elaboró en el año 2020 un documento pre-diagnóstico sobre el espacio de las mujeres en Oñati. Este proceso ha pretendido realizar un diagnóstico sobre esta necesidad identificada por las mujeres y el movimiento feminista de la localidad, teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres, y desde la identificación de las claves identificadas por las diferentes mujeres. Con ello se pretendía identificar puntos de encuentro entre diferentes perspectivas y perfilar cuál podría ser el camino hacia una configuración consensuada de ese espacio que pretende ser un espacio de empoderamiento colectivo de las mujeres. Asimismo, el citado trabajo de diagnóstico ha sido un ejercicio de definición y posicionamiento del proyecto a nivel político. Este diagnóstico, además de visibilizar la necesidad de la casa de las mujeres, ha sentado las bases del proceso participativo, poniendo de manifiesto los posibles consensos y desacuerdos sobre el proyecto. En base a este diagnóstico y con el apoyo de Oñatiko Emakumion Kontseilua, el Ayuntamiento de Oñati puso en marcha el proceso de construcción de la casa de las mujeres.

Compra de la casa

Acuerdo político

ETXEAREN EROSKETA Emakumion kontseiluaren laguntzarekin, diagnostikoan oinarrituta, emakumeen etxearen erosketa bideratu zen. :::::::::::::::::::::::: COMPRA DE LA CASA Con el apoyo del consejo de mujeres, en base al diagnóstico, se canalizó la compra de la casa de las mujeres.

Oñatiko Emakumion Etxia, zer eta zertarako? Emakumeen ahalduntze prozesuak bideratzeko, indarkeria matxistaren prebentzio, arreta eta erreparazio prozesuak garatzeko eta emakumeen saretze eta antolaketarako espazioak dira emakumeen etxeak.

 • Batzeko, elkartzeko, partekatzeko, elkarren artean babesteko.
 • Ahalduntzeko.
 • Antolatzeko.
 • Eragiteko.
Bakoitza behar batetik etor daiteke emakumeen etxera; era askotara eman diezaieke erantzuna emakumeen etxeak behar horiei. :::::::::::::::::::::::::::::::: Casa de las mujeres de Oñati, ¿qué y para qué? Las casas de las mujeres son espacios para orientar los procesos de empoderamiento de las mujeres, para desarrollar los procesos de prevención, atención y reparación de la violencia machista y para entrejer relaciones y organizarse entre las mujeres.
 • Para unirnos, para juntarnos, para compartir, para protegernos.
 • Empoderamiento.
 • Para organizarse.
 • Para influir.
Cada una puede venir a la casa de las mujeres desde una necesidad diferente; la casa de las mujeres puede dar respuesta a esas necesidades de muchas maneras.

[EUS] Adostasun politikoa OINARRI SENDOA DUEN EGITASMOA DA OÑATIKO EMAKUMEEN ETXEA. 2020an burututako diagnostikoa oinarri, 2022ko udaberrian udalean ordezkaritza zuten alderdi politikoen arteko elkarrizketan adostu zen abiapuntua: lau printzipio gidari, hiru konpromiso eta lau erronka. Denak eztabaidagarriak, baina denak landuak eta adostuak. Printzipio gidariak: - Feminista. - Intersekzionala. - Komunitarioa. - Ahalduntzailea. Konpromisoak: - Proiektua martxan jartzeko beharrezko baliabide pertsonal eta ekonomikoak eskaintzea. - Aniztasuna kudeatzeko tresna egokiak eskaintzea. - Parte hartze prozesu zaindua eta eskaintzea. Erronkak: - Udala eta herriko eragile eta norbanakoen arteko lankidetzatik eraikitako espazioa sortzea. - Udalaren eta herritarren beharrak aseko dituen espazioa. - Herriko bestelako proiektuekin osagarria izango den ekimena. - Herriko emakume guztiei irekia. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [CAST] Acuerdo político LA CASA DE LAS MUJERES DE OÑATI ES UN PROYECTO DE BASE SÓLIDA. En base al diagnóstico realizado en 2020, en la primavera de 2022 los partidos políticos con representación en el ayuntamiento acordaron el punto de partida: cuatro principios rectores, tres compromisos y cuatro retos. Todos discutibles, pero todos trabajados y consensuados. Principios rectores: - Paradigma feminista. - Inclusión – interseccionalidad – convivencia. - Visión comunitaria. - Visión empoderadora. Compromisos: - Proporcionar los recursos personales y económicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. - Proporcionar herramientas adecuadas para la gestión de la diversidad. - Ofrecer un proceso participativo cuidado. Retos: - Crear un espacio construido desde la colaboración entre el Ayuntamiento y los agentes e individuos del municipio. - Espacio que satisfaga las necesidades del Ayuntamiento y de la ciudadanía. - Iniciativa complementaria a otros proyectos locales. - Abierto a todas las mujeres de la localidad.

[EUS] Adostasun politikoa OINARRI SENDOA DUEN EGITASMOA DA OÑATIKO EMAKUMEEN ETXEA. 2020an burututako diagnostikoa oinarri, 2022ko udaberrian udalean ordezkaritza zuten alderdi politikoen arteko elkarrizketan adostu zen abiapuntua: lau printzipio gidari, hiru konpromiso eta lau erronka. Denak eztabaidagarriak, baina denak landuak eta adostuak. Printzipio gidariak: - Feminista. - Intersekzionala. - Komunitarioa. - Ahalduntzailea. Konpromisoak: - Proiektua martxan jartzeko beharrezko baliabide pertsonal eta ekonomikoak eskaintzea. - Aniztasuna kudeatzeko tresna egokiak eskaintzea. - Parte hartze prozesu zaindua eta eskaintzea. Erronkak: - Udala eta herriko eragile eta norbanakoen arteko lankidetzatik eraikitako espazioa sortzea. - Udalaren eta herritarren beharrak aseko dituen espazioa. - Herriko bestelako proiektuekin osagarria izango den ekimena. - Herriko emakume guztiei irekia. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [CAST] Acuerdo político LA CASA DE LAS MUJERES DE OÑATI ES UN PROYECTO DE BASE SÓLIDA. En base al diagnóstico realizado en 2020, en la primavera de 2022 los partidos políticos con representación en el ayuntamiento acordaron el punto de partida: cuatro principios rectores, tres compromisos y cuatro retos. Todos discutibles, pero todos trabajados y consensuados. Principios rectores: - Paradigma feminista. - Inclusión – interseccionalidad – convivencia. - Visión comunitaria. - Visión empoderadora. Compromisos: - Proporcionar los recursos personales y económicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. - Proporcionar herramientas adecuadas para la gestión de la diversidad. - Ofrecer un proceso participativo cuidado. Retos: - Crear un espacio construido desde la colaboración entre el Ayuntamiento y los agentes e individuos del municipio. - Espacio que satisfaga las necesidades del Ayuntamiento y de la ciudadanía. - Iniciativa complementaria a otros proyectos locales. - Abierto a todas las mujeres de la localidad.

ETXEAREN EROSKETA Emakumion kontseiluaren laguntzarekin, diagnostikoan oinarrituta, emakumeen etxearen erosketa bideratu zen. :::::::::::::::::::::::: COMPRA DE LA CASA Con el apoyo del consejo de mujeres, en base al diagnóstico, se canalizó la compra de la casa de las mujeres.

[EUS] 2017ko aurrekontu parte-hartzaileen prozesuan herritarrek adierazitakoa jarraiki, Oñatiko udalak 2020 urtean Oñatiko emakumeen espazioaren inguruko aurre-diagnostiko dokumentua eratu zuen. Prozesu honen asmoa izan da, herriko emakumeek eta mugimendu feministak identifikatutako behar horren gainean diagnostiko bat egitea, herriko emakumeen aniztasuna kontuan hartuta, eta emakume ezberdinek identifikatutako gakoen identifikaziotik. Horren bidez, ikuspegi ezberdinen arteko elkarguneak identifikatu, eta emakumeen ahalduntze kolektiborako gune izan nahi duen espazio horren konfigurazio adostu baterako bidea zein izan zitekeen profilatzea zen helburua. Era berean, maila politikoan egitasmoa definitu eta kokatzeko ariketa ere izan da aipatutako diagnostiko lana. Diagnostiko horrek, emakumeen etxearen beharra agerian uzteaz gain, parte hartze prozesuaren oinarriak ezarri ditu, proiektuaren gainean egon daitezkeen adostasun eta desadostasunak agerian utziz. Diagnostiko horretan oinarrituta eta Oñatiko Emakumion Kontseiluaren babesarekin, emakumeen etxearen eraikitze prozesua jarri zuen abian Oñatiko udalak. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [CAST] De acuerdo con lo manifestado por la ciudadanía en el proceso de presupuestos participativos de 2017, el Ayuntamiento de Oñati elaboró en el año 2020 un documento pre-diagnóstico sobre el espacio de las mujeres en Oñati. Este proceso ha pretendido realizar un diagnóstico sobre esta necesidad identificada por las mujeres y el movimiento feminista del pueblo, teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres de la localidad, y desde la identificación de las claves identificadas por las diferentes mujeres. Con ello se pretendía identificar puntos de encuentro entre diferentes perspectivas y perfilar cuál podría ser el camino hacia una configuración consensuada de ese espacio que pretende ser un espacio de empoderamiento colectivo de las mujeres. Asimismo, el citado trabajo de diagnóstico ha sido un ejercicio de definición y posicionamiento del proyecto a nivel político. Este diagnóstico, además de visibilizar la necesidad de la casa de las mujeres, ha sentado las bases del proceso participativo, poniendo de manifiesto los posibles consensos y desacuerdos sobre el proyecto. En base a este diagnóstico y con el apoyo del Consejo de las Mujeres de Oñati, el Ayuntamiento de Oñati puso en marcha el proceso de construcción de la casa de las mujeres.

[EUS] 2017ko aurrekontu parte-hartzaileen prozesuan herritarrek adierazitakoa jarraiki, Oñatiko udalak 2020 urtean Oñatiko emakumeen espazioaren inguruko aurre-diagnostiko dokumentua eratu zuen. Prozesu honen asmoa izan da, herriko emakumeek eta mugimendu feministak identifikatutako behar horren gainean diagnostiko bat egitea, herriko emakumeen aniztasuna kontuan hartuta, eta emakume ezberdinek identifikatutako gakoen identifikaziotik. Horren bidez, ikuspegi ezberdinen arteko elkarguneak identifikatu, eta emakumeen ahalduntze kolektiborako gune izan nahi duen espazio horren konfigurazio adostu baterako bidea zein izan zitekeen profilatzea zen helburua. Era berean, maila politikoan egitasmoa definitu eta kokatzeko ariketa ere izan da aipatutako diagnostiko lana. Diagnostiko horrek, emakumeen etxearen beharra agerian uzteaz gain, parte hartze prozesuaren oinarriak ezarri ditu, proiektuaren gainean egon daitezkeen adostasun eta desadostasunak agerian utziz. Diagnostiko horretan oinarrituta eta Oñatiko Emakumion Kontseiluaren babesarekin, emakumeen etxearen eraikitze prozesua jarri zuen abian Oñatiko udalak. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [CAST] De acuerdo con lo manifestado por la ciudadanía en el proceso de presupuestos participativos de 2017, el Ayuntamiento de Oñati elaboró en el año 2020 un documento pre-diagnóstico sobre el espacio de las mujeres en Oñati. Este proceso ha pretendido realizar un diagnóstico sobre esta necesidad identificada por las mujeres y el movimiento feminista del pueblo, teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres de la localidad, y desde la identificación de las claves identificadas por las diferentes mujeres. Con ello se pretendía identificar puntos de encuentro entre diferentes perspectivas y perfilar cuál podría ser el camino hacia una configuración consensuada de ese espacio que pretende ser un espacio de empoderamiento colectivo de las mujeres. Asimismo, el citado trabajo de diagnóstico ha sido un ejercicio de definición y posicionamiento del proyecto a nivel político. Este diagnóstico, además de visibilizar la necesidad de la casa de las mujeres, ha sentado las bases del proceso participativo, poniendo de manifiesto los posibles consensos y desacuerdos sobre el proyecto. En base a este diagnóstico y con el apoyo del Consejo de las Mujeres de Oñati, el Ayuntamiento de Oñati puso en marcha el proceso de construcción de la casa de las mujeres.