Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Integracja sensoryczna z terapią ręki

KONTAKT

REKRUTACJA

PRAKTYKI

PROGRAM

O KIERUNKU

SPIS TREŚCI

O KIERUNKU Studiów podyplomowych

01

Integracja sensoryczna z terapią ręki

Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Integracja sensoryczna z terapią ręki

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄświadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim(zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawoo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r.)w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiemlub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)

Integracja sensoryczna z terapią ręki

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIMFakultatywnie na życzenie absolwent może otrzymać świadectwo przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski. Koszt 80 zł

Integracja sensoryczna z terapią ręki

ADRESACI STUDIÓW:Osoby z wykształcenieniem wyższym: magister, inżynier, licencjat/ tytuł równorzędny. Jeżeli ukończyłeś/ukończyłaś studia wyższe I / II stopnia lub 5-letnie studia magisterskie, to proponowany kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Integracja sensoryczna z terapią ręki

ADRESACI STUDIÓW:Jeżeli nie posiadasz przygotowania pedagogicznego możesz równolegle studiować wybrany kierunek studiów podyplomowych plus uzupełnić przygotowanie pedagogiczne - skorzystaj z braku wpisowego do obu kierunków oraz 10% zniżki czesnego do tańszego kierunku!

Integracja sensoryczna z terapią ręki

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE:posiadanie uprawnień pedagogicznych, w tym przygotowania psychologiczno-pedagogicznego do pracy jako nauczyciel w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,posiadanie dyplomu studiów wyższych (I / II stopnia / jednolitych magisterskich),

Integracja sensoryczna z terapią ręki

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE:Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)Formularz zgłoszeniowy, Umowa o świadczenie uług edukacyjnych,Kopia dyplomu, Wniesienie opłaty wpisowej.

Integracja sensoryczna z terapią ręki

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI KWOTY CZESNEGO przez cały okres studiów.Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów).Faktura z odroczonym terminem płatności? TAK.Faktura wystawiona na organ prowadzący? TAK.Możliwość płatności całości czesnego semestralnie? TAK.Możliwość płatności całości czesnego miesięcznie? TAK.

Integracja sensoryczna z terapią ręki

Koszt studiów jest kosztem całkowitym, pokrywa wszystkie opłaty programu studiów podyplomowych: materiałów, zaliczeń/egzaminów, koszt świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, jednorazowej wysyłki świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na adres wskazany przez Uczestnika studiów.Czesne za 3 semestry studiów: 4.200 złMożliwość opłat czesnego w częściach: 10 x 420 zł

Integracja sensoryczna z terapią ręki

Cel:Studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej zgodnie z nowymi wymogami kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Integracja sensoryczna z terapią ręki

Celem studiów podyplomowych jest poznanie teoretycznych podstawterapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i ich praktycznego zastosowania w diagnozie pedagogiczneji oddziaływaniach terapeutycznych wobec dziecka z grup ryzyka mających trudności w uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymitrudnościami w uczeniu się, w pracy terapeutycznej w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej. W tym poznanie wiedzy i umiejętności w zakresie integracji sensorycznej, jej rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami Integracji Sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka.

PROGRAM Studiów podyplomowych

02

Integracja sensoryczna z terapią ręki

Ilość semestrów: 3 MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO- Podstawy pedagogiki specjalnej - Dydaktyka specjalna - Diagnostyka w pedagogice specjalnej - Etyka zawodu nauczyciela

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO- ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)- Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii -Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno -terapeutyczne w SI)- Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci

Integracja sensoryczna z terapią ręki
Integracja sensoryczna z terapią ręki

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO- Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej- Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). - Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii- Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI) - Pierwsza pomoc- Podstawy neuropsychologii

Integracja sensoryczna z terapią ręki

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO- Podstawy pedagogiki specjalnej - Programowanie terapii w zaburzeniach SI- Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi - Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci.- Sala SI ćwiczenia praktyczne- Zaburzenia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna z terapią ręki

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO- Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej- Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych- Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno- pedagogiczne- Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja i dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI

Integracja sensoryczna z terapią ręki

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO- Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI)- Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)- Zaburzenia w rozwoju układu ruchu - Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI) - Praktyka (120 h)

* praca projektowa lub prezentacja na wybrany przez Słuchacza case study (min. 30 slajdów).

Obecność na zajęciach w czasie rzeczywistym

Przygotowanie pracy projektowej lub prezentacji zaliczeniowej*

Zaliczenie obowiązkowych praktyk pedagogicznych/zawodowych

Uregulowanie czesnego i opłaty wpisowej

Warunkami ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

Tel: 797 173 501Tel: 502 162 365Tel: 503 192 950Tel: 690 515 224

STUDIUJ Z GWARANCJĄ SATYSFAKCJI I SUKCESU

SIEĆ WSPÓŁPRACY LEKCJE XXI - WIEKUABC AUTYZMUDARMOWE WEBINARIA

STUDIUJ Z GWARANCJĄ ZADOWOLENIA

24h/dobędostęp do treści

DOSTĘP DO MATERIAŁÓW OFFLINE NA PLATFORMIE eLearning dla każdego Uczestnika studiów.Nieograniczony dostęp z każdego miejsca na świecie24h na dobę

Zajęcia są streamowane online w czasie rzeczywistym oraz nagrywane z możliwością odtworzenia nagrań na platformie

Wykładowa forma zajęć z panelem dyskusyjnym i/lub wykład interdyscyplinarny

100% ONLINE w czasie rzeczywistym (Real Time Online)

POZNAJ SZCZEGÓŁY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH

FORMA STUDIÓW

PRAKTYKI

03

120 h

Praktykę realizujemy na sali SI (szkoła, gabinety terapii sensorycznej)Opiekun praktyk: terapeuta SI

Bierni Nauczyciele lub osoby bez przygotowania pedagogicznego mają obowiązek zaliczenia pełnych godzinowo praktyk zawodowych.Jeżeli jesteś czynnym Nauczycielem i złożysz stosowne zaświadczenie wraz z wnioskiem - Twoje praktyki mogą zostać skrócone o 50%. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie przez Dziekana Uczelni WSH-E.

Jesteś czynnym Nauczycielem?Skróć praktyki o połowę!

Jeżeli jesteś czynnym Nauczycielem, a Twoja praca jest zgodna z kierunkiem studiów - możesz ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie wykonywanych obowiązków zawodowych.Wnioski rozpatrywane są indywidualnie przez Dziekana Uczelni WSH-E.

Jesteś Praktykiem?Skorzystaj z możliwości zaliczenia praktyk na podstawie wykonywanej pracy zawodowej

Jesteś czynnym Nauczycielem?Zapraszamy!Potrzebujesz przygotowania pedagogicznego? Zapraszamy!

Formę pracy dyplomowej spełnia praca projektowa. Materiały wypracowane podczas STUDIÓW to PROJEKT EGZAMINACYJNY, z którego możesz korzystać podczas praktyk lub późniejszej praktyki zawodowej.

Od 2000 roku na RYNKU EDUKACYJNYM: studia licencjackie, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, kursy dofinansowane z BUR, KFS oraz środków unijnych

Od 2000 roku z WAMI

Czynny nauczyciel ma możliwość zaliczenia studiów w Indywidualnym Toku Nauki - w rok - zainteresowany? Zapraszamy!

BRAK PRACY DYPLOMOWEJ

Studia podyplomowe dla czynnych nauczycieli w rok

BRAK EGZAMINÓW DLA CZYNNYCH NAUCZYCIELI

DLACZEGO MY?

TYLKO TRZY KROKI DZIELĄ CIĘ OD PODJĘCIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH!

PRZYGOTUJ DOBREJ JAKOŚCI SKAN DYPLOMU POTWIERDZAJĄCY WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE i ZDJĘCIE

PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIAOTRZYMASZ UMOWĘ O ŚWIADCZENIU USŁUG EDUKACYJNYCH

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE

REKRUTACJA

Dofinansowanie uzyskane z niepublicznych placówek oświatowych: szkól/przedszkoli prowadzących przez przedsiębiorców z BUR

Dofinansowanie uzyskane z niepublicznych placówek oświatowych: szkól/przedszkoli prowadzących przez przedsiębiorców z KFS

Pozyskaj dofinansowanie do studiów podyplomowych

21%

BAZA USŁUG ROZWOJOWY

29%

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

50%

Dofinansowanie uzyskane z publicznych placóek oświatowych: szkól/przedszkoli/ich organów prowadzących

SZKOŁA/PRZEDSZKOLE

Chcąc aplikować o środki z placówki niepublicznej można za pośrednictwem organu prowdzącego (przedsiębiorcy) aplikować o środki zarówno z KFS jak i BUR.

JESTEM NAUCZYCIELEM - JESTEM ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM ZE SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Chcąc aplikować o środki z BUR - skontaktuj się z nami

JESTEM NAUCZYCIELEM - JESTEM ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM ZE SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Chcąc aplikować o środki z placówki publicznej - zależy wnioskować o dofinansowanie bezpośrednio w swoim zakładzie pracy bądź organie prowadzącym.

JESTEM PRZEDSIĘBIORCĄ - JESTEM ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM Z BUR

Chcąc aplikować o środki z KFS - skontaktuj się z nami

JESTEM PRZEDSIĘBIORCĄ - JESTEM ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM Z KFS

Podążaj za odpowiedziami

JESTEŚ ZAINTERSOWANY DOFINANSOWANIEM?

www.facebook.com/isprybnik/

Whatsapp: 502 162 365

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

Pytania?

WYPEŁNIJ FORMULARZ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA PODYPLOMOWE 100%ONLINE

DECYZJA PODJĘTA?

Tel: 797 173 501 502 162 365 503 192 950 690 515 224

Instytut Studiów Podyplomowychul. Magnolii 2544-207 Rybnikwww.rybnikonline.eu Studiuj z gwarancją satysfakcji i sukcesu

NADAJ PRZESYŁKĘ Z DOKUMENTAMI

rybnikonline.eu

ZAPRASZAMY