Want to make creations as awesome as this one?

Ajuts transició energètica

Transcript

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

Empreses turístiques

CATÀLEG D'AJUTS


Transició energètica

Començar

Mitigació Adaptació Ens locals

Projectes Bioeconomia

Retirada amiant

Energia

Renovable
Elèctrica

Edificació

Escull l'àmbit que t'interessi

Mitigació i adaptació ens locals

Retirada amiant

Mobilitat sostenible

Eficiència energètica establiments turístics

Projectes bioeconomia

Energies

Renovable
Tèrmica

Comunitats

Energètiques

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Edificació

Mobilitat Sotenible

Empreses turístiques

Mitigació Adaptació Ens locals

Projectes Bioeconomia

Contacte

Retirada amiant per canvi FV

Energia Renovable Elèctrica

Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables

Autoconsum (amb o sense emmagatzematge)

Emmagatzematge

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

Comunitats Energètiques

Mitigació Adaptació Ens locals

Empreses turístiques

Retirada amiant per canvi FV

Projectes Bioeconomia

Energia Renovable Elèctrica

A qui es dirigeix?

Sector residencial, administracions públiques i el tercer sector.

- Administracio pública sense activitat econòmica, persones físiques, autònoms, persones jurídiques sense activitat econòica o del tercer sector, CCPP.
- Comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.

Quantia?

Fotovoltaica i Eòlica per autoconsum (80% energia gernada ha de ser autoconsumida).
Obligatori sistema ade monitoritzacio de l'energia elèctrica produïda i consum elèctric.
Doc. addicional per projectes > 100 kW.

Què?

Termini i informació addicional

Des del 30 de juny de 2021 al 31 de desembre del 2023

Gestionat per ICAEN. RD 477/2021

Actuacions sector residencial

Info

Ajut addicional del 5% repte demogràfic ≤ 5.000 hab. i municipis no urbans ≤ 20.000 hab.

Programa 4. Instal·lacions autoconsum amb energia renovable.

Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables

Energia Renovable Elèctrica

A qui es dirigeix?

Sector residencial, administracions públiques i el tercer sector.

- Administracio pública sense activitat econòmica, persones físiques, autònoms, persones jurídiques sense activitat econòica o del tercer sector, CCPP.
- Comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.

Quantia?

Què?

Termini i informació addicional

Des del 30 de juny de 2021 al 31 de desembre del 2023

Gestionat per ICAEN. RD 477/2021

Actuacions sector residencial

Info

Ajut addicional del 5% repte demogràfic ≤ 5.000 hab. i municipis no urbans ≤ 20.000 hab.

Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables

Programa 5. Emmagatzematge en instal·lacions autoconsum.

Instal·lacions emmatgatzematge amb rati màxim de 2kWh/kW (garantia mínima 5 anys).
Tecnologia plom-àcid exclosa.

Energia Renovable Tèrmica

Sector residencial

Sectors sense activitat econòmica o Administracions

Contacte

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Edificació

Mobilitat Sotenible

Comunitats Energètiques

Mitigació Adaptació Ens locals

Empreses turístiques

Retirada amiant per canvi FV

Projectes Bioeconomia

Energia Renovable Tèrmica

Sector residencial

Sectors sense activitat econòmica o Administracions

Contacte

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Edificació

Mobilitat Sotenible

Comunitats Energètiques

Mitigació Adaptació Ens locals

Empreses turístiques

Retirada amiant per canvi FV

Projectes Bioeconomia

Energia Renovable Tèrmica

A qui es dirigeix?

- Persones físiques, autònoms, CCPP, representació de col·lectius vulnerables, administració pública.

Quantia?

Instal·lacions de climatizació i ACS en vivendes mitjançant renovables tèrmiques: solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia i aerotèrmia (excepte aire-aire).

Què?

Termini i informació addicional

Des del 30 de juny de 2021 al 31 de desembre del 2023

Gestionat per ICAEN. RD 477/2021

Propietat pública i tercer sector

Sector Residencial

Programa 6. Sector Residencial

Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables

Actuacions sector residencial

Info

Valors addicionals màxims

Programa incentius 2

Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia (RD 1124/2021).

A qui es dirigeix?

- Entitats locals o supralocals.

- Administracions Públiques, entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
- Agrupacions, consorcis o altres formes de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica.


Què?

Termini i informació addicional

Fins al 31 de desembre del 2023

Gestionat per ICAEN. RD 1124/2021

Ús de renovables tèrmiques: solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia i aerotèrmia, xarxes de calor i/o fred (fins a 1 MW de potència) per a:
- Producció de fred i calor (ACS, calefacció, climatizació piscines, etc.).
- Aplicacions de baixa, mitja i alta temeperatura enp rocessos productious (neteja, hivernacles, assecatge, etc).

Quantia?

Ajut addicional del 5% repte demogràfic ≤ 5.000 hab. i municipis no urbans ≤ 20.000 hab.

Ajuts del 70% per actuació sobre el cost subvencionable.

Info

Energia Renovable Tèrmica

Àmbit 1: Redaccció de projectes

Ajuts per redacció i execució de projectes d'adaptació i mitigació contra el canvi climàtic

A qui es dirigeix?

- Consells comarcals, consorcis, ajuntaments, EMD i agrupacions de municipisQuè?

Termini sol·licituds

Fins a 11 de maig de 2023

Gestionat per OCCC- gencat.

Quantia?

Ajuts del 100 % per municipis < 1000 habitants.

Info

Mitigació i Adaptació ens locals

Àmbit 1. Redacció de plans municipals i redacció de projectes


- A1.1 Redacció de plans municipals de lluita contra el canvi climàtic, fins a 10.000 €
- A1.2 Redacció de plans municipals d'emergència per sequera, fins a 30.000 €
- A1.3 Redacció de memòries d'alternatives i de projectes executius, fins a 90.000 €

Comunitats energètiques- SOLARCOOP

SOLAR COOP

Info

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

Comunitats Energètiques

Empreses turístiques

Mitigació Adaptació Ens locals

SUPORT A COOPERATIVES I/O ASSOCIACIONS D'AUTOORGANITZACIÓ CIUTADANA QUE INCLOGUIN EL DESENVOLUPAMENT DE MODELS DE GESTIÓ I FUNCIONAMENT DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES (SOLARCOOP)

Bases reguladores ACC/4018/2022. Convocatòria pàgina següent

A qui es dirigeix?

Què?

Bases

Objectiu?

Gestionat per DGESSC i ICAEN

  • Generació i ús d'energies 100% renovables.
  • Foment i creació comunitats energètiques amb la forma jurídica de cooperativa de consum.
  • Potenciar la participació ciutadana en col·laboració amb altres agents socioeconòmics i públics, en el marc de la sobirania energètica.

Cooperatives de consum o associacions que vulguin crear cooperatives de consum.

Projectes Bioeconomia

Retirada amiant per canvi FV

Què: foment de les comunitats energètiques impulsades des de l'economia social i solidària.


Qui: Associacions o cooperatives de consum (amb participació d'ens local si escau).


Quantia: màxim de 80.000 euros per a tasques de:

- definició del model de gestió

- definició del funcionament de la comunitat energètica

- disseny i creació dels espais assemblearis, dels processos, de les línies estratègiques i de l’entorn jurídic.


Termini: pendent. S'esperen les bases a finals d'any.

Comunitats energètiques- SOLARCOOP

SOLAR COOP

Info

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

Comunitats Energètiques

Empreses turístiques

Mitigació Adaptació Ens locals

SUPORT A COOPERATIVES I/O ASSOCIACIONS D'AUTOORGANITZACIÓ CIUTADANA QUE INCLOGUIN EL DESENVOLUPAMENT DE MODELS DE GESTIÓ I FUNCIONAMENT DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES (SOLARCOOP)

fins 18 de juny de 2023

Què?

Termini sol·licituds

Import màxim?

Gestionat per DGESSC i ICAEN

8.000.000 d'euros a càrrec de les partides pressupostàries D/470.0001/6310 (A empreses privades), per un import de 4.000.000,00 d'euros, i D/482.0001/6310 (A altres institucions sense finalitat de lucre i a altres ens corporatius), per un import de 4.000.000,00 d'euros, dels pressupostos de l'Institut Català d'Energia per a l'any 2023.

Informació convocatòria

Projectes Bioeconomia

Retirada amiant per canvi FV

Convocatòria 04/05/2023- Resolució ACC/1490/2023.

Què: foment de les comunitats energètiques impulsades des de l'economia social i solidària.


Qui: Associacions o cooperatives de consum (amb participació d'ens local si escau).


Quantia: màxim de 80.000 euros per a tasques de:

- definició del model de gestió

- definició del funcionament de la comunitat energètica

- disseny i creació dels espais assemblearis, dels processos, de les línies estratègiques i de l’entorn jurídic.


Termini: pendent. S'esperen les bases a finals d'any.

Programa CE Implementa

Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia (PRTR)

A qui es dirigeix?

Comunitats Energètiques (persona jurídica existent).Comunidad energética: persona jurídica basada en la participación abierta y voluntaria, efectivamente controlada por socios o miembros que sean personas físicas, pymes o entidades locales, que desarrolle proyectos de energías renovables, eficiencia energética y/o movilidad sostenible que sean propiedad de dicha persona jurídica y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.

Què?

Termini i informació addicional

Fins al 13 de febrer 2023

Gestionat per IDAE.

Projectes que desenvolupin les Comunitats Energètiques tant de producció amb energies renovables com d'eficiència energètia o mobilitat sostenible, podent incorporar sistemes de gestió de la demanda.

3a Convocatòria: 10 M€ disponibles per a projectes petits (<1 M€)
4a Convocatòria: 30 M€ disponibles per a projectes grans (> 1M€)

Quantia?

Info

Comunitats Energètiques

Programa CE Oficinas

Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia (PRTR)

A qui es dirigeix?

Persones jurídiques públiques o privades.Comunidad energética: persona jurídica basada en la participación abierta y voluntaria, efectivamente controlada por socios o miembros que sean personas físicas, pymes o entidades locales, que desarrolle proyectos de energías renovables, eficiencia energética y/o movilidad sostenible que sean propiedad de dicha persona jurídica y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.

Què?

Termini i informació addicional

Del 28 de novembre de 2022 al 23 de gener 2023.

Gestionat per IDAE.

Creació d'Oficines de Transformació Comunitària (OTC) per a la promoció i dinamització de comunitats energètiques (i adequació d'oficines existents).

20 M€ disponbiles, intensitat màxima 80% del cost subvencionable.
import ajut mínim de 100.000€.

Quantia?

Info

Comunitats Energètiques

Edificis

Edificis en municipis de menys de 5000 habitants PREE5000

Desgravacions fiscals per rehabilitació energètica habitatges

Edificació

Rehabilitació energètica d'edificis

Rehabilitació residencial i habitatge social del pla de recuperació, transformació i resiliència. (AHC)

Barris

Informació de contacte

Oficines Locals de Rehabilitació

Habitatges

Llibre Edifici i Projecte de Rehabilitació

Altres Ajuts

Contacte

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Edificació

Mobilitat Sotenible

Comunitats Energètiques

Empreses turístiques

Mitigació Adaptació Ens locals

Projectes Bioeconomia

Retirada amiant per canvi FV

Edificació

Programa 1. Rehabilitació barris.

Programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social

A qui es dirigeix?

Ajuntaments

Quantia?

- Rehabilitació edificis : reducció de consum eneergia primaria no renovable mínim 30% i demanda de calefacció / refrígeració mínim 25% - 35% segons zona climàtica.
- Actuacions urbanització, reurbanització o millora de l'entorn físic complementàries a la reahbilitació d'edificis.
- Prestació de serveis a oficiens de rehabilitació.

Què?

Termini i informació addicional

Sol·licituds anuals maig 2022. Nous terminis properament.

Gestionat per Agència Catalana de l'habitatge. RD 853/2021

En funció de la reducció del consum d'energia primària no renovable:
- Superior al 30% -> subvenció del 40% (màx. 8.100 €/habitatge)
- Superior al 45% -> subvenció del 65% (màx. 14.500 €/habitatge)
- Superior al 60% -> subvenció del 80% (màx. 21.400 €/habitatge)
En cas de vulnerabilitat fins al 100%.

Info

Edificació

Programa 3. Rehabilitació a nivell d'edifici

Programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social

A qui es dirigeix?

- Propietaris, comunitats de propietaris, societats cooperatives i empreses arrendataries.

- Administracions públiques propietàries dels inmobles.

Quantia?

Actuacions als edificis residencials en què s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant de l'edifici.

Què?

Termini i informació addicional

Sol·licituds anuals fins 30.11.2023. Actuacions fins el 30 de juny del 2026

Gestionat per Agència Catalana de l'habitatge. RD 853/2021

Info

Programa 4. Rehabilitació a nivell d'habitatge

Programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social

A qui es dirigeix?

- Propietaris, usufructuaris o arrendataris.

- Administracions públiques propietàries dels inmobles.

Quantia?

Finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica en els habitatges, ja siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

Què?

Termini i informació addicional

Sol·licituds anuals fins 31.11.2023. Actuacions fins el 30 de juny del 2026

Gestionat per Agència Catalana de l'habitatge. RD 853/2021

Edificació: Rehabilitació Energètica.

1. El cost mínim de l'actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.

2. L'import de la subvenció serà del 40 % del cost de l'actuació, amb un límit de de 3.000 €


Info

Programa 5. Llibre edifici + Projecte rehabilitació

Programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social

A qui es dirigeix?

- Propietaris, usufructuaris o arrendataris.

- Administracions públiques propietàries dels inmobles.

Quantia?

- Implantació Llibre de l'Edifici existent per a la rehabiltiació.
- Projecte tècnic de rehabilitació integral de l'edifici per a la reducció del consum d'energia.

Què?

Termini i informació addicional

Sol·licituds anuals fins 30.11.2023. Actuacions fins el 30 de juny del 2026

Gestionat per Agència Catalana de l'habitatge. RD 853/2021

Edificació: Rehabilitació Energètica.

Llibre Edifici

Projecte rehabilitació

Info

PREE5000. Rehabilitació energètica

Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de repte demogràfic.

A qui es dirigeix?

- Persones físiques o jurídiques propietaris. Comunitats de propietaris d'edificis. Arrendataris.

- Administracions públiques. Comunitats d'energies. Empreses de serveis energètics.

Quantia?

Actuacions de millora energètica de l'envolupant, de l'eficiència energètica i de l'ús d'energies renovables de tipus tèrmic en el marc de pobles que es troben en el repte demogràfic (<5000 hab.)
Exigeix millora d'una lletra en qualificació de CO2 i estalvi consum energia del 30% (edificis posteriors a 2007).

Què?

Termini i informació addicional

Sol·licituds fins 31 de desembre de 2023

Gestionat per l'ICAEN. RD 691/2021

Edificació: Rehabilitació Energètica.

Ajut addicional Criteri social

- Habitatges de protecció pública

- Habitatges en Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals (RD 106/2018)

- Consumidors amb bo social

Ajut addicional Actuació Integrada

1. Edificis d'ús habitatge i edificis d’altres usos, diferents a habitatge:

  • Actuar sobre l'envolupant tèrmica (tipologia 1) amb disminució mínima demanda global en calefacció i refrigeració del 30%.
  • Actuar sobre la instal·lació tèrmica (tipologia 2.2 a 2.4) que suposi, mínim, substitució del 60% de la potència de generació tèrmica.
  • En cas instal·lació solar tèrmica (tipologia 2.1) cobrir, mínim, el 30% la demanda d'ACS (tipologia S1) o el 30% de la calefacció i/o refrigeració ( tipología S2 i S3).

2. Els edificis d'altres usos, diferents a habitatge,

  • Actuar sobre l'envolupant tèrmica amb disminució mínima de la demanda global en calefacció i refrigeració del 30%.


Tindran dret a ajut addicional als edificis inclosos dins d'una comunitat d'energies renovables o una comunitat ciutadana d'energia.

Info

Fons Next Generation

Per a rehabilitació de vivendes i edificis residencials

A qui es dirigeix?

- Contribuents- Propietaris de vivendes. Exercicis 2021, 2022 i 2023

Quantia?

Obres que impliqui reducció d'energia primària. Es fa deducció per la millora energètica de l'edifici.

Què?

Termini i informació addicional

Sol·licituds fins 31 de desembre de 2023

Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana

Edificació: Desgravacions fiscals

Fins a un màxim de 60%. Base màxima de deducció de 5.000€/any a 15.000 €/any

- Habitatges de protecció pública

- Habitatges en Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals (RD 106/2018)

- Consumidors amb bo social

Info

Mobilitat sostenible

Programa MOVES III.

Línia 1. Vehicles endollables i pila de combustible

Línia 2. Infraestructura de recàrrega

Contacte

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Edificació

Mobilitat Sotenible

Comunitats Energètiques

Mitigació Adaptació Ens locals

Empreses turístiques

Retirada amiant per canvi FV

Projectes Bioeconomia

Mobilitat sostenible

Línia 1. Vehicles endollables i pila de combustible

Programa MOVES III

A qui es dirigeix?

- Persones físiques, autònoms i adm. públiques. (Fer l'actuació abans del 31/12/2023)


Quantia?

Adquisició directa i Leasing financer o operatiu (rènting). Els vehicles turisme (M1), furgonetes (N1) i motos (L), han de ser nous i matriculats per primera vegada a Espanya.

Què?

Termini i informació addicional

Des del 11 d’abril de 2021 al 31 de desembre del 2023

Gestionat per ICAEN. RD 266/2021

10% Addicional per persones amb mobilitat reduïda, Taxi/VTC, municipis repte demogràfic.

Info

Mobilitat sostenible

Línia 2. Infraestructura de recàrrega

Programa MOVES III

A qui es dirigeix?

Persones físiques, autònoms i adm. públiques. sense activitat econòmica (Fer l'actuació abans del 31/12/2023)


Què?

Termini i informació addicional

Des del 11 d’abril de 2021 al 31 de desembre del 2023

Gestionat per ICAEN. RD 266/2021

Sons rang de treball de punt de de recàrrega: Vinculada< 7kW, convencional entre 7 i 15kW, Semirràpida entre 15 i 40 kW, Ràpida entre 40 i 100 kW i Ultraràpida >100 kW.

Import màx. 800.000 € per expedient.

Quantia?

Info

ANNEX I

Ajuts a la retirada d'amiant

A qui es dirigeix?

Què?

Termini i informació addicional

fins el 25 de juliol de 2023

més

Quantia?

Info

tramita

BBRR: Resolució ACC/1435/2023, de 27 d'abril. ANNEX II

Retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant


Atorgament per ordre entrada sol·licitud

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitat de propietàries de béns immobles

INFOGRAFIA

ANNEX II

Ajuts a la retirada d'amiant i la instal·lació de panells fotovoltaics d'autoconsum

A qui es dirigeix?

Què?

Termini i informació addicional

fins el 25 de juliol de 2023

més

Quantia?

tramita

Info

BBRR: Resolució ACC/1435/2023, de 27 d'abril. ANNEX II

Retirada de residus de cobertes que continguin amiant, i la seva substitució, i la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic


Subvenció en concurrència competitiva

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, propietàries de béns immobles en els quals es desenvolupi o s'hagi desenvolupat una activitat econòmica i que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge

INFOGRAFIA

ANNEX II

Ajuts a la retirada d'amiant i la instal·lació de panells fotovoltaics d'autoconsum

tramita

NGEU-2023

Ajuts a projectes per la promoció de la bioeconomia lligat a l'àmbit forestal i transició ecològica

A qui es dirigeix?

Què?

Termini i informació addicional

Quantia?

Info

Projectes transformadors per a la promoció de la bioeconomia lligada a l'àmbit forestal i contribució a la transició ecològica:• Entitats i organitzacions sense ànim de lucre // Organismes Públics de Recerca // Universitats públiques i els seus instituts universitaris // Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre i d’àmbit estatal //Organitzacions i col·legis professionals// Administracions públiques i entitats del sector públic // Agrupacions de propietaris forestals sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia// Agrupacions de persones jurídiques públiques o privades

• La conservació, millora i restauració de la biodiversitat i especies forestals.

• L’adaptació dels entorns forestals al canvi climàtic.
• Al foment de les produccions forestals sostenibles i els sectors econòmics associats.
• La creació de llocs de treball en entorns rurals.
• Altres.

El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 77.000.000 €.

Del 28 d’abril fins al 30 de juny del 2023.

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD I MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

AJUTS CATÀLEG SERVEIS DIBA

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

Comunitats Energètiques

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=23068

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=23135
https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=23225
https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=23227

Per a més informació

no dubteu a contactar-nos

Contacte

www.cerdanya.cat

972 884 884

energia@cerdanya.org

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Edificació

Mobilitat Sotenible

Comunitats Energètiques

Mitigació Adaptació Ens locals

Empreses turístiques

Retirada amiant per canvi FV

Projectes Bioeconomia

Per a més informació

no dubteu a contactar-nos

Contacte

www.cerdanya.cat

972 884 884

energia@cerdanya.org

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

Comunitats Energètiques

Empreses turístiques

Per a més informació

OFICINES LOCALS DE REHABILITACIÓ

Contacte

Lloc web

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, COAC


Telèfon: +34 93 301 50 00


Adreça electrònica: otr.arquitectes@coac.net

Contacte

  • Adreces Locals per Demarcacions - Oficines tècniques de rehabilitació (OTR):

- Girona: otr.girona@coac.net
- Lleida: otr.lleida@coac.net

  • Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya +34 93 414 14 13 info@otr.cat


  • Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona
C/ Santa Eugènia, 19 (La Punxa) 17005 Girona

Lloc web

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Edificació

Mobilitat Sotenible

Comunitats Energètiques

Empreses turístiques

Mitigació Adaptació Ens locals

Projectes Bioeconomia

Retirada amiant per canvi FV

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Dis par turient montes.

Ciutadania

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis par turient montes, nascetur ridiculus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula.

Empresa

Administració Pública

Qui ets?

+ info

+ info

+ info

Contacte

Energies renovables

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus.


An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus.


An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus.


An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Energies Renovables

Indústria

Edificació

Escull l'àmbit que t'interessi

Contacte

Mobilitat sostenible

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Dis par turient montes.

Autoconsum i emmagatzematge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula.

Renovables tèrmiques

Qui ets

+ info

+ info

Contacte

Energies renovables

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus.


An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus.


An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Energia Renovable Tèrmica

+ info

A qui es dirigeix?

- Programa 1. Persones físiques, autònoms i adm. públiques. (Fer l'actuació abans del 31/12/2023)

- Programa 2. Persones jurídiques i adm. públiques amb act. econòmica. (Fer l'actuació després sol·licitud)

Quantia?

Ús de renovables tèrmiques: solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia i aerotèrmia, xarxes de calor i/o fred (fins a 1 MW de potència) per a:
- Producció de fred i calor (ACS, calefacció, climatizació piscines, etc.).
- Aplicacions de baixa, mitja i alta temeperatura enp rocessos productious (neteja, hivernacles, assecatge, etc).

Què?

Termini i informació addicional

Des del 30 de juny de 2021 al 31 de desembre del 2023

Gestionat per ICAEN. RD 1124/2021

Programes 1 i 2.

Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia

Actuacions sector residencial

Cost màxim

Ajut adicional: 5% per municipis ≤ 5.000 habitants i municipis no urbans ≤ 20.000 habitants..

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus.


An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Eficiència energètica establiments turístics

Envolupant tèrmica

Tipologia 1

Instal·lacions tèrmiques

Tipologia 2

Millora il·luminació

Tipologia 3

2.1- Canvi per solar tèrmica

2.2- Canvi per geotèrmia
2.3- Canvi per biomassa
2.4- Aerotèrmia i hidrotèrmia
2.5- Millora regulació o control d'instal·lacions

Disminució mínima de demanda del 30%

- Millora llumeneres, equips, sistemes i elements de control

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Edificació

Mobilitat Sotenible

Comunitats Energètiques

Empreses turístiques

Mitigació Adaptació Ens locals

Projectes Bioeconomia

Retirada amiant per canvi FV

Programa Next Generation i Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya

A qui es dirigeix?

- Establiments hotelers, càmpings, establiments de turisme rural, apartaments turístics

Per edificis complets destinats a allotjament turístic, construïts abans de l'1 de gener de 2007

Quantia?

Actuacions de millora d'eficiència energètica de l'envolupant, de l'ús d'energies renovables de tipus tèrmic i millora il·luminació per a empreses turístiques.

Què?

Termini i informació addicional

Sol·licituds fins 31 de desembre de 2024 o exhauriment pressupost

Gestionat pel Departament d'empresa i treball

Eficiència energètica empreses turístiques

Actuacions de millora d'eficiència energètica de l'envolupant, de l'ús d'energies renovables de tipus tèrmic i millora il·luminació per a empreses turístiques.

Info