Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Historia

o dzieciństwie i młodości Julka Tuwima

Start

Literatura

Historia

O tym , jak Julian Tuwim został poetą

opracowała : Iwona Pawłowska

Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz.

Na dobry początek

Zastanów się nad formą przedstawienia postaci Juliana Tuwima

Wyznacz sobie cele swojego projektu

Wybierz zawartość.

Podziel pracę na etapy:start, rozwój i zamknięcie.

Organizuj zebrane ciekawostki odprostych do złożonych.

Zaprojektuj od początku kolorystykę i estetykę swojego projektu.

Wzbogać swój projekt pięknymi ilustracjami

Rozwiązuj, badaj, zapisuj refleksje i ciekawe słowa.

Unikaj nudy i postojów!

O Julku

Zanim zaczniesz tworzyć swoją ilustrowaną opowieść

Przykładowe szablony i wzory do wykorzystania podczas tworzenia lapbooka Lapbook Przepis na lapbook

Od początku

Na 80 stronach książki zmieściło się trzynaście rozdziałów opowiadających o dzieciństwie i młodości poety.

27 grudnia 2023 roku minie dokładnie 80 lat od śmierci poety.

Opowieść zaczyna się od pierwszego „ła!” wykrzyczanego jako niemowlę, we wrześniu roku 1894. Co wiesz o Julianie Tuwimie?.

Dzieci bzdurzą i – że tak powiem – chcą być bzdurzone. Potem im to przechodzi. Któremu nie przejdzie – zostaje poetą.

To są okulary pana Hilarego załóż je na nochal i spróbuj, kolego, znaleźć w tekście, który masz tuż przed oczyma, pomysły ściągnięte od pana Tuwima.

Julek był niesfornym chłopcem. Sprawił, że znalazł się w trudnej sytuacji. Sen z powiek spędzało im zamiłowanie syna do doświadczeń pirotechnicznych. Pytany o to, kim będzie w przyszłości, w przyszłości bez wahania: chemikiem lub strażakiem. Jakie Bziki miał Julek?

Opowieść o Julku- niezłym ziółku

 • o budowaniu bardzo skomplikowanych, do niczego niesłużących maszyn i urządzeń...
 • o hodowli zaskrońców w pudełku, zaklinaniu kamieni...
 • o nieudanym wysadzeniu w powietrze pewnej łódzkiej kamienicy.
To raczej zbiór ze swadą opowiedzianych i pięknie zilustrowanych anegdot o życiu małego i młodego Juliana Tuwima. anegdota in. krótkie opowiadanie o jakimś zabawnym lub niezwykłym zdarzeniu, zakończone zaskakującą, dowcipną puentą

Mały Julek był chemikiem, strażakiem, zielarzem, konstruktorem, magikiem, parał się kolekcjonowaniem najróżniejszych urazów. Zanim skończył piętnaście lat, zebrał już więcej niż „niejeden tysiąc barwnych zamorskich słówek”

Julian Tuwim uro­dził się w Łodzi 13 wrze­śnia 1894 roku w ro­dzi­nie miesz­czań­skiej o ży­dow­skim po­cho­dze­niu. Jego oj­ciec, Izy­dor Tu­wim, był pierw­szym pro­ku­ren­tem łódz­kie­go od­dzia­łu Azow­sko-Doń­skie­go Ban­ku Han­dlo­we­go. Mat­ka, Ade­la z Kru­kow­skich, po śmier­ci męża w roku 1935 pod­upa­dła na zdro­wiu psy­chicz­nym – po­dej­mo­wa­ła czę­ste pró­by sa­mo­bój­cze, a ko­niec ży­cia spę­dzi­ła w szpi­ta­lu. Zo­sta­ła za­strze­lo­na przez Niem­ców pod­czas li­kwi­da­cji get­ta w Otwoc­ku w roku 1942. W Łodzi Tu­wi­mo­wie miesz­ka­li do roku 1916, Ju­lian ukoń­czył tam Mę­skie Gim­na­zjum Rzą­do­we, jak rów­nież na­pi­sał swe naj­wcze­śniej­sze wier­sze. W roku 1916, za­tem już jako czło­wiek do­ro­sły, prze­no­si się do War­sza­wy. Pla­nu­je roz­po­czę­cie stu­diów na Uni­wer­sy­te­cie, jed­nak jego za­mia­ry nie po­wio­dły się. Ab­sor­bo­wa­ła go twór­czość po­etyc­ka, zwłasz­cza że cie­szy­ła się po­pu­lar­no­ścią. Swe utwo­ry ogło­sił Tu­wim w waż­nym pi­śmie aka­de­mic­kiej War­sza­wy Pro Arte et Studio Woj­nę Tu­wim spę­dził na emi­gra­cji. Wpierw, wraz z in­ny­mi uchodź­ca­mi, do­tarł do sto­li­cy so­jusz­ni­czej Fran­cji. Po kam­pa­nii roku 1940 wy­jeż­dża przez Por­tu­ga­lię do Bra­zy­lii, na­stęp­nie do USA (od 1942 roku w No­wym Jor­ku). Po za­koń­cze­niu dzia­łań wo­jen­nych w Eu­ro­pie Ju­lian Tu­wim szyb­ko po­wra­ca do kra­ju. Wio­sną 1946 osie­dla się w War­sza­wie. Zmarł w wy­ni­ku ata­ku ser­ca 27 grud­nia 1953 roku w Za­ko­pa­nem, gdzie wy­po­czy­wał z ro­dzi­ną w pen­sjo­na­cie.

Bziki

 • "Musiał przejść przez epokę gadów... Z wakacji w Inowłodzu Julek co roku przywoził jakieś skarby: przywiózł całą armię jaszczurek, zaskrońców i kto wie co jeszcze; godzinami spacerował po łąkach zbierając zioła... "
 • "Kłócił się z ptakami- potrafił godzinami naśladować ich trele, a robił to tak dobrze, że chyba same ptaki dawały sie na to nabrać."
 • "Laboratorium Julka mieściło się na "taburecie", czyli niewielkim, drewnianym stołku, stojącym w rogu kuchni. Chłopiec spędzał tam całe godziny..."

+Info

Julek był niesfornym chłopcem. Nieraz tak się sprawił, że znalazł się w trudnej sytuacji. Sen z powiek jego rodziców spędzało im zamiłowanie syna do doświadczeń pirotechnicznych. Pytany o to, kim będzie w przyszłości, w przyszłości bez wahania: chemikiem lub strażakiem. Jakie Bziki miał Julek?

Naukiprzyrodnicze

O Julku

języki obce

Bzik to przesadne zamiłowanie, hobby do przesady. 1. pot. «lekki obłęd lub dziwactwo» 2. daw. «dziwak, oryginał»

Rozwój

Początek

Co wiesz o Julku?

Zamknięcie

Kim stał się Julek?

Zbieractwo

1

Bziki

2

Poezja

3

Moja recenzja

Znasz już Juliana Tuwima, wiesz, jakim był chłopcem i kim został, gdy dorósł. Jakim człowiekiem jest dla Ciebie? Powód. Zacznij od tego, dlaczego sięgnąłeś po akurat tę książkę. Autor. Następnie, jeżeli chcesz i czujesz, że ta informacja może być ciekawa, napisz kilka słów o autorze książki. Treść W kolejnym kroku, przejdź do opisu tematyki książki. Napisz kim jest główny bohater, gdzie rozgrywa się akcja. Najważniejsze Twoje zdanie. Jest to miejsce, gdzie można napisać co takiego podobało nam się w książce, co nas rozbawiło, wzruszyło, czy autor potrafił nas zaskoczyć i dlaczego. Podsumowanie. Na końcu opisz, jakie wrażenia na Tobie zrobiła książka,

wstęp

Czy jesteś uważnym czytelnikiem?

Start

Intro

Sprawdźcie, ile faktów z życia Julka zdołaliście zapamiętać. Życzę powodzenia!

Wcześniejsza wiedza

co to znaczy?

"Ra­ny­ ju­lek! swo­bod­ny, bez­pań­ski, jak pies!Siń­ce ła­pać na słu­pach, w zbie­go­wi­skach się tło­czyć,Na par­ka­ny wdra­py­wać się wio­sną po bez! " Co oznacza Rany julek? zwrot wyrażający zdziwienie, zaskoczenie, podziw; (o) rany!, (o) rany boskie!

Test

Wyzwanie 1

Intro

Go!

Test

Julian Tuwim był:

Pytanie 1/5

poetą i tłumaczem

autorem Kubusia Puchatka

znanym chemikiem

Intro

Test

Dzieciństwo i młodość Tuwim spędził w:

Pytanie 2/5

Ameryce

Zakopanem

Łodzi

Intro

Test

Jak nazywała się grupa literacka, którą współtworzył Tuwim?

Pytanie 3/5

Skamander

My, Żydzi polscy

Kwiaty polskie

Intro

Test

Jedną z przypadłości Tuwima był lęk przed:

Pytanie 4/5

zamkniętą przestrzenią

otwartą przestrzenią

pająkami

Intro

Test

Dzieci kochają Tuwima, ponieważ:

Pytanie 5/5

Wybudował dla nich park rozrywki

Uważał, że są mądrzejsze od dorosłych

Napisał dla nich dziesiątki wierszy

Intro

Wspaniała praca!!!

0/5 PoprawniePrzeczytaj książkę o Julku!

1/5 PoprawnieCoś już wiesz!

2/5 PoprawniePoczątek masz juz z głowy!

5/5 PoprawnieJesteś mistrzem!

3/5 PoprawnieDobrze zapamietałeś!

4/5 PoprawnieDużo wiesz!

Intro

Rozwój

Początek

Co wiesz o Julku?

Zamknięcie

Kim stał się Julek?

Zbieractwo

1

Bziki

2

Poezja

3

Moja recenzja

Znasz już Juliana Tuwima, wiesz, jakim był chłopcem i kim został, gdy dorósł. Jakim człowiekiem jest dla Ciebie? Powód. Zacznij od tego, dlaczego sięgnąłeś po akurat tę książkę. Autor. Następnie, jeżeli chcesz i czujesz, że ta informacja może być ciekawa, napisz kilka słów o autorze książki. Treść W kolejnym kroku, przejdź do opisu tematyki książki. Napisz kim jest główny bohater, gdzie rozgrywa się akcja. Najważniejsze Twoje zdanie. Jest to miejsce, gdzie można napisać co takiego podobało nam się w książce, co nas rozbawiło, wzruszyło, czy autor potrafił nas zaskoczyć i dlaczego. Podsumowanie. Na końcu opisz, jakie wrażenia na Tobie zrobiła książka,

Nauka i wzrastanie

Co pokochał Julek?

Umiejętności

1

Start

Bziki szły nieustannie jeden za drugim

Pociąg do zbierania

Pasje kolekcjonerskie

Tips

ale daje satysfakcję, poczucie szczęścia. To miłość.

Pasja wymaga wiele wysiłku, czasem jest męczarnią

 • Zbierał pudełka, śrubki i deseczki... budował z tych znalezisk fascynujące, całkiem niepraktyczne maszynki.
 • Zajął się magią...
 • Gromadził książki o diabłach i potworach, o aromatach i truciznach, o tytoniu i kawie. Znaczącą pozycje w bibliotece poety zajmowały rozprawy o szcurach i myszach.

Pasja- hobby, pot. konik- czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejętności w pewnym określonym zakresie, albo też nawet z zarobkiem — głównym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca z uprawiania hobby.

Zanim Julek skończył piętnaście lat , zdążył już zgromadzić "niejeden tysiąc barwnych zamorskich słówek". Wypisywał je pieczołowicie ze słowników, gramatyk, powieści podróżniczych i wspomnień obieżyświatów.

Na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi stoi słynna ławeczka Tuwima, na której można przysiąść i poczytać wiersze poety, albo zrobić sobie niezapomniane zdjęcie.

Pasje kolekcjonerskie

Pociąg do słówek

Bziki szły nieustannie jeden za drugim

Prawdopodobnie po ojcu, który znał kilka języków obcych, odziedziczył zdolności językowe. Gdy był jeszcze uczniem gimnazjum, przekładał polskie wiersze na język esperanto. Julian Tuwim był poetą, ale także tłumaczem wielu zagranicznych dzieł literackich.

Esperanto został stworzony na początku dziewiętnastego wieku przez polskiego lekarza Ludwika Lejzera Zamenhofa, który sformułował podstawy tego języka i do końca życia angażował się w jego popularyzację na całym świecie. Co oznacza słowo Esperanto? W języku Esperanto oznacza to kogoś, kto ma nadzieję. Tłumacząc więc dosłownie pseudonim Zamenhofa, otrzymujemy Doktor mający nadzieję. Gdy weźmiemy pod uwagę pierwotne założenia Ludwika Zamenhofa, ta nazwa pasuje do tego języka jak ulał.

Jak wyglądałby świat, gdybyśmy wszyscy mówili jednym językiem? Jak by to było, gdyby każdy z każdym mógł się porozumieć?

Czy potrafisz?

Do czego potrzebne są bziki?

Co to znaczy?

Dokończ zdania

Losowanie

Poznaj znaczenie słów, wybierz kilka z nich i ułóż z nimi krótka rymowankę

Dokończ zdania tak, aby były logiczne i zgodne z treścią książki. Zwróć uwagę na przecinek!

 • Julek miał wiele pasji, ale...
 • Julek miał wiele pasji, toteż...
 • Irenka bardzo podziwiała brata, bo...
 • Irenka bardzo podziwiała brata, choć...
 • Julek chciał uciec do Ameryki, gdyż...
 • Julek chciał uciec do Ameryki, lecz...

 • Odgadnij znaczenie słów
 • Dokończ zdania tak, aby miały sens
 • Odpowiedz na pytania

Lorena ipsum dolor sit

Development

Intro

Lorena ipsum dolor sit

Closure

Learning sessions

Learningsituation

1

Learningsession

2

Learningsession

3

Volver a repasar

Volver a repasar

Nauka i wzrastanie

Umiejętności

Co pokochał Julek?

2

Start

Mapa zainteresowań

Znajomość 2

Pasje kolekcjonerskie

Węże

Piekielna miszkulancja

Znikanie

Słowotwórstwo

Języki

Eskulapy

Zaskrońce

Laboratorium

Czary

Gdzie jest powietrze?

Rymy

Poezja

Gniewosze

Żmije

Słowa

W Polsce w naturalnym środowisku zaobserwować można jedynie 4 węże. Każdy z nich objęty jest ochroną gatunkową. Wszystkie, poza żmiją, są niejadowite i kompletnie niegroźne dla życia człowieka.

Lorem ipsum dolor sit amet

Zanim Julek skończył piętnaście lat, zdążył już zgromadzić niejeden tysiąc barwnych słówek. Dlaczego? Co takiego intrygującego znajduje się w słowach?

 1. Wykonaj notatkę na temat zwyczajów naszych węży
 2. ułóż krzyżówkę dotyczącą dzieciństwa Julka i poezji dorosłego julina tuwima
 3. Podaj co najmniiej dwie pzryczyny, dla których warto poznać pasje i umiejętności Juliana tuwima

Nauka pełzania

Węże

W Polsce występują cztery gatunki węży — zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), żmija zygzakowata (Vipera berus), gniewosz plamisty (Coronella austriaca) i wąż eskulapa (Zamenis longissimus).

Polskie węże

Gniewosz plamisty- najbardziej ze wszystkich podobny do żmii.

Żmija- najpiękniejszy z naszych węży i jedyny sprzymierzeniec człowieka.

Wąż eskulapa- najrzadszy z naszych krajowych gadów

Zaskroniec jest wężem bardzo lubiącym wodę

W Polsce to wszystkie osobniki, które występują na terenie kraju są pod ochroną! Odpowiedzialność za te stworzenia w dużej części należy do nas, więc powinniśmy robić wszystko, by nie niszczyć środowiska, w którym bytują te niezwykłe gady.

Nauka śpiewania

Trele

ptasie radio

"Kłócił się z ptakami- potrafił godzinami naśladować ich trele, a robił to tak dobrze, że chyba same ptaki dawały sie na to nabrać."

refleksja

Gdybyś mogła, ... Gdybyś mógł, ... ................... o co zapytałabyś/ zapytałbyś Juliana Tuwima?

Nauka doświadczania

Laboratorium Juka mieściło się na "taburecie" czyli niewielkim, drewnianym stołku, stojącym w rogu kuchni. Chłopiec spędzał tam całe godziny.

eksperymentujemy

Karta pracy

Laboratorium

Nauka doświadczania

Znaczenie

Co jest starsze? Imię czy nazwisko? Kiedy powstały najstarsze imiona w języku polskim? Po co ludzie tworzyli imiona?

Co o Tobie mówi Twoje imię?

Współpraca

1

2

3

Jakie utwory Juliana Tuwima są Tobie znane?

Wiersze dla dzieci

Test wierszowany

Powodzenia!

Test

Pocą się , sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą....

Pytanie 1/5

Wiedza zwierszowana

Sroka

Rzepka

Cuda i dziwy

Rzeczka

Test

Szczekały ptaszki, Ćwierkały pieski.Fruwały krówki Nad modrą łąką..

Pytanie 2/5

Wiedza zwierszowana

Figielek

Gabryś

Słowik

Cuda i dziwy

Test

Ma on chłopczyka i dziewczynkę, Miłego słonika i śliczną słoninkę. Bardzo kocha te swoje słonięta, Ale ich imion nie pamięta.

Pytanie 3/5

Wiedza zwierszowana

Ząbek Wielgachna

Bombek Grubachna

Biały Ząbek Kachna

Trąbek Kachna

Test

I pełno ludzi w każdym wagonie, A w jednym krowy, a w drugim konie, A w trzecim siedzą same grubasy,W siódmym ...

Pytanie 4/5

Wiedza zwierszowana

słoń, niedżwiedź i dwie żyrafy

dębowe stoły i szafy

tłuste kiełbasy

zielone pasy

Test

List był do wujka Leona, A skrzynka była czerwona, A koperta.. no taka... tego... Nic takiego nadzwyczajnego,

Pytanie 5/5

Wiedza zwierszowana

List do dzieci

Dwa wiatry

O Grzesiu kłamczuchu i jego Cioci

W aeroplanie

0/5 PoprawnieSpróbuj od nowa!

1/5 PoprawnieDobry początek, teraz poćwicz!

2/5 PoprawnieCoś już wiesz!

5/5 PoprawnieJesteś znawcą poezji Juliana Tuwima

3/5 PoprawnieDobrze znasz te wiersze!

4/5 PoprawnieŚwietnie Ci poszło!

Dobra rozgrywka!!

Wiedza zwierszowana

Nauka i wzrastanie

Umiejętności

Doświadczenie

3

Start

 • Trudna lekcja, nie mogłem od razu,
 • Lecz nauczę się, po pewnym czasie.
 • Proszę, zostaw mnie na drugie życie,
 • Jak na drugi rok w tej samej klasie.

Tuwim opowiada

zagadka

Radio to cudowny wynalazek! Jeden ruch ręki - i nic nie słychać.

Kiedy przeskoczysz, to i wtedy nie mów hop. Zobacz najpierw, w co wskoczyłeś.

Doświadczenie

Słowa, słowa...

"". Wypisywał je ze słowników, gramatyk, powieści podróżniczych...

Zbadaj słowa

Hybrydy

Co to są słowocowe hybrydy?Dopasuj opisy.

Przyporządkuj wyrazy do odpowiedniej kategorii.

Przeczytaj wiersz i wybierz kilka nazw owoców. Narysuj je.

Może skonstruujesz coś zabawnego?

Poznaj nazwy hybryd z mitologii greckiej

Utwórz nową hybrydę, skonstruuj ją z różnorodnego materiału.

należących do dwóch różnych języków, np. antybohater coś, co składa się z różnych elementów, roślina lub zwierzę powstałe ze skrzyżowania wyraz złożony z elementów dwóch odmian, ras lub gatunków często do siebie niepasujących

Julian Tuwim Słowocowe hybrydyPrześliwimy złociście Morele w śliworele,Wyhoduje,my brzoskwiśnieO jędrnym soczystym ciele.Melon zmelonić dał się,maliny go zmaliniły,i melodyjnym stał się malimelonem miłym.A juz porzesty, agreczkiZrozumiesz bez wyjaśnień (Były tam zresztą sprzeczkiZ powodu ostrych zakwaśnień).Poddana arbuzacjizbuntowała się gruszka,jak sądzę, nie bez racji,bo powstała garbuszka.

Dopasuj wyrazy pochodzące z wiersza do odpowiedniej kategorii: agreczki, garbuszka, prześliwić, porzesty, malimelon, brzoskwiśnie, zmelonić Czasowniki utworzone od rzeczownikówRzeczowniki, które zamieniły się końcówkami i początkamiRzeczowniki, w które wciśnięty jest inny rzeczownik lub jego część Rozwiąż zagadki i odgadnij hasło

Skaczący ludzik Proca

Learning session 3

Timeline

20xx

Lorem ipsum dolor sit amet

20xx

Lorem ipsum dolor sit amet

20xx

Lorem ipsum dolor sit amet

20xx

Repasa

Lorem ipsum dolor sit amet

20xx

Lorem ipsum dolor sit amet

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Learning session 3 / timeline

Now it's your turn

20xx

20xx

20xx

Lorem ipum dolor sit amet

Lorem ipum dolor sit amet

19xx

Lorem ipum dolor sit amet

19xx

Lorem ipum dolor sit amet

Drag the images and drop them in their corresponding places

Lorem ipum dolor sit amet

CHECK

19XX - Lorem ipsum dolor sit amet 19XX - Lorem ipsum dolor sit amet 20XX - Lorem ipsum dolor sit amet 20XX - Lorem ipsum dolor sit amet 20XX - Lorem ipsum dolor sit amet

Nauka i wzrastanie 3

Doświadczenie

Jak poradzić sobie z kłopotem?

Pięta achillesowa

Jak zareagować na zahowanie innych ludzi?

Asertywność

Jak rozwiązac problem?

punkt widzenia

Learning session 3

Practice

1

2

Arrange the elements in their corresponding order

3

4

5

6

A. Lorem ipsum dolor sit

B. Lorem ipsum dolor sit

C. Lorem ipsum dolor sit

D. Lorem ipsum dolor sit

E. Lorem ipsum dolor sit

F. Lorem ipsum dolor sit

check

1 - B 2 -C 3 -A 4 -D 5 -H 6 -F

Lorena ipsum dolor sit

Development

Intro

Lorena ipsum dolor sit

Closure

Learning sessions

Learningsituation

1

Learningsession

2

Learningsession

3

Volver a repasar

Volver a repasar

Volver a repasar

Volver a repasar

Koniec

This is the time to review and check if youhave mastered the knowledge and skills.

Start

Key ideas to remember

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur adisciping quaeque sit

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur adisciping quaeque sit

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur adisciping quaeque sit

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur adisciping quaeque sit

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur adisciping quaeque sit

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur adisciping quaeque sit

Closure/Summary

Review 1

Closure/Summary

Question 1/3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Ut enim ad minim veniam ea commodo consequat?

flip card

Review 1

Closure/Summary

Question 1/3

i didn't know...i Will try again

i knew it!let's move foward

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Ut enim ad minim veniam ea commodo consequat

Review 2

Closure/Summary

Question 2/3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed doeiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Ut enim ad minim veniam, aliquip ex ea commodo consequat.

flip card

Review 2

i didn't know...i will try again

i knew it!let's move foward

Closure/Summary

Question 2/3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed doeiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Ut enim ad minim veniam, aliquip ex ea commodo consequat.

Review 3

Closure/Summary

Question 3/3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, aliquip ex ea commodo consequat?

FLIP CARD

Review 3

i didn't know...i will try again

i knew it!let's move foward

Closure/Summary

Question 3/3

 • Lorem ipsum
 • Dolor sit amet
 • Consectetur adipiscing
 • Labore et dolore

To już koniecprzygody z Julianem Tuwimem

Jeżeli masz ochotę napisz kartkę do przyjaciela, koleżanki lub kolegi i zachęć go do poznania historii o Julku.

Pamiętaj, aby oddać nauczycielowi rozwiązanie wszystkich zadań na temat lektury.Znajdź w swoim lapbooku najważniejsze pojęcia i oznacz je ulubionym kolorem.

Home

name@mail.com

000 111 222

art

Natural Sciences

SocialSciences

Physical Education

Language and Literature

MUSIC

ForeignLanguage

Religion

Civic and ethical values

Mathematics

Technology