Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

בשבילי נברא העולם

במהלך המחצית הראשונה של שנה"ל תשפ"ג יצאנו למסע למידה ערכי-חינוכי יצירתי ומגוון, על מנת לחבר תלמידים צעירים ובוגרים לנושא שינויי אקלים וסביבה באופן משמעותי, חוויתי ורב-תחומי

בס״ד

גנים, בתי ספר יסודיים ועל יסודי יזמו והפעילו פעילויות חינוכיות והביאו לידי ביטוי תוצרי למידה, יצירה ופעילנות סביבתית.

לעמוד הבית

קדם יסודי

לצפייה בכלל התוצרים

בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים התקיימה תחרות מחוזית נושאת פרסים!

יסודי ועל יסודי

לצפייה בכלל התוצרים

להצבעת חביב הקהל

לצפייה בזוכי התחרות

בשבילי נברא העולם | הזוכים

בס״ד

לעמוד התחרות

שירת מרים ירושלים

טהר נחל שורק יד בנימין

אור אבנר קרית ים

תיכון בית יעקב
נתניה

תיכון שלהבת הדרום
דימונה

בשבילי נברא העולם | קדם יסודי

בס״ד

לעמוד התחרות

בקרוב

בס״ד

בשבילי נברא העולם | המשתתפים

לעמוד התחרות

תורת חסד

גבעת זאב

שערי ציון

ירושלים

בית פייגא
יבניאל

שערי ציון בנות

ירושלים

תלמוד תורה

מוריה בנות
בית שמש

TITLE HERE

01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

בני ברק


SUBTITLE HERE

TITLE HERE

02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

נתיבות


SUBTITLE HERE

TITLE HERE

03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam


SUBTITLE HERE

TITLE HERE

04

לאחר שעיינתם בתוצרים, הצביעו
והשפיעו!


כל אחד יכול להצביע פעם אחת בלבד.

תורת חסד

שערי ציון

גבעת זאב


SUBTITLE HERE

ירושלים

שירת מרים

ירושלים

אשירה

ירושלים

צמח דוד

צפת

דושינסקי

צופיה

ירושלים

פרמישלאן

בני ברק

יבוא ברינה

אור אבנר

קרית ים

עטרת חיה

בני ברק

בנות סקווירא

בני ברק

בית יעקב

נצר חזני

אור חדש

נתניה

ירושלים

נוות ישראל

בית שמש

מוריה בנות

שילת

תיכון

למען אחי

בית יעקב

בית יעקב

דימונה

תיכון

שלהבת הדרום

ירושלים

חניכי הישיבות

ירושלים

אורה ושמחה

יבניאל

בית פייגא

בני ברק

בנות ציון

טבריה

בנות צאנז

ירושלים

בנות מוריה

יד בנימין

טהר

בס״ד

לעמוד התחרות

לפתיחת עמוד ההצבעה

לצפייה בכלל התוצרים

בשבילי נברא העולם | חביב הקהל

בס״ד

:לשיתוף, פניות ובקשות כתבו לאפרת דיין בדוא"ל
efratda@education.gov.il

משחק הבריחה המחוזי

בס״ד

משאבי הוראה ולמידה לקראת טו בשבט

טו בשבט הגיע

ט״ו בשבט הגיע

משאבי הוראה ולמידה לקראת טו בשבט

משאבי הוראה ולמידה לקראת טו בשבט

טו בשבט הגיע

מעלים מודעות

פעילויות חינוכיות-ערכיות להעלאת מודעות לנושא שינוי אקלים

בשבילי נברא העולם

תחרות מחוזית נושאת פרסים – יוזמות ערכיות חינוכיות בנושאי סביבה ואקלים

ט״ו בשבט הגיע

משאבי הוראה ולמידה לקראת טו בשבט

לעמוד הבית


יריד התנסויות


פעילות מדעית עם פירות

חלקי הצמח - מבנה הפרי


חקר נביטה וצמיחה


מכירים צמחים - לכיתה ג׳

חלקי הצמח - מבנה הזרעים ותהליך הנביטה

ממה הכל התחיל סיפורם של זרעים

מחזור החיים של הצמח - לכיתה ג׳


הכנת עציץ מבקבוק

תצפית בנביטה לכיתות א-ב

חלקי הצמח - מבנה הפרח

הובלה בצמחים - לכיתה ז

מחזור החיים של הצמח
לכיתה ד׳

בס״ד

כרטיס ברכה נובט

צמחי החורף

שינוי אקלים

משחק בריחה באנגלית

מעלים מודעות

פעילויות חינוכיות-ערכיות להעלאת מודעות לנושא שינוי אקלים

משחק
שינויי אקלים ואחריות על הבריאה


כיתות ד׳-ו׳

מוצאים קשרים - השפעת האדם ושמירה על הבריאה


כיתות ו׳-ח׳

בס״ד

שאלות לחידון טריוויה

כיתות ה׳-ח׳

חידת בניין חסד ייבנה

כיתות ג׳-ו׳

לעמוד הבית

בשבילי נברא העולם

בס״ד

לעמוד הבית

רשות הרבים

המגוון הביולוגי וחשיבותו
כיתות ו׳-ח׳

בס״ד

שרשרת ומארג מזון
כיתות ו׳-ח׳

כרטיס אקלים
מהי שמורת טבע
כיתות א׳-ב׳

הכחדה בהילוך מהיר
כיתות ו׳-ז׳

כרטיס אקלים
שמורת בריכת חורף
כיתות א׳-ב׳

כרטיס אקלים
תופעות ביולוגיות
כיתות ד׳-ה׳

כרטיס אקלים
שינויי אקלים והצומח
כיתות ה׳

כרטיס אקלים
מה רבו מעשיך ה
כיתות ג׳-ו׳

בעלי חיים
כיתות ג׳-ה׳

כרטיס אקלים
של מי האשפה הזאת
כיתות א׳-ב׳

זיהום הסביבה
כיתות ה׳

מרשות היחיד לרשות הרבים
כיתות ה׳

כרטיס אקלים
ניקיון רשות הרבים
כיתות א׳-ב׳

מתבוננים בפליאה
כיתות א׳-ב׳

כרטיס אקלים
ניקיון רשות הרבים
כיתות ג׳-ה׳

מערך טביעת רגל אקולוגית
רב גילאי

שאלון טביעת רגל אקולוגית
רב גילאי

מצגת טביעת רגל אקולוגית
רב גילאי

שמירה על מערכות אקולוגיות

שמירה על הניקיון

טביעת רגל אקולוגית

לעמוד הבית

שילוב עברית ומדעים
ניקיון הסביבה
כיתה א׳

חדר בריחה במתמטיקה
ז׳-יב׳

שימוש מושכל במשאבים

בס״ד

מיחזור ושימוש חוזר

הפחתת צריכה

בל תשחית
אובדן מזון

כרטיס אקלים
אובדן מזון ובל תשחית
כיתות ה׳

אובדן מזון ובל תשחית
בדגש כלכלי
כיתות ה׳

אובדן מזון ובל תשחית
בדגש ערכי סביבתי
כיתות ו׳

אובדן מזון ובל תשחית
בדגש ערכי וחברתי
כיתות ד׳

כרטיס אקלים
יצור מוצרים
כיתות ה׳

אוריינות מדעית
שקיות הפלסטיק
כיתות ה׳

כרטיס אקלים
מאמצים הרגלים - מוצרים
כיתות ה׳

לאן הולכות האריזות
רב גילאי

הפחתת פסולת ומחזור
כיתות ה׳

לעמוד הבית

מיחזור
כיתות ג׳-ד׳

ממטרד למשאב
כיתות ה׳

שילוב עברית ומדעים
הפחתת צריכה ופסולת
כיתה ב׳

שילוב עברית ומדעים
מיחזור ושימוש חוזר
כיתה ג׳

כרטיס ברכה נובט
כיתות ד׳-ו׳

אנרגיה ירוקה

בס״ד

אנרגיה חשמלית
אינטרקאטיבי
רב גילאי

משאבי טבע
כיתה ה׳

בפיתוח

חסכון בחשמל

אנרגיות מתחדשות

יעילות אנרגטית

אתגרי האנרגיה
כיתה ה׳

מפיקים אנרגיה חשמלית
כיתה ו׳

לעמוד הבית

משאב המים

בס״ד

כרטיס אקלים
נטיעת עצים
כיתות א׳-ב׳

המוביל הארצי
כיתות ב׳

זיהום נחל הירקון
כיתות ה׳

חבל על כל טיפה
כיתות ו׳-ז׳

שימוש חוזר וטיפול בשפכים

חסכון
במים

מניעת זיהום המים

מפלס הכנרת
כיתות ו׳

הטפטפת
מיומנות סיכום
כיתות ה׳-ו׳

יחידה התנסותית
כיתות ו׳-ח׳

שפכים בסביבה
כיתות ד׳-ה׳

לעמוד הבית

משאב האוויר

בס״ד

כרטיס אקלים
הפחתת גזי חממה
כיתות ג׳- ד׳

כרטיס אקלים
מכירים את גזי החממה
כיתות ד׳

כשם שיגעו אבותי
כיתות ד׳- ה׳

שומרים על העולם
כיתות ג׳-ד׳

משימת צלצול
כריתת יערות
כיתות ה׳-ו׳

כרטיס אקלים
פליטת גזים בבעירה
כיתות ג׳

כרטיס אקלים
פליטות מזהמים
כיתות ג׳

כרטיס אקלים
חשיבות נטיעת עצים
כיתות ג׳-ה׳

כרטיס אקלים
חקר איכות האוויר
כיתות ד׳

זיהום אוויר
אינטראקטיבי
כיתות ה׳-ז׳

זיהום אויר
כיתות ה׳

כרטיס אקלים
זיהום האוויר בישראל
כיתות ד׳

הפחתת פליטת גזי חממה

חשיבות הצומח

הפחתת זיהום אוויר

אפקט החממה
אינטראקטיבי
כיתות ד׳-ח׳

כרטיס אקלים
הרכב האוויר
כיתות ד׳

התחממות כדור הארץ
סימולציה
כיתות ד׳-ח׳

כרטיס אקלים
גזי חממה ועלית טמפרטורה
כיתות ד׳

משימת צלצול
שריפה ביער האמזונס
כיתות ה׳-ו׳

צמחי בר
כיתות ד׳

נטיעת עצים
כיתות ה׳-ו׳

לעמוד הבית

שילוב עברית ומדעים
אפקט החממה
כיתה ו׳

חדר בריחה במתמטיקה
ז׳-יב׳

שינוי אקלים
משחק בריחה