Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

KONTAKT

REKRUTACJA

PRAKTYKI

PROGRAM

O KIERUNKU

SPIS TREŚCI

O KIERUNKU Studiów podyplomowych

01

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄświadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim(zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawoo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r.)w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiemlub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIMFakultatywnie na życzenie absolwent może otrzymać świadectwo przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski. Koszt 80 zł

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

ADRESACI STUDIÓW:Osoby z wykształcenieniem wyższym: magister, inżynier, licencjat/ tytuł równorzędny. Jeżeli ukończyłeś/ukończyłaś studia wyższe I / II stopnia lub 5-letnie studia magisterskie, to proponowany kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

ADRESACI STUDIÓW:Jeżeli nie posiadasz przygotowania pedagogicznego możesz równolegle studiować wybrany kierunek studiów podyplomowych plus uzupełnić przygotowanie pedagogiczne - skorzystaj z braku wpisowego do obu kierunków oraz 10% zniżki czesnego do tańszego kierunku!

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE:posiadanie uprawnień pedagogicznych, w tym przygotowania psychologiczno-pedagogicznego do pracy jako nauczyciel w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,posiadanie dyplomu studiów wyższych (I / II stopnia / jednolitych magisterskich),

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE:Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)Formularz zgłoszeniowy, Umowa o świadczenie uług edukacyjnych,Wniesienie opłaty wpisowej.

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI KWOTY CZESNEGO przez cały okres studiów.Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów).Faktura z odroczonym terminem płatności? TAK.Faktura wystawiona na organ prowadzący? TAK.Możliwość płatności całości czesnego semestralnie? TAK.Możliwość płatności całości czesnego miesięcznie? TAK.

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

Koszt studiów jest kosztem całkowitym, pokrywa wszystkie opłaty programu studiów podyplomowych: materiałów, zaliczeń/egzaminów, koszt świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, jednorazowej wysyłki świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na adres wskazany przez Uczestnika studiów.Czesne za 3 semestry studiów: 3.600 złMożliwość opłat czesnego w częściach: 10 x 360 zł

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

Cel: Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwenta studiów magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół, w tym pracy nauczyciela wspomagającego.

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach, szkołachoraz placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.Zgodnie z nową reformą dot. standardów zatrudniania specjalistów, absolwent tego kierunku, który posiada dyplom magistra pedagogiki jest uprawniony do pracy jako pedagog specjalny

PROGRAM Studiów podyplomowych

02

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

Ilość semestrów: 3 MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO- Podstawy pedagogiki specjalnej - Dydaktyka specjalna - Diagnostyka w pedagogice specjalnej - Etyka zawodu nauczyciela - Praktyka moduł I 60h

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO- Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii- Podstawy psychologii dziecka/ucznia ze specjalnymipotrzebami edukacyjnymi- Wspomagające i alternatywne metody komunikacji- Podstawy języka migowego - Psychologia wychowawcza - Teoretyczne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca
Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO- Modele edukacji integracyjnej i włączającej w Polsce i na świecie- Diagnoza funkcjonalna dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z niepełnosprawnością intelektualną- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu słuchu

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu wzroku- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z chorobą przewlekłą- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami zachowania i emocji

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu ruchu- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem zdolnym- Projektowanie programów psychoedukacyjnych z elementami socjoterapii

Pedagogika specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO- Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku/uczniowi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi- Diagnoza edukacyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi- Praktyka moduł II 120 h

* praca projektowa lub prezentacja na wybrany przez Słuchacza case study (min. 30 slajdów).

Obecność na zajęciach w czasie rzeczywistym

Przygotowanie pracy projektowej lub prezentacji zaliczeniowej*

Zaliczenie obowiązkowych praktyk pedagogicznych/zawodowych

Uregulowanie czesnego i opłaty wpisowej

Warunkami ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

Tel: 797 173 501Tel: 502 162 365Tel: 503 192 950Tel: 690 515 224

STUDIUJ Z GWARANCJĄ SATYSFAKCJI I SUKCESU

SIEĆ WSPÓŁPRACY LEKCJE XXI - WIEKUABC AUTYZMUDARMOWE WEBINARIA

STUDIUJ Z GWARANCJĄ ZADOWOLENIA

24h/dobędostęp do treści

DOSTĘP DO MATERIAŁÓW OFFLINE NA PLATFORMIE eLearning dla każdego Uczestnika studiów.Nieograniczony dostęp z każdego miejsca na świecie24h na dobę

Zajęcia są streamowane online w czasie rzeczywistym oraz nagrywane z możliwością odtworzenia nagrań na platformie

Wykładowa forma zajęć z panelem dyskusyjnym i/lub wykład interdyscyplinarny

100% ONLINE w czasie rzeczywistym (Real Time Online)

POZNAJ SZCZEGÓŁY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH

FORMA STUDIÓW

PRAKTYKI

03

Moduł I 60 h

Realizowany w placówce oświatowej (najlepiej szkoła) Opiekun praktyk: nauczyciel wspomagający. Praktyka realizowana z dziećmi o dowolnej niepełnosprawności.

Moduł II 120 h

Praktyka realizowana w takich miejscach jak: przedszkola integracyjne, przedszkola realizujące program edukacji włączającej, szkolne oddziały integracyjne, szkoły ogólnodostępne realizujące program edukacji włączającej.

Bierni Nauczyciele lub osoby bez przygotowania pedagogicznego mają obowiązek zaliczenia pełnych godzinowo praktyk zawodowych.Jeżeli jesteś czynnym Nauczycielem i złożysz stosowne zaświadczenie wraz z wnioskiem - Twoje praktyki mogą zostać skrócone o 50%. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie przez Dziekana Uczelni WSH-E.

Jesteś czynnym Nauczycielem?Skróć praktyki o połowę!

Jeżeli jesteś czynnym Nauczycielem, a Twoja praca jest zgodna z kierunkiem studiów - możesz ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie wykonywanych obowiązków zawodowych.Wnioski rozpatrywane są indywidualnie przez Dziekana Uczelni WSH-E.

Jesteś Praktykiem?Skorzystaj z możliwości zaliczenia praktyk na podstawie wykonywanej pracy zawodowej

Jesteś czynnym Nauczycielem?Zapraszamy!Potrzebujesz przygotowania pedagogicznego? Zapraszamy!

Formę pracy dyplomowej spełnia praca projektowa. Materiały wypracowane podczas STUDIÓW to PROJEKT EGZAMINACYJNY, z którego możesz korzystać podczas praktyk lub późniejszej praktyki zawodowej.

Od 2000 roku na RYNKU EDUKACYJNYM: studia licencjackie, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, kursy dofinansowane z BUR, KFS oraz środków unijnych

Od 2000 roku z WAMI

Czynny nauczyciel ma możliwość zaliczenia studiów w Indywidualnym Toku Nauki - w rok - zainteresowany? Zapraszamy!

BRAK PRACY DYPLOMOWEJ

Studia podyplomowe dla czynnych nauczycieli w rok

BRAK EGZAMINÓW DLA CZYNNYCH NAUCZYCIELI

DLACZEGO MY?

TYLKO TRZY KROKI DZIELĄ CIĘ OD PODJĘCIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH!

PRZYGOTUJ DOBREJ JAKOŚCI SKAN DYPLOMU POTWIERDZAJĄCY WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE i ZDJĘCIE

PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIAOTRZYMASZ UMOWĘ O ŚWIADCZENIU USŁUG EDUKACYJNYCH

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE

REKRUTACJA

Dofinansowanie uzyskane z niepublicznych placówek oświatowych: szkól/przedszkoli prowadzących przez przedsiębiorców z BUR

Dofinansowanie uzyskane z niepublicznych placówek oświatowych: szkól/przedszkoli prowadzących przez przedsiębiorców z KFS

Pozyskaj dofinansowanie do studiów podyplomowych

21%

BAZA USŁUG ROZWOJOWY

29%

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

50%

Dofinansowanie uzyskane z publicznych placóek oświatowych: szkól/przedszkoli/ich organów prowadzących

SZKOŁA/PRZEDSZKOLE

Chcąc aplikować o środki z placówki niepublicznej można za pośrednictwem organu prowdzącego (przedsiębiorcy) aplikować o środki zarówno z KFS jak i BUR.

JESTEM NAUCZYCIELEM - JESTEM ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM ZE SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Chcąc aplikować o środki z BUR - skontaktuj się z nami

JESTEM NAUCZYCIELEM - JESTEM ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM ZE SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Chcąc aplikować o środki z placówki publicznej - zależy wnioskować o dofinansowanie bezpośrednio w swoim zakładzie pracy bądź organie prowadzącym.

JESTEM PRZEDSIĘBIORCĄ - JESTEM ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM Z BUR

Chcąc aplikować o środki z KFS - skontaktuj się z nami

JESTEM PRZEDSIĘBIORCĄ - JESTEM ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM Z KFS

Podążaj za odpowiedziami

JESTEŚ ZAINTERSOWANY DOFINANSOWANIEM?

www.facebook.com/isprybnik/

Whatsapp: 502 162 365

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

Pytania?

WYPEŁNIJ FORMULARZ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA PODYPLOMOWE 100%ONLINE

DECYZJA PODJĘTA?

Tel: 797 173 501 502 162 365 503 192 950 690 515 224

Instytut Studiów Podyplomowychul. Magnolii 2544-207 Rybnikwww.rybnikonline.eu Studiuj z gwarancją satysfakcji i sukcesu

NADAJ PRZESYŁKĘ Z DOKUMENTAMI

rybnikonline.eu

ZAPRASZAMY