Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio 2023

Lourdes Otero Rodríguez
Orientadora
IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Requisitos e prazo para inscribirse

Donde presento a solicitude

Materias das que me examino

Data da proba e horario

Exames de anos anteriores

Probas adaptadas

Outras datas de interese

Conservacion das partes superadas

Cualificación das probas

Normativa que regula as proba

Unha mirada DUA. Accede á información utilizando o formato en texto fácil ou en audio.

Ter 17 anos ou cumpridos no presente ano 2023


O prazo para inscribirse na proba será dende o 27 de febreiro ata o 10 de marzo

As solicitudes deberán facerse accedendo á aplicación informática na páxina web

https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do .

Atoparás un asistente para cubrir a solicitude e terás que identificarte empregando calquera destas opcións:

 • Usuarios de educación con conta xunta.gal
 • Chave 365
 • Usuarios conta xunta.gal
 • DNI electrónico
 • Certificado dixital

O sistema xera unha instancia para imprimir que terá que ser entregada nun centro de inscrición, acompañada da documentación que se indica na propia instancia.


O centro procederá a validar unha copia e entregará outra para a persoa solicitante, a efectos de resgardo. En tanto que non se efectúe este trámite non quedará feita a matrícula.


Considérase como centro de inscripción calquera centro público no cal se oferte formación profesional.

Recoméndase usar o máis próximo ó domicilio habitual.

Parte sociolingüística:

 • Lingua Castelá
 • Lingua Galega
 • Ciencias Sociais

Parte matemática
 • Matemáticas

Parte científico-técnica
 • Ciencias da Natureza
 • Tecnoloxía

Terá lugar o día 25 de maio de 2023 no horario que se indica de seguido:
 • Ás 9:00 horas: presentación
 • Das 9:30 ás 13:00 horas: parte matemática e parte sociolingüística.
 • Das 16:00 ás 18:00 horas: parte científico-técnica

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición.

Os lugares onde se realiza a proba publicaranse o día 13 de marzo na páxina web http://www.edu.xunta.gal/fp/ . Tamén se poden consultar nos centros donde se realiza a inscripción na proba.

1. As persoas con necesidades específicas derivadas de alteracións físicas, psíquicas ou sensoriais cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán solicitar as medidas ou os recursos adicionais necesarios para desenvolver a proba de acceso.

Quen solicite proba adaptada deberao facer constar expresamente no momento da inscrición e, soamente en caso de non ter que ser emitido pola Xunta de Galicia ou opoñerse á súa consulta, deberá presentar o certificado do grao de discapacidade emitido polo organismo competente, así como o seu ditame técnico facultativo.


2. Tamén poderán solicitar a adaptación da probas as persoas diagnosticadas de trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH). A solicitude de proba adaptada farase constar expresamente na solicitude de inscrición e xuntaráselle a xustificación documental do diagnóstico de TDAH (informe médico e informe psicopedagóxico, se o houber).


3. A adaptación da proba que deben superar estas persoas deberá respectar o esencial dos referentes de avaliación establecidos para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou grao superior.


4. Os centros de inscrición comunicarán a resolución de adaptación da proba ás persoas que a solicitasen. As listaxes provisional e definitiva de proba adaptada poderán consultarse na secretaría do centro onde se realizase a inscrición polas persoas interesadas ou por quen as represente; non serán publicadas en internet nin nos taboleiros de anuncios.

 • A cualificación será numérica de 0 a 10 puntos.
 • A cualificación de cada parte será a media aritmética das notas das diferentes materias.
 • A nota final da proba calcularase sempre que se obteña polo menos unha puntuación de catro en cada parte, e será a media aritmética destas, expresada con dous decimáis.
 • Será positiva a cualificación de 5 ou superior.
 • En caso contrario, a nota final será de "non apto".
 • Para calcular a nota final non se terán en conta as partes da proba exentas, se fose o caso.
 • En caso de exención de todas as partes, a cualificación final expresarse como "exento" e participarase no proceso de admisión a ciclos cunha cualificación de 5.

Quen teña realizada a proba de acceso a ciclos formativos de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia nos anos 2021 ou 2022 e non a superase na súa totalidade poderá solicitar a conservación da cualificación obtida nas partes superadas cunha puntuación igual ou superior a cinco para a presente convocatoria.


En caso de solicitar a conservación, non poderá examinarse desa parte ou desas partes da proba.