Want to make creations as awesome as this one?

Recull de les úlltimes publicacions fetes a l'eSAM

Transcript

Unitat de Suport Jurídic | Suport Jurídic
Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit Jurídic, Econòmic i Formació

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres:

email: sam.juridic@dipta.cat

Telèfon: 977 29 66 54

JURISPRUDÈNCIA

CONSULTES

MODELATGE

DOCTRINA

NORMATIVA

BUTLLETÍ

Imatges storyset

gener 2023

Improcedència de presentar recurs de reposició contra l'aprovació del pressupost local

Validesa d'una notificació efectuada en paper a una persona jurídica obligada a relacionar-se electrònicament

Consultes de caràcter general resoltes per la Comissió Permanent del Consell d'Empadronament en sessió de 5 d'octubre de 2022

La participació dels càrrecs electes en les meses de contractació en l'àmbit local

Pot un okupa empadronar-se en el domicili en el qual resideix?

El sentit del silenci en les llicències urbanístiques

Règim d’obres d’intervenció que es poden executar a les construccions situades dins d’un polígon d’actuació urbanística

Declaració individual l'alta dels habitatges buits en el registre municipal d'habitatges buits prèviament aprovat, als efectes de ser gravats amb el recàrrec sobre l'IBI aprovats en Ordenança fiscal

Actuacions prèvies per declarar l'alta dels habitatges buits en el registre municipal d'habitatges buits prèviament aprovat, als efectes de ser gravats amb el recàrrec sobre l'IBI aprovats en l'Ordenança fiscal

Adquisició de béns per acceptació de donació

Decret 344/2022, de 22 de novembre, pel qual es modifica el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el Registre d'ens locals de Catalunya

Viabilitat d’interposar recurs especial en matèria de contractació davant l’acord de l’òrgan de contractació de classificació de proposicions presentades pels licitadors

Consulta vinculant DGT V2143-22
Subjecció a l'IVA dels pagaments per contractes de serves públics

Consulta vinculant DGT V1912-22 Subjecció però exempció a l'IVA del servei de monitoratge prestat per entitat mercantil a un ajuntament en centres docents

Informe 9/22 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat
Aplicació de l'article 174 TRLRHL en l'àmbit de la contractació plurianual

Càlcul del cost efectiu del servei

Contractacions de subministrament derivades d'acord marc

Sol·licitud d'accés, modificació o baixa a l'aplicació informàtica del Padró Municipal d'Habitants (ACCEDE)

Dret d'accés informació regidors

Retirada de vehicles abandonats

Abast de la competència municipal en matèria d'ordenació del trànsit en relació amb la qualificació de les infraccions locals

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2303 de la Comisión de 24 de noviembre de 2022 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1780, por el que se establecen formularios normalizados para la publicación de anuncios en el ámbito de la contratación pública (Texto pertinente a efectos del EEE).

Resolució ACC/3775/2022, de 29 de novembre, per la qual s'aprova el Pla de prevenció d'incendis forestals (PPIF) del Parc Natural de la Serra de Montsant

Instrucción 1/2022, de 23 de noviembre, de la Junta Electoral Central, sobre procedimiento de acreditación mediante firma electrónica de los avales que en las elecciones municipales deben presentar las agrupaciones de electores conforme a lo dispuesto en el art. 187.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.