Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Datas de inscripción

Donde inscribirse

Documentos para inscribirse

Estructura da proba

Outras datas de interese

Lourdes Otero Rodríguez
Orientadora
IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Probas adaptadas

Requisitos para inscribirse

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior 2023

Datas da proba e horarios

Unha mirada DUA. Accede á información utilizando o formato en texto fácil ou en audio.

Cualificación das probas

Conservación das partes superadas

Os exames serán o 20 de Abril.

 • Ás 9 da mañán é a presentación.
 • Dende as 9 e media ata a 1 da mañán é a parte común.
 • Dende as 4 ata as 6 e media da tarde é a parte específica.

IMPORTANTE: Debes de levar o documento nacional de identidade e a folla de inscripción


Os lugares onde se realiza a proba publicaranse o día 13 de marzo na páxina web http://www.edu.xunta.gal/fp/ . Tamén se poden consultar nos centros donde se realiza a inscripción na proba.

Parte común:
 • Lingua Castelá
 • Lingua Galega
 • Matemáticas
Parte específica:
- Primeiro: escoller 1 opción
- Segundo: escoller 2 materias da opción que se marca
 • Opción A: Economía da Empresa, Lingua Estranxeira ( Inglés ou Francés ) e Filosofía
 • Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial e Física.
 • Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, Química e Bioloxía.

Se superas a proba poderás inscribirte nos ciclos formativos, das familias profesionais que corresponden con cada unha das tres opcións, antes citadas.

1. As persoas con necesidades específicas derivadas de alteracións físicas, psíquicas ou sensoriais cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán solicitar as medidas ou os recursos adicionais necesarios para desenvolver a proba de acceso.

Quen solicite proba adaptada deberao facer constar expresamente no momento da inscrición e, soamente en caso de non ter que ser emitido pola Xunta de Galicia ou opoñerse á súa consulta, deberá presentar o certificado do grao de discapacidade emitido polo organismo competente, así como o seu ditame técnico facultativo.


2. Tamén poderán solicitar a adaptación da probas as persoas diagnosticadas de trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH). A solicitude de proba adaptada farase constar expresamente na solicitude de inscrición e xuntaráselle a xustificación documental do diagnóstico de TDAH (informe médico e informe psicopedagóxico, se o houber).


3. A adaptación da proba que deben superar estas persoas deberá respectar o esencial dos referentes de avaliación establecidos para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou grao superior.


4. Os centros de inscrición comunicarán a resolución de adaptación da proba ás persoas que a solicitasen. As listaxes provisional e definitiva de proba adaptada poderán consultarse na secretaría do centro onde se realizase a inscrición polas persoas interesadas ou por quen as represente; non serán publicadas en internet nin nos taboleiros de anuncios.

Podes inscribirte na proba dende o 23 de xaneiro ata o 3 de febreiro.

Ter 19 anos ou cumprilos neste ano 2023

As solicitudes deberán facerse accedendo á aplicación informática na páxina web

https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do .

Atoparás un asistente para cubrir a solicitude e terás que identificarte empregando calquera destas opcións:

 • Usuarios de educación con conta xunta.gal
 • Chave 365
 • Usuarios conta xunta.gal
 • DNI electrónico
 • Certificado dixital

O sistema xera unha instancia para imprimir que terá que ser entregada nun centro de inscrición, acompañada da documentación que se indica na propia instancia.


O centro procederá a validar unha copia e entregará outra para a persoa solicitante, a efectos de resgardo. En tanto que non se efectúe este trámite non quedará feita a matrícula.

Nestes hiperenlaces podes atopar os documentos para facer a inscripción e outra información de interese:


 • A cualificación será numérica de 0 a 10 puntos.
 • A cualificación de cada parte será a media aritmética das notas das diferentes materias.
 • A nota final da proba calcularase sempre que se obteña polo menos unha puntuación de catro en cada parte, e será a media aritmética destas, expresada con dous decimáis.
 • Será positiva a cualificación de 5 ou superior.
 • En caso contrario, a nota final será de "non apto".
 • Para calcular a nota final non se terán en conta as partes da proba exentas, se fose o caso.
 • En caso de exención de todas as partes, a cualificación final expresarse como "exento" e participarase no proceso de admisión a ciclos cunha cualificación de 5.

Quen teña realizada a proba de acceso a ciclos formativos de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia nos anos 2021 ou 2022 e non a superase na súa totalidade poderá solicitar a conservación da cualificación obtida nas partes superadas cunha puntuación igual ou superior a cinco para a presente convocatoria.


En caso de solicitar a conservación, non poderá examinarse desa parte ou desas partes da proba.