Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Transició Energètica
Catàleg de Subvencions per a ens locals

Començar

Amb el suport de l'Institut Català d'Energia del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Escull l'àmbit que t'interessi

Energies

Renovable
Tèrmica

Energia

Renovable
Elèctrica

Comunitats

Energètiques

Edificació

Mobilitat sostenible

Contacte

Adaptació i mitigació Canvi Climàtic

Retirada amiant amb instal·lació fotovoltaica

Retirada amiant

A qui es dirigeix?

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, propietàries de béns immobles en els quals es desenvolupi o s'hagi desenvolupat una activitat econòmica i que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge.

Quantia?

Retirada de residus de cobertes que continguin amiant, la seva substitució, i la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic.

Què?

Termini i informació addicional

Fins al 25 de juliol de 2023.

ACC/1734/2023, de 16 de maig.

Info

Subvencions d'actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic

Règim de minimis: La intensitat ajut sobre import subvencionable:
  • gran emrpesa: 40%
  • mitjana empresa: 50%
  • petita empresa: 60%

Fins a 30.000 €.
100% de les despeses subvecionables.

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

RESOLUCIÓ ACC/1147/2023, de 30 de març.

Subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023 i 2024.

Contacte

Comunitats Energètiques

Àmbit 1: Redacció de plans i projectes

Àmbit 2: Execució de projectes

Canvi climàtic

A qui es dirigeix?

Entitats locals: Consells Comarcals, consorcis, ajuntaments, EMD i agrupacions de municipis.

Quantia?

Àmbit 1. Redacció de plans municipals i redacció de projectes:
- A1.1 Redacció de plans municipals de lluita contra el canvi climàtic, fins a 10.000 €
- A1.2 Redacció de plans municipals d'emergència per sequera, fins a 30.000 €
- A1.3 Redacció de memòries d'alternatives i de projectes executius, fins a 90.000 €
Actuacions que amb execució entre 1 de gener de 2022 i 30 de setembre de 2024.

Què?

Termini i informació addicional

Fins l'11 de maig del 2023.

Gestionat per l'Oficina de Canvi Climàtic. ACC / 1147 / 2023.

Info

Àmbit 1

Subvencions d'actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic

Intenstitat ajut segons habitants:
- <1.000 habitants: 100%
- Entre 1.001 i 5.000 habitatns: 95%
- Entre 5.001 i 20.000 habitants: 90%

Canvi climàtic

A qui es dirigeix?

Entitats locals: Consells Comarcals, consorcis, ajuntaments, EMD i agrupacions de municipis.

Quantia?

Àmbit 1. Execució de projectes de:Actuacions amb execució entre 1 de gener de 2022 i 1 de juliol de 2025.

Què?

Termini i informació addicional

Pendent de convocatòria.

Gestionat per l'Oficina de Canvi Climàtic. Bases reguladores ACC / 27 / 2023.

Info

Àmbit 2

Subvencions d'actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic

Entre 30.000 € i 300.000 €, intensitat ajut segons habitants:
- <1.000 habitants: 100%
- Entre 1.001 i 5.000 habitatns: 95%
- Entre 5.001 i 20.000 habitants: 90%

Energia Renovable Elèctrica

Autoconsum (amb o sense emmagatzematge)

Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables

Emmagatzematge

Energia Renovable Elèctrca

Contacte

Energia Renovable Elèctrica

A qui es dirigeix?

Sector residencial, administracions públiques i el tercer sector.

- Administracio pública sense activitat econòmica, persones físiques, autònoms, persones jurídiques sense activitat econòica o del tercer sector, CCPP.
- Comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.

Quantia?

Fotovoltaica i Eòlica per autoconsum (80% energia gernada ha de ser autoconsumida).
Obligatori sistema ade monitoritzacio de l'energia elèctrica produïda i consum elèctric.
Doc. addicional per projectes > 100 kW.

Què?

Termini i informació addicional

Des del 30 de juny de 2021 al 31 de desembre del 2023.

Gestionat per ICAEN. RD 477/2021.

Actuacions sector residencial

Info

Ajut addicional del 5% repte demogràfic ≤ 5.000 hab. i municipis no urbans ≤ 20.000 hab.

Programa 4. Instal·lacions autoconsum amb energia renovable.

Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables

esGOTAT

Energia Renovable Elèctrica

A qui es dirigeix?

Sector residencial, administracions públiques i el tercer sector.

- Administracio pública sense activitat econòmica, persones físiques, autònoms, persones jurídiques sense activitat econòica o del tercer sector, CCPP.
- Comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.

Quantia?

Què?

Termini i informació addicional

Des del 30 de juny de 2021 al 31 de desembre del 2023.

Gestionat per ICAEN. RD 477/2021.

Actuacions sector residencial

Info

Ajut addicional del 5% repte demogràfic ≤ 5.000 hab. i municipis no urbans ≤ 20.000 hab.

Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables

Programa 5. Emmagatzematge en instal·lacions autoconsum.

Instal·lacions emmatgatzematge amb rati màxim de 5kWh/kW (garantia mínima 5 anys).
Tecnologia plom-àcid exclosa.

esGOTAT

Energia Renovable Tèrmica

Sector residencial

Sectors sense activitat econòmica o Administracions

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

Xarxes de calor/fred

Comunitats Energètiques

Energia Renovable Tèrmica

A qui es dirigeix?

- Persones físiques, autònoms, CCPP, representació de col·lectius vulnerables, administració pública.

Quantia?

Instal·lacions de climatizació i ACS en vivendes mitjançant renovables tèrmiques: solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia i aerotèrmia (excepte aire-aire).

Què?

Termini i informació addicional

Des del 30 de juny de 2021 al 31 de desembre del 2023.

Gestionat per ICAEN. RD 477/2021.

Propietat pública i tercer sector

Sector Residencial

Programa 6. Sector Residencial

Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables

Actuacions sector residencial

Info

Valors addicionals màxims

esGOTAT

Programa incentius 2

Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia (RD 1124/2021).

A qui es dirigeix?

- Entitats locals o supralocals.

- Administracions Públiques, entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
- Agrupacions, consorcis o altres formes de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica.


Què?

Termini i informació addicional

Fins al 31 de desembre del 2023.

Gestionat per ICAEN. RD 1124/2021.

Ús de renovables tèrmiques: solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia i aerotèrmia, xarxes de calor i/o fred (fins a 1 MW de potència) per a:
- Producció de fred i calor (ACS, calefacció, climatizació piscines, etc.).
- Aplicacions de baixa, mitja i alta temeperatura enp rocessos productious (neteja, hivernacles, assecatge, etc).

Quantia?

Ajut addicional del 5% repte demogràfic ≤ 5.000 hab. i municipis no urbans ≤ 20.000 hab.

Ajuts del 70% per actuació sobre el cost subvencionable.

Info

Energia Renovable Tèrmica

esGOTAT

Programa incentius 2

Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sePrimera convocatoria de incentivos a proyectos de redes de calor y frío

A qui es dirigeix?

- Persones jurídiques, públiques o privades, sense activitat econòmica.Què?

Termini i informació addicional

Fins a 11 de novembre del 2022.

Gestionat per IDAE.

Projectes > 1 MW.
- Tipologia 1: Nova central de generació (únicament amb fonts d'energia renovable) i nova xarxa de distribució.
- Tipologia 2: Ampliació o substitució de central de generació existent (nous equips amb renovables).
- Tipologia 3: Ampliació de xarxa de distribució (la capacitat existent ha d'utilitzar fonts renovables).

Quantia?

Ajut addicional del 5% repte demogràfic ≤ 5.000 hab. i municipis no urbans ≤ 20.000 hab.

Ajuts del 70% per actuació sobre el cost subvencionable.

Inversió mínima 450.000 €.

Info

Energia Renovable Tèrmica

Comunitats energètiques

CE IDAE

SOLAR COOP

CE APRENDE

CE OFICINAS - Oficines per a la promoció i dinamització de CE

CE IMPLEMENTA - Projectes pilot de CE

Contacte

PENDENT

Programa CE Implementa

Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia (PRTR)

A qui es dirigeix?

Comunitats Energètiques (persona jurídica existent).Comunidad energética: persona jurídica basada en la participación abierta y voluntaria, efectivamente controlada por socios o miembros que sean personas físicas, pymes o entidades locales, que desarrolle proyectos de energías renovables, eficiencia energética y/o movilidad sostenible que sean propiedad de dicha persona jurídica y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.

Què?

Termini i informació addicional

Fins al 13 de febrer 2023.

Gestionat per IDAE.

Projectes que desenvolupin les Comunitats Energètiques tant de producció amb energies renovables com d'eficiència energètia o mobilitat sostenible, podent incorporar sistemes de gestió de la demanda.

3a Convocatòria: 10 M€ disponibles per a projectes petits (<1 M€)
4a Convocatòria: 30 M€ disponibles per a projectes grans (> 1M€)

Quantia?

Info

Comunitats Energètiques

Fora de termini

Programa CE Oficinas

Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia (PRTR)

A qui es dirigeix?

Persones jurídiques públiques o privades.Comunidad energética: persona jurídica basada en la participación abierta y voluntaria, efectivamente controlada por socios o miembros que sean personas físicas, pymes o entidades locales, que desarrolle proyectos de energías renovables, eficiencia energética y/o movilidad sostenible que sean propiedad de dicha persona jurídica y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.

Què?

Termini i informació addicional

Del 28 de novembre de 2022 al 23 de gener 2023.

Gestionat per IDAE.

Creació d'Oficines de Transformació Comunitària (OTC) per a la promoció i dinamització de comunitats energètiques (i adequació d'oficines existents).

20 M€ disponbiles, intensitat màxima 80% del cost subvencionable.
import ajut mínim de 100.000€.

Quantia?

Info

Comunitats Energètiques

Fora de termini

Solarcoop

A qui es dirigeix?

Associacions o cooperatives de consum (amb participació d'ens local si escau) que es constitueixin com a Comunitats Energètiques.Comunidad energética: persona jurídica basada en la participación abierta y voluntaria, efectivamente controlada por socios o miembros que sean personas físicas, pymes o entidades locales, que desarrolle proyectos de energías renovables, eficiencia energética y/o movilidad sostenible que sean propiedad de dicha persona jurídica y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.

Què?

Termini i informació addicional

Resolució ACC/1490/2023 de 26 d'abril de 2023.
45 dies naturals des de la públicació al DOGC.

Gestionat per ICAEN.

Suport per a les entitats per a desenvolupar el model de comunitat energètica. Tasques:
- definició del model de gestió i del funcionament de la comunitat energètica.
- disseny i creació dels espais assemblaris, dels processos, de les línies estratègiques i de l'entorn jurídic.
- avantprojecte o projecte executiu de la instal·lació energètica (no subvencionable la inversió del projecte).


Màxim 80.000€ per projecte. 8 M€ disponbiles, intensitat màxima 100% del cost subvencionable.
Règim de minimis.

Quantia?

Info

Comunitats Energètiques

Edificis

Edificis en municipis de menys de 5000 habitants PREE5000

Edificació

Rehabilitació energètica d'edificis

Edificis terciaris PREE Terciaris


Rehabilitació residencial i habitatge social del pla de recuperació, transformació i resiliència. (AHC)

Barris

Habitatges

Llibre Edifici i Projecte de Rehabilitació

Altres Ajuts

Oficines Rehabilitació

Contacte

PENDENT.

PENDENT

Edificació

Programa 1. Rehabilitació barris.

Programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social

A qui es dirigeix?

Ajuntaments

Quantia?

- Rehabilitació edificis : reducció de consum eneergia primaria no renovable mínim 30% i demanda de calefacció / refrígeració mínim 25% - 35% segons zona climàtica.
- Actuacions urbanització, reurbanització o millora de l'entorn físic complementàries a la reahbilitació d'edificis.
- Prestació de serveis a oficiens de rehabilitació.

Què?

Termini i informació addicional

Sol·licituds anuals maig 2022. Nous terminis properament.

Gestionat per Agència Catalana de l'habitatge. RD 853/2021.

En funció de la reducció del consum d'energia primària no renovable:
- Superior al 30% -> subvenció del 40% (màx. 8.100 €/habitatge)
- Superior al 45% -> subvenció del 65% (màx. 14.500 €/habitatge)
- Superior al 60% -> subvenció del 80% (màx. 21.400 €/habitatge)
En cas de vulnerabilitat fins al 100%.

Info

Edificació

Programa 3. Rehabilitació a nivell d'edifici

Programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social

A qui es dirigeix?

- Propietaris, comunitats de propietaris, societats cooperatives i empreses arrendataries.

- Administracions públiques propietàries dels inmobles.

Quantia?

Actuacions als edificis residencials en què s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant de l'edifici.

Què?

Termini i informació addicional

Sol·licituds anuals fins 31.12.2023. Actuacions fins el 30 de juny del 2026.

Gestionat per Agència Catalana de l'habitatge. RD 853/2021.

Info

Programa 4. Rehabilitació a nivell d'habitatge

Programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social

A qui es dirigeix?

- Propietaris, usufructuaris o arrendataris.

- Administracions públiques propietàries dels inmobles.

Quantia?

Finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica en els habitatges, ja siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars. Cal que assolir un dels següents requisits:
- Reducció de demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració mínima del 7% o
- Reducció mínima del 30% de consum d’energia primària no renovable o
- Actuacions sobre els elements de l’envolupant tèrmica, per adequar les seves característiques als valors normatius vigents.

Què?

Termini i informació addicional

Sol·licituds anuals fins 31.12.2023. Actuacions fins el 30 de juny del 2026.

Gestionat per Agència Catalana de l'habitatge.
RD 853/2021.

Edificació: Rehabilitació Energètica.

Info

Programa 5. Llibre edifici + Projecte rehabilitació

Programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social

A qui es dirigeix?

- Propietaris, usufructuaris o arrendataris.

- Administracions públiques propietàries dels inmobles.

Quantia?

- Implantació Llibre de l'Edifici existent per a la rehabiltiació.
- Projecte tècnic de rehabilitació integral de l'edifici per a la reducció del consum d'energia.

Què?

Termini i informació addicional

Sol·licituds anuals fins 31.12.2023. Actuacions fins el 30 de juny del 2026.

Gestionat per Agència Catalana de l'habitatge. RD 853/2021.

Edificació: Rehabilitació Energètica.

Llibre Edifici

Projecte rehabilitació

Info

PREE5000. Rehabilitació energètica

Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de repte demogràfic.

A qui es dirigeix?

- Persones físiques o jurídiques propietaris. Comunitats de propietaris d'edificis. Arrendataris.

- Administracions públiques. Comunitats d'energies. Empreses de serveis energètics.

Quantia?

Actuacions de millora energètica de l'envolupant, de l'eficiència energètica i de l'ús d'energies renovables de tipus tèrmic en el marc de pobles que es troben en el repte demogràfic (<5000 hab.)
Exigeix millora d'una lletra en qualifiació de CO2 i estalvi consum energia del 30% (edificis posteriors a 2007).

Què?

Termini i informació addicional

Sol·licituds fins 31 de desembre de 2023.

Gestionat per l'ICAEN. RD 691/2021.

Edificació: Rehabilitació Energètica.

Ajut addicional Criteri social

- Habitatges de protecció pública

- Habitatges en Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals (RD 106/2018)

- Consumidors amb bo social

Ajut addicional Actuació Integrada

1. Edificis d'ús habitatge i edificis d’altres usos, diferents a habitatge:

  • Actuar sobre l'envolupant tèrmica (tipologia 1) amb disminució mínima demanda global en calefacció i refrigeració del 30%.
  • Actuar sobre la instal·lació tèrmica (tipologia 2.2 a 2.4) que suposi, mínim, substitució del 60% de la potència de generació tèrmica.
  • En cas instal·lació solar tèrmica (tipologia 2.1) cobrir, mínim, el 30% la demanda d'ACS (tipologia S1) o el 30% de la calefacció i/o refrigeració ( tipología S2 i S3).

2. Els edificis d'altres usos, diferents a habitatge,

  • Actuar sobre l'envolupant tèrmica amb disminució mínima de la demanda global en calefacció i refrigeració del 30%.


Tindran dret a ajut addicional als edificis inclosos dins d'una comunitat d'energies renovables o una comunitat ciutadana d'energia.

Info

Mobilitat sostenible

Programa MOVES III.

Línia 1. Vehicles endollables i pila de combustible

Línia 2. Infraestructura de recàrrega

Contacte

Mobilitat sostenible

Línia 1. Vehicles endollables i pila de combustible

Programa MOVES III

A qui es dirigeix?

- Persones físiques, autònoms i adm. públiques. (Fer l'actuació abans del 31/12/2023)


Quantia?

Adquisició directa i Leasing financer o operatiu (rènting). Els vehicles turisme (M1), furgonetes (N1) i motos (L), han de ser nous i matriculats per primera vegada a Espanya.

Què?

Termini i informació addicional

Des del 11 d’abril de 2021 al 31 de desembre del 2023.

Gestionat per ICAEN. RD 266/2021.

10% Addicional per persones amb mobilitat reduïda, Taxi/VTC, municipis repte demogràfic.

Info

Mobilitat sostenible

Línia 2. Infraestructura de recàrrega

Programa MOVES III

A qui es dirigeix?

Persones físiques, autònoms i adm. públiques sense activitat econòmica (Fer l'actuació abans del 31/12/2023)


Què?

Termini i informació addicional

Des del 11 d’abril de 2021 al 31 de desembre del 2023.

Gestionat per ICAEN. RD 266/2021.

Sons rang de treball de punt de de recàrrega: Vinculada< 7kW, convencional entre 7 i 15kW, Semirràpida entre 15 i 40 kW, Ràpida entre 40 i 100 kW i Ultraràpida >100 kW.

Import màx. 800.000 € per expedient.

Quantia?

Info

AJUTS CATÀLEG SERVEIS DIBA

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

Comunitats Energètiques

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=23068

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=23135
https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=23225
https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=23227

Per a més informació

no dubteu a contactar-nos

Contacte

www.vallesoriental.cat

93 860 07 10

mat@vallesoriental.cat

Amb el suport de

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Dis par turient montes.

Ciutadania

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis par turient montes, nascetur ridiculus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula.

Empresa

Administració Pública

Qui ets?

+ info

+ info

+ info

Nosotros

Contacto

Negocio

Mercado

Servicios

Energies renovables

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus.


An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus.


An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus.


An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Energies Renovables

Indústria

Edificació

Escull l'àmbit que t'interessi

Nosotros

Contacto

Negocio

Mercado

Servicios

Mobilitat sostenible

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Dis par turient montes.

Autoconsum i emmagatzematge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula.

Renovables tèrmiques

Qui ets

+ info

+ info

Nosotros

Contacto

Negocio

Mercado

Servicios

Energies renovables

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus.


An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus.


An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Energia Renovable Tèrmica

+ info

A qui es dirigeix?

- Programa 1. Persones físiques, autònoms i adm. públiques. (Fer l'actuació abans del 31/12/2023)

- Programa 2. Persones jurídiques i adm. públiques amb act. econòmica. (Fer l'actuació després sol·licitud)

Quantia?

Ús de renovables tèrmiques: solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia i aerotèrmia, xarxes de calor i/o fred (fins a 1 MW de potència) per a:
- Producció de fred i calor (ACS, calefacció, climatizació piscines, etc.).
- Aplicacions de baixa, mitja i alta temeperatura enp rocessos productious (neteja, hivernacles, assecatge, etc).

Què?

Termini i informació addicional

Des del 30 de juny de 2021 al 31 de desembre del 2023

Gestionat per ICAEN. RD 1124/2021

Programes 1 i 2.

Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia

Actuacions sector residencial

Cost màxim

Ajut adicional: 5% per municipis ≤ 5.000 habitants i municipis no urbans ≤ 20.000 habitants..

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus.


An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.