Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

VISITA VIRTUAL AL
CENTRE DE TRACTAMENT
DE RESIDUS MUNICIPALS (Gavà-Viladecans)

Educació ambiental | Compartim un Futur

COMENÇAR

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l'administració pública del territori metropolità de Barcelona. Aquest territori és l'aglomeració metropolitana més important del Mediterrani occidental, i s'hi genera la meitat del PIB de Catalunya.

  • 636 km2 de superfície
  • formada per 36 municipis
  • hi viuen més de 3,2 milions de persones (més d’un 40% de la població de Catalunya).

L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Educació ambiental | Compartim un Futur

L’AMB gestiona serveis que afecten tota la població:

L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Educació ambiental | Compartim un Futur

Cada persona que habita el territori metropolità genera una mitjana d'1,17 kg de residus al dia (2020). Això representa que cada any se n'han de gestionar més d'un milió i mig de tones.


La gestió dels residus que porta a terme l’AMB comprèn diverses activitats de tractament.

L'AMB I LA GESTIÓ DELS RESIDUS

Educació ambiental | Compartim un Futur

RECOLLIDA

APORTACIONS

RECOLLIDA I APORTACIONS - ON PODEM DIPOSITAR ELS RESIDUS?

TRACTAMENT - QUÈ SE'N FA, DELS RESIDUS?

L'AMB I LA GESTIÓ DELS RESIDUS

Contenidors al carrer (recollida selectiva)

Recollida al carrer (dia de recollida dels residus voluminosos)

Recollida porta a porta

recuperació de materials i reintroducció al cicle dels residus i recursos (economia circular)

obtenció d'energia

disposició del rebuig en condicions de seguretat ambiental

Deixalleries o punts verds

establiments preparats per a la recepció de residus especials (ex.: a les farmàcies, per als medicaments)

Educació ambiental | Compartim un Futur

ESQUEMA GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ

Educació ambiental | Compartim un Futur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

13

14

11

17

16

1. Esquema general de la instal·lació

El Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà Viladecans (CTRM), està format per tres instal·lacions: la planta de triatge d'envasos lleugers, la deixalleria municipal de Gavà i la planta de tractament de fusta i residus voluminosos.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


Cada any, al CTRM es tracten:

  • 24.000 tones de residus d'envasos lleugers
  • 63.000 tones de residus de mobles


Sabies que...?


Es recupera aproximadament el 70% del total d’envasos lleugers que entren a la planta de selecció d’envasos. La resta acaba com a rebuig i es compacta per ser valoritzat energèticament.

2. Arribada camions i bàscula

Els camions procedents dels diferents municipis metropolitans passen per la bàscula en arribar a la instal·lació i en sortir; d'aquesta manera es controla la quantitat de residus que arriben a la planta i d'on procedeixen.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


Un camió pot transportar fins a XX kg d'envasos lleugers en un sol viatge. Els residus es comprimeixen per tal d'aprofitar millor l'espai i minimitzar els viatges.

També es pesen els camions que entren residus voluminosos i residus per a la deixalleria.

3. Platja de descàrrega i càrrega de la cinta

Un cop pesats, els camions que han recollit el contingut dels contenidors d'envasos lleugers el descarreguen a la platja de descàrrega.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


Entre els envasos que arriben, s'hi poden distingir diferents tipus de plàstics com ara el PET (ampolles d'aigua), el PEAD (envasos de detergents), el PS (envasos de iogurts) o el PP (safates), entre molts d'altres.


4. Garbell rotatiu

El garbell rotatiu separa els residus per mides, fent-los girar dins una màquina cilíndrica amb forats de diferents dimensions.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


Aquesta màquina és més coneguda com a trommel. En alemany, trommel vol dir ‘tambor’, ja que la seva forma recorda aquest instrument, com el tambor d’una rentadora.

5. Electroimant

Els residus metàl·lics fèrrics se separen mitjançant corrents electromagnètics.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


Els objectes de metall se separen segons si són de ferro o d'alumini. Les llaunes d’olives, per exemple, són de ferro, mentre que les llaunes de refresc són d’alumini. I totes van al contenidor groc!

6. Separador balístic

El separador balístic destria els residus en funció de la seva forma, mida i densitat. Les bosses de plàstic, per exemple, van cap amunt i les ampolles, cap a baix.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


A més de fer-se servir a la planta de triatge d'envasos, el separador balístic, com moltes altres màquines d'aquesta instal·lació, també es pot utilitzar en altres plantes de tractament de residus, per exmple, als ecoparcs.

7. Aspirador de bosses

L'aspirador de bosses, aspira el material més lleuger (bosses de plàstic i paper de plàstic transparent).

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


El paper de plàstic transparent es coneix també com a polietilè de baixa densitat. És un producte resistent i molt flexible que es pot recuperar, per exemple, per fer bosses d'escombraries.

8. Cabina de triatge manual

No tot ho fan les màquines! Cal controlar manualment el procés perquè el resultat sigui òptim.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


Aquesta feina és imprescindible per assegurar el bon funcionament de la instal·lació: s'evita que les màquines s'embussin i es facin malbé i s'aconsegueix que hi hagi menys impropis a les bales.

9. Separadors òptics

Els diferents tipus d’envasos de plàstic i els brics se separen en funció del material de què estan fets.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


És recomanable llençar les ampolles i els brics ben buits i amb el tap posat, així no pesen i els separadors òptics poden fer la seva tasca correctament, a més, s’evita que els elements petits, com els taps, es perdin en el procés de separació.

10. Separadors inductius

Els metalls no fèrrics no poden separar-se mitjançant l'electroimant.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


L'inductor de Foucault permet separar els residus que contenen alumini. Per això, no només permet recuperar les llaunes, com les de refresc, sinó també els brics.

11. Deixalleria

Hi ha residus que no s'han de dipositar a cap dels contenidors que trobem al carrer, però això no vol dir que no es puguin reciclar. Aquests residus s'han de portar a la deixalleria.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


Hi ha deixalleries fixes i deixalleries mòbils. En algunes deixalleries fixes, a banda dels contenidors específics per a cada residu i de la zona de residus perillosos, també hi podem trobar una zona de reutilització.

12. Contenidors

A la deixalleria, cada tipologia de residu es recull en un contenidor específic degudament senyalitzat perquè tothom pugui identificar on s'ha de llençar cada deixalla.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


Les deixalleries s'han d'adaptar a l'arribada de nous residus com ara les càpsules de cafè. Fins fa 10 anys, per cada 35 cafès que es feien es generava un sol envàs. Ara, en canvi, se'n produeixen molts més i gestionar-los és molt més complicat.

13. Residus especials

A la deixalleria també arriben els anomenats residus especials: residus que poden ser perillosos per a les persones o el medi ambient.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


També s'intenta aprofitar aquests residus. Per exemple, en el cas de l'oli de cuina, se separen les restes de menjar i els impropis de l’oli i, un cop net, es fa servir per fabricar biodièsel.

14. Voluminosos

Al CTRM també hi arriben els residus voluminosos provinents de la recollida de mobles a peu de carrer i de les deixalleries.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


Els objectes voluminosos que arriben a la planta se separen per peces per mirar de recuperar el màxim de materials. Més del 80 % dels residus voluminosos i de la fusta que arriben a la planta es poden recuperar.


15. Trituradora de martells

La fusta que arriba a la instal·lació es tria i s'esmicola.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


La fusta recuperada es tracta per poder-la aprofitar. Això evita la tala d'arbres per fabricar mobles o taulers nous, i suposa un important benefici ambiental.

16. Línia de separació

Els objectes de fusta que arriben a la instal·lació contenen materials que cal separar com ara ferro o alumini.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


La fusta es pot triturar en diferents mides i això permet fer-ne usos diversos.

17. Sitges d'emmagatzematge

Un cop triturada, classificada per mides i lliure de ferralla, la fusta s'emmagatzema a les sitges.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


Durant tot aquest procés es fan controls per comprovar que els nivells d'emissió de partícules estan per sota dels límits legals.

Compartim un Futur