Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Regulamin konkursu na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową

w języku angielksim lub niemieckim

CELE KONKURSU:
1. Zapoznanie uczniów z tradycjami świątecznymi w krajach anglo-
i niemieckojęzycznych oraz
praktyczne wykorzystanie języka angielskiego lub niemieckiego.
2. Doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim ub niemieckim;
2. Popularyzowanie tradycji świątecznych krajów anglo- i niemieckojęzycznychjęzycznych
3. Rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni oraz aktywności twórczej młodzieży

TECHNIKA PLASTYCZNA:

techniki płaskie (kredki, farby, ołówek, węgiel, grafika).
Nie należy używać elementów przyklejanych takich jak: brokat, wata, modelina, plastelina, perełki,pomponiki itp.

Prace przestrzenne nie będą podlegać ocenie.


REGULAMIN:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej.
2. Konkurs polega na wykonaniu jednej kartki zainspirowanej Świętami Bożego Narodzenia (z motywem świątecznym) według własnego pomysłu i umieszczeniu na niej życzeń w języku angielskim lub niemieckim.
3. Kartka może być wykonana w dowolnym formacie wybraną przez siebie techniką plastyczną płaską
4. Przy ocenie prac jury powołane przez organizatorów będzie brało pod
uwagę zgodność z tematem, samodzielność, pomysłowość, wkład pracy,
estetykę wykonania oraz poprawność językową.
.5. Prace należy oddać najpóźniej do 9 grudnia 2022 roku do nauczycieli języka angielskiego lub niemieckiego.Po upływie tego terminu prace nie będą przyjmowane.
6. Każda praca musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasę oraz nazwę szkoły.
7. Wszystkie oddane prace, spełniające wymogi konkursu, zostaną umieszczone na wystawie przy wejściu do szkoły
w dniach:
- od 12-16 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 1;
- od 19-22 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 2.
8. Oddanie pracy oznacza akceptację regulaminu.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem
szkolnych stron internetowych i plakatów.
11. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się podczas akademii z okazji Świąt Bożego Narodzenia w zwycięskiej szkole.


Zgoda na udział w konkursie:


Read more

OŚWIADCZENIE

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w Konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim lub niemieckim.1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................

(imię i nazwisko)

w Konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim lub niemieckim.

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).

3. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.


Data Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

……………………….. ……….…………..…………………………………………


Zachęcamy do wzięcia udziału

w konkursie