Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Curs d'especialització
Intel·ligència Artificial i Big Data

ORGANIGRAMA

EQUIP EDUCACIÓ
A DISTÀNCIA

PROFESSORAT

AULA VIRTUAL/MÒDUL CE_507X/

BLOC ATENCIÓ DEL PROFESSOR

Jaume Oliver

Toni Navarrete

TUTORIA

Toni Navarrete

CAP ESTUDIS FP

TONI

MARTORELL

SECRETARI

JAUME PUPPO

CAP D'ESTUDIS

MIKE RIGO

DIRECTOR

TONI VILARET

EQUIP DIRECTIU

CAP ESTUDIS EOI

MERITXELL

MACARRO

www.iedib.net

ESTUDIS

BATXILLERAT ARTÍSTIC, CIENTÍFIC,

HUMANÍSTIC I SOCIAL

ALUMNES MENORS D'EDAT MATRICULATS A ALTRES CENTRES I QUE CURSEN MATÈRIES A DISTÀNCIA

ANGLÈS BÀSIC A1, A2, B1

PREPARACIÓ ANGLÈS B2,
ALEMANY BÀSIC A1, ALEMANY BÀSIC A2

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA, INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES, EMERGÈNCIES SANITÀRIES, SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES, ADMINISTRACIÓ SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA.

PREPARACIÓ DE TOTES LES MATÈRIES

PREPARACIÓ DE TOTES LES MATÈRIES

CURS ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I BIG DATA

Està situada al carrer Salvà 14 de Palma: plantes 2, 3 i 4. Compta amb un despatx d’equip directiu, una sala de professorat de batxilerat i idiomes i dues sales per a cicles formatius.

LA SEU

EL CURS D'ESPECIALITZACIÓ

CALENDARI

ESTRUCTURA

MODELS D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

 • Què vol la Intel·ligència Artificial?
 • Sistemes basats en regles
 • Processament del llenguatge natural
 • Robòtica
 • Sistemes experts
 • Aspectes ètics

ELS MÒDULS

SISTEMES D'APRENENTATGE AUTOMÀTIC

 • Què és Machine Learning?
 • Aprenentatge supervisat
 • Aprenentatge no supervisat
 • Aprenentatge per reforç
 • Xarxes neuronals

ELS MÒDULS

PROGRAMACIÓ D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

 • Introducció a Python i l'entorn de desenvolupament
 • Llibreries de Python per a IA i BD:
  • numpy
  • pandas
  • scikit-learn
  • matplotlib
 • Deep learning: TensorFlow
 • Programació d'assistents

ELS MÒDULS

SISTEMES DE BIG DATA

 • Què vol dir Big Data
 • Sistemes OLAP
 • Bases de dades NoSQL
 • Fonaments d'estadística
 • Business Intelligence i quadres de comandament
 • Anàlisi de dades

ELS MÒDULS

BIG DATA APLICAT

 • L'ecosistema Hadoop
  • Introducció
  • Sistemes de fitxers distribuït: HDFS
  • Importació i transformació de dades: Sqoop i Flume
  • Processament de dades: MapReduce i Pig
  • Consulta de dades: Hive
  • Base de dades: HBase
 • Spark

ELS MÒDULS

AVALUACIÓ DE CADA MÒDUL

 • Cada lliurament té una nota:
  • 25%: nota del qüestionari
  • 75%: nota de la tasca obligatòria
 • La nota del mòdul és la mitjana de tots els lliuraments

AULA

VIRTUAL

https://iedib.net/avirtual/

AULA DE TUTORIA

Aspectes generals del mòdul

AULA VIRTUAL

Lliuraments

AULA VIRTUAL

Cada Lliurament consta de:


AULA VIRTUAL

Els apunts o recursos venen configurats mitjançant el llibre moodle, això permet més interactivitat, dinamisme i qualitat que un llibre de text convencional

LLIBRE DE MOODLE

Aquests recursos permeten avaluar l'alumne/a i suposen un tant per cent de la nota. Tenen la mateixa duració que un lliurament.

QÜESTIONARIS I TASQUES

CANALS DE COMUNICACIÓ

CANALS DE COMUNICACIÓ

 • Fòrum de dubtes. Opció preferent
 • Correu electrònic
 • Videoconferència, en grup o individual (acordada prèviament)

 • Telèfon: 971 17 06 50
 • Presencialment: C/ Salvà, 14. Palma (acordada prèviament)

BENVINGUTS