Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Цифрові бібліотечні ресурси та сервіси підтримки наукових досліджень: сучасні підходи та роль у науковій комунікації : аналіт. записка / [К. В. Лобузіна, Л. А. Дубровіна, С. С. Гарагуля та ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2020. – 58 с. – Авт. зазначено на тит. арк. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 52–58. – ISBN 978-966-02-9475-2.

Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу : [монографія] / Олена Тимчик. – Київ : КНТ, 2021. – 409 с. – Бібліогр.: с. 391–402 а в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-730-0.

02 Ц75

2 Т41

Тимчик О.

Аналітична записка присвячена дослідженню та аналізу міжнародного та вітчизняного досвіду створення та розвитку інтелектуальної бібліотечної системи підтримки наукових досліджень. Ця діяльність активно розвивається у передових країнах як бібліотечні сервіси підтримки наукових досліджень (LRSS-Library Research Support Services). Виходячи з функції наукової організації інтелектуального доступу до широкого кола цифрових джерел наукової інформації як на традиційних, так і електронних носіях, створення метаданих, у аналітичній записці представлені об’єкти, інноваційні підходи до створення ресурсів, процеси та складники розвитку цифрових ресурсів та управління науковою інформацією. Оцінюються можливості наукових бібліотек у формуванні електронної дослідницької інфраструктури, де бібліотечні спеціалісти виконують складні функціональні обов’язки, пов’язані з реалізацією цифрових проєктів, на рівні експерта. Доводиться, що тим самим бібліотеки трансформуються в активний сегмент електронної дослідницької інфраструктури. Розглянуто склад і зміст бібліотечних фондів, що задіяні в оцифруванні джерел наукової інформації, основні принципи участі бібліотек у цифрових гуманітарних проєктах та організації інноваційних систем управління науковою інформацією (Research Information System, RIS). Висвітлено досвід та подальші перспективи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у напрямку формування та розвитку системи сервісів, які спрямовані на підтримку наукових досліджень в Національній академії наук України.

Книга є результатом тривалих роздумів автора над існуванням та проявами взаємозв'язку між економічним та релігійним життям суспільства.

Формування суспільного ідеалу в умовах глобалізованого світу та інформаційного суспільства : аналіт. записка / [Л. А. Дубровіна, К. В. Лобузіна, Н. Г. Іванова та ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2020. – 66 с. – Авт. зазначено на тит. арк. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9490-5.

316 Ф79

330.3 О-43

Становлення аграрної сфери в умовах інституціонального забезпечення розвитку ринку інновацій : монографія / М. А. Однорог ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 485 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 443–485. – ISBN 978-611-01-1944-3.

Однорог М. А.

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади становлення аграрної сфери в контексті методології інституціоналізму. Розглянуто характерні особливості функціонування аграрної сфери в структурі розвитку ринку інновацій. Розкрито організаційно-інституціональну побудову інноваційного процесу й інститутів ринку інновацій в аграрній сфері та тенденції змін під впливом інноваційно-інвестиційних процесів. Виявлено інституціональну складову забезпечення трансформаційних перетворень аграрної сфери економіки країни. Проаналізовано особливості розвитку та функціонування основних інститутів аграрної сфери в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Запропоновано модельну схему інституціоналізації моніторингу ринку інновацій, в основі якої покладено технологію форсайт. Охарактеризовано чинники, що перешкоджають розвитку аграрної сфери з урахуванням особливостей економічної ситуації в Україні. Здійснено оцінку стану інституціоналізації аграрної сфери та перспективи розвитку на інноваційно-цифрових засадах. Обґрунтовано ефективність інституціоналізації та моніторинг інновацій у розвитку аграрного виробництва в умовах зближення з ЄС. Видання рекомендовано для науковців, викладачів та студентів ВНЗ, практиків у сфері інноваційної діяльності, а також для широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами формування, становлення і розвитку аграрної сфери в умовах інституціонального забезпечення розвитку ринку інновацій.

Розглянуто суспільний ідеал як соціокультурне явище, специфіку формування суспільного ідеалу в умовах глобалізованого світу та інформаційного суспільства, що продукують нові способи впливів на свідомість людини. Відзначено специфіку функціонування суспільних інститутів як суб’єктів формування та трансляції суспільного ідеалу і роль науково-комунікаційних структур та інституцій пам’яті у формуванні інформаційно-джерельної бази національної самоідентифікації, забезпеченні розвитку соціокультурного середовища базовою інформацією для формування сучасного бачення суспільного ідеалу. Спеціальна увага акцентована на ролі й обов’язках мас-медіа в пропаганді та впливові на суспільне осмислення складових національного суспільного ідеалу. Найважливішого значення надано розвитку інформаційного чинника та виокремленню з глобального інформаційного поля значимих національних соціогуманітарних цифрових ресурсів і проектів, які були б орієнтиром і джерелами для української спільноти, українських цифрових проектів, які мали значний вплив на ці процеси національної ідентифікації та самоідентифікації в контексті атрибутів: держава, історія, територія, мова, персоналії, культура. Такий підхід враховує нові реалії цифрового суспільства, формування нового менталітету та покоління, яке існує в мережевому середовищі, де комунікація стає своєрідним способом існування людей.

Шлях економічного зростання Китаю / за ред. Хе Яоміна. – Одеса : Гельветика, 2020. – XX, 169 с. – ISBN 978-966-992-268-7.

Економіка туризму : навч. посіб. / [В. Г. Грановська, В. М. Крикунова, О. С. Морозова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. аграр.-екон. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2021. – 315 с. : табл. – Бібліогр.: с. 300–314. – ISBN 978-966-289-445-5.

338.2 Ш70

338.4 Е45

У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.

У книзі розкриваються особливості реформи економічної системи в Китаї, яка завдяки своїй безпрецедентності викликає зацікавленість усіх країн світу. Реформування економічної системи Китаю, що розпочалося в 1978 році, до сьогодні пройшло складний, але вражаючий шлях, що називають дивом економічного розвитку, загадкою століття. Статистичні дані, наведені у книзі, переконливо свідчать, що це не просто виразні епітети. Читач має можливість дізнатися про збільшення внутрішнього валового продукту Китаю; обсягу імпорту й експорту та ін. Робота видатного китайського автора Хе Яоміна стане в нагоді не тільки економістам і студентам вищих навчальних закладів, а також обов’язково знайде відгук серед читачів, що цікавляться сучасною китаїстикою.

У навчальному посібнику висвітлено програмний контент з теорії і практики економіки туризму. Розглянуто основні аспекти економіки туризму на макро-, мезо- і мікрорівні. Викладено основні поняття і концепції економічної діяльності в туризмі, фактори, що на неї впливають, основні проблеми та шляхи їх вирішення. Особливу увагу приділено економіці підприємств туріндустрії, висвітлено сучасні методи управління економікою суб’єкта туристичного бізнесу. Рекомендовано здобувачам вищої освіти економічних спеціальностей, усім, хто цікавиться економічними аспектами діяльності туристичних підприємств.

Менеджмент медичного та рекреаційного туризму = Managementul Turismului Medical si Recreativ : монографія / Елена Робу, Корина Грибична, Юрий Козак [та ін.] ; Одес. нац. екон. ун-т, Univ. Lib. Intern. din Moldova. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 247 с. : табл., рис. – Обкл. та тит. арк., зміст парал. рум. – Текст рум. – Бібліогр.: с. 236–245. – ISBN 978-611-01-2192-7.

Незалежність і дисциплінарна відповідальність суддів: міжнародні стандарти й національна практика : монографія / Наталія Антонюк, Ольга Верба-Сидор, Тарас Пашук [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Алерта : Правова єдність, 2021. – 246 с. – Зміст і анот. парал. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-664-7.

338.4 М50

342 Н44

Все більше людей обирають поїздки за межі своєї країни, щоб скористатися послугами медичного туризму. Що додає термін «туризм» у визначення, яке, у іншому випадку, означало б лише «поїздку на лікування», це те, що ці пацієнти вирішили продовжити своє перебування у пункті призначення після закінчення лікування, або вимагати разом з ним програми з отримання туристичного відпочинку., необхідного для відновлення фізичних та розумових сил людини. Для багатьох країн світу цей вид туризму є найбільш розповсюдженим і поширеним. Для розвитку цього виду туризму потрібні рекреаційні ресурси. Рекреаційні ресурси – це найважливіша частина природного потенціалу регіону. Крім того, їх роль у формуванні та розвитку сучасного туризму в регіоні постійно зростає, особливо з еколого-георгафічної точки зору, відновлення ресурсів людини, витрачених під час роботи.

Досліджено теоретичні і прикладні проблеми незалежності та юридичної відповідальності суддів як засобів забезпечення справедливого правосуддя. Детально проаналізовано національні, зарубіжні й міжнародні стандарти судової незалежності та юридичну практику в означеній сфері. Запропоновано практичні рекомендації для підвищення ефективності гарантії незалежності суддів, а також дієвості заходів відповідальності за правопорушення, допущені при здійсненні правосуддя. Адресовано суддям, адвокатам, іншим особам, дотичним до здійснення судочинства, а також науковцям.

Практикум з фінансів підприємств : навч. посіб. / Г. К. Рогов, А. І. Зінченко, О. В. Пащенко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : НУК, 2020. – 151 с. : табл. – Алф.-предм. покажч.: с. 140–141. – Бібліогр.: с. 142–145. – ISBN 978-966-321-393-4.

657 С49

658 Р59

Практикум з бухгалтерського обліку : навч. посіб. / В. Є. Слюсаренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т». – Херсон : Олді-плюс, 2021. – 498 с. : табл. – Бібліогр.: с. 493–498. – ISBN 978-966-289-449-3.

Рогов Г. К.

Слюсаренко В. Є.

У навчальному посібнику викладено основи формування первинних документів, логіку організації системи знань стосовно сутності виникнення господарських операцій та їх документального підтвердження, що становить основу бухгалтерського обліку.

Систематизовано нормативно-правову документацію, що регулює організацію та методологію ведення бухгалтерського обліку, починаючи від фіксації господарських операцій у первинній документації, відображення їх в облікових регістрах та відображення узагальненої інформації щодо господарської діяльності у фінансовій звітності. Надано алгоритм заповнення всієї облікової документації з окремих ділянок обліку, що має велике значення для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу та надбання практичних навичок з бухгалтерського обліку.

Вміщено теоретичний матеріал до опрацювання тем, контрольні питання, тестові завдання, задачі, ділові ігри, ситуаційні завдання та короткий українсько-англійський словник основних термінів, які використовуються в курсі «Фінанси підприємств».

Призначено для проведення аудиторних практичних занять та для самостійної роботи здобувачів вищої освіти в галузі знань «Управління та адміністрування». Також може бути корисним для фахівців економічних підрозділів підприємств і банківських установ.

Основи соціально-економічної географії країн і регіонів світу : навч.-метод. посіб. / Тетяна Ємчук, Олександра Чубрей ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича : ЧНУ «Рута», 2021. – 162 с. : табл., рис.

Україна в другій світовій війні: погляд з XXI ст. : док. і матеріали : у 2 ч. / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін. ; упоряд. І. Азарх та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2021. – Ч. 2. – 1155 с. : фот. – Бібліогр.: с. 1069–1090, 1103–1105 та в підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 1106–1126. – Геогр. покажч.: с. 1127–1154. – ISBN 978-966-00-1776-4 (ч. 2).

Ємчук Т.

91 Є60

94(477) У45

Книга є продовженням двотомника історичних есе «Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI століття» (2010–2011). У виданні представлені письмові та візуальні джерела з центральних і регіональних архівів України, Федеративної Республіки Німеччина, російської федерації, а також Національного музею історії України у Другій світовій війні. Структура збірника побудована за тематико-хронологічним принципом і складається з 10 блоків, які відображають хід бойових дій, суспільно-політичні, економічні процеси, репрезентують сприйняття тогочасних подій різними учасниками війни, початок формування пам’яті про війну на індивідуальному та офіційному рівнях. У другій частині публікуються 10 тематичних розділів, які хронологічно охоплюють період 1942–1947 років.

У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретичні та прикладні питання соціально-економічної географії країн та регіонів світу. Мета видання – сприяти ефективному оволодінню сукупністю теоретичних знань і практичних навичок соціально-й економіко-географічних досліджень.

Для здобувачів педагогічних і природничих спеціальностей географічного спрямування, вчителів географії, а також усіх, хто вивчає соціально-економічну географію країн і регіонів світу.