Want to make creations as awesome as this one?

Materiāls paredzēts vispāizglītojošo izglītības iestāžu skolotājiem

More creations to inspire you

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

Transcript

Veiksmīgai iekļaušanai skolā

I nodaļa

"Vispārīgie noteikumi"

V nodaļa
42.pants
"Speciālās izglītības programmas"

VI nodaļa
"Pedagogi un izglītojamie"

Izglītības likums

Vispārējās izglītības
likums

I nodaļa

"Vispārīgie noteikumi"

VIII nodaļa
"Speciālā izglītība"

Veiksmīgai iekļaušanai skolā

MK noteikumi
nr. 747

Bērna pamattiesības, pienākumi, atbildība par pārkapumiem...

VIII nodaļa
"Bērns ar īpašām vajadzībām"

"Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"


14., 15., 16. pielikumi
"Speciālās pamatizglītības programmas"

Bērnu tiesību
aizsardzības
likums

Veiksmīgai iekļaušanai skolā

MK noteikumi nr. 556

"Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām"


1. pielikums
"Atbalsta pasākumi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vispārējās izglītības programmas apguvē"
2. pielikums
"Individuālais izglītības programmas apguves plāns izglītojamam ar speciālām vajadzībām"

Veiksmīgai iekļaušanai skolā

MK noteikumi nr. 11

MK noteikumi
nr. 112

"Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē"

"Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"

Veiksmīgai iekļaušanai PII

I nodaļa
"Vispārīgie noteikumi"

V nodaļa
"Pirmsskolas izglītība"

I nodaļa
"Vispārīgie noteikumi"

IV nodaļa
"Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, valsts izglītības standarti un izglītības programmas"

Vispārējās izglītības
likums

Izglītības likums

Veiksmīgai iekļaušanai PII

Bērna pamattiesības, pienākumi...

VIII nodaļa
"Bērns ar īpašām vajadzībām"

"Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem"

3. pielikums
"Speciālās pirmsskolas izglītības programmas paraugs"

4. pielikums
"Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmas paraugs"

Bērnu tiesību aizsardzības
likums

MK noteikumi nr. 716

Veiksmīgai iekļaušanai PII

"Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē"

MK noteikumi nr. 11

"Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs"

MK
noteikumi
nr. 453

Veiksmīgai iekļaušanai PII

"Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām"

1. pielikums
"Atbalsta pasākumi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vispārējās izglītības programmas apguvē"

2. pielikums
"Individuālais izglītības programmas apguves plāns izglītojamam ar speciālām vajadzībām"

MK noteikumi nr. 556